LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2005 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-153

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 12 dalimi,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“.

 

 

Kultūros ministras                                                           Vladimiras Prudnikovas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153

 

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2005

„nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato kultūros paveldo objektų ar jų teritorijų tvarkybos darbų, atliekamų pagal autentiškumo išsaugojimą užtikrinančias specialiąsias technologijas, nustatytas Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais (toliau – tvarkomieji paveldosaugos darbai), priėmimo komisijos (toliau – Komisija) skyrimo ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo taisykles.

2. Kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos ir želdynų tvarkymo darbai priimami Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministrų nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. kultūros paveldo objektų tvarkOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS darbų priėmimO KOMISIJOS SKYRIMO TVARKA

 

4. Tvarkomuosius paveldosaugos darbus priima Komisijos, kurias skiria:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius, kai priimami valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais valstybės, tvarkomieji paveldosaugos darbai.

4.2. Savivaldybės administracijos direktorius, kai priimami savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais savivaldybės, tvarkomieji paveldosaugos darbai.

5. Komisija sudaroma iš šių asmenų:

5.1. priimant valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais valstybės, tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

5.1.1. Departamento teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, viršininko ar kito šio padalinio specialisto (komisijos pirmininkas);

5.1.2. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, paveldosaugos padalinio vadovo ar kito šio padalinio specialisto;

5.1.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.1.4. tvarkomųjų paveldosaugos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.1.5. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjo;

5.1.6. kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuoto specialisto, atsakančio už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus;

5.1.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkomieji paveldosaugos darbai;

5.1.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai;

5.1.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe.

5.2. priimant savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais savivaldybės, tvarkomuosius paveldosaugos darbus:

5.2.1. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, paveldosaugos padalinio vadovo ar kito šio padalinio specialisto (Komisijos pirmininko);

5.2.2. Departamento teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, viršininko ar kito šio padalinio specialisto;

5.2.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.2.4. tvarkomųjų paveldosaugos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.2.5. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjo;

5.2.6. atsakančio už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuoto specialisto;

5.2.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkomieji paveldosaugos darbai;

5.2.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai;

5.2.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe.

 

iII. kultūros paveldo objektų tvarkOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ priėmimO TVARKA

 

6. Komisiją sudaranti institucija, gavusi vieno iš šių taisyklių 5.1.3–5.1.4 ir 5.2.3–5.2.4 punktuose nurodytų asmenų (toliau – pareiškėjas) raštišką prašymą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos sudaro Komisiją.

7. Komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo Komisijos sudarymo dienos laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša Komisijos nariams numatomą tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo vietą, dieną ir valandą.

8. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjas iki tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui priimamų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą.

9. Komisija gali priimti visus tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekte numatytus tvarkomuosius paveldosaugos darbus arba dalį numatytų darbų (kai dėl objektyvių priežasčių (finansavimo trūkumo ar kt.) einamaisiais metais buvo neįmanoma atlikti visų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekte numatytų tvarkomųjų paveldosaugos darbų).

10. Komisijos nariai patikrina, ar atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai atitinka šių darbų projektą ir reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime.

11. Nustačiusi atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų neatitikimą tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime, ir trūkumus, Komisija pateikia pareiškėjui šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, pasirašytą šios Komisijos narių ir pirmininko. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas raštu suderina su Komisija naują tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo datą.

12. Priimami tik tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą ir reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentų bei šiems darbams išduotame leidime atitinkantys tvarkomieji paveldosaugos darbai.

13. Jeigu tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimo metu pasikeičia paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimai, Komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti leidimo šiems darbams išdavimo metu. Kai tvarkomieji paveldosaugos darbai leidimo galiojimo metu nebaigiami ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendiniai turi būti pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratęsimo metu galiojusius paveldo tvarkybos reglamentus.

14. Tvarkomieji paveldosaugos darbai nepriimami, jei nors vienas Komisijos narys, nustatęs atliktų darbų neatitikimą tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentų bei šiems darbams išduotame leidime, nesutinka pasirašyti tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas). Prieštaravimų motyvai išdėstomi raštu ir per 3 darbo dienas įteikiami Komisijos pirmininkui.

15. Įvykdžius Komisijos nario teisėtus reikalavimus dėl atliktų darbų atitikimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentų bei šiems darbams išduotame leidime, Komisijos narys pasirašo kitų Komisijos narių anksčiau pasirašytą Aktą. Prireikus Komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti Komisiją.

16. Jei pakviestas Komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja Komisijos darbe, Komisija gali spręsti apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimą jam nedalyvaujant.

17. Kai Komisijos narys praneša pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalės, arba neatvyksta dėl objektyvių priežasčių, Komisijos pirmininkas nustato laiką, per kurį šis Komisijos narys turi patikrinti priimamus tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir pasirašyti Aktą arba raštu pateikti motyvuotą atsisakymą šį Aktą pasirašyti.

18. Institucijos vadovas, delegavęs negalintį atvykti Komisijos narį, vietoj jo gali deleguoti kitą įgaliotą specialistą.

19. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami Komisiją sudariusioje institucijoje, o nesutarimo atveju – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Komisija įformina Aktą, kurio pavyzdys pateikiamas šių taisyklių priede.

21. Komisijos pasirašytą Aktą per 3 darbo dienas patvirtina ją paskyrusi institucija. Dėl Akto patvirtinimo kilę ginčai sprendžiami Komisiją sudariusioje institucijoje, o nesutarimo atveju – įstatymų nustatyta tvarka.

22. Aktas turi būti patvirtintas per vieną mėnesį nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai darbų priėmimo metu nustatomi neatitikimai ir trūkumai, vieno mėnesio terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai pareiškėjas, pašalinęs neatitikimus ir trūkumus, raštu kreipiasi į Komisiją dėl naujos tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo datos.

23. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo data laikoma Akto patvirtinimo data. Po vieną patvirtinto Akto egzempliorių įteikiama tvarkomųjų paveldosaugos darbų užsakovui, kultūros paveldo objekto valdytojui ir Komisiją sudariusiai institucijai. Kitiems Komisijos nariams raštu pareikalavus, jiems pateikiama pasirašyto Akto kopija.

24. Jei tvarkomieji paveldosaugos darbai priimti pažeidus šias Taisykles, paveldo tvarkybos reglamentų, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto bei šiems darbams išduotame leidime nustatytus paveldosaugos reikalavimus, įstatymus ir kitus teisės aktus, Aktą atšaukia Komisiją paskyrusi institucija.

 

IV. baigiamosios nuostatos

 

25. Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasirašę tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktą, atsako už įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei šių taisyklių pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________