VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-169 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINĖS RIZIKOS ŠALINIMU IR (AR) MAŽINIMU, PIRKIMŲ, ORGANIZUOJAMŲ VYKDYTOJŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYM4 TVARKOS APRAŠO IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 13 d. Nr. V-121

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114) 28 straipsnio 4 dalimi bei siekdamas užtikrinti 2005 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 152-5599) įgyvendinimą atsižvelgus į 2007 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 822 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 91-3631) nuostatas:

1. Pripažįstu netekusia galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-169 „Dėl Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1789) patvirtintą Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinę formą.

2. Tvirtinu Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinę formą (pridedama).

3. Papildau Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas) 4 punktą po sąvokos „Pirkimų dokumentai“ įrašant sąvoką „Pirkimų vertė“:

„Pirkimų vertė – numatoma prekių, paslaugų ar darbų pirkimo-pardavimo sutarties vertė, kurią sudaro pirkimo sutartyje nustatytas atlyginimas tiekėjui už prekes, paslaugas ar darbus, įskaitant ir kiekius, už kuriuos bus apmokėta pratęsus sutartį, o kai pirkimas vykdomas sudarant kelias pirkimo-pardavimo sutartis dėl tos pačios rūšies (paskirties) prekių, kurių naudojimas yra identiškas ar panašus (visi baldai, degalai, visa biuro įranga ir pan.), arba dėl tos pačios kategorijos paslaugų – bendra šių sutarčių vertė.“

4. Pakeičiu Pirkimų tvarkos aprašo:

4.1. 34 punktą, vietoj skaičiaus ir žodžių „3 darbo dienas“ įrašant skaičių ir žodį „14 dienų“, ir šį punktą išdėstau taip:

„34. Vykdytojas teikia Fondo valdybai viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą (4 priedas). Ši ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų po pirkimo sutarties sudarymo.“;

4.2. 155 punktą, vietoj skaičiaus „20 000“ įrašant skaičių „10 000“ bei vietoj žodžių ir skaičių „kelių (2-5) galimų“ įrašant žodžius ir skaičių „ne mažiau kaip 3 tinkamų“, ir šį punktą išdėstau taip:

„155. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimas, kurio vertė neviršija 10 000 litų, gali būti vykdomas vykdytojo pasirinkimu, tačiau taip perkamų prekių, paslaugų arba darbų kaina turi neviršyti analogiškų prekių, paslaugų arba darbų vidutinės rinkos kainos. Kaip įrodymą vidutinei rinkos kainai pagrįsti, vykdytojas turi pateikti ne mažiau kaip 3 tinkamų tiekėjų siūlomas kainas.“;

4.3. 4 priedą „Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

5. Įpareigoju:

5.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

5.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių Pirkimų tvarkos aprašo ir jo priedų aktualią redakciją bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutarties pavyzdinę formą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

5.3. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių įsakymo elektroninius nuorašus išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos Finansų ir apskaitos, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės, Teisės, Ūkio valdymo skyriams, Vidaus audito tarnybai.

 

 

 

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                          ČESLAVA ZABULĖNIENĖ


 

Pavyzdinė forma

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

200      m.__________________ d. Nr.

Vilnius

 

Atsižvelgdamos į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1422 „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 152-5599) (toliau – Nutarimas) pavesta vykdyti VSDF biudžeto lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, administravimą, bei

atsižvelgdamos į tai, kad Vykdytojo pateiktas prašymas skirti VSDF biudžeto lėšas šioje sutartyje nurodytai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonei (toliau vadinama – prevencijos priemonė) įgyvendinti Nutarimu nustatyta tvarka išnagrinėtas ir įvertintas teigiamai, o prevencijos priemonė bei jai įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų suma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 200    m.                           d. įsakymu Nr.                „                                   “,

VSDF valdyba (juridinio asmens kodas 194630223, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 12, Vilnius), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Mikailos, veikiančio pagal VSDF valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus (Žin., 2005, Nr. 14-445),

ir _________________________________________ (juridinio asmens kodas________,

buveinės adresas:__________________________________ ) (toliau vadinama – Vykdytojas),

atstovaujamas direktoriaus ____________________________ , veikiančio pagal įstatus, toliau

kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį dėl _____________________________________

prevencijos priemonės įgyvendinimo finansavimo (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. VSDF valdyba įsipareigoja prevencijos priemonę įgyvendinančiam Vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti iš VSDF biudžeto lėšų Sutarties 1 priede nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant prevencijos priemonę arba jos dalį.

2. Vykdytojas įsipareigoja iki 200 m. d. įgyvendinti prevencijos priemonę ir tinkamai panaudoti VSDF biudžeto lėšas, skirtas prevencijos priemonei įgyvendinti (toliau – VSDF biudžeto lėšos).

3. Prevencijos priemonei įgyvendinti suteikiama _____________________ litų iš VSDF biudžeto lėšų.

4. Vykdytojas įsipareigoja skirti ______________________ litų (                   tūkstančių litų            ct)                       tinkamoms finansuoti prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidoms apmokėti bei užtikrina visų kitų prevencijos priemonei įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą (šis Sutarties punktas pildomas, kai Vykdytojas įsipareigoja skirti savo lėšų prevencijos priemonei įgyvendinti).

 

II. VSDF VALDYBOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

5. VSDF valdyba:

5.1. patikrina ir įvertina Vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą (Sutarties 2 priedas) ir kartu su juo teikiamus dokumentus per 15 (penkiolika) darbo dienų, ir jei šis prašymas tenkintinas, priima sprendimą dėl VSDF biudžeto lėšų pervedimo Vykdytojui;

5.2. reikalauja iš Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu pateiktos informacijos nepakanka tam, kad mokėjimo prašymas būtų patenkintas;

5.3. Vykdytojui prašant, išmoka________ (iki 50) procentų prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų, t. y. ___________ litų (tūkstančių litų), avansą, pateikus Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio banko garantiją arba laidavimo sutartį dėl mokėjimo prašyme nurodytos avanso sumos (šis Sutarties punktas pildomas, kai Vykdytojas įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 30 procentų savo lėšų prevencijos priemonei įgyvendinti);

5.4. teikia Vykdytojui informaciją, susijusią su prevencijos priemonei įgyvendinti panaudotų lėšų apskaita ir dokumentavimu;

5.5. vykdo VSDF biudžeto lėšų ir Vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimo finansinę kontrolę;

5.6. atlieka su VSDF biudžeto lėšų panaudojimu susijusius patikrinimus, teikia Vykdytojui pastabas ir įspėjimus dėl netinkamo jų panaudojimo, atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą prevencijos priemonės įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

5.7. nustačiusi, jog esama rimtų VSDF biudžeto lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavusi pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, VSDF valdyba imasi būtinų priemonių netinkamai panaudotoms lėšoms susigrąžinti;

5.8. nustačiusi, kad prevencijos priemonės įgyvendinimas vykdomas pažeidžiant Sutartį, turi teisę sustabdyti apmokėjimą ir (ar) nutraukti Sutartį;

5.9. saugo visus su prevencijos priemonės įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po galutinės prevencijos priemonės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

5.10. turi kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

III. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

6. Vykdytojas įsipareigoja:

6.1. naudoti VSDF biudžeto lėšas tik su prevencijos priemonės įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti;

6.2. pateikti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio banko garantiją arba laidavimo sutartį tuo atveju, kai jam išmokamas avansas (šis Sutarties punktas pildomas, kai Vykdytojas įsipareigoja skirti ne manau kaip 30 procentų savo lėšų prevencijos priemonei įgyvendinti);

6.3. atidaryti atskirą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke (toliau vadinama – prevencijos priemonės sąskaita) ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo VSDF valdybai (šis Sutarties punktas taikomas, kai Vykdytojas nėra valstybės institucija ar įstaiga, mokslo ir (ar) studijų institucija, pateikusi prašymą skirti lėšas organizuojamiems ir (ar) atliekamiems moksliniams tyrimams bei metodinės, informacinės medžiagos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais rengimui finansuoti);

6.4. laiku teikti VSDF valdybai mokėjimo prašymus, ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;

6.5. vykdyti pirkimus, susijusius su prevencijos priemonės įgyvendinimu, vadovaujantis (nurodomas Vykdytojui tinkamas dokumentas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašu (VSDF valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-169) (toliau – Tvarka);

6.6. tvarkyti prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidų buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, verslo apskaitos standartais bei audito atsekamumo principu, kuris reiškia, kad vedama apskaita ir dokumentai suteiktų pakankamai informacijos apie prevencijos priemonės įgyvendinimo metu Vykdytojo patirtas išlaidas, jų pobūdį ir patirtų išlaidų apmokėjimą;

6.7. fiksuoti visas ūkines operacijas, susijusias su prevencijos priemonės įgyvendinimu, jas dokumentuoti atskirose, tik su prevencijos priemonės įgyvendinimu susijusiose, bylose;

6.8. nedelsiant raštu informuoti VSDF valdybą apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai įgyvendinti prevencijos priemonę;

6.9. nedelsiant raštu informuoti VSDF valdybą apie visus galimus nukrypimus nuo prevencijos priemonės įgyvendinimo bei Sutartyje numatyta tvarka inicijuoti Sutarties pakeitimus;

6.10. raštu informuoti per 3 (tris) darbo dienas VSDF valdybą apie savo adreso, telefono, fakso, administracijos vadovo, sąskaitos rekvizitų, pavadinimo ir kitų duomenų pakeitimus;

6.11. grąžinti VSDF valdybai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas dėl klaidos gautą didesnę pinigų sumą, nei numatyta šioje Sutartyje;

6.12. apmokėti kitas (netinkamas ir (ar) neprašomas apmokėti tinkamas) išlaidas;

6.13. bendradarbiauti su VSDF valdybos bei Valstybinės darbo inspekcijos įgaliotais asmenimis, turinčiais teisę kontroliuoti, kaip naudojamos prevencijos priemonei skirtos lėšos ir (ar) kaip įgyvendinama Sutartyje numatyta prevencijos priemonė. Laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti prevencijos priemonės įgyvendinimo vietą ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su Sutarties vykdymu;

6.14. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinkamai apskaityti iš prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų lėšų įsigytą (sukurtą) turtą;

6.15. be VSDF valdybos rašytinio sutikimo jokiu būdu neperleisti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) buvo suteiktos lėšos, prevencijos priemonės įgyvendinimo metu ir penkerius metus po galutinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

6.16. saugoti visus su prevencijos priemonės įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų po galutinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

6.17. VSDF valdybai nustačius pažeidimus arba priėmus sprendimą sustabdyti VSDF biudžeto lėšų išmokėjimą, per nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus. VSDF valdybai priėmus sprendimą nutraukti mokėjimą, grąžinti VSDF biudžeto lėšas ar jų dalį per VSDF valdybos nustatytą laiką;

6.18. negrąžinus netinkamai panaudotų VSDF biudžeto lėšų per nurodytą VSDF valdybos terminą, mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos lėšų sumos už kiekvieną uždelstą grąžinti dieną;

6.19. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų ar jų dalies, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško VSDF valdybos sutikimo.

 

IV. TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

7. Tinkamos finansuoti prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidos, kurios apmokamos VSDF biudžeto lėšomis, turi atitikti visas šias sąlygas:

7.1. išlaidos, patirtos Vykdytojo;

7.2. išlaidos yra būtinos prevencijos priemonei įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų veiksmingumo ir išlaidų-naudos principus;

7.3. tiesiogiai susijusios su prevencijos priemonės, kuriai skiriamos VSDF biudžeto lėšos, įgyvendinimu;

7.4. išlaidos yra numatytos prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidų sąraše, yra tinkamų finansuoti veiklos krypčių ir neviršija Sutartyje nustatyto dydžio;

7.5. išlaidos yra patirtos įgyvendinant prevencijos priemonę nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

7.6. išlaidos yra realios, pagrįstos atitinkamais Sutartyje nurodytais dokumentais;

7.7. išlaidos patirtos, vykdant prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ar Tvarka (įrašomas vienas iš 6.5 p. nurodytų teisės aktų);

7.8. išlaidos patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, užregistruotos Vykdytojo apskaitoje ir gali būti identifikuojamos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais.

8. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį Vykdytojas gali susigrąžinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nepriklausomai nuo susigrąžinimo būdo laikomas netinkamomis finansuoti prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidomis.

9. Tuo atveju, kai Vykdytojas įsipareigoja prisidėti prie tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo (Sutarties 4 punktas), bet nesilaiko šio įsipareigojimo, VSDF biudžeto lėšų dydis gali būti proporcingai sumažintas.

10. Prevencijos priemonės įgyvendinimo tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, kuriame pagal Vykdytojo Valstybinei darbo inspekcijai pateiktą „Prevencijos priemonės aprašymą“ nurodyta kiekvienos finansuojamos veiklos krypties išlaidų suma ir laukiamas prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatas, yra neatskiriama sutarties dalis (Sutarties 1 priedas).

11. Prevencijos priemonės rezultatai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus nuosavybės (patikėjimo) teise turi priklausyti Vykdytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. APMOKĖJIMO TVARKA

 

12. Tinkamos finansuoti prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidos gali būti apmokamos taikant:

12.1. sąskaitų apmokėjimo būdą;

12.2. kompensavimo su avansu mokėjimo būdą;

12.3. kompensavimo be avanso mokėjimo būdą;

12.4. mišrų apmokėjimo būdą.

13. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, prevencijos priemonei įgyvendinti skirtos VSDF biudžeto lėšos Vykdytojui pervedamos jam išrašytų, tačiau neapmokėtų prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų arba rangovų (toliau vadinami – tiekėjai) sąskaitų apmokėjimui.

14. Taikant kompensavimo su avansu mokėjimo būdą, Vykdytojui prašant, išmokamas ne didesnis kaip 50 procentų prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų avansas, o likusios prevencijos priemonei įgyvendinti skirtos VSDF biudžeto lėšos pervedamos Vykdytojo patirtų išlaidų, jam faktiškai apmokėjus tiekėjų išrašytas sąskaitas, apmokėjimui. Avansas išmokamas per 10 (dešimt) darbo dienų, pateikus VSDF valdybai avanso mokėjimo prašymą bei pirkimo sutarties sudarymą įrodančius dokumentus (Tvarkos 4 priedas) ir Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio banko garantiją arba laidavimo sutartį dėl Sutartyje numatytos avanso sumos.

15. Taikant kompensavimo be avanso mokėjimo būdą, prevencijos priemonei įgyvendinti skirtos VSDF biudžeto lėšos Vykdytojui pervedamos Vykdytojo patirtoms išlaidoms, jam faktiškai apmokėjus tiekėjų išrašytas sąskaitas, apmokėti.

16. Taikant mišrų apmokėjimo būdą prevencijos priemonei įgyvendinti skirtos VSDF biudžeto lėšos pervedamos Vykdytojo patirtų išlaidų kompensavimui bei Vykdytojo neapmokėtų tiekėjams sąskaitų apmokėjimui.

17. Vykdytojas, prieš priimdamas kiekvieną tiekėjo jam išrašytą sąskaitą ir kitus reikalingus dokumentus, turi patikrinti, ar jie atitinka sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes. Sąskaitos priėmimas patvirtinamas Vykdytojo atsakingo asmens parašu.

18. Taikant bet kurį iš 12 punkte nurodytų būdų, Vykdytojo patirtos tinkamos finansuoti prevencijos priemonei įgyvendinti išlaidos apmokamos tik po to, kai Vykdytojas yra įgyvendinęs prevencijos priemonę, patyręs visas su ja susijusias išlaidas ir pateikęs VSDF valdybai mokėjimo prašymą bei dokumentų kopijas (banko sąskaitos išrašai, PVM sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo aktai ir kiti įvairūs apskaitos dokumentai, įrodantys išlaidų apmokėjimo faktą), pateisinančias patirtas Vykdytojo išlaidas ir pagrindžiančias Viešųjų pirkimų įstatymo ar Tvarkos laikymąsi (įrašomas vienas iš 6.5 p. nurodytų teisės aktų), patvirtintas vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169) (toliau – Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės). Mokėjimo prašymas, prie kurio pridedama Valstybinės darbo inspekcijos išvada ir Vykdytojo pasirinkto nepriklausomo auditoriaus išvada dėl prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo (įskaitant audito ataskaitą), pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Auditas turi apimti mokėjimo prašyme deklaruotų išlaidų patikrinimą, ar jos patirtos ir apmokėtos Vykdytojo ir tinkamu laikotarpiu, tiesiogiai susiję su prevencijos priemonės įgyvendinimu, tinkamų finansuoti krypčių ir pagrįstos atitinkamais dokumentais, patikrinimą, ar Vykdytojo atlikti pirkimai atitinka LR viešųjų pirkimų įstatymo ar Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo reikalavimus, ar išlaikytas Sutartyje nurodytas VSDF biudžeto ir Vykdytojo lėšų santykis ir atitinka kitas, Sutarties IV skyriuje nustatytas sąlygas. VSDF biudžeto lėšos išmokamos tik po to, kai VSDF valdyba teigiamai įvertina Vykdytojo mokėjimo prašymą ir yra teigiamos nepriklausomo audito įmonės auditoriaus ir Valstybinės darbo inspekcijos išvados.

19. Jeigu Vykdytojui išmokamas prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų avansas, praėjus vienam mėnesiui nuo avanso gavimo dienos, Vykdytojas privalo informuoti VSDF valdybą apie prevencijos priemonės įgyvendinimo pradžią. Jeigu per vieną mėnesį nuo avanso gavimo dienos Vykdytojas nepradeda įgyvendinti prevencijos priemonės ir nepatiria išlaidų, VSDF valdyba tikrina, kaip Vykdytojas naudoja prevencijos priemonei įgyvendinti skirtas lėšas (avansą) ir, jei nustato, kad prevencijos priemonei įgyvendinti skirtos lėšos nenaudojamos dėl Vykdytojo kaltės ar naudojamos ne pagal paskirtį, Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo grąžinti VSDF valdybai avansu gautą sumą su 0,05 procento dydžio delspinigiais už kiekvieną dieną nuo avanso gavimo dienos.

20. VSDF valdyba per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos, patikrinusi Vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą ir pagrįstumą, apmoka mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas. Jei mokėjimo prašymui įvertinti reikia papildomos informacijos, dokumentų arba patikrinimo vietoje, mokėjimo prašymo vertinimo terminas gali būti pratęsiamas, iki bus gauta reikiama informacija bei dokumentai.

21. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos ar jų dalis negali būti apmokamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą finansuoti pagrindžiančių dokumentų ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama, o VSDF valdyba apie priežastis, dėl kurių negali būti išmokėta visa mokėjimo prašyme nurodyta suma, informuoja Vykdytoją, nurodydama mokėjimo prašymo trūkumus. Tokios išlaidos gali būti apmokėtos, jei per VSDF valdybos nustatytą terminą Vykdytojas pašalina trūkumus. Jei trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, tokios išlaidos laikomos netinkamomis apmokėti. Išlaidos, kurias VSDF valdyba pripažino iš esmės netinkamomis apmokėti, neapmokamos.

22. VSDF biudžeto lėšos išmokamos pervedant pinigus į prevencijos priemonės sąskaitą, kurios rekvizitai nurodyti mokėjimo prašyme.

23. Jeigu Vykdytojui išmokamas prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų avansas, į prevencijos priemonės sąskaitą pervestas VSDF biudžeto lėšas Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos turi pervesti tiesiogiai tiekėjams jų išrašytoms sąskaitoms apmokėti ir per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti VSDF valdybą apie atliktus mokėjimus bei pateikti dokumentų, įrodančių tiekėjų sąskaitų apmokėjimą patvirtintas kopijas. Vykdytojui laiku nepateikus lėšų pervedimą tiekėjų sąskaitoms apmokėti patvirtinančių dokumentų patvirtintų kopijų, VSDF valdyba turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti VSDF biudžeto lėšų ar jų dalies grąžinimo.

24. Jei paaiškėja, kad Vykdytojui buvo išmokėta didesnė lėšų suma nei galėjo būti sumokėta, atsižvelgiant į realiai patirtas ir patvirtintas tinkamas išlaidas, Vykdytojas privalo grąžinti sumos permoką per VSDF valdybos raštu nurodytą terminą (Sutarties 6.11 punktas).

 

VI. LĖŠŲ SKYRIMO SUSTABDYMAS

 

25. VSDF valdyba turi teisę inicijuoti VSDF biudžeto lėšų skyrimo sustabdymą, jei Vykdytojas:

25.1. nepateikia mokėjimo prašymo ir ataskaitų Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

25.2. prašydamas išmokėti VSDF biudžeto lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl lėšų pervedimo priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei, išlaidų pripažinimui tinkamomis finansuoti ir kitiems su Sutartimi susijusiems sprendimams;

25.3. įgyvendindamas prevencijos priemonę, pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su prevencijos priemonės įgyvendinimu;

25.4. nepašalina realios grėsmės, kad prevencijos priemonė negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendinta, arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti;

25.5. nustojo vykdyti prevencijos priemonės įgyvendinimą, negali pasiekti nustatytų prevencijos priemonės uždavinių, tikslų ir apie tai raštu neinformavo VSDF valdybos;

25.6. likviduojamas arba jam iškelta bankroto byla arba nebegali vykdyti savo veiklos dėl kitų priežasčių;

25.7. nesuderinęs su VSDF valdyba, perleidžia tretiesiems asmenims savo teises ar įsipareigojimus pagal Sutartį;

25.8. nesudaro sąlygų VSDF valdybos ar Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams, pažeidžiant Sutarties 6.13 punktą, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinama prevencijos priemonė ir (arba) kaip vykdoma veikla po VSDF biudžeto lėšų skyrimo;

25.9. nevykdo Sutarties sąlygų, nustatančių Vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą (įskaitant prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų lėšų apskaitą) taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

25.10. pažeidžia Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

25.11. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias Vykdytojo veiklą;

25.12. nepradeda vykdyti prevencijos priemonės įgyvendinimo per du mėnesius po šios Sutarties įsigaliojimo dienos;

25.13. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.

26. VSDF valdyba, nustačiusi pažeidimą, apie tai raštu informuoja Vykdytoją ir nustato jam ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti bei nurodo, kad reikalavimų neįvykdymas sustabdo Vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas) ir (ar) VSDF biudžeto lėšų skyrimą.

27. Pateikto mokėjimo prašymo nagrinėjimas VSDF valdyboje atnaujinamas, Vykdytojui tinkamai pašalinus nurodytus trūkumus.

28. Jei pažeidimas per nustatytą terminą nepašalinamas, VSDF valdyba priima sprendimą dėl VSDF biudžeto lėšų skyrimo sustabdymo. Šiuo atveju Vykdytojas privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus su pagrindžiančiais dokumentais.

29. VSDF valdyba per 15 (penkiolika) darbo dienų išnagrinėja gautus paaiškinimus ir priima sprendimą dėl tolesnio Sutarties vykdymo, apie kurį informuoja Vykdytoją raštu.

30. Sustabdytą VSDF biudžeto lėšų skyrimą VSDF valdyba atnaujina Vykdytojui pašalinus pažeidimus.

 

VII. SUTARTIES KEITIMAS

 

31. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos pasirašant papildomą susitarimą.

32. Sutartis turi būti keičiama, jeigu:

32.1. būtinas prevencijos priemonės įgyvendinimo laikotarpio pakeitimas;

32.2. yra kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos įgyvendinimo nukrypimui nuo Sutarties sąlygų.

33. Atsiradus Sutarties 31 punkte išvardytoms aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų raštu pateikti VSDF valdybai prašymą dėl Sutarties pakeitimo su pagrindžiančiais dokumentais.

34. VSDF valdyba, gavusi Vykdytojo prašymą pakeisti Sutartį, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir per 10 (dešimt) darbo dienų priimti sprendimą raštu informuojant Vykdytoją.

35. Jeigu Vykdytojas per nurodytą sprendime laiką neatvyksta pasirašyti Sutarties pakeitimo arba neatsiunčia pasirašyto Sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu Sutarties pakeitimu, ir pasirašyta Sutartis galioja be pakeitimų.

 

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PRATĘSIMAS

 

36. Vykdytojas gali vienašališkai atsisakyti Sutarties, jei Vykdytojui sutinkamai su Sutartimi nėra išmokėta VSDF biudžeto lėšų dalis, arba inicijuoti Sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos VSDF biudžeto lėšos. Apie tai Vykdytojas privalo raštu informuoti VSDF valdybą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų.

37. VSDF valdyba, nustačiusi Sutarties 25 punkte numatytus pažeidimus ir priėmusi sprendimą dėl lėšų skyrimo sustabdymo, vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei Vykdytojas nepašalina pažeidimų per VSDF valdybos sprendime nurodytą terminą. Tokiu atveju Vykdytojas privalo grąžinti VSDF valdybai visas jam išmokėtas sumas per 5 (penkias) darbo dienas.

38. Jeigu Vykdytojas dėl pagrįstų priežasčių nori pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties pabaigos VSDF valdybai turi pateikti motyvuotą prašymą ir Valstybinės darbo inspekcijos išvadą dėl prevencinės priemonės įgyvendinimo termino pratęsimo. Sprendimą dėl Sutarties pratęsimo priima VSDF valdyba per 10 (dešimt) darbo dienų, įvertinusi Valstybinės darbo inspekcijos išvadą ir atsižvelgdama į prašyme išdėstytus argumentus.

 

IX. KONFIDENCIALUMAS

 

39. Vykdytojas sutinka, kad VSDF valdyba ir Valstybinė darbo inspekcija rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją, duomenis apie jį ir jo veiklą, būtiną sprendimams dėl VSDF biudžeto lėšų išmokėjimo priimti, ir kitiems tikslams, susijusiems su įgyvendinimo priežiūra ir kontrole. Vykdytojas turi užtikrinti, kad tokį sutikimą dėl jų duomenų išreikštų ir prevencijos priemonės įgyvendinimo tiekėjai.

40. VSDF valdyba įsipareigoja saugoti ir neviešinti sudarant ir vykdant Sutartį gautos informacijos, susijusios su Vykdytojo (ir tiekėjų) veikla, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

41. Šios Sutarties ir prevencijos priemonės sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus bei bendro pobūdžio informaciją apie prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų VSDF biudžeto lėšų sumą, prevencijos priemonės esmę, įgyvendinimo eigą ir pan.

 

X. FORCE MAJEURE

 

42. Bet kuri Šalis neatsako už bet kurios iš savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo sąlygotas aplinkybės, kurios Šalis negalėjo kontroliuoti, ir kad nebuvo galima jos numatyti arba išvengti, ar įveikti tos aplinkybės ar jos pasekmių.

43. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

44. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose šiuos klausimus.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

46. Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

47. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

48. Sutarties priedai ir pakeitimai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

49. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

49.1. VSDF valdybos....................................................... ;

49.2. (nurodomos Vykdytojo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktinė informacija).

50. Sutarties priedai pridedami prie Sutarties ją pasirašant:

1 priedas – Prevencijos priemonės įgyvendinimo išlaidos ir laukiami rezultatai (prevencijos priemonės biudžetas);

2 priedas – Mokėjimo prašymo forma.

 

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

VSDF valdyba                                                                     Vykdytojas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba                   pavadinimas

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos                       adresas

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius                                Įmonės kodas

Įmonės kodas 191630223                                                     PVM mokėtojo kodas

PVM mokėtojo kodas LT916302219                                   a. s.

a. s. LT824010042400093865                                              Banko kodas

AB banko DnB NORD Vilniaus skyrius                              Tel.                  , faks.

Banko kodas 40100

Tel. (8 5) 272 4864, faks. (8 5) 272 3641

 

VSDF valdybos                                                                    Vykdytojo

direktorius          Mindaugas Mikaila                                    vadovo pareigos

 

A. V.                                                                                      A. V.

 

_________________


 

Sutarties 1 priedas

 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOS IR LAUKIAMI REZULTATAI

 

1. Tinkamos finansuoti prevencijos priemonės Įgyvendinimo išlaidos

 

2. Prevencijos priemonės finansavimo šaltiniai

 

Eil.

Nr.

Veiklos kryptys*

Mato vnt.

Vnt. sk.

Vnt. kaina (Lt be PVM)

Bendra suma (Lt be PVM)

PVM

Bendra suma (Lt su PVM)

1.

Statybos, rekonstrukcijos ir panašūs darbai

 

 

 

 

 

 

2.

Įranga, technikos pirkimas

 

 

 

 

 

 

3.

Paslaugos

 

 

 

 

 

 

4.**

Administravimo išlaidos iš viso:

 

 

 

 

 

 

4.1.

Autorinių darbų apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

4.2.

Kuro sąnaudos

 

 

 

 

 

 

4.3.

Ryšių sąnaudos

 

 

 

 

 

 

4.4.

Kanceliarinės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

IŠLAIDOS IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

Finansavimo šaltiniai

Suma, Lt

Bendros sumos dalis, proc.

1. VSDF biudžeto lėšos

 

 

2. Vykdytojo lėšos

 

 

BENDRA SUMA:

 

 

IŠ JOS PVM:

 

 

 

3. Laukiami prevencijos priemonės Įgyvendinimo rezultatai

 

Eil. Nr.

Įgyvendinimo rezultatai***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veiklos kryptys įrašomos iš Valstybinei darbo inspekcijai pateikto „Prevencijos priemonės aprašymo“ 4 lentelės 4.2 dalies.

** Pildoma, kai įgyvendinama Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių, kurioms įgyvendinti gali būti naudojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšos, krypčių sąrašo (Žin., 2006, Nr. 6-223; 2007, Nr. 101-4119) 4–7 veiklos krypties prevencijos priemonė.

*** Įgyvendinimo rezultatai įrašomi iš Valstybinei darbo inspekcijai pateikto „Prevencijos priemonės aprašymo“ 4 lentelės 4.5 dalies.

 

________________________                ______________       ___________________

(vykdytojo vadovo pareigos)                         (parašas)                  (vardas ir pavardė)

________________________                ______________       ___________________

(vyr. finansininkas (buhalteris))                     (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

telefonas_________________

 

_________________


 

Sutarties 2 priedas

 

 

Mokėjimo prašymo registravimo data

 

 

Mokėjimo prašymą užregistravo (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Data, iki kurios turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas

 

 

Lėšų pervedimo vykdytojui numeris ir data

 

 

Lėšų pervedimo vykdytojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

(Pildo VSDF valdyba)

 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS VYKDYTOJAS

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

200  –      –      Nr.

 

miestas

 

Pildo vykdytojas

Prašomo mokėjimo tipas

[]£ avansinis    []£ galutinis

Taikomas mokėjimo būdas

[]£ sąskaitų apmokėjimo

[]£ išlaidų kompensavimas be avanso

[]£ išlaidų kompensavimas su avansu

Prevencijos priemonės pavadinimas

 

 

Prevencijos priemonės įgyvendinimo laikotarpis

pradžia: pabaiga:

Prevencijos priemonės įgyvendinimo sutarties numeris

 

 

Prašoma finansuoti suma:

Sutartyje numatyta avanso suma

 

 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma

 

 

Vykdytojo rekvizitai:

Vykdytojo kodas

Adresas

Tel.

Faksas

Pašto indeksas LT-

El. p. adresas:

Vykdytojo atsakingas asmuo

 

Tel.                                               El. p. adresas

Vyr. finansininkas (buhalteris)

 

Tel.                                               El. p. adresas

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

Banko sąskaitos numeris

 

LT

PVM mokėtojas

 

[]£ taip          []£ ne

 

 

1. Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas

 

Nr.

Veiklos kryptys*

Išlaidų pavadinimas

Išlaidas pateisinantys dokumentai

(dokumento pavadinimas, numeris, data)

Suma be PVM, Lt

PVM, Lt

Suma su PVM, Lt

Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai

(dokumento pavadinimas, numeris, data)

Suma, Lt

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal <veiklos krypties pavadinimas> išlaidų:

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal <veiklos krypties pavadinimas> išlaidų:

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

* Veiklos kryptys įrašomos iš Valstybinei darbo inspekcijai pateikto „Prevencijos priemonės aprašymo“ 4 lentelės 4.2 dalies.

 

2. Mokėjimo prašymo sumų išskaidymas pagal finansavimo šaltinius

 

 

Patvirtinta sutartyje, Lt

Sutartyje numatyta procentinė dalis

Ankstesniame mokėjimo prašyme deklaruota avanso suma, Lt

Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidų sumos, Lt

Deklaruojamų išlaidų procentinė dalis

Išlaidų sumos, kurias pagal sutartį dar galima finansuoti*, Lt

 

1

2

3

4

5

6=4-3

1. Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:

 

 

 

 

 

 

1.1. VSDF biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

 

1.2. Nuosavų lėšų ( vykdytojui pagal sutartį tenkanti dalis):

 

 

X

 

 

 

 

* Jei taikomas kompensavimo su avansu mokėjimo būdas ir projekto vykdytojas yra gavęs avansą, tai 1.1 eilutės (VSDF biudžeto lėšų) 6 stulpelyje turi būti mažinama avanso suma.

Pastabos:

 

 

 

 

3. Prevencijos priemonės įgyvendinimo ataskaita

 

Prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatų pavadinimai *

Planuoti prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatai

Faktiniai prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatai

Komentarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Laukiami prevencijos priemonės įgyvendinimo rezultatai įrašomi iš Valstybinei darbo inspekcijai pateikto „Prevencijos priemonės aprašymo“ 4 lentelės 4.5 dalies.

 

4. Priedai

[]£ Sąskaitos (kopijos)

[]£ Išankstinio apmokėjimo sąskaitos (kopijos)

[]£ Mokėjimo pavedimai (kopijos)

[]£ Pirkimo-pardavimo / nuomos sutartys (kopijos)

[]£ Darbų / prekių / paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai (kopijos)

[]£ Banko išrašai (kopijos)

[]£ Kasos pajamų orderiai (kopijos)

[]£ Kasos išlaidų orderiai (kopijos)

[]£ Kelionių dokumentai (kopijos)

[]£ Audito išvada (teikiama kartu su audito ataskaita)

[]£ Darbuotojų, įgyvendinančių prevencijos priemonę, darbo valandų grafikai (kopijos) ir pažyma apie jų užmokestį

[]£ Kiti

Priedų skaičius ______________

 

5. Vykdytojo deklaracija

Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.

 

_____________________________

(Vykdytojo vadovo pareigos)

____________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

_____________________________

(Vyr. finansininkas (buhalteris)

 

____________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

 

* Kiekvienas mokėjimo prašymo puslapis vizuojamas Vykdytojo vadovo.

 

_________________

 

Prevencinių priemonių, susijusių su profesinės

rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų,

organizuojamų vykdytojų, kurie nėra

perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos

aprašo

4 priedas

 

_________________________________

(Vykdytojo pavadinimas)

 

_________________________________

(Vykdytojo duomenys)

 

VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ

ATASKAITA

 

200 m. __________________ d. Nr. _______

 

I. VYKDYTOJAS

 

Vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas

Pavadinimas

 

 

 

Kodas

 

 

 

Adresas, telefonas

 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS

 

1. Pirkimo objekto pavadinimas

 

 

2. Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

Pirkimo objekto dalies numeris

Pavadinimas

 

 

 

 

 

III. PIRKIMO BŪDAS

 

1. Pirkimo būdo pavadinimas

 

 

 

2. Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas

Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo

 

punktas

dalis

 

 

 

 

3. Skelbimai apie pirkimą

Leidinio pavadinimas

 

 

 

 

Leidinio numeris

 

 

 

 

 

Paskelbimo data

 

 

 

4. Kvietimo pateikti pasiūlymus data (pildyti derybų atvejais)

 

 

IV. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Bendra pasiūlymo kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PIRKIMO SUTARTYS                          (ši dalis pildoma dėl kiekvienos pirkimo sutarties)

 

1. Informacija apie pirkimo sutartį

Tiekėjo pavadinimas

 

 

 

 

Sutarties sudarymo data

 

 

 

 

 

Sutarties kaina

 

 

 

 

Numatoma sutarties įvykdymo data

 

 

 

_____________________________           ___________        ___________________

(Vykdytojo vadovo arba jo įgalioto                  (parašas)                 (vardas, pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

_________________