Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAs

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 6 d. Nr. 637

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2009, Nr. 100-4185; 2010, Nr. 104-5385; 2011, Nr. 158-7477, Nr. 164-7818; 2012, Nr. 50-2462) ir 1 priedo lentelės aštuntojoje skiltyje:

1. Įrašyti eilutėje „Įstaigų ir organizacijų vadovai“ vietoj skaičiaus „8,06“ skaičių „10,48“.

2. Įrašyti eilutėje „Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai“ vietoj skaičiaus „7,25“ skaičių „9,43“.

3. Įrašyti eilutėje „Skyrių, kitų padalinių vadovai“ vietoj skaičiaus „7,2“ skaičių „9,36“.

4. Įrašyti eilutėje „įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą“ vietoj skaičiaus „7,1“ skaičių „9,23“.

5. Įrašyti eilutėje „įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)“ vietoj skaičiaus „7,05“ skaičių „9,17“.

6. Įrašyti eilutėje „įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį iki 1995 metų“ vietoj skaičiaus „7,05“ skaičių „9,17“.

7. Įrašyti eilutėje „Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus“ vietoj skaičiaus „6,56“ skaičių „8,53“.

8. Įrašyti eilutėje „Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas“ vietoj skaičiaus „7,03“ skaičių „9,14“.

9. Išbraukti eilutėje „Darbininkai“ skaičius „6,56-6,6“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS