LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-374

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754; 2007, Nr. 80-3217; 2010, Nr. 137-7005)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti – įplaukos pagal 3 straipsnio 2 punktą;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ