LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DERMATOVENEROLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-846

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273):

1. Tvirtinu Dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-846

 

DERMATOVENEROLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dermatovenerologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją.

2. Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas.

3. Šiame apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis šiuo aprašu ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956).

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia: gydytojas dermatovenerologas, prireikus su bendrosios praktikos slaugytoja.

6. Paslaugas teikiantis specialistas privalo turėti galiojančią:

6.1. medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo dermatovenerologo profesinę kvalifikaciją;

6.2. slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

7. Paslaugos turi būti teikiamos pacientų priėmimo kabinete.

8. Įstaigoje turi būti įrengtas:

8.1. laukiamasis;

8.2. procedūrų kabinetas.

 

IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

9. Teikiant paslaugas įstaigoje privalo būti šie medicinos prietaisai:

9.1. įranga pagal kompetenciją nustatytiems diagnostiniams ir gydomiesiems veiksmams atlikti (dermatoskopas, Vudo lempa, elektrokoaguliatorius ar krioterapijos įranga);

9.2. Ambu maišas;

9.3. termometras;

9.4. svarstyklės;

9.5. ūgio matuoklė;

9.6. centimetrinė juostelė;

9.7. bendrosios paciento apžiūros kušetė, ginekologinės apžiūros kėdė;

9.8. įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

9.9. anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

10. Gydytojas dermatovenerologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 59:2004 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-899 (Žin., 2004, Nr. 184-6814).

11. Gydytojas dermatovenerologas turi užtikrinti pagalbos organizavimą tais atvejais, kai pacientas kreipiasi į jį dėl gydytojo dermatovenerologo kompetencijai nepriskirtų ligų ar būklių.

12. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal Lietuvos medicinos normoje MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-437 (Žin., 2004, Nr. 97-3597), nustatytą kompetenciją.

13. Gydytojas dermatovenerologas, teikiantis minimalias ambulatorines paslaugas, pagal kompetenciją turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti šiuos tyrimus (arba įstaigoje, teikiančioje minimalias dermatovenerologijos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turi būti atliekami šie tyrimai):

13.1. tiriamosios medžiagos paėmimą;

13.2. dermatoskopiją;

13.3. odos ir gleivinės specialiuosius funkcinius tyrimus;

13.4. grybelinių ir kitų ligų tyrimą Vudo lempa;

13.5. odos alerginių mėginių tyrimą;

13.6. odos ir gleivinės biopsiją.

14. Gydytojas dermatovenerologas, teikiantis ambulatorines paslaugas, gali atlikti ir kitas jo kompetencijai priskirtas diagnostines ir gydomąsias procedūras (arba įstaigoje, teikiančioje dermatovenerologijos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali būti atliekami ir kiti tyrimai):

14.1. įodinių alerginių mėginių tyrimą;

14.2. odos ir poodžio ultragarsinius tyrimus;

14.3. chirurginiu būdu pašalinti nagų plokštelę, gydyti įaugusį nagą;

14.4. odos ir poodžio pažeidimų eksciziją, susiuvimą kiuretažą, kraujavimo stabdymą;

14.5. odos, odos priedų ir poodžio pažeidimų gydymą, taikant elektrokoaguliacijos ir/ar krioterapijos (skystu azotu bei angliarūgštės sniegu) metodus;

14.6. odos atsluoksniavimą, senėjančios odos ir hiperhidrozės koregavimą konservatyviaisiais ir invaziniais metodais;

14.7. lazerioterapiją;

14.8. komplikuotų žaizdų ir opų vietinį gydymą ir priežiūrą;

14.9. gydyti odos ligas ultravioletiniais spinduliais, įskaitant fotochemoterapiją (PUVA) ir fotodinaminį gydymą.

15. Įstaigoje veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo:

15.1. klinikinių laboratorinių tyrimų;

15.2. biochemijos laboratorinių tyrimų;

15.3. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

15.4. imunologijos laboratorinių tyrimų;

15.5. patologijos tyrimų (biopsinių, citopatologinių, histologinių ir kt.).

16. Jei įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti paciento ištyrimui ir/ar gydymui reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pacientas turi būti siunčiamas į tą ASPĮ, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

17. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicininė dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________