LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO UAB „NAFTELF“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. 3-732

Vilnius

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu ir atsižvelgdamas į Civilinės aviacijos administracijos 2010 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. 12R-2745(35),

tvirtinu UAB „Naftelf“ antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti aprūpinimo degalais paslaugą (degalų įpylimo ir išpylimo organizavimas ir vykdymas, įskaitant degalų laikymą (degalų pylimo automobilyje) ir atgabenamų degalų kiekybės ir kokybės kontrolę).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

_________________