LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1770

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024)

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Metų ataskaitų pateikimas ir svarstymas Seime

1. Seimo kontrolieriai kasmet iki kovo 15 dienos raštu pateikia Seimui praėjusių kalendorinių metų darbo ataskaitą, kuri nagrinėjama Seime. Visa ataskaita turi būti paskelbta Seimo kontrolierių įstaigos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

2. Tuo pat metu pateikiamas ir svarstomas Seime Žmogaus teisių komiteto pranešimas apie Seimo kontrolierių įstaigos veiklą ir siūlymai šios įstaigos veiklai pagerinti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS