LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 416, 17217, 1875, 18812, 2476 STRAIPSNIAIS IR 221, 224, 2591 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. sausio 5 d. Nr. VIII-1017

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1, Nr. 16-178, Nr. 33-370; 1986, Nr. 18-184; 1990, Nr. 19-495; 1991, Nr. 2-37, Nr. 23-600; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 54-1047; 1994, Nr. 58-1132, Nr. 59-1164, Nr. 88-1668, 1670; 1995, Nr. 3-36, Nr. 36-886, Nr. 43-1045, Nr. 48-1162, Nr. 51-1244, Nr. 55-1356, Nr. 61-1529, Nr. 79-1818, Nr. 86-1942, Nr. 103-2294, Nr. 104-2325, Nr. 106-2350; 1996, Nr. 9-218, Nr. 14-353, Nr. 18-460, Nr. 37-930, Nr. 57-1334, Nr. 73-1741, 1743, Nr. 74-1769, Nr. 104-2362; 1997, Nr. 21-488, Nr. 41-996, Nr. 64-1505, Nr. 69-1732, Nr. 94-2358, 2359, Nr. 97-2446, Nr. 108-2735; 1998, Nr. 6-116, Nr. 16-377, Nr. 25-634, Nr. 32-854, Nr. 33-874, Nr. 40-1065, 1066, Nr. 41-1094, Nr. 44-1198, Nr. 68-1979; 1999, Nr. 3-58)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 416 straipsniu

Papildyti Kodeksą 416 straipsniu:

416 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 17217 straipsniu

Papildyti Kodeksą 17217 straipsniu:

17217 straipsnis.   Skolininkų reikalingų dokumentų nepateikimas arba pavėluotas pateikimas

Skolininkų reikalingų dokumentų nepateikimas arba pavėluotas pateikimas Finansų ministerijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir kitiems pareigūnams bei fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 1875 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1875 straipsniu:

1875 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas

Nepateikimas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos, būtinos Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų funkcijoms atlikti, atsisakymas pasiaiškinti, taip pat kitoks trukdymas įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnams įstatymo suteiktas teises –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 18812 straipsniu

Papildyti Kodeksą 18812 straipsniu:

18812 straipsnis.   Trukdymas savivaldybės kontrolieriui, jo pavaduotojui ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriui atlikti kontrolės funkcijas

Neįleidimas savivaldybės kontrolieriaus, jo pavaduotojo ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriaus tikrinti ar atlikti reviziją, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat savivaldybės kontrolieriaus, jo pavaduotojo ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriaus teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti pareigūno, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

5 straipsnis. 221 straipsnio 1 dalies papildymas

221 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „188“ įrašyti skaičių „18812“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų nagrinėja šio kodekso 421, 49, 59, 78, 103–106, 110 straipsniuose, 113 straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse (dėl pažeidimų, padarytų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai nepavaldžiuose aerodromuose arba tokių aerodromų rajone), 135 straipsnyje (išskyrus bylas dėl vairuotojų panaudojimo transporto priemonių), 1423 straipsnyje, 143 straipsnyje (dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų), 151, 154–158, 160–163, 1639 straipsniuose, 172 straipsnyje (dėl vertimosi automobilių transporto verslu), 179, 185, 185(1), 186, 188, 18812 straipsniuose, 191 straipsnio antrojoje dalyje, 2051, 211, 215 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

6 straipsnis. 224 straipsnio papildymas

224 straipsnyje po skaičiaus „17215“ įrašyti skaičių „17217“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 414 straipsniuose, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 43, 44, 441, 45, 451, 50, 501, 502, 503, 505, 506, 518, 519, 531, 941, 994, 997, 1061, 1074 straipsniuose, 111 straipsnio šeštojoje dalyje, 1161 straipsnio pirmojoje dalyje, 1171, 1371, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1722, 1723, 1726, 17211, 17212, 17214, 17215, 17217 straipsniuose, 173 straipsnio pirmojoje dalyje, 1732 straipsnio trečiojoje dalyje, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 180, 181 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 186, 1861–1865straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje dalyje, 1871, 1872, 1873, 1874,1881, 1882, 1884, 1885 straipsniuose, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 1894 straipsniuose, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896, 1898, 1899, 18910, 190 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 1933, 2011, 202, 2021, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 208, 214, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 21410, 21412, 21413, 21414–21417, 2151–2159 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 2476 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2476 straipsniu:

2476 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nagrinėja šio kodekso 41(6) ir 187(5) straipsniuose numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas.

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius.“

 

8 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto papildymas ir 2 dalies pakeitimas

1. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkte po pastraipos „Aplinkos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (45, 451, 49, 518 straipsniai, 519 straipsnis – dėl valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo, 1899 straipsnis)“ įrašyti pastraipą „Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217 straipsnis)“ ir po pastraipos „Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis)“ įrašyti pastraipą „Savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (44, 441, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 135 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su vairuotojų panaudojimu transporto priemonių, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 155, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 17211, 17215 straipsniai, 173 straipsnio pirmoji dalis, 1733, 1736, 1737, 1739, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 179–181 straipsniai, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji dalis, 1874, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 1899, 190, 191, 1932, 1933, 202, 207, 211, 214, 2148 straipsniai);

Aplinkos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (45, 451, 49, 518 straipsniai, 519 straipsnis – dėl valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo, 1899 straipsnis)

Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217 straipsnis);

Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnai (1884 straipsnis);

Ryšių ir informatikos ministerijos organų pareigūnai (151, 154, 155 straipsniai);

Susisiekimo ministerijos organų pareigūnai (503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 111 straipsnio šeštoji dalis, 116(1) straipsnio pirmoji dalis, 1171, 1371 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų);

Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (441, 186 straipsniai);

Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (2149, 215 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (163, 1631, 1639, 1722, 1726, 1899 straipsniai);

Žemės ir miškų ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko miško užėmimo, 451 straipsnis – dėl vengimo grąžinti savavališkai užimtą mišką, 49 straipsnis, 519 straipsnis – dėl valstybinę miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo, 59, 103, 104, 162 straipsniai, 1895 straipsnio antroji dalis);

Lietuvos archyvų departamento pareigūnai (18810 straipsnis);

Revizijų departamento prie Finansų ministerijos, Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Revizijų tarnybos arba kitų prie šių ministerijų įsteigtų padalinių revizijų tarnybų pareigūnai (1888 straipsnis);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1722, 1726 straipsniai);

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1853 straipsnis);

mokesčių policijos pareigūnai (17214 straipsnis);

Valstybės kontrolės pareigūnai (1932, 1933 straipsniai);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898 straipsnis);

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis);

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);

Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994 straipsnis);

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (941, 1899 straipsniai);

Valstybinės augalų karantino inspekcijos pareigūnai (105, 106, 1061 straipsnis);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 414 straipsniai, 415 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414–21417 straipsniai);

Valstybinės geologijos tarnybos pareigūnai (531 straipsnis);

Valstybinės higienos inspekcijos pareigūnai (43 straipsnis, 161 straipsnis – dėl miestų ir gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo, 162, 166 straipsniai);

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);

Valstybinės kokybės inspekcijos pareigūnai (1631, 1896 straipsniai);

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897, 18910 straipsniai);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (1889 straipsnis);

finansų organų pareigūnai (2153, 2158 straipsniai);

kultūros įstaigų pareigūnai (214 straipsnio pirmoji dalis, 2147 straipsnis);

muitinės organų pareigūnai (1899, 1932, 1933, 208 straipsniai);

statybos valstybinės priežiūros organų pareigūnai (158, 160, 1894 straipsniai);

valstybinės augalų apsaugos priežiūros organų pareigūnai (1074 straipsnis);

valstybinės priešgaisrinės priežiūros organų pareigūnai (186, 1921, 211 straipsniai);

valstybinės statistikos tarnybų pareigūnai (1732 straipsnio trečioji dalis);

valstybinio turto privatizavimo komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai (2152–2157, 2159 straipsniai);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (414, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1723, 17211, 17212 straipsniai, 173 straipsnio pirmoji dalis, 1736, 1739, 1932, 1933, 211 straipsniai);

rezervatų ir kitų saugomų teritorijų pareigūnai (49 straipsnis);

žurnalistų etikos inspektorius (2146 straipsnis);

Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);

Savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075 straipsniai);

Valstybės saugumo departamento pareigūnai (21412, 21413 straipsniai);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo, 451 straipsnis – dėl vengimo grąžinti savavališkai užimtą žemę);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo, 451 straipsnis – dėl vengimo grąžinti savavališkai užimtą žemę);“.

2. 2591 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių „225–2475“ įrašyti skaičius „225–2476“ ir šį sakinį išdėstyti taip:

„Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėti priskirta šio kodekso 222, 225–2476 straipsniuose nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________