LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. 224

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530):

1.1. Išdėstyti 3 punkto trisdešimtąją pastraipą taip:

Mokyklinis autobusas – geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai). Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal su vežėjais sudarytas sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais.“

1.2. Laikyti 3 punkto keturiasdešimt pirmąją pastraipą keturiasdešimtąja, o keturiasdešimtąją pastraipą – keturiasdešimt pirmąja pastraipa:

Priekaba – transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone. Priekabomis laikomos ir puspriekabės.

Privalomoji techninė apžiūra – Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių ir priekabų privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis transporto priemonės ir priekabos tapatumo nustatymą ir jų techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą.“

1.3. Papildyti 3 punktą nauja penkiasdešimt septintąja pastraipa (buvusias penkiasdešimt septintąją–šešiasdešimt pirmąją pastraipas laikyti atitinkamai penkiasdešimt aštuntąja–šešiasdešimt antrąja pastraipomis):

Transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau – stovėjimo aikštelė) – teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemonėms stovėti.“

1.4. Išdėstyti 41 punktą taip:

„41. Artėdamas prie sustojusios transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais ir įjungta avarine šviesos signalizacija ar prie sustojusio mokyklinio autobuso su įjungtomis įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis, vairuotojas privalo sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti, kad praleistų vaikus ir juos lydintį asmenį.“

1.5. Išdėstyti 60 punktą taip:

„60. Važiuodami motorine transporto priemone su įrengtais saugos diržais, keleiviai privalo būti užsisegę saugos diržus, naudotis specialiai vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, o važiuodami motociklu, keturračiu motociklu, lengvuoju keturračiu motociklu ar mopedu, – užsidėję ir užsisegę motociklininko šalmus.“

1.6. Išdėstyti 78.7 punktą taip:

„78.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus šių taisyklių 36 ir 170 punktuose nurodytus atvejus) ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;“.

1.7. Įrašyti 87 punkte po žodžio „signalizacijos“ žodžius „įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų“.

1.8. Papildyti 97.8 punktu:

„97.8. vaikų įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) transporto priemonę (-ės) su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais metu.“

1.9. Papildyti 981 punktu:

„981. Vairuotojas mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) mokyklinį (-io) autobusą (-o) metu privalo įjungti įspėjamąsias mirksinčias oranžines šviesas.“

1.10. Išdėstyti 131 punktą taip:

„131. Draudžiama transporto priemonėms (išskyrus dviračius) apvažiuoti ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones iš dešinės (išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešinės) važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar greitėjimo juosta.“

1.11. Papildyti 1351 punktu:

„1351. Stovėjimo aikštelėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 20 km/h greičiu.“

1.12. Išbraukti 136.6 punkte žodžius „mokykliniais autobusais“.

1.13. Papildyti 136.7 punktu:

„136.7. mokykliniais autobusais automagistralėse – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga ir kituose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.“

1.14. Išdėstyti 137 punktą taip:

„137. Transporto priemonių (jų junginių), kurių matmenys (su kroviniu ar be jo) viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius, leidžiamas važiavimo greitis nurodomas išduotame leidime. Šioms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.“

1.15. Papildyti 141.5 punktu:

„141.5. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės.“

1.16. Išdėstyti 175 punktą taip:

„175. Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“, šviesoforą, pakeliamąjį užtvarą, o jeigu jų nėra – ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio. Vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kai ji naudojama su kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos nėra – prieš minėtą kelio ženklą, net ir mirksint baltam šviesoforo signalui. Prieš pradėdamas važiuoti vairuotojas privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė.“

1.17. Įrašyti 186 punkte vietoj žodžių „ženklinimo linijomis“ žodį „raide“.

1.18. Išdėstyti 200 punktą taip:

„200. Ant vaikų (iki 16 metų) grupes vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritvirtinti skiriamieji ženklai, numatyti šių taisyklių 4 priede. Vaikus vežančio mokyklinio autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti vienas suaugęs lydintis asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkcijas gali atlikti vairuotojas.“

1.19. Papildyti 2001 punktu:

„2001. Mokyklinio autobuso ar transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo:

2001.1. užtikrinti saugų vaikų įlipimą (išlipimą) į (iš) transporto priemonę (-ės);

2001.2. pagal galimybes vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse;

2001.3. palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus;

2001.4. būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.“

1.20. Papildyti 201.7 punktu:

„201.7. mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti daugiau mokinių, negu įrengta sėdimųjų vietų;“.

1.21. Papildyti 201.8 punktu:

„201.8. mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vežti stovinčius mokinius.“

1.22. Išdėstyti 204 punktą taip:

„204. Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos grupės sėdynėse:

204.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;

204.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;

204.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;

204.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;

204.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.“

1.23. Išdėstyti 206 punktą taip:

„206. Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo sistemomis.“

1.24. Išdėstyti 207 punktą taip:

„207. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai naudotų įrengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.“

1.25. Įrašyti 235 punkte po žodžio „reikalavimus“ žodžius „kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą“.

1.26. Išdėstyti 240 punktą taip:

„240. Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, išskyrus tas, kurios buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d. arba kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti. Šis draudimas netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) į Lietuvos Respubliką su užsienio valstybėje įregistruotomis transporto priemonėmis atvykusiems užsieniečiams, kurie neturi leidimo laikinai apsigyventi arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, taip pat transporto priemonėms, kurios teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos istorinių motorinių transporto priemonių kategorijai.“

1.27. 1 priede:

1.27.1. Įrašyti kelio ženklo Nr. 303 paaiškinime po žodžio „priemonių“ žodžius „traktorių ir savaeigių mašinų“.

1.27.2. Įrašyti papildomos lentelės Nr. 809 paaiškinime po žodžio „stovėti“ žodžius „ir kelio ženklų Nr. 528–532“.

1.27.3. Įrašyti papildomos lentelės Nr. 810 paaiškinime po žodžio „stovėti“ žodžius „ir kelio ženklų Nr. 528–532“.

1.27.4. Įrašyti papildomos lentelės Nr. 811 paaiškinime po žodžio „stovėti“ žodžius „ir kelio ženklų Nr. 528–532“.

1.27.5. Papildyti papildoma lentele Nr. 853:

 

„853

Išskyrus dviratininkus

(ženklas)

Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 301 ir Nr. 302 negalioja dviratininkams“.

1.27.6. Papildyti 15 punktu:

„15. Papildomos lentelės turi būti tvirtinamos po tuo kelio ženklu, kuriam jos skirtos.“

1.28. 3 priede:

1.28.1. Įrašyti 1.2 punkte po žodžio „automagistralėse“ žodžius „ir greitkeliuose“.

1.28.2. Įrašyti 1.21 punkte po žodžio „stotelę“ žodžius „išskyrus šių taisyklių 186 punkte nustatytus atvejus“.

1.29. 4 priede:

1.29.1. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Vežančio vaikų grupes autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 400 mm, apvado plotis – 40 mm. Autobuso priekyje gali būti naudojamas mažesnis skiriamasis ženklas, kurio kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm.

Aprašas: untitled

(ženklas) .“

1.29.2. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“, raidžių aukštis – ne mažesnis kaip 200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – balta, ant abiejų šonų – geltona, gale – raudona juosta. Ant transporto priemonės stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu ir mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame transporto priemonės šonuose.“

1.29.3. Įrašyti 16 punkte vietoj skaičiaus „16“ skaičių „15“.

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai iki 2012 m. birželio 1 d. parengti reikalavimus dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Šis nutarimas, išskyrus 1.4, 1.7–1.9, 1.14, 1.18–1.24, 1.29.1 ir 1.29.2 punktus, įsigalioja 2012 m. balandžio 1 dieną.

3.2. Šio nutarimo 1.4, 1.7–1.9, 1.14, 1.18–1.24, 1.29.1 ir 1.29.2 punktai įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________