LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 641 „DĖL MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ IR BENDROSIOS BEI SPECIALIOSIOS PASKIRTIES FORMUOČIŲ PASITELKIMO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠO IR KOMPENSACIJOS UŽ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ IR BENDROSIOS BEI SPECIALIOSIOS PASKIRTIES FORMUOČIŲ PASITELKIMĄ MOKĖJIMO BEI VALSTYBĖS PARAMOS UŽ PATIRTĄ ŽALĄ IR NUOSTOLIUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. lapkričio 13 d. Nr. 1219

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Kompensacijos už materialinių išteklių ir bendrosios bei specialiosios paskirties formuočių pasitelkimą mokėjimo bei valstybės paramos už patirtą žalą ir nuostolius teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl Materialinių išteklių ir bendrosios bei specialiosios paskirties formuočių pasitelkimo ekstremalių situacijų atvejais tvarkos aprašo ir Kompensacijos už materialinių išteklių ir bendrosios bei specialiosios paskirties formuočių pasitelkimą mokėjimo bei valstybės paramos už patirtą žalą ir nuostolius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“in., 2005, Nr. 75-2719), 1 punktą šia antrąja pastraipa:

„Šis Aprašas netaikomas teikiant valstybės paramą žemės ūkio veiklos subjektams už patirtą žalą ir nuostolius žuvus ar nukentėjus augalų pasėliams dėl stichinių meteorologinių reiškinių, nuo kurių draudimo įmonės draudžia.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys

______________