LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO Nr. 439 „DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 8 d. Nr. 1V-372

Vilnius

 

1. Pakeičiu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-4030; 2007, Nr. 19-746; 2009, Nr. 4-110), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2009 m. lapkričio 16 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. 439

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. liepos 8 d.

įsakymo Nr. 1V-372 redakcija)

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Departamento steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija).

Departamentas įgyvendina informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymo valstybės valdyme politiką informacinės visuomenės plėtros, visuomenės saugumo ir migracijos srityse.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 65-2380), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Departamentas gali turėti pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Departamento lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai departamento uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas vidaus reikalų srityje;

5.2. įgyvendinti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir telekomunikacijų saugos politiką;

5.3. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos bei Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą, kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą;

5.4. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų – telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų – kūrimą ir plėtrą, technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;

5.5. dalyvauti koordinuojant valstybės institucijų informacinių technologijų saugos užtikrinimą bei automatizuoto įslaptintų duomenų apdorojimo politikos įgyvendinimą.

6. Įgyvendindamas 5.1 punkte nurodytą uždavinį, departamentas:

6.1. koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities informacinių ir ryšių išteklių naudojimą užtikrindamas jų integralumą, suderinamumą, prieinamumą, teikia įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdomiems ir tvarkomiems valstybės ir žinybiniams registrams, informacinėms sistemoms tarnybinių stočių, duomenų bazių valdymo sistemos, duomenų perdavimo tinklo išteklius;

6.2. rengia teisės aktų projektus ir metodinius nurodymus dėl informacinių sistemų, registrų ir telekomunikacijų infrastruktūros kūrimo, eksploatacijos, plėtros Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.3. vykdo Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir kvalifikuotų sertifikatų, įrašomų į asmens tapatybės korteles, sudarymui ir tvarkymui naudojamos sertifikatų valdymo sistemos techninę priežiūrą;

6.4. remdamasis Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenimis organizuoja elektroninių paslaugų teikimą;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, Lietuvos nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje ir Lietuvos nacionalinėje vizų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos, kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir sutarčių pagrindu organizuoja kituose valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose esančios informacijos teikimą minėtiems subjektams;

6.6. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų mokymą, vertina jų kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius.

7. Įgyvendindamas 5.2 punkte nurodytą uždavinį, departamentas:

7.1. įgyvendina teisės aktų nustatytas Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo organizacines, programines, technines ir kitas saugos priemones;

7.2. Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo šių sistemų veiklos atkūrimą duomenų saugos incidentų atvejais;

7.3. teikia siūlymus dėl informacijos saugos priemonių įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose vidaus reikalų ministrui, viceministrams, Vidaus reikalų ministerijos kancleriui (toliau – Vidaus reikalų ministerijos vadovybė);

7.4. organizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą.

8. Įgyvendindamas 5.3 punkte nurodytą uždavinį, departamentas:

8.1. administruoja Vidaus reikalų informacinę sistemą, Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą ir Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą, pagal kompetenciją užtikrina Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų tarpusavio sąveiką bei sąveiką su kitais valstybės, žinybiniais registrais ar informacinėmis sistemomis;

8.2. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos stebėseną, apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių sistemų plėtros poreikius, dalyvauja kuriant ir plėtojant šias sistemas; atlieka Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių sistemų kūrimo, plėtros, taip pat kitų informatikos projektų užsakovo funkcijas;

8.3. tvarko Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų elektroninio pašto sistemą;

8.4. vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų interneto ir intraneto tinklalapių techninę priežiūrą;

8.5. vykdo departamento reguliavimo sričiai priskirtų valstybės ir žinybinių registrų vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos funkcijas;

8.6. vykdo teisės aktų nustatytas valstybės ir žinybinių registrų, valdomų Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, tvarkymo įstaigos ir asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

8.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, Lietuvos nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje ir Lietuvos nacionalinėje vizų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją ar jos pagrindu parengtas statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;

8.8. išduoda pažymas (išrašus) dėl tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų duomenų pagal teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamus paklausimus, juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

8.9. rengia ir skelbia oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje;

8.10. teikia Vidaus reikalų ministerijos vadovybei siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Vidaus reikalų informacinei sistemai, Lietuvos nacionalinei Šengeno informacinei sistemai ir Lietuvos nacionalinei vizų informacinei sistemai, panaudojimo;

8.11. dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų plėtros priemonių planus, registrų ir duomenų bazių kūrimo, tvarkymo, technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

8.12. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;

8.13. dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų nuostatų, specifikacijų projektus, taip pat investicinius projektus.

9. Įgyvendindamas 5.4 punkte nurodytą uždavinį, departamentas:

9.1. administruoja Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą;

9.2. atlieka Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo pagrindinio tvarkytojo funkcijas;

9.3. rengia Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų naudojamų telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų kūrimo, plėtros priemonių planus, šių tinklų technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

9.4. atlieka Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo stebėseną, apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ryšių sistemų plėtros poreikius, dalyvauja kuriant ir plėtojant šias sistemas; atlieka Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ryšių sistemų kūrimo, plėtros projektų užsakovo funkcijas;

9.5. dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus telekomunikacinių tinklų nuostatų, Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų specifikacijų projektus;

9.6. teikia Vidaus reikalų ministerijos vadovybei siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Vidaus reikalų telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo.

10. Įgyvendindamas 5.5 punkte nurodytą uždavinį, departamentas:

10.1. dalyvauja užtikrinant informacijos technologijų saugą valstybės institucijose ir įstaigose, rengia strateginius planus, metodinius nurodymus, tvarkos aprašus bei taisykles, reglamentuojančius informacijos technologijų saugą, bei prižiūri jų vykdymą;

10.2. dalyvauja rengiant automatizuotą įslaptintų duomenų apdorojimą reglamentuojančius teisės aktus;

10.3. dalyvauja koordinuojant leidimų saugoti, apdoroti bei perdavinėti įslaptintą informaciją automatizuoto duomenų apdorojimo sistemose ir tinkluose išdavimą;

10.4. organizuoja sistemų ir tinklų, turinčių leidimus saugoti, apdoroti bei perdavinėti įslaptintą informaciją, priežiūrą ir kontrolę;

10.5. vykdo iš Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos gaunamų įslaptintų dokumentų kontrolės punkto funkcijas.

11. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, atsakingos už Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių keitimąsi teistumo informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių, įgyvendinimą, funkcijas;

11.2. pagal kompetenciją administruoja Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacines sistemas, skirtas vidaus administravimui;

11.3. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kurių biudžeto asignavimų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija, kompiuterinės, ryšių techninės įrangos diegimą, priežiūrą ir remontą, programinės įrangos diegimą ir priežiūrą;

11.4. derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įsigyjamos informacinių ir telekomunikacinių technologijų įrangos techninius aprašymus;

11.5. atlieka informatikos ir ryšių sričių tarptautinių projektų analizę, pagal kompetenciją teikia išvadas ir dalyvauja juos įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

11.6. pagal kompetenciją nagrinėja departamente gautus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus;

11.7. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

11.8. organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius informatikos ir ryšių klausimais;

11.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 

12. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų, esančių Vidaus reikalų informacinės sistemos asmens ir kitų duomenų tvarkytojais, teikėjais ar gavėjais, visą reikiamą informaciją, taip pat ir įslaptintą, bei paaiškinimus apie visus veiksmus, atliekamus su jų valdomų ir tvarkomų registrų bei informacinių sistemų duomenimis (teikimą, naudojimą, apsaugą ir kt.);

12.2. teikti pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų tvarkymo įstaigoms dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos;

12.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų specialistus ir ekspertus departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti ir sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

12.4. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.5. gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų darbo planus ir projektus, susijusius su informacinių ir telekomunikacinių priemonių diegimu, eksploatavimu, plėtra;

12.6. atlikti Vidaus reikalų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų vertinimą.

13. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Departamentui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas ar pašalpas vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka vidaus reikalų ministro paskirtas direktoriaus pavaduotojas.

15. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintais metiniais veiklos planais. Departamento metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiami departamento interneto tinklalapyje.

Departamento metinių veiklos planų vykdymą vertina Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

16. Departamento administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama departamento direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, departamento darbo reglamentu, departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

17. Departamento administracijos struktūrą nustato departamento direktorius, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus departamento tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių.

18. Departamento direktorius:

18.1. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

18.2. atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

18.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą;

18.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.5. skiria Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos saugos įgaliotinį (įgaliotinius);

18.6. tvirtina departamento darbo reglamentą, departamento vidaus tvarkos taisykles, departamento finansų apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles, departamento metinius veiklos planus, departamento skyrių ir poskyrių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

18.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ar atleidžia iš jų departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, suteikia departamento valstybės tarnautojams kvalifikacines klases;

18.8. atsiskaito už departamento veiklą vidaus reikalų ministrui;

18.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

18.10. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

18.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19. Departamento direktorius turi pavaduotojus, kuriuos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento direktorius. Direktoriaus pavaduotojai kuruoja direktoriaus priskirtų departamento skyrių veiklą ir yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.

20. Departamento administracijos padaliniai yra skyriai, kuriems vadovauja skyrių vedėjai, atskaitingi departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams pagal kuravimo sritį.

Skyrių gali sudaryti poskyriai, kuriems vadovauja poskyrių vedėjai, atskaitingi skyriaus vedėjui.

 

V. DEPARTAMENTO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

21. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja departamento direktorius.

22. Departamento vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

23. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________