LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 98 „DĖL POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gegužės 3 d. Nr. 413

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 10-294):

1. Įrašyti 7 punkte vietoj skaičių „2034“ skaičius „08105“.

2. Įrašyti 9.9 punkte po žodžių „viešosios tvarkos“ žodžius „palaikymo (taip pat prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės institucijų, įstaigų ir svarbių objektų)“.

3. Išdėstyti 17.6 punktą taip:

17.6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777), Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų policijos įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas;“

4. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Tarnybos Policijos departamente tvarką, valstybės tarnautojų darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS