LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2001 m. liepos 25 d. Nr. 408

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio nuostatomis:

1. Iš dalies pakeičiu sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113):

1.1. Išbraukiu iš III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašo medžiagą Flunitrazepamas (Flunitrazepam) ir įrašau ją į II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą.

2. Papildau:

2.1. I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą medžiagomis 4-MTA (4-methylthioamphetamine) ir 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT);

2.2. III sąrašo „ Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašo eilutėje Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras) į rašau „y-hydroxybutyrate, GHB“ ir visą eilutę išdėstau taip:

„Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, y-hydroxybutyrate, GHB“).

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS                                               KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS