LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo

 

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-880

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103- 2972, Nr. 105), ir išdėstau 87 eilutę taip:

 

„87

070/a-LK

Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti

5 metai

siunčiama teritorinei ligonių kasai“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS