LIETUVOS RESPUBLIKOS

aplinkos ministro

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 m. VASARIO 10 d. ĮSAKYMO Nr. D1-75 „DĖL LICENCINĖS ŽŪKLĖS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 26 d. Nr. D1-595

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. D1-75 „Dėl Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-784; 2007, Nr. 67-2628; 2010, Nr. 50-2445):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Į g a l i o j u aplinkos viceministrą Aleksandrą Spruogį pasirašyti licencinės žūklės sąlygas vandens telkiniuose, kuriuose išduoti leidimai naudoti žūklės plotus.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 18 punktą taip:

18. Jeigu vandens telkinys grąžintas bendros dalinės nuosavybės teise, bendraturčiams susitarus, jų įgalioto asmens išduoda licencija galioja visame grąžintame vandens telkinio plote.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas