LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-133

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministrui“ įrašyti žodžius „energetikos ministrui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais veikianti su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų (įskaitant vartotojų teises ginančias nevyriausybines organizacijas) atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio strategijos klausimais.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „ūkio“ įrašyti žodį „energetikos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

8 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Valstybės šilumos ūkio strategijai įgyvendinti ir savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose numatytiems sprendimams suderinti su nacionaliniais energetikos tikslais energetikos ministro teikimu Vyriausybė tvirtina šilumos ūkio plėtros kryptis.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio 4 dalies pakeitimas

15 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Šilumos tiekėjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais bei savivaldybe, išskyrus atvejus, kai Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustato tokius vartotojo įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. Šilumos tiekėjas apie suderintą su vartotojais bei savivaldybe numatomą nutraukti šilumos tiekimą praneša suinteresuotiems šilumos vartotojams ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki šilumos tiekimo numatomo nutraukimo datos.“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

21 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;“.

 

8 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies pakeitimas

26 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Jeigu butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas arba karšto vandens tiekėjas, pagal energetikos ministro patvirtintas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles įforminę savininkų atsisakymą, turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą šilumos ir karšto vandens kiekį nustatyti pagal tokiems atvejams Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą metodiką.“

 

9 straipsnis. 29 straipsnio 3 dalies pakeitimas

29 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Kai rekonstravus pastatą (inžinerines sistemas) pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys. Šių butų ir kitų patalpų savininkai energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens dalį.“

 

10 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

31 straipsnyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“, vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Šilumos įrenginių prižiūrėtojų (eksploatuotojų) atestavimas

Asmenis, prižiūrinčius (eksploatuojančius) šilumos įrenginius, energetikos ministro nustatyta tvarka atestuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.“

 

11 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies pakeitimas

33 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato ir prireikus pakeičia maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Šios normos skelbiamos viešai. Jos taikomos daugiabučiuose namuose, kurių šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos neatitinka privalomųjų reikalavimų. Šilumos tiekėjas neturi teisės reikalauti, kad tokių namų butų ir kitų patalpų savininkai mokėtų už suvartotos šilumos kiekį, viršijantį maksimalias šilumos suvartojimo normas. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymu Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustato, ar namų šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.“

 

12 straipsnis. 36 straipsnio 2 dalies pakeitimas

36 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministro“ įrašyti žodžius „energetikos ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis, savivaldybė atsižvelgia į energetikos ministro išvadas.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________