Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PApildyMO

 

2009 m. birželio 10 d. Nr. 638

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827):

1.1. Šiuo 5.4 punktu:

5.4. palaikyti ir stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva, padėti užsienio lietuvių bendruomenėms saugoti gimtąją kalbą, tautinę kultūrą, tapatumą, skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į valstybės gyvenimą.“

1.2. Šiuo 6.41 punktu:

6.41. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais valstybės politiką:

6.41.1. dalyvauja formuojant valstybės santykių su užsienio lietuviais strategiją;

6.41.2. dalyvauja koordinuojant Lietuvos institucijų veiksmus, skirtus stiprinti ryšiams su užsienio lietuviais, įtraukti juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;

6.41.3. organizuoja diasporos būklės stebėsenos tyrimus, nustato užsienio lietuvių poreikius, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų veiklą;

6.41.4. kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis rengia Globalios Lietuvos strategiją ir dalyvauja ją įgyvendinant;

6.41.5. kartu su kitomis institucijomis rengia užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir neformaliojo užsienio lietuvių lituanistinio švietimo įstaigų rėmimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, atrenka projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą;

6.41.6. kartu su kitomis institucijomis atrenka specialistus, vykstančius dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, kultūros ir neformaliojo užsienio lietuvių švietimo įstaigas, organizuoja užsienio lietuvių organizacijų atstovams (mokytojams, meno vadovams, jaunimo lyderiams) kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo renginius, parodas, konkursus;

6.41.7. kartu su kitomis institucijomis tiria lituanistinio švietimo mokymo programų, metodinių ir mokymo priemonių poreikį, inicijuoja jų parengimą, leidybą, organizuoja jų sklaidą; teikia metodinę paramą ir informaciją užsienio lietuvių organizacijoms ir įstaigoms;

6.41.8. inicijuoja ir plėtoja specializuotų pasaulio lietuvių socialinių tinklų kūrimą; bendradarbiauja su profesinėmis, akademinėmis ir kitomis tikslinėmis užsienio lietuvių grupėmis – padeda joms plėtoti ryšius su Lietuva;

6.41.9. informuoja ir konsultuoja užsienio lietuvius grįžimo į Tėvynę ir integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais;“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS