LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMĄ

 

2003 m. kovo 25 d. Nr. 349

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507) 4 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir 7 dalimi, 7 straipsnio 5 ir 6 dalimi, 8 straipsnio 4 dalimi, 14 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsnio 8 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Ūkio ministeriją:

1.1. atlikti turizmo valdymo funkcijas šalyje;

1.2. patvirtinti Turizmo tarybos nuostatus;

1.3. nustatyti, suderinus su Kultūros ministerija ir Aplinkos ministerija, muziejų ir kultūros paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, sąrašą.

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją patvirtinti Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatus.

3. Įgalioti Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos:

3.1. nustatyti kelionių agentūros informacijos apie sudarytą rašytinį susitarimą su kelionės organizatoriumi arba keleivių vežimo įmone pateikimo Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos tvarką;

3.2. nustatyti kelionės organizatoriaus informacijos apie Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų prievolių užtikrinimą pateikimo Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos tvarką;

3.3. nustatyti pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionės organizatorius ar turizmo agentūra atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančio teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas, išdavimo tvarką;

3.4. nustatyti kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus;

3.5. nustatyti nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo reikalavimus;

3.6. nustatyti turistinės stovyklos paslaugos teikimo reikalavimus;

3.7. nustatyti vandens turizmo paslaugos teikimo reikalavimus;

3.8. patvirtinti, suderinus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatus.

4. Pavesti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos parengti ir per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių projektą.

5. Pavesti Ūkio ministerijai kartu su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos parengti ir iki 2003 m. spalio 1 d. nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionalinės turizmo plėtros programos projektą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________