LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. 1873

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368; 1999, Nr. 65-2088) 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarką (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu

Nr. 1873

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATYBOS AR REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto (toliau vadinama – projektas) derinimą su Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybės saugumo departamentu, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau vadinama – valstybės institucijos) ir savivaldybėmis, kurių teritorijos ar jų dalys yra branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje (toliau vadinama – savivaldybės).

Ji netaikoma branduolinės energetikos objektų statinių remonto ar griovimo projektams.

2. Šioje tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

 

II. PROJEKTO DERINIMAS

 

3. Branduolinės energetikos objekto statytojas (užsakovas) (toliau vadinama – statytojas) kartu su prašymu suderinti projektą pateikia valstybės institucijoms ir savivaldybėms šiuos dokumentus (jų kopijas):

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl sprendimo statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą;

3.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išduotas licencijas projektuoti naują ar rekonstruojamą branduolinės energetikos objektą;

3.3. privalomuosius projekto rengimo dokumentus: teritorijų planavimo dokumentus; nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinančius dokumentus; projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami); branduolinės energetikos objekto projektavimo sąlygų sąvadą; projektavimo užduotį; rekonstruojamo branduolinės energetikos objekto ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentus;

3.4. Aplinkos ministerijos sprendimą, kad poveikio aplinkai požiūriu leistina planuojama branduolinės energetikos objekto ūkinė veikla jo statybai pasirinktoje vietoje;

3.5. branduolinės energetikos objekto techninį projektą.

4. Valstybės institucija ir savivaldybė, išnagrinėjusi gautą statytojo prašymą su šios tvarkos 3 punkte nurodytais dokumentais (jų kopijomis), per 2 mėnesius privalo raštu pateikti jam projekto derinimo išvadas. Jeigu projekto derinimo išvadoms parengti 2 mėnesių nepakanka, valstybės institucija ir savivaldybė privalo statytojui pranešti projekto derinimo išvadų pateikimo terminą.

5. Projekto derinimo metu valstybės institucijos ir savivaldybės pagal kompetenciją nagrinėja:

5.1. projekto atitiktį:

5.1.1. įstatymo dėl naujos atominės elektrinės statybos ir jos vietos ar naujo branduolinio reaktoriaus įrengimo nuostatoms;

5.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl sprendimo statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą nuostatoms;

5.1.3. privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimams;

5.2. projekto sprendinius.

6. Statytojas su projekto derinimo išvadomis privalo supažindinti visas derinusias valstybės institucijas ir savivaldybes, taip pat branduolinės energetikos objekto projektuotoją ar projektuotojus (toliau vadinama – projektuotojas).

7. Kai bent viena valstybės institucija ar savivaldybė turi pastabų ar pasiūlymų dėl derinamo projekto, statytojas inicijuoja visų derinusių valstybės institucijų, savivaldybių ir projektuotojo įgaliotų atstovų pasitarimą (-us) derinimo išvadoms aptarti, projekto taisymo klausimams ir ginčams spręsti, projekto derinimo protokolui parengti.

8. Projektas laikomas suderintu:

8.1. kai visos valstybės institucijos ir savivaldybės savo derinimo išvadomis pritaria projektui be pastabų ar pasiūlymų;

8.2. kai statytojo, visų derinusių valstybės institucijų, savivaldybių ir projektuotojo įgaliotų atstovų parengtą projekto derinimo protokolą pasirašo visų jo rengėjų vadovai.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Licencija statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išduodama pagal Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 103 (Žin., 1998, Nr. 12-274).

10. Suderinus projektą, valstybės institucijos ir savivaldybės, išskyrus Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją, privalo grąžinti statytojui šios tvarkos 3 punkte nurodytus dokumentus (jų kopijas), kurie buvo pateikti su prašymu.

11. Valstybės institucijų ir savivaldybių projekto suderinimas netenka galios:

11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu:

11.1.1. pripažinus netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl sprendimo statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą;

11.1.2. nepatvirtinus projekto pagal Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 31 straipsnio 3 dalį;

11.2. per 3 metus nuo derinimo išvadų ar derinimo protokolo pasirašymo datos negavus leidimo statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą;

11.3. teismo sprendimu.

______________