LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

IR LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KOLEGIJŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 20 d. Nr. ISAK-2823/V-121

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr. 57-1982) 13 straipsnio 3 dalimi,

tvirtiname Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                  ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                       VIDAS GRIGORAITIS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro ir Lietuvos archyvų

departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės generalinio direktoriaus

2008 m. spalio 20 d.

įsakymu Nr. ISAK-2823/V-121

 

KOLEGIJŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

Rodyklės punktas

Dokumentai

Dokumentų saugojimas

minimalus saugojimo terminas (metais)

nuolatinis saugojimas (kolegijoms, perduodančioms veiklos dokumentus valstybės archyvams)

1

2

3

4

 

1.

Veiklos organizavimo dokumentai

 

 

1.1

Valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų įsakymai, sprendimai ir kiti teisės aktai kolegijos veiklos organizavimo klausimais

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.2

Kolegijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentai

iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro

 

1.3

Kolegijos prekių ženklo įregistravimo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre dokumentai

iki išregistravimo iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro

 

1.4

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais

10

nuolat

1.5

Kolegijos administracijos (direktorato) posėdžių protokolai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.6

Kolegijos struktūrinių padalinių pasitarimų protokolai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.7

Kolegijos savivaldos, patariamųjų institucijų veiklos dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.8

Kolegijos komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.9

Kolegijos dėstytojų etikos komiteto ir Studentų etikos komiteto veiklos dokumentai

3

 

1.10

Metų veiklos planavimo dokumentai

10

nuolat

1.11

Metų veiklos ataskaita

10

nuolat

1.12

Pusmečio veiklos ataskaita

5

 

1.13

Metų statistinės ataskaitos

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.14

Pusmečių ketvirčių mėnesių statistinės ataskaitos

3

 

1.15

Kolegijos struktūrinių padalinių veiklos planavimo dokumentai, struktūrinių padalinių veiklos ataskaitos

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.16

Kolegijos metraštis

iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.17

Sutartys dėl bendradarbiavimo, tarptautinių programų įgyvendinimo

10 (pasibaigus sutarčiai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.18

Kolegijos atstovavimo įgaliojimai

1 (pasibaigus įgaliojimams)

 

1.19

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis kolegijos direktoriui

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.20

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis darbuotojams (išskyrus kolegijos direktorių ir materialiai atsakingus asmenis)

5

 

1.21

Valstybinių kontrolės ir kitų įgaliotų institucijų atliktų auditų, patikrinimų kolegijoje dokumentai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.22

Valstybinių kontrolės ir kitų įgaliotų institucijų atliekamų auditų, patikrinimų kolegijoje registracijos žurnalas

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

1.23

Vidaus audito planavimo ir atskaitomybės dokumentai

10

 

1.24

Vidaus audito ataskaitos, pažymos

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.25

Vidaus audito darbo dokumentai

10

 

1.26

Vidaus audito pažangos stebėjimo procedūrų registracijos žurnalas

3 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

1.27

Tarnybiniai pranešimai ir jų nagrinėjimo dokumentai (išskyrus pranešimus dėl darbo drausmės pažeidimo)

3

 

1.28

Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.29

Asmenų pageidavimai, pasiūlymai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai

5

 

1.30

Renginių organizavimo dokumentai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

5

 

1.31

Susirašinėjimo veiklos organizavimo klausimais dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.32

Susirašinėjimo su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių įstaigomis bendradarbiavimo klausimais dokumentai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

1.33

Projektai, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, ir jų rengimo dokumentai

10 (po projekto įgyvendinimo)

 

1.34

Projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, vykdymo dokumentai (išskyrus projekto vykdymo buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei viešųjų pirkimų dokumentus)

10 (po projekto įgyvendinimo)

 

1.35

Projektai, kuriems Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama nebuvo skirta, ir jų rengimo dokumentai

5

 

2

Personalo valdymo dokumentai

 

 

2.1

Direktoriaus įsakymai personalo klausimais

75

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.2

Direktoriaus įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais

10

 

2.3

Darbo sutarčių registracijos žurnalas (registras)

75 (nuo paskutinio įrašo žurnale (registre)

 

2.4

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti dokumentai (nelaimėjusių konkurso)

1

 

2.5

Darbuotojų darbo pažymėjimų registras

3 (pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

2.6

Grąžintų darbo pažymėjimų naikinimo aktai

3

 

2.7

Pranešimai apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią ir pabaigą apie suteiktas (atšauktas) mokymosi atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius

5

 

2.8

Prašymai suteikti (atšaukti) atostogas (kasmetines, nemokamas, mokymosi, vaikui prižiūrėti, leisti dalyvauti seminaruose, konferencijose, kituose renginiuose, pavaduoti)

3

 

2.9

Prašymai skirti materialinę pašalpą (paramą)

10

 

2.10

Įspėjimai dėl atleidimo iš darbo, darbo sutarties nutraukimo

3

 

2.11

Darbuotojo asmens bylos dokumentai (prašymai su pridedamais dokumentais dėl priėmimo į darbą ar dalyvavimo konkurse pareigoms eiti. perkėlimo, darbo sutarties pratęsimo, atleidimo iš darbo, pavardės pakeitimo; darbo sutartys ir kiti su darbo santykiais susiję dokumentai)

75

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

2.12

Atostogų grafikai

1

 

2.13

Tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai dėl darbo drausmės pažeidimo ir jų nagrinėjimo dokumentai

5

 

2.14

Stažuočių dokumentai

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

2.15

Dėstytojų (pedagogų) atestavimo komisijos posėdžių protokolai

15 (po atestacijos)

 

2.16

Dėstytojų (pedagogų) pateikti atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentai

5 (po atestacijos)

 

2.17

Dėstytojų (pedagogų) atestavimo pažymėjimų apskaitos žurnalas

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

2.18

Dėstytojų (pedagogų) atestavimo pažymėjimų blankų apskaitos žurnalas

10

 

2.19

Dėstytojų (pedagogų) atestavimo sugadintų pažymėjimų nurašymo aktai

10

 

2.20

Susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai

3

 

3

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai

 

 

3.1

Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai

5

 

3.2

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas, dokumentacijos plano suvestinė

10 (nuo tais metais sudarytų bylų apskaitos dokumentų sudarymo)

 

3.3

Dokumentų perdavimo toliau saugoti (valstybės archyvui, kitai įstaigai ar įmonei) aktai

pagal perduodamų dokumentų saugojimo terminus

nuolatinio saugojimo dokumentų – nuolat

3.4

Dokumentų perdavimo į kolegijos archyvą aktai

5 (sudarius apskaitos dokumentus)

 

3.5

Dokumentų laikino perdavimo naudotis dokumentai (aktai, poėmio ar kratos protokolai)

3 (grąžinus visus dokumentus)

 

3.6

Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnalas

3 (grąžinus visus dokumentus)

 

3.7

Prašymai laikinai išduoti dokumentus iš kolegijos archyvo

3

 

3.8

Dokumentų registrai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje)

pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

 

3.9

Bendri dokumentų registrai

10

 

3.10

Gautų dokumentų registrai

5

 

3.11

Siunčiamų dokumentų registrai

5

 

3.12

Dokumentų naikinimo aktai

10

 

3.13

Dokumentų kiekio ir fizinės būklės patikrinimo aktai

10

 

3.14

Nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

pagal dokumentų saugojimo terminus

 

3.15

Bylų apyrašai

10 (po į apyrašą įrašytų bylų sunaikinimo)

nuolatinio saugojimo bylų – nuolat

3.16

Kolegijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos

pagal sutvarkytų dokumentų saugojimo terminus

nuolat

3.17

Bylų, kuriose esantiems dokumentams nustatytas ne ilgesnis nei 25 m. saugojimo terminas, sąrašai

10 (po bylų įrašymo į kitus apskaitos dokumentus)

 

3.18

Vienarūšių bylų sąrašai, žurnalai

1 (po bylų įrašymo į kitus apskaitos dokumentus)

 

3.19

Reorganizuotų, likviduotų įstaigų veiklos dokumentų perėmimo toliau saugoti dokumentai (dokumentų fondų priėmimo ir perdavimo aktai, dokumentų apskaitos dokumentai, įstaigų istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos ir kt.)

10 (po bylų sunaikinimo)

nuolatinio saugojimo dokumentų – nuolat

3.20

Siuntų lakštai ir sąrašai, faksinio ryšio ataskaitos

1

 

3.21

Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir išduotos pažymos

3

 

3.22

Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai

3

 

4

Finansų ir materialinių išteklių valdymo dokumentai

 

 

4.1

Vykdomų programų sąmatos, jų pakeitimai

10

 

4.2

Finansinės ir biudžeto vykdymo atskaitomybės dokumentai

15

nuolat

4.3

Ketvirčių (tarpinės) finansinės ir biudžeto vykdymo atskaitomybės dokumentai

10

 

4.4

Finansinės ir biudžeto vykdymo atskaitomybės rengimo dokumentai (pasiūlymai, išvados, pažymos, pastabos)

3

 

4.5

Perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems asmenims

10

 

4.6

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos

10

 

4.7

Pranešimai apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įmokas

10

 

4.8

Pajamų, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kiti valstybinėms mokesčių inspekcijoms teikiami dokumentai

10

 

4.9

Paraiškos dėl lėšų gavimo

10

 

4.10

Kasos dokumentai

10

 

4.11

Čekių šaknelės

10

 

4.12

Banko dokumentai

10

 

4.13

Finansinės apskaitos registrai (didžiosios knygos, bendrieji žurnalai, kiti laisvos formos finansinės apskaitos registrai)

10

 

4.14

Kasos operacijų registrai (kasos knygos, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos bei kiti tipiniai registrai)

10

 

4.15

Asmens sąskaitų kortelės

75

 

4.16

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščiai

10

 

4.17

Darbuotojų, studentų ir mokinių atsiskaitymo lapai

1

 

4.18

Stipendijų ir vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo studentams ir mokiniams dokumentai

10

 

4.19

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

10

 

4.20

Pažymos apie dėstytojų (pedagogų) dirbtas valandas

10

 

4.21

Nedarbingumo pažymėjimų šaknelės

10

 

4.22

SODROS pateiktos pažymos apie išmokėtas ligos, motinystės, motinystės ir tėvystės (tėvystės) pašalpas apdraustiesiems

10

 

4.23

Gyvybės draudimo įmokų pervedimo dokumentai

10

 

4.24

Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus dėl darbinių pajamų, gautos materialinės paramos ir išduotos pažymos

3

 

4.25

Pažymos dėl mokestinių lengvatų

10

 

4.26

Inventorizacijos dokumentai

10

 

4.27

Materialių vertybių nurašymo dokumentai

10

 

4.28

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai

10

 

4.29

Specialiųjų, numeruotų apskaitos dokumentų blankų apskaitos dokumentai (žurnalai, aktai)

10

 

4.30

Visiškos materialios atsakomybės sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

4.31

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

10 (pakeitus parašą)

 

4.32

Valstybės finansinės paramos neįgaliems studentams dokumentai

10

 

4.33

Prašymai išduoti pažymas apie gaunamą stipendiją ar sumokėtas studijų įmokas ir išduotos pažymos

10

 

4.34

Studentų pateikti dokumentai valstybės paskolai gauti (nelaimėjusių konkurso)

2 (po konkurso)

 

4.35

Autorinės sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

4.36

Susirašinėjimo finansiniais ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais dokumentai

5

 

4.37

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą gaunančių projektų vykdymo buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai

10 (po projekto įgyvendinimo)

 

5

Ūkinės veiklos dokumentai

 

 

5.1

Namų valdos techninės apskaitos bylos dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui

 

5.2

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui

 

5.3

Statinių techninės priežiūros bylų dokumentai

iki perdavimo naujam naudotojui

 

5.4

Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų (išskyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą gaunančių projektų) dokumentai

10

 

5.5

Viešojo pirkimo komisijos veiklos dokumentai (protokolai ir kiti dokumentai)

10

 

5.6

Viešųjų pirkimų dokumentų registrai

10

 

5.7

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

5.8

Atliktų paslaugų ir darbų aktai

10

 

5.9

Konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos

10 (pasibaigus įgaliojimams)

 

5.10

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą gaunančių projektų viešųjų pirkimų konkursų dokumentai

10 (po projekto įgyvendinimo)

 

5.11

Antspaudų ir spaudų apskaitos žurnalai

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

5.12

Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai

10

 

5.13

Įrenginių techninės būklės patikrinimo dokumentai, matavimo priemonių patikros sertifikatai (liudijimai)

5 (po patikrinimo)

 

5.14

Elektros, šilumos energijos, kuro, vandens, dujų sąnaudų apskaitos dokumentai

10

 

5.15

Turto nuomos ir panaudos sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

5.16

Apsigyvenimo kolegijos bendrabutyje sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

5.17

Eksploatuojamo turto apskaitos dokumentai

1 (po turto nurašymo)

 

5.18

Statinių statybos (rekonstravimo) projektai, ekspertų išvados, priėmimo eksploatuoti aktai ir kt.

iki statinio nugriovimo

 

5.19

Transporto priemonių registracijos liudijimai, techninės charakteristikos

1 (po transporto priemonės nurašymo)

 

5.20

Transporto priemonių draudimo dokumentai

1 (pasibaigus draudimui)

 

5.21

Transporto priemonių techninės būklės ir apžiūros dokumentai

3

 

5.22

Transporto priemonių perdavimo vairuotojams aktai

1 (pasikeitus vairuotojui)

 

5.23

Transporto priemonių padangų ridos apskaitos žurnalai, kortelės

10 (po padangų nurašymo)

 

5.24

Transporto priemonių spidometrų rodmenų apskaitos žurnalai, žiniaraščiai, spidometrų pakeitimo aktai

10

 

5.25

Tarnybinių automobilių kuro sąnaudų apskaitos dokumentai (tarnybinių automobilių kuro sąnaudų suvestinės, automobilių naudojimo žiniaraščiai, kelionės lapai)

10

 

5.26

Budėjimų perdavimo ir priėmimo žurnalai

1

 

5.27

Susirašinėjimo ūkio, statybos, remonto ir viešųjų pirkimų klausimais dokumentai

3

 

6

Saugos ir sveikatos darbe bei studijų ir mokymo procesuose priežiūros, priešgaisrinės ir civilinės saugos dokumentai

 

 

6.1

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalai

10 (pakeitus instrukcijas)

 

6.2

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalai

75 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.3

Studentų, mokinių ir klausytojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalai

75 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.4

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalai

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.5

Studentų, mokinių ir klausytojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalai

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.6

Darbo sąlygų ir aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tyrimo ir kontrolės dokumentai

10

 

6.7

Įvadinių (bendrų) priešgaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalai

75 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.8

Priešgaisrinės saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalai

10 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.9

Priešgaisrinės saugos būklės tikrinimo dokumentai

10

 

6.10

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras

75 (nuo paskutinio įrašo registre)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

6.11

Studentų, mokinių ir klausytojų nelaimingų atsitikimų ir nelaimingų atsitikimų aktų registras

75 (nuo paskutinio įrašo registre)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

6.12

Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo, išskyrus sunkius ir mirtinus atvejus, dokumentai

45

 

6.13

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo dokumentai

75

 

6.14

Studentų, mokinių ir klausytojų nelaimingų atsitikimų tyrimo, išskyrus sunkius ir mirtinus atvejus, dokumentai

45

 

6.15

Studentų, mokinių ir klausytojų sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentai

75

 

6.16

Civilinės saugos organizavimo dokumentai

3

 

6.17

Žmonių evakavimo planai

1 (pakeitus planą)

 

6.18

Potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų sąrašai

75

 

6.19

Susirašinėjimo saugos, sveikatos darbe bei studijų ir mokymo procesuose priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais dokumentai

3

 

7

Informacinių sistemų administravimo ir kompiuterinės bei programinės įrangos priežiūros dokumentai

 

 

7.1

Prašymai suteikti kompiuterinio tinklo vartotojų teises

1

 

7.2

Kompiuterinio tinklo vartotojų leidimai

1 (pasibaigus leidimo galiojimui)

 

7.3

Kompiuterinės įrangos remonto, kompiuterinės technikos detalių pakeitimo aktai

10

 

7.4

Kompiuterinės (programinės) įrangos gedimų apskaitos žurnalas

1 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

7.5

Kompiuterinės (programinės) įrangos priėmimo naudoti, išbandymų, patikrinimų dokumentai

1 (pakeitus įrangą)

 

7.6

Informacinių sistemų dokumentai (sistemų aprašai, vartojimo instrukcijos)

iki sistemos funkcinių parametrų pasikeitimo

 

7.7

Susirašinėjimo kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo ir naudojimo klausimais dokumentai

3

 

8

Bibliotekos veiklos dokumentai

 

 

8.1

Spaudinių priėmimo, perdavimo dokumentai

10

 

8.2

Perduodamų buhalterijai lydimųjų dokumentų registravimo žurnalas

3 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

8.3

Bibliotekos fondo inventoriaus knyga

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.4

Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.5

Specialios dokumentų abėcėlinės ar sisteminės informacinės paieškos priemonės

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.6

Bibliotekos dokumentų fondo patikrinimo aktai

10

 

8.7

Skaitytojų prarastų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitos knyga

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.8

Skaitytojų formuliarai

1 (grąžinus spaudinius)

 

8.9

Spaudinių nurašymo komisijos veiklos dokumentai

5

 

8.10

Bibliotekos saugomų spaudimų nurašymo dokumentai

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.11

Skaitytojų bilietų ir jų dublikatų registras

5 (nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

8.12

Bibliotekos dienoraštis

iki bibliotekos likvidavimo

 

8.13

Bibliotekos veiklos statistinės ataskaitos

1

 

9

Aukštųjų neuniversitetinių studijų, profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo bei suaugusiųjų švietimo organizavimo dokumentai

 

 

9.1

Valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų įsakymai, sprendimai ir kiti teisės aktai kolegijos studijų, profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo bei suaugusiųjų švietimo klausimais

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

9.2

Direktoriaus įsakymai studentų, mokinių ir klausytojų klausimais

50

 

9.3

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas

iki licencijos galiojimo panaikinimo

 

9.4

Leidimas vykdyti studijas

iki leidimo galiojimo panaikinimo

 

9.5

Programų vertinimo ar akreditavimo dokumentai

10 (po vertinimo ar akreditavimo)

 

9.6

Stojamųjų egzaminų, priėmimo komisijų ar dokumentų priėmimo tarnybų posėdžių protokolai

5

 

9.7

Prašymai dalyvauti priėmimo konkurse ir kartu pridedami dokumentai:

 

 

9.7.1

priimtų studijuoti, mokytis

10 (baigus studijas, mokymąsi) 50 (sudaryti iki Diplomų ir atestatų registro veiklos pradžios)

 

9.7.2

nepriimtų studijuoti, mokytis

1

 

9.7.3

nutraukusių studijas, mokymąsi

25 (nutraukus studijas, mokymąsi)

 

9.8

Klausytojo studijų dokumentai:

 

 

9.8.1

baigusių studijas, mokymąsi

10 (baigus studijas, mokymąsi)

 

9.8.2.

nutraukusių studijas, mokymąsi

3 (nutraukus

studijas, mokymąsi)

 

9.9

Apeliacijos ir jų nagrinėjimo dokumentai

1

 

9.10

Studijų, mokymo sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

9.11

Praktinio mokymo sutartys

3 (pasibaigus sutarčiai)

 

9.12

Prašymai keisti studijų programas ar studijų formą:

 

 

9.12.1

baigusių studijas, mokymąsi

10 (baigus studijas, mokymąsi) 50 (sudaryti iki Diplomų ir atestatų registro veiklos pradžios)

 

9.12.2

nutraukusių studijas, mokymąsi

25 (nutraukus studijas, mokymąsi)

 

9.13

Studentų ir mokinių abėcėlinis žurnalas

10

 

9.14

Studijų, profesinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumentai:

 

 

9.14.1

įvertinimų žiniaraščiai (dalykų dienynai)

50

 

9.14.2

studijų knygelės, studijų rezultatų įskaitymo kortelės ar studijų lapai (grąžinti kolegijai baigus studijas, mokymąsi)

10 (baigus studijas, mokymąsi) 50 (sudaryti iki Diplomų ir atestatų registro veiklos pradžios)

 

9.14.3

studijų knygelės, studijų rezultatų įskaitymo kortelės ar studijų lapai (nutraukus studijas, mokymąsi)

25 (nutraukus studijas, mokymąsi)

 

9.14.4

egzamino (įskaitos) laikymo lapeliai

5

 

9.14.5

akademinių skolų (skirtumų) likvidavimo lapeliai

5

 

9.14.6

semestrų pažangumo suvestinės

50

 

9.14.7

studijų galutinių rezultatų suvestinės

50

 

9.14.8

kiti studijų, profesinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumentai

2

 

9.15

Išduotų studijų knygelių, studijų rezultatų įskaitymo kortelių ar studijų lapų apskaitos dokumentai

5

 

9.16

Užsiėmimų (paskaitų ir kt.), egzaminų ar įskaitų laikymo, akademinių skolų perlaikymo tvarkaraščiai

1

 

9.17

Studentų, mokinių ir klausytojų rašto darbai:

 

 

9.17.1

egzamino raštu ar raštu ir žodžiu

1

 

9.17.2

baigiamasis darbas (projektas)

3

 

9.17.3

kursinis darbas

1

 

9.17.4

gamybinės ir baigiamosios praktikos ataskaitos

1

 

9.17.5

kiti studijų, profesinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo rašto darbai

1

 

9.18

Baigiamųjų darbų (projektų) apskaitos dokumentai

3

 

9.19

Baigiamųjų darbų (projektų) vertinimo dokumentai (atsiliepimai ar recenzijos)

3

 

9.20

Egzaminų testų (klausimynų) sąrašai

1

 

9.21

Baigiamųjų ir kvalifikacinių egzaminų užduotys

1

 

9.22

Baigiamųjų (kvalifikacinių) egzaminų ir baigiamųjų darbų (projektų) gynimo komisijų posėdžių protokolai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

9.23

Išduotų diplomų, jų priedų ir priedėlių bei dublikatų (baigus aukštąsias neuniversitetines studijas) registras

50

 

9.24

Studijų pažymėjimai

10

 

9.25

Studijų pažymėjimų registras

10

 

9.26

Išduotų kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų (baigus profesinio mokymo programas) dokumentų registras (-ai)

50

 

9.27

Išduotų pažymėjimų, kitų dokumentų (baigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas) registras (-ai)

50

 

9.29

Išrašyti, bet neišduoti diplomai, jų priedai, priedėliai, dublikatai, kvalifikacijos pažymėjimai bei kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai

75

 

9.30

Diplomų, jų priedų, priedėlių ir dublikatų, kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų blankų apskaitos žurnalai

10

 

9.31

Paraiškos diplomų, jų priedų, priedėlių ir dublikatų, kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų blankams gauti

10

 

9.32

Diplomų, jų priedų, priedėlių ir dublikatų, kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų blankų panaudojimo ataskaitos

10

 

9.33

Nepanaudotų, sugadintų diplomų, jų priedų priedėlių, dublikatų, kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų blankų sunaikinimo aktai

10

 

9.34

Prašymai išduoti pažymas apie studijas, mokymąsi ar kvalifikacijos tobulinimą ir išduotos pažymos

5

 

9.35

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

9.36

Susirašinėjimo gamybinės ir baigiamosios praktikos, kvietimų į egzaminų sesijas klausimais dokumentai

1

 

9.37

Susirašinėjimo studijų, profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo klausimais dokumentai

3

 

9.38

Susirašinėjimo išsilavinimo dokumentų (blankų) klausimais dokumentai

3

 

10

Taikomosios mokslinės veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų dokumentai

 

 

10.1

Renginių (mokslinių konferencijų, seminarų) dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

10.2

Paraiškos vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus

5

 

10.3

Taikomųjų mokslinių tyrimų ar užsakomųjų tyrimų sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

10.4

Taikomųjų mokslinių tyrimų ar užsakomųjų tyrimų ataskaitos

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

10.5

Taikomųjų mokslinių tyrimų ar užsakomųjų tyrimų publikacijų, leidinių dokumentai

5 (paskelbus publikaciją ar išleidus leidinį)

 

10.6

Susirašinėjimo taikomųjų mokslinių tyrimų ar užsakomųjų tyrimų klausimais dokumentai

5

 

11

Profesionalios meninės veiklos dokumentai

 

 

11.1

Sutartys dėl renginių, parodų, koncertų ir kitos meninės veiklos

10 (pasibaigus sutarčiai)

 

11.2

Renginių, parodų, koncertų ir kitos meninės veiklos ataskaitos

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

11.3

Renginių, parodų, koncertų ir kitos meninės veiklos publikacijų, leidinių dokumentai

5 (paskelbus publikaciją ar išleidus leidinį)

 

11.4

Susirašinėjimo renginių, parodų, koncertų ir kitos meninės veiklos klausimais dokumentai

5

 

 

Pastaba. Valstybės archyvas sprendimą dėl šioje rodyklėje nurodytų dokumentų nuolatinio saugojimo priima derindamas konkrečios kolegijos dokumentacijos planą ir apskaitos dokumentus.

 

_________________