LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

ĮSAKYMAS

 

DĖL REIKALAVIMŲ PROFESINIO MOKYMO SUTARTIMS IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 13 d. Nr. V-512/A1-142

Vilnius

 

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973) 14 straipsnio 8 dalį ir 22 straipsnio 2 dalies 4 punktą,

tvirtiname Reikalavimus profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                         Gintaras Steponavičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                       Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. V-512/A1-142

 

REIKALAVIMAI PROFESINIO MOKYMO SUTARTIMS IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimai profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties struktūros, turinio reikalavimus ir šių sutarčių registravimo tvarką. Tvarkos aprašas netaikomas vidaus reikalų profesinio mokymo sutartims, taip pat sutartims, sudaromoms su į profesinį mokymą siunčiamais asmenimis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638), ir į profesinės reabilitacijos programas siunčiamais asmenimis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983).

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627) vartojamas sąvokas.

 

II. REIKALAVIMAI PROFESINIO MOKYMO SUTARTIES STRUKTŪRAI IR TURINIUI

 

3. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos mokymo sutartyje turi būti nurodomi šie skyriai:

3.1. Sutarties data ir registro numeris.

3.2. Šalys ir jų rekvizitai:

3.2.1. profesinio mokymo teikėjas (pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programą (-as) numeris, išdavimo data), jam atstovaujantis asmuo ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

3.2.2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data, adresas.

3.3. Sutarties dalykas. Nurodoma profesinio mokymo programos, pagal kurią mokinys priimamas mokytis, pavadinimas, kodas ir jos baigimo formos arba jos modulio (-ių) pavadinimai.

3.4. Šalių įsipareigojimai:

3.4.1. profesinio mokymo teikėjo:

3.4.1.1. sudaryti sąlygas mokiniui mokytis pagal mokymo planą ir profesinio mokymo programos ar jos modulio reikalavimus;

3.4.1.2. užtikrinti mokinio mokymosi vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams;

3.4.1.3. supažindinti mokinį su profesinio mokymo programa ar jos moduliu ir mokymo tvarka;

3.4.1.4. supažindinti mokinį pasirašytinai su profesinio mokymo teikėjo vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

3.4.1.5. užtikrinti mokinio mokymosi pasiekimų nešališką įvertinimą ir išduoti reikiamus mokymosi pasiekimų dokumentus;

3.4.1.6. teikti mokiniui konsultacijas mokymosi ir mokymosi pasiekimų vertinimo klausimais;

3.4.2. mokinio:

3.4.2.1. mokytis pagal mokymo planą ir profesinio mokymo programos ar jos modulio reikalavimus;

3.4.2.2. laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų;

3.4.2.3. laikytis profesinio mokymo teikėjo vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų.

3.5. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties įsigaliojimo data, galiojimo terminas, keitimas ir nutraukimas. Šiame skyriuje nurodoma sutarties įsigaliojimo data, galiojimo terminas, kuris priklauso nuo mokinio pasirinktos profesinio mokymo programos arba jos modulio (-ių) ir pasirinkto mokymosi plano trukmės:

3.5.1. mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis keičiama, jeigu mokinys keičia profesinio mokymo programą, jos modulį ar mokymosi planą, jei keičiasi šalių įsipareigojimai;

3.5.2. jeigu baigiamajame kurse praktika organizuojama įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ar ūkininko ūkyje, mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis keičiama; nurodoma trečioji šalis – įmonė, įstaiga, organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ar ūkininko ūkis, rekvizitai, tikslinamas sutarties dalykas ir šalių įsipareigojimai;

3.5.3. mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis galioja, kol įvykdomi visi šalių įsipareigojimai;

3.5.4. mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis gali būti nutraukiama mokiniui raštu pareiškus norą nutraukti sutartį, mokiniui esant nepažangiam, įsigaliojus teismo nuosprendžiui, šiurkščiai pažeidus profesinio mokymo įstaigos ar kitos mokyklos, kurioje vykdomas teorinis ir praktinis mokymas, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, nevykdant šalių įsipareigojimų.

3.6. Sutarties kaina (jei teisės aktų nustatyta tvarka už mokslą mokama).

3.7. Baigiamosios nuostatos. Šiame skyriuje nurodoma privalomas mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties egzempliorių skaičius, numatomi ginčų sprendimo būdai dėl sutarties sąlygų ir šalių įsipareigojimų vykdymo.

3.8. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties pabaigoje nurodomas profesinio mokymo teikėjas, jam atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos bei mokinio vardas ir pavardė. Papildant mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartį trečiąja šalimi, nurodomi jai atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

4. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartyje turi būti nurodomi šie skyriai:

4.1. Sutarties data ir registro numeris.

4.2. Šalys ir jų rekvizitai:

4.2.1. profesinio mokymo teikėjas: įmonė, įstaiga, ūkininkas, laisvasis mokytojas (toliau – pameistrystės organizatorius), jo pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programą (-as) numeris, išdavimo data, atstovaujantis asmuo ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

4.2.2. mokinio (toliau – pameistrys) vardas, pavardė, gimimo data ir adresas;

4.2.3. profesinio mokymo įstaiga, buveinė, įmonės kodas, licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programą (-as) numeris, išdavimo data, jam atstovaujantis asmuo ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

4.3. Sutarties dalykas. Nurodoma profesinio mokymo programos, pagal kurią priimamas mokytis mokinys, pavadinimas, kodas ir jos baigimo formos arba jos modulio (-ių) pavadinimai.

4.4. Šalių įsipareigojimai:

4.4.1. pameistrystės organizatoriaus:

4.4.1.1. sudaryti su pameistriu darbo sutartį pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties galiojimo laikotarpiui;

4.4.1.2. sudaryti sąlygas pameistriui mokytis darbo vietoje pagal mokymo planą ir programos ar jos modulio reikalavimus;

4.4.1.3. užtikrinti, kad pameistriui skiriamos darbo užduotys leistų pasiekti mokymo programoje ar jos modulyje numatytus mokymosi pasiekimus;

4.4.1.4. kartu su profesinio mokymo įstaiga vertinti pameistrio mokymosi pasiekimus;

4.4.1.5. užtikrinti pameistrio darbo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams;

4.4.1.6. supažindinti pameistrį su pameistrystės organizatoriaus vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

4.4.1.7. paskirti kompetentingą asmenį (meistrą) pameistriui mokyti darbo vietoje;

4.4.1.8. skirti pameistriui jo darbo metu laiką mokytis profesinio mokymo įstaigoje pagal mokymo planą;

4.4.2. pameistrio:

4.4.2.1. mokytis pagal mokymosi planą ir programos ar jos modulio reikalavimus;

4.4.2.2. dirbti pas pameistrystės organizatorių darbo sutartyje numatytu laikotarpiu ir sąlygomis;

4.4.2.3. laikytis darbo sutartyje nustatytų sąlygų įsipareigojimų;

4.4.2.4. laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų;

4.4.2.5. laikytis pameistrystės organizatoriaus ir profesinio mokymo įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų;

4.4.3. profesinio mokymo įstaigos:

4.4.3.1. sudaryti sąlygas pameistriui mokytis pagal mokymo planą ir programos ar jos modulio reikalavimus;

4.4.3.2. užtikrinti pameistrio mokymosi vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams;

4.4.3.3. supažindinti pameistrį su profesinio mokymo programa ir mokymo tvarka;

4.4.3.4. supažindinti pameistrį pasirašytinai su profesinio mokymo įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

4.4.3.5. kartu su pameistrystės organizatoriumi vertinti pameistrio mokymosi pasiekimus;

4.4.3.6. užtikrinti pameistrio mokymosi pasiekimų nešališką įvertinimą ir išduoti atitinkamus mokymosi pasiekimų dokumentus;

4.4.3.7. teikti pameistriui konsultacijas mokymosi ir mokymosi pasiekimų vertinimo klausimais.

4.5. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties įsigaliojimo data, galiojimo terminas, keitimas ir nutraukimas. Šiame skyriuje nurodoma sutarties įsigaliojimo data, galiojimo terminas, kuris priklauso nuo pameistrio pasirinktos profesinio mokymo programos arba jos modulio (-ių) ir pasirinkto mokymosi plano trukmės, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai:

4.5.1. pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis keičiama, jeigu pameistrys pasirenka kitą profesinio mokymo programą ar jos modulį, keičia pasirinktą mokymosi planą;

4.5.2. pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis gali būti nutraukiama pameistriui raštu pareiškus norą nutraukti sutartį, pameistriui esant nepažangiam, įsigaliojus teismo nuosprendžiui, šiurkščiai pažeidus pameistrystės organizatoriaus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, nevykdant šalių įsipareigojimų, su pameistriu nutraukus darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.

4.6. Sutarties kaina (jei teisės aktų nustatyta tvarka už mokslą mokama).

4.7. Baigiamosios nuostatos. Šiame skyriuje nurodomas privalomas sudarytos sutarties egzempliorių skaičius, numatomi ginčų sprendimo būdai dėl sutarties sąlygų ir šalių įsipareigojimų vykdymo.

4.8. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties pabaigoje nurodomi pameistrystės organizatoriui atstovaujantis asmuo, jo pareigos, vardas ir pavardė, profesinio mokymo įstaigos pavadinimas, atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė bei pameistrio vardas ir pavardė.

5. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartyje ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartyje, be šių sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymui ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų mokinio padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

III. PROFESINIO MOKYMO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

6. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartis turi būti sudaroma iki mokymo pradžios.

7. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutartys, jų pakeitimai ar papildymai registruojami profesinio mokymo teikėjo Profesinio mokymo sutarčių žurnale.

8. Mokyklinės profesinio mokymo organizavimo formos ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo formos profesinio mokymo sutarties, jos papildymų ar pakeitimų profesinio mokymo teikėjo egzempliorius, tėvų ar rūpintojų raštiškas sutikimas dėl profesinio mokymo sutarties pasirašymo saugomas mokinio asmens byloje.

 

_________________