LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS

ĮSTATYMAS

 

 

 

1 straipsnis.         Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos piliečių (toliau vadinamų piliečiais) apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis būdus, valstybės teikiamos paramos formas įsigyjant gyvenamąjį namą ar butą, šios paramos suteikimo ir panaudojimo tvarką bei sąlygas, taip pat gyvenamųjų patalpų statybos ir eksploatavimo valstybinę kontrolę.

 

2 straipsnis.         Teisė į gyvenamąją patalpą ir jos įgyvendinimo principai

Kiekvienas pilietis turi teisę į gyvenamąją patalpą, tai yra gali statytis ar kitokiu teisėtu būdu įsigyti gyvenamuosius namus ar butus nuosavybėn, taip pat įstatymų nustatyta tvarka nuomotis gyvenamąją patalpą iš savivaldybių, kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Piliečiams nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, butų skaičius, jų dydis neribojamas.

Piliečiams, apsirūpinantiems gyvenamosiomis patalpomis šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikiama valstybės parama.

Užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės turi vienodas naudojimosi (išskyrus įsigijimą) gyvenamosiomis patalpomis teises su Lietuvos Respublikos piliečiais, jeigu ko kita nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse. Gyvenamųjų namų (butų) įsigijimo tvarką užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

3 straipsnis.         Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos)

Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos) įrengiami pagal gyvenamosios vietovės sąlygas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus techninius-sanitarinius reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo valstybinę gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, kuriuose įrengtos gyvenamosios patalpos, techninę kontrolę, nustato vieningą visų gyvenamųjų patalpų, nežiūrint jų nuosavybės, apskaitą.

Gyvenamųjų patalpų savininkai, taip pat jų nuomininkai, savininkams sutikus, turi teisę panaudoti šias patalpas komercinei ir ūkinei veiklai, jeigu tai nepažeidžia kitų tame name gyvenančių asmenų teisėtų interesų bei gyvenamųjų namų, butų architektūrinių, sanitarinių higienos, techninių ir kitų reikalavimų.

 

4 straipsnis.         Gyvenamųjų patalpų priklausymas asmenims nuosavybės teise

Gyvenamosios patalpos pagal priklausymą nuosavybės teise yra:

1) fizinių asmenų gyvenamosios patalpos;

2) gyvenamųjų namų statybos ar eksploatavimo bendrijų gyvenamosios patalpos;

3) savivaldybių gyvenamosios patalpos;

4) įmonių, organizacijų gyvenamosios patalpos.

Gyvenamasis namas gali priklausyti bendrosios nuosavybės teise keliems juridiniams ir fiziniams asmenims, taip pat keliems fiziniams asmenims, o butas – tik keliems fiziniams asmenims. Bendrosios nuosavybės santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

 

5 straipsnis.         Fizinių asmenų gyvenamosios patalpos

Gyvenamosios patalpos gali priklausyti vienam arba keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės ar dalinės nuosavybės teise, o gyvenamieji namai – fiziniams ir juridiniams asmenims bendrosios dalinės nuosavybės teise.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose dalis butų yra juridinių asmenų nuosavybė ir nuomojami gyventojams, o kita dalis – fizinių asmenų nuosavybė, butų nuomininkai ir savininkai sudaro butų eksploatavimo bendrijas, veikiančias pagal notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutartį.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose visi butai nuosavybės teise priklauso fiziniams asmenims, savininkai sudaro butų eksploatavimo bendrijas, veikiančias pagal savivaldybėje įregistruotus įstatus.

Daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimo bendruosius principus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

6 straipsnis.         Gyvenamųjų namų statybos ar eksploatavimo bendrijos

Piliečiai turi teisę sujungti lėšas gyvenamojo namo ar kelių gyvenamųjų namų statybai, sukurdami gyvenamojo namo (gyvenamųjų namų) bendriją, turinčią juridinio asmens teises ir veikiančią pagal savivaldybėse įregistruotus įstatus.

Gyvenamieji namai bendrijos nariams gali priklausyti nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise, arba jos nariams nuosavybės teise gali priklausyti tik pajai.

Gali būti sudaromos ir pastatytų ar kitokiu būdu įsigytų gyvenamųjų namų, butų eksploatavimo bendrijos.

Bendrijos įstatuose turi būti nustatytas nario pajaus dydis, butų paskirstymo tvarka, nario ir jo šeimos narių teisės ir pareigos, bendrijos valdymo, jos veiklos nutraukimo ir likvidavimo tvarka.

 

7 straipsnis.         Savivaldybių gyvenamosios patalpos

Savivaldybių gyvenamosios patalpos yra jų teritorijoje esantys gyvenamieji namai, butai, pastatyti iš valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšų arba kitaip įsigyti.

Savivaldybės sudaro šiuos butų fondus:

1) pagrindinį butų fondą, kurio gyvenamosios patalpos nuomojamos piliečiams valstybės paramos suteikimo pagrindu arba išnuomojamos asmenims, iškeldinamiems griaunant gyvenamuosius namus, pertvarkant gyvenamąsias patalpas į negyvenamąsias, grąžinant gyvenamuosius namus jų savininkams, remiantis nuosavybės atstatymo teise, taip pat kitais atvejais, kai pagal įstatymus savivaldybės įpareigojamos suteikti asmenims gyvenamąsias patalpas;

2) manevrinį butų fondą, kurio gyvenamosios patalpos suteikiamos perkeliamiems piliečiams laikinai apgyvendinti, atliekant gyvenamųjų namų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant, likviduojant stichinių ir kitų nelaimių padarinius;

3) tarnybinį butų fondą, kurio gyvenamosios patalpos suteikiamos darbuotojams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

4) specialųjį gyvenamųjų patalpų fondą, kurį sudaro bendrabučiai, viešbučiai, nakvynės namai ir prieglaudos.

Savivaldybių gyvenamosioms patalpoms eksploatuoti steigiamos pelno nesiekiančios butų eksploatavimo įmonės.

 

8 straipsnis.         Įmonių, organizacijų gyvenamosios patalpos

Įmonėms, organizacijoms priklauso turimi, jų pasistatyti arba kitaip įsigyti gyvenamieji namai, butai (įmonių, organizacijų butų fondas). Šio butų fondo gyvenamosios patalpos komercinėmis sąlygomis išnuomojamos arba parduodamos fiziniams ar juridiniams asmenims, taip pat gali būti nuomojamos savo darbuotojams. Gyvenamųjų patalpų savo darbuotojams nuomos sąlygos, tvarka bei nuomos mokestis nustatomi įmonės, organizacijos kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaroma, – administracijos ir darbuotojų susitarimu.

 

9 straipsnis.         Gyvenamųjų patalpų paskirties pakeitimas ir jų išbraukimas iš apskaitos

Gyvenamuosius namus, butus savininkai, nepažeisdami architektūrinių, sanitarinių higienos, techninių ir kitų taisyklių, gali pertvarkyti į kitos paskirties patalpas.

Savivaldybių gyvenamosios patalpos į kitos paskirties patalpas gali būti pertvarkomos tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Gyvenamosios patalpos, neatitinkančios joms nustatytų techninių-sanitarinių normų ar nustatyta tvarka pertvarkytos naudoti kitiems reikalams arba nugriautos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išbraukiamos iš gyvenamųjų patalpų apskaitos.

 

10 straipsnis.       Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis

Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis valstybės paramai gauti yra iki 10 kvadratinių metrų sąlyginio ploto, tenkančio vienam šeimos nariui. Sąlyginis plotas nustatomas atsižvelgiant į turimos gyvenamosios patalpos dydį ir kokybę pagal prie šio įstatymo pridedamą metodiką (1 priedėlis), kurioje pateikta sąlyginio ploto skaičiavimo formulė ir koeficientai. Koeficientų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Valstybės suteikiamos paramos dydis kiekvienam remiamam šeimos nariui lygus 18 kvadratinių metrų buto bendro naudingo ploto statybos kainai. Gyvenamojo namo, buto statybos vieno kvadratinio metro vidutinės kainos normatyvą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

11 straipsnis.       Teisės į valstybės paramą sąlygos

Teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis piliečiai turi, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) gyvena nuomojamame ar nuosavame name, bute, kuriame kiekvienam šeimos nariui tenka ploto mažiau negu nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio pirmojoje dalyje;

2) nuomoja gyvenamąsias patalpas iš fizinių asmenų arba komercinėmis sąlygomis iš įmonių, organizacijų, taip pat gyvena buvusiems savininkams grąžintuose namuose (butuose) nepriklausomai nuo gyvenamosios patalpos dydžio;

3) vienai šeimai gyventi pritaikytame bute (name) gyvena dvi ar daugiau šeimų. Atskira šeima taip pat laikomas nevedęs (netekėjusi) šeimos narys, nuo 18 metų;

4) gyvena tarnybiniame bute, bendrabutyje;

5) grįžta ar yra grįžę iš tremties.

Piliečiai, po šio įstatymo įsigaliojimo pabloginę savo buto sąlygas perleisdami, pakeisdami turimas gyvenamąsias patalpas ar persikeldami iš gyvenamųjų patalpų į kitas, kuriose gyvenant gali būti įgyta teisė į valstybės paramą, tokią teisę įgyja praėjus 5 metams nuo gyvenamosios patalpos sąlygų pabloginimo.

 

12 straipsnis.       Valstybės paramos formos

Piliečiai, turintys teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, gali pasirinkti vieną iš šių paramos formų:

1) gauti kreditą lengvatinėmis sąlygomis arba subsidijas gyvenamajam namui ar butui pasistatyti arba nusipirkti;

2) išsinuomoti savivaldybių gyvenamąsias patalpas, taikant valstybės reguliuojamus nuomos mokesčių tarifus;

3) pirkti išsimokėtinai iš savivaldybių ir valstybinių įmonių nuomojamas gyvenamąsias patalpas.

 

13 straipsnis.       Kredito suteikimas lengvatinėmis sąlygomis

Piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, lengvatinėmis sąlygomis kreditas suteikiamas gyvenamajam namui, butui pasistatyti arba nusipirkti.

Tokio kredito dydis neturi viršyti valstybės paramos dydžio, nustatyto šio įstatymo 10 straipsnio antrojoje dalyje. Jeigu pilietis gyvena nuosavame bute ar name, tai jam suteikiamas kreditas iki šio įstatymo 10 straipsnio antrojoje dalyje nustatytos gyvenamosios patalpos dydžio trūkstamam plotui įsigyti. Ši nuostata netaikoma teikiant kreditą vieno kambario butui įsigyti.

Kreditas lengvatinėmis sąlygomis gali būti suteikiamas be palūkanų, imant mažesnes palūkanas arba negrąžinant iki 20 procentų gautosios kredito sumos.

Kreditų suteikimo tvarką ir sąlygas, palūkanų ir subsidijų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

14 straipsnis.       Savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuoma

Piliečiai, turintys teisę į valstybės paramą, gali išsinuomoti iš savivaldybių pagrindinio butų fondo po 18 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto kiekvienam šeimos nariui. Suteikiant išsinuomoti butą, šeimai papildomai gali būti pridėta iki 9 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto. Suteikiant išsinuomoti atituštintą gyvenamąją patalpą, jos plotas neturi būti mažesnis kaip 12 kvadratinių metrų sąlyginio ploto vienam šeimos nariui. Jeigu asmuo sutinka arba pageidauja, jam gali būti išnuomojama ir mažesnio ploto gyvenamoji patalpa.

Išnuomojant vieno kambario butą, patalpų ploto normos gali būti didesnės, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje.

 

15 straipsnis.       Nuomojamų gyvenamųjų patalpų pirkimas

Piliečiai, turintys teisę į valstybės paramą ir nuomojantys savivaldybių ir valstybinių įmonių gyvenamąsias patalpas, gali jas pirkti išsimokėtinai.

Piliečiai, įrašyti į socialiai remtinų asmenų sąrašą, gali pirkti tokias nuomojamas gyvenamąsias patalpas nepriklausomai nuo to, turi jie teisę į valstybės paramą ar jos neturi.

Gyvenamųjų patalpų pardavimo ir atsiskaitymo už jas tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

16 straipsnis.       Piliečiams teikiamos valstybės paramos programos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė rengia ir tvirtina valstybės paramos, teikiamos piliečiams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, programas. Valstybės paramai suteikti piliečiams, įrašytiems į šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytas eiles, sudaromos atskiros programos.

Šių programų įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių paramos fondų, valstybės ir savivaldybių biudžetų bei kitų šaltinių.

 

17 straipsnis.       Prašymo valstybės paramai gauti turinys

Pilietis, norėdamas gauti valstybės paramą, parašo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo: šeimos sudėtį, duomenis apie turimą gyvenamąją patalpą, pageidaujamos valstybės paramos formą ir kitus duomenis pagal 2 priedėlyje pateiktą formą. Prašymas turi būti pasirašytas visų pilnamečių šeimos narių, taip pat ir laikinai išvykusiųjų.

Prie prašymo turi būti pridėta šio įstatymo 3 priedėlyje pateiktos formos anketa. Anketą užpildo ir pasirašo pareiškėjas. Anketos duomenis patikslina ir ją patvirtina gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu pilietis pageidauja būti įrašytas į socialiai remtinų asmenų eilę, prie prašymo turi pridėti dokumentą, patvirtinantį, kad jis priklauso tokiai asmenų kategorijai. Jeigu pilietis yra atvykęs iš kitos gyvenamosios vietovės, kurioje buvo įrašytas į eilę valstybės paramai gauti, jis turi pridėti dokumentą, liudijantį, kiek laiko išbūta tokioje eilėje ankstesnėje gyvenamojoje vietovėje.

Už prašyme ir anketoje pateiktų duomenų tikrumą atsako pareiškėjas. Už anketoje pateiktų duomenų tikrumą taip pat atsako ir ją priėmęs pareigūnas.

 

18 straipsnis.       Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas

Piliečiai, turintys teisę į valstybės paramą, registruojami ir parama jiems suteikiama savivaldybėse pagal gyvenamąją vietą.

Gavęs piliečio prašymą, savivaldybės valdymo organas per mėnesį jį išnagrinėja ir priima sprendimą – registruoti pilietį valstybės paramai gauti ar neregistruoti.

Užregistruoti asmenys įrašomi į piliečių, turinčių teisę gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, registracijos knygą. Ši knyga turi būti sunumeruota, susiūta ir patvirtinta savivaldybės valdybos mero, valdytojo ar viršaičio parašu.

Registracijos knyga yra griežtos atskaitomybės dokumentas, neaptartų pataisų joje negali būti. Visi pareiškėjo prašyme ir anketoje pateiktų duomenų pasikeitimai, turintys įtakos eiliškumo nustatymui, tarp jų ir pageidaujamos valstybės paramos forma, pažymimi registracijos knygoje.

Kiekvienam įrašytų į registracijos knygą piliečių pareiškimui vedama atskira byla, kurioje laikomi reikalingi dokumentai.

Savivaldybė, užregistravusi pilietį, kuriam bus suteikta valstybės parama, apie tai jam praneša raštu. Ta pačia tvarka pranešama ir jeigu pilietis neregistruojamas. Pranešime turi būti nurodyti neregistravimo motyvai.

Ginčai dėl atsisakymo pilietį registruoti valstybės paramai gauti sprendžiami teismine tvarka.

 

19 straipsnis.       Piliečių eilės valstybės paramai gauti

Valstybės paramai gauti sudaromos dvi eilės.

Į pirmąją eilę įrašomi visi piliečiai, pagal šio įstatymo 11 straipsnį turintys teisę gauti valstybės paramą ir pageidaujantys apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis. Į šią eilę įrašytiems asmenims valstybės parama, nustatyta šio įstatymo 12 straipsnio 2 punkte, suteikiama tik tada, kai antrojoje eilėje nėra asmenų, pageidaujančių išsinuomoti savivaldybių gyvenamąsias patalpas taikant valstybės reguliuojamus nuomos mokesčių tarifus.

Į antrąją eilę, piliečių pageidavimu, įrašomi šio įstatymo 4 priedėlyje nurodyti socialiai remtini asmenys (jų šeimos). Išnykus sąlygoms, suteikiančioms teisę būti šioje eilėje, asmenys (jų šeimos) bendra tvarka įrašomi į pirmąją eilę.

Abi eilės sudaromos atsižvelgiant į piliečių, turinčių teisę gauti valstybės paramą, šeimos narių skaičių, turimų gyvenamųjų patalpų kiekybinę ir kokybinę charakteristiką, buvimo eilėje laiką ir kitus kriterijus. Kiekvieno piliečio vieta eilėje nustatoma pagal prie šio įstatymo pridedamą metodiką (5 priedėlis), kurioje nurodyta piliečio vietos eilėje nustatymo formulė ir koeficientai. Koeficientų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Piliečių eiles valstybės paramai gauti sudaro ir tvirtina savivaldybių valdymo organai.

Piliečių eilės valstybės paramai gauti yra viešos. Savivaldybės sudaro galimybę su jomis bet kam susipažinti.

 

20 straipsnis.       Piliečių išbraukimas iš eilės valstybės paramai gauti

Piliečiai iš eilės valstybės paramai gauti išbraukiami, kai:

1) savo noru atsisako valstybės paramos;

2) yra gavę valstybės paramą;

3) išnyksta sąlygos, suteikiančios teisę gauti valstybės paramą;

4) yra sąmoningai pateikę tikrovės neatitinkančias žinias arba jeigu pareigūnai, spręsdami registravimo ir įrašymo į eilę klausimus, padarė neteisėtus veiksmus, dėl kurių pilietis nepagrįstai buvo įrašytas į eilę;

5) į eilę valstybės paramai gauti yra įrašyti be teisėto pagrindo;

6) miršta ir nelieka kartu su juo gyvenančių šeimos narių;

7) kartu su šeimos nariais išvyksta nuolat gyventi į kitą gyvenamąją vietovę.

Iš eilės išbraukiama

savivaldybės valdymo organo, nustatančio piliečių eilę valstybės paramai gauti, sprendimu.

Apie sprendimą išbraukti iš eilės, išskyrus šio straipsnio pirmosios dalies 6 punkte numatytu atveju, piliečiui pranešama raštu.

Ginčai dėl išbraukimo iš eilės gali būti nagrinėjami teismine tvarka.

 

21 straipsnis.       Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, eilių peržiūrėjimas

Kasmet nuo sausio 1 dienos iki vasario 15 dienos savivaldybėse priimami piliečių anksčiau pateiktų prašymų valstybės paramai gauti bei anketų duomenų patikslinimai. Savivaldybių valdymo organai nuo vasario 15 dienos iki kovo 15 dienos pagal šio įstatymo 19 bei 20 straipsnių reikalavimus iš naujo nustato kiekvieno pareiškėjo vietą eilėje.

Peržiūrėtos piliečių eilės valstybės paramai gauti tvirtinamos atitinkamos savivaldybės valdymo organo sprendimu.

 

22 straipsnis.       Piliečių, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašai

Savivaldybės, peržiūrėdamos piliečių eiles valstybės paramai gauti ir nepažeisdamos eiliškumo, sudaro asmenų, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašus. Asmenų, įrašytų į šiuos sąrašus, eilės tvarka neperžiūrima. Asmenys iš tokių sąrašų išbraukiami šio įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, o sąrašai papildomi eilės tvarka.

Sąrašai asmenų, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, tvirtinami atitinkamos savivaldybės valdymo organų sprendimu. Apie planuojamą suteikti valstybės paramą artimiausiais ūkiniais metais piliečiams pranešama raštu.

 

23 straipsnis.       Sprendimas suteikti valstybės paramą

Dėl valstybės paramos suteikimo šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytiems piliečiams savivaldybės valdymo organas priima sprendimą. Jame nurodoma:

1) kai suteikiamas kreditas – kam, kuriam tikslui ir kokio dydžio suteikiamas kreditas bei jo suteikimo sąlygos. Savivaldybės valdymo organas, suteikdamas kreditą gyvenamajam namui ar butui statyti, pagal savo kompetenciją išsprendžia žemės sklypo statybai skyrimo ir kitus klausimus;

2) kai išnuomojamos savivaldybių gyvenamosios patalpos – kam suteikiamos gyvenamosios patalpos, jų adresas, dydis, kambarių bei piliečio šeimos narių skaičius. Prieš tokio sprendimo priėmimą nuomininkas ir jo šeimos nariai turi pateikti raštiškus įsipareigojimus apsigyventi suteikiamoje patalpoje ir atituštinti anksčiau turėtas gyvenamąsias patalpas savivaldybių gyvenamuosiuose namuose;

3) kai išsimokėtinai parduodamos nuomojamos savivaldybių ir valstybinių įmonių gyvenamosios patalpos – kam suteikiama teisė pirkti gyvenamąją patalpą, jos adresas, dydis, vertė, išsimokėjimo terminai ir sąlygos.

 

24 straipsnis.       Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo tvarką ir su jos vykdymu susijusius klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

 

 

Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

Pirmininkas                                                                                           VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. balandžio 7 d.

Nr. I-2455

 


Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymo

1 priedėlis

 

Sąlyginio ploto nustatymo metodika

 

Sąlyginis plotas (Sp) skaičiuojamas pagal formulę:

Sp=(P/n)*k1*k2*...*k10*k11,

čia:

P – bendras naudingas gyvenamųjų patalpų plotas (m2);

n – gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos narių skaičius;

k1,..., k11 – gyvenamosios patalpos charakteristikas nusakantys koeficientai, kurių reikšmes (Xij, kur i=1,...,11, j=1,...,5) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Koeficientų reikšmė:

 

X11 – jei gyvenamosios patalpos su bendra virtuve,

k1=

X12 – jei gyvenamosios patalpos su atskira virtuve;

 

 

X21 – jei gyvenamosios patalpos yra avarinės,

k2=

X22 – jei gyvenamosios patalpos nėra avarinės;

 

 

X31 – jei gyvenamosios patalpos yra pusrūsyje,

k3=     X32 – jei gyvenamosios patalpos yra mansardoje,

X33 – kitais atvejais;

 

 

X41 – jei gyvenamosiose patalpose nėra vandentiekio,

k4=

X42 – jei gyvenamosiose patalpose yra vandentiekis;

 

 

X51 – jei gyvenamosiose patalpose nėra kanalizacijos,

k5=

X52 – jei gyvenamosiose patalpose yra kanalizacija;

 

 

X61 – jei gyvenamosiose patalpose nėra centrinio ar dujinio šildymo,

k6=

X62 – jei gyvenamosiose patalpose yra centrinis ar dujinis šildymas;

 

 

X71 – jei gyvenamosiose patalpose nėra centralizuoto dujų tiekimo ar elektrinės viryklės,

k7=

X72 – jei gyvenamosiose patalpose yra centralizuotas dujų tiekimas ar elektrinė viryklė;

 

 

X81 – jei gyvenamosios patalpos yra name, kuris susidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų,

k8=

X82 – jei gyvenamosios patalpos yra name, kuris susidėvėjęs mažiau kaip 60 procentų;

 

 

X91 – jei gyvenamosios patalpos rūsyje arba kieme nėra sandėlio,

k9=

X92 – jei gyvenamosios patalpos rūsyje arba kieme yra sandėlis;

 

 

X101 – jei gyvenamosios patalpos be balkono,

k10=

X102 – jei gyvenamosios patalpos su balkonu;

 

 

X111 – jei gyvenamosios patalpos yra karkasiniame name,

X112 – jei gyvenamosios patalpos yra stambiaplokščiame name,

k11=

X113 – jei gyvenamosios patalpos yra monolitiniame name,

X114 – jei gyvenamosios patalpos yra mediniame name,

X115 – jei gyvenamosios patalpos yra mūriniame name.

______________

 


Lietuvos Respublikos

gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis

patalpomis įstatymo

2 priedėlis

 

________________________________________________ savivaldybės valdybai (viršaičiui)

                            (miesto, rajono, gyvenvietės, apylinkės)

 

                                                                   

                                                                                                                                 (piliečio vardas ir pavardė)

 

                                                                   

 

                                                                   

 

                                                                   

 

                                                                   

                                                                                                                              (gyvenamosios vietos adresas)

 

PRAŠYMAS

 

suteikti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis

 

Mano šeimą sudaro:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                              (vardas ir pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys)

 

Gyvename, ________________________________________________________________

                                                                                     (nurodyti patalpų savininką)

nuomojame (turime nuosavybės teise)__________________________________________________

                                                                                    (nurodyti bendro naudingo ploto dydį, kambarių skaičių

________________________________________________________________________________

ir kitus duomenis apie turimą gyvenamąjį plotą)

________________________________________________________________________________

kuris yra _________________________________________________________________________

                                                                                              (nurodyti adresą)

 

Šioje gyvenamojoje vietovėje gyvename nuo _________________________________  metų.

 

Paramą mums prašome suteikti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 11 straipsnio pirmosios dalies _________________________________  punktą.

 

Mes, visi pilnamečiai nuomininko šeimos nariai, prašome suteikti mums šią valstybės paramą

                                                                                     (nurodyti jos formą, dydį, sąlygas)

________________________________________________________________________________

 

Prašome mus įrašyti į __________________________________________________ eilę, nes

                                                                                               (pirmąją, antrąją)

________________________________________________________________________________

(nurodyti aplinkybes, suteikiančias teisę į nurodytą eilę)

________________________________________________________________________________

 

Gautąja parama naudosimės mes________________________________________________

                                                                                                         (nurodyti vardus ir pavardes)

________________________________________________________________________________

Kiti šeimos nariai____________________________________________________________

                                                                                                (nurodyti vardus ir pavardes)

________________________________________________________________________________

 

liks nuomojamojoje savivaldybės gyvenamojoje patalpoje (arba visi išsikels iš tos patalpos)

 

Prie prašymo pridedame:

1. Mūsų užpildytą ir patvirtintą Piliečio, pageidaujančio gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, anketą

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________

 

Parašai:____________________________________

                               (pasirašo visi pilnamečiai šeimos nariai)

                                                                                     

 

                                                                                     

 

Vieta

 

Data __________________

 

______________

 


Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymo

3 priedėlis

 

Piliečio, pageidaujančio gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis,

 

ANKETA

 

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

 

ASMENS KODAS

 

 

Pilietis pageidauja, kad būtų įrašytas į šią eilę:

1. PIRMOJI EILĖ

2. ANTROJI EILĖ

 

Šeimos, pageidaujančios gyventi kartu, sudėtis (įskaitant pareiškėją):

 

VARDAS

PAVARDĖ

GIMINYSTĖS RYŠYS

ASMENS KODAS

LIETUVOS PILIETYBĖ

AR JAU BUVO GAUTA PARAMA

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

 

 

 

taip

ne

taip

ne

 

GYVENAMOJI VIETA: Indeksas

 

MIESTAS

 

 

 

 

 

Gatvė

 

Namo Nr.

 

Buto Nr.

 

 

Šeimos narių skaičius

 

 

Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos narių skaičius

 

 

 

Nuo kurių metų gyvena mieste ar gyvenvietėje, kurioje pageidauja gerinti buto sąlygas

 

 

 

Nuo kurių metų buvo įrašytas į nepertraukiamą įskaitą buto sąlygoms gerinti

 

 

 

Turimų gyvenamųjų patalpų bendras naudingas plotas (m2)

 

 

Turimos gyvenamosios patalpos:

1. NUOSAVOS ARBA KOOPERATINĖS

2. NUOMOJAMOS IŠ VALSTYBĖS

3. NUOMOJAMOS KOMERCINĖMIS SĄLYGOMIS ARBA SUBNUOMOJAMOS

4. TARNYBINĖS PATALPOS ARBA BENDRABUTIS

 

ŽINIOS APIE TURIMAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS

 

Turimų gyvenamųjų patalpų kambarių skaičius

 

 

vandentiekis yra

Taip

Ne

kanalizacija yra

Taip

Ne

centrinis ar dujinis šildymas yra

Taip

Ne

elektrinė viryklė ar centralizuotas dujų tiekimas yra

Taip

Ne

bendra su kitomis šeimomis virtuvė

Taip

Ne

 

buto būklė

1. AVARINIS

2. NEAVARINIS

buto padėtis

1. PUSRŪSIS

2. MANSARDA

3. KITA

 

rūsys ar sandėlis yra

Taip

Ne

balkonas yra

Taip

Ne

 

namo tipas

1. KARKASINIS

2. STAMBIAPLOKŠTIS

3. MONOLITINIS

4. MEDINIS

5. MŪRINIS

 

namo susidėvėjimas

1. MAŽIAU KAIP 60 %

2. DAUGIAU KAIP 60 %

 

PAGEIDAUJAMA PARAMOS FORMA

1. GAUTI KREDITĄ LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS ARBA SUBSIDIJAS GYVENAMAJAM NAMUI AR BUTUI PASISTATYTI ARBA NUSIPIRKTI

2. IŠSINUOMOTI SAVIVALDYBIŲ GYVENAMĄSIAS PATALPAS, TAIKANT VALSTYBĖS REGULIUOJAMUS NUOMOS MOKESČIŲ TARIFUS

3. PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI IŠ SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ NUOMOJAMAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS

 

Data

Piliečio, pildžiusio anketą, parašas

 

 

 

Data

Pareigos, pavardė, vardas bei parašas gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgaliotojo asmens, kuris patikrino ir patvirtino užpildytos anketos duomenis

 

 

 

Data

Pareigūno, priėmusio piliečio dokumentus, pareigos, vardas, pavardė ir parašas

 

ASMENS BYLOS NUMERIS

 

 

PASTABOS:

1. Pilietis, sąmoningai pateikęs tikrovės neatitinkančias žinias, iš eilės išbraukiamas.

 

2. Pareigūnai, patvirtinę neteisingas žinias, atsako pagal įstatymus.

______________


Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymo

4 priedėlis

 

Asmenys, priskirti prie socialiai remtinų, kurie gali būti įrašomi į antrąją eilę valstybės paramai gauti:

1. Našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai, pasibaigus jų buvimo vaikų įstaigoje ar pas globėją (rūpintoją) laikui, jeigu jie negali apsigyventi anksčiau turėtoje gyvenamojoje patalpoje arba tokios patalpos iš viso neturi.

2. Šeimos, kuriose yra I grupės invalidas, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16 metų, jeigu nustatyta, kad jam būtina nuolatinė slauga.

3. Šeimos, kuriose yra asmenų, sergančių kai kurių lėtinių ligų, įrašytų į Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis.

4. Šeimos, kuriose abu sutuoktiniai yra pensinio amžiaus ir jose nėra kartu gyvenančių darbingų šeimos narių.

5. Šeimos, auginančios keturis ir daugiau kartu gyvenančių nepilnamečių vaikų arba paėmusios auginti ne mažiau kaip du našlaičius ar likusius be tėvų globos vaikus.

6. Motina arba tėvas (globėja, globėjas) vienas (be kito sutuoktinio) auginantis du ar daugiau nepilnamečių vaikų.

______________

 


Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymo

5 priedėlis

 

Asmens vietos eilėje valstybės paramai gauti nustatymo metodika

 

Asmens vieta eilėje nustatoma pagal balus (B), kurie skaičiuojami naudojant formulę:

B=(Ls*t1*t2*t3)/Sp,

čia

Ls – sąlyginis laikas, kuris nustatomas pagal šią lentelę:

 

Faktinis laikas metais, lauktas pagerinti buto sąlygas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Papildomi balai

1 2 3 4 5 7 9 11 13 15

 

Sąlyginis laikas

2 4 6 8 10 13 16 19 22 25

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

18 21 24 27 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70 75

 

29 33 37 41 45 50 55 60 65 70 76 82 88 94 100

 

t1 – asmens sėslumo koeficientas. Jo reikšmė yra tokia:

 

Y11 – jei asmuo mieste ar gyvenvietėje, kurioje pageidauja gerinti buto sąlygas, gyvena daugiau kaip 10 metų,

t1=

Y12 – tas pat nuo 5 iki 10 metų,

Y13 – tas pat iki 5 metų,

Y14 – jei asmuo gyvena kitoje vietoje;

 

t2 – turimų gyvenamųjų patalpų pobūdį nusakantis koeficientas. Jo reikšmė yra tokia:

 

Y21 – jei asmuo gyvena nuosavame arba kooperatiniame bute (name),

Y22 – jei asmuo gyvena bute, nuomojamame iš valstybės,

t2= Y23 – jei asmuo gyvena bute, nuomojamame komercinėmis sąlygomis,

Y24 – jei asmuo gyvena tarnybinėse patalpose arba bendrabutyje;

 

t3 – koeficientas, nusakantis buto patogumą. Jo reikšmė yra tokia:

 

Y31 – jei asmuo gyvena bute, kur kambarių skaičiaus santykis su jame gyvenančių asmenų skaičiumi lygus 1 ar didesnis,

Y32 – jei šis santykis yra nuo 0.5 iki 1.0,

t3= Y33 – jei šis santykis yra nuo 0.35 iki 0.5,

Y34 – jei šis santykis yra mažesnis kaip 0.35;

 

koeficientų reikšmes Yij, kur i=1,...,3, o j=1,...4, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

 

Sp – sąlyginis plotas.

 

Jeigu balų yra vienodai, pirmenybė teikiama tai šeimai, kurios:

1) sąlyginis laikas Ls didesnis,

2) sąlyginis plotas Sp mažesnis,

3) šeimos narių skaičius didesnis.

 

Rodikliai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka.

______________