LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS PASIRENGIMO NARYSTEI EUROPOS SĄJUNGOJE PROGRAMOS (NACIONALINĖ ACQUIS PRIĖMIMO PROGRAMA) TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ IR ACQUIS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2002 METŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 27 d. Nr. 300

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (Nacionalinė acquis priėmimo programa) ir atsižvelgdama į patvirtintas Lietuvos Respublikos derybines pozicijas derybose dėl narystės Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. teisės derinimo priemonių 2002 metų planą;

1.2. Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planą.

2. Pavesti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės koordinuoti ir kontroliuoti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijai priklausančių priemonių, numatytų 1 punkte nurodytuose planuose, įgyvendinimą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų plano priemonės vykdomos iš institucijoms skirtų 2002 metams biudžeto asignavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 110-3990);

3.2. teisės derinimo priemonių planas ir acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planas–sudedamosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių dalys.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                           Antanas Valionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300

 

TEISĖS DERINIMO PRIEMONIŲ 2002 METŲ PLANAS

 

Šis planas–tai išsamus teisės priemonių sąrašas, atitinkantis Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (toliau vadinama–ES) programos (Nacionalinės acquis priėmimo programos) struktūrą, papildantis jos sektorių aprašomąsias dalis. Jis sukonkretina teisės derinimo procesą, jame nurodomos konkrečių sektorių acquis communautaire perkėlimo priemonės ir procese dalyvaujančios institucijos.

Rengiant planą, atsižvelgta į Lietuvos įsipareigojimus, prisiimtus dvišalės teisės peržiūros ir derybų metu. Į jį įtraukti skyriai „Politiniai kriterijai“, „Gebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus“, kuriuose acquis communautaire reikalavimus numatoma perkelti į nacionalinę teisę 2002 metais. Į skyrių „Gebėjimai prisiimti narystės įsipareigojimus“ įtrauktas 21 iš 29 acquis sektorių.

Planas yra lentelės pavidalo. Lentelės skiltyje „Atsakingos institucijos“ surašytos visos valstybės institucijos (ministerijos, departamentai, tarnybos), kurios pagal kompetenciją rengia nacionalinės teisės aktų projektus; tamsesniu šriftu išspausdinta institucija yra pagrindinė, o kitos–dalyvės. Skiltyje „ES acquis“ surašyti iš dvišalės teisės peržiūros sąrašų paimti ES teisės aktai, kurių reikalavimus atitinkamos institucijos įsipareigojo perkelti į nacionalinę teisę 2002 metais. Skiltyje „Priemonės kodas“ pateiktas sektoriaus kodas: atitinkamo sektoriaus numeris; „T“ raidė, rodanti, kad tai–teisinė priemonė, ir Lietuvos Respublikos teisės priemonės eilės numeris atitinkamame sektoriuje. Skiltyje „Lietuvos Respublikos teisės aktas“ įrašyti galiojančių teisės aktų pakeitimų ir papildymų projektai, taip pat rengiamų teisės aktų (įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, atsakingų institucijų teisės aktų) projektai. Skiltyje „Terminai“ nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų, institucijų įsakymų priėmimo ir įsigaliojimo terminai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimo, įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikos Seime ir įstatymo įsigaliojimo terminai (kur žinoma).

1. Politiniai kriterijai

1.3. Horizontalūs administraciniai gebėjimai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Vidaus reikalų ministerija

Tarybos 1998 m. kovo 30 d. sprendimas 98/265/EB dėl principų, prioritetų, tarpinių tikslų bei sąlygų, suformuluotų stojimo partnerystės programoje su Lietuvos Respublika

1.3-T1

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2002 metų I ketvirtis

 

3. Gebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus

3.1. Laisvas prekių judėjimas

3.1.1. Motorinės transporto priemonės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1974 m. kovo 4 d. direktyva 74/151/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių tam tikromis dalimis ir charakteristikomis, suderinimo

3.1.1-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo dienos

 

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

 

Tarybos 1974 m. kovo 4 d. direktyva 74/152/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių didžiausiu nustatytu greičiu ir krovinių platformomis, suderinimo

 

Tarybos 1974 m. birželio 25 d. direktyva 74/347/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių matymo lauku ir priekinio stiklo valytuvais, suderinimo

 

Tarybos 1975 m. gegužės 20 d. direktyva 75/321/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisais, suderinimo

 

Tarybos 1975 m. gegužės 20 d. direktyva 75/322/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių kibirkštinio uždegimo variklių sukeliamų radijo trikdžių slopinimu, suderinimo

 

Tarybos 1978 m. liepos 25 d. direktyva 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių vairuotojų sėdynėmis, suderinimo

3.1.1-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių atitikties įvertinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1978 m. spalio 17 d. direktyva 78/933/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių apšvietimu ir šviesos signalinių prietaisų įrengimu, suderinimo

 

Tarybos 1979 m. gegužės 17 d. direktyva 79/532/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių apšvietimu ir šviesos signalinių prietaisų komponenčių tipo patvirtinimu, suderinimo

 

Tarybos 1979 m. gegužės 17 d. direktyva 79/533/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių sukabinimo įtaisu ir reversu, suderinimo

 

Tarybos 1979 m. birželio 25 d. direktyva 79/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių konstrukcija, apsaugančia nuo apvirtimo, suderinimo (statinis bandymas), papildyta Komisijos direktyva 1999/40/EB

 

 

 

 

 

Tarybos 1980 m. birželio 24 d. direktyva 80/720/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių darbine erdve, vairuotojo vieta, durų ir langų pasiekimu, suderinimo

 

Tarybos 1986 m. gegužės 26 d. direktyva 86/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių variklių išjungimu, suderinimo

 

Tarybos 1986 m. gegužės 26 d. direktyva 86/298/EEB dėl žemės ir miškų ūkio ratinių siauro tarpuvėžio traktorių galinės konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo

 

Tarybos 1986 m. liepos 24 d. direktyva 86/415/EEB dėl žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisų įrengimo, išdėstymo, valdymo ir atpažinimo

 

Tarybos 1987 m. birželio 25 d. direktyva 87/402/EEB dėl žemės ir miškų ūkio ratinių siauro tarpuvėžio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, montuojamos vairuotojo sėdynės priekyje

 

 

 

 

 

Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių tam tikromis dalimis ir charakteristikomis, suderinimo

 

Tarybos 1974 m birželio 25 d. direktyva 74/346/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių galinio vaizdo veidrodžiais, suderinimo

 

Tarybos 1977 m. kovo 29 d. direktyva 77/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygiu, suderinimo

 

Tarybos 1979 m. birželio 28 d. direktyva 77/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių dyzelinių variklių išmetamiems teršalams mažinti, suderinimo

 

Tarybos 1974 m. kovo 4 d. direktyva 74/150/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių tipų pavadinimais, suderinimo

 

 

 

 

 

Tarybos 1976 m. balandžio 6 d. direktyva 76/432/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių stabdymo įrenginiais, suderinimo

 

Tarybos 1976 m. liepos 27 d. direktyva 76/763/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių keleivių sėdynėmis, suderinimo

 

Tarybos 1977 m. birželio 28 d. direktyva 77/536/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių konstrukcijomis

 

Tarybos 2000 m. sausio 14 d. direktyva 2000/1/EB, nustatanti ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių ir jų dalių techninius parametrus

 

Tarybos 2000 m. sausio 14 d. direktyva 2000/2/EB, nustatanti ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių ir jų dalių techninius parametrus

 

Tarybos 2000 m. balandžio 13 d. direktyva 2000/19/EB, nustatanti ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių ir jų dalių techninius parametrus

 

 

 

 

 

Tarybos 2000 m. balandžio 28 d. direktyva 2000/22/EB, nustatanti ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių ir jų dalių techninius parametrus

 

Tarybos 2000 m. gegužės 22 d. direktyva 2000/25/EB, nustatanti ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių ir jų dalių techninius parametrus

 

 

 

 

 

3.1.6. Maisto produktai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Valstybinis visuomenės sveikatos centras)

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. gegužės 25 d. direktyva 1999/43/EB, 17-oji direktyvos 76/769/EEB pataisa dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apribojimais, suderinamumo

 

Komisijos 1999 m. liepos 26 d. direktyva 1999/77/EB, Tarybos direktyvos 76/769/EEB 1 priedo šeštoji pataisa dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apribojimais pavojingų medžiagų prekybos, naudojimo ir paruošimo srityje, atsižvelgiant į technologijų plėtrą

3.1.6-T1

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 94 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:1999 „Draudžiamosios ir ribojamosios medžiagos“ pakeitimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. liepos 26 d. direktyva 1999/51/EB, Tarybos direktyvos 76/769/EEB 1 priedo penktoji pataisa dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apribojimais pavojingų medžiagų prekybos, naudojimo ir paruošimo srityje, atsižvelgiant į technologijų plėtrą

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Respublikinis mitybos centras)

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu, reklama, suderinimo

 

Tarybos 1989 m. birželio 14 d. direktyva 89/396/EEB dėl ženklų ar ženklinimo, nurodančio partiją, kuriai priklauso maisto produktas

 

Tarybos 1990 m. rugsėjo 24 d. direktyva 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo

3.1.6-T2

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos „Maisto produktų ženklinimas“ projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. kovo 8 d. direktyva 1999/10/EB, švelninanti sąlygas, nurodytas Tarybos direktyvos 79/122/EEB 7 straipsnyje, susijusias su maisto produktų ženklinimu

 

Tarybos 1992 m. kovo 3 d. direktyva 92/11/EEB, papildanti direktyvą 89/396/EEB, susijusią su ženklais ir markėmis, nurodančiais partiją, kuriai priklauso maisto produktas

 

Tarybos 1991 m. balandžio 22 d. direktyva 91/238/EEB, papildanti direktyvą 89/396/EEB, susijusią su ženklais ir markėmis, nurodančiais partiją, kuriai priklauso maisto produktas

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras, Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Radiacinės saugos centras)

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. vasario 22 d. direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorojamais maisto produktais ir jų ingredientais, derinimo

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. vasario 22 d. direktyva 1999/3/EB dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų ir maisto ingredientų Bendrijos sąrašo patvirtinimo

3.1.6-T3

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų ir jų ingredientų projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2000 m. vasario 22 d. sprendimas 2000/195/EB, įteisinantis pateikiamus į rinką fosfolipidus iš kiaušinių trynių kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

 

Komisijos 2000 m. vasario 22 d. sprendimas 2000/196/EB, draudžiantis teikti į rinką Stevia rebaudiana Bertoni augalus ir džiovintus lapus kaip naujus maisto produktus ar maisto ingredientus, reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

 

Komisijos 2000 m. liepos 24 d. sprendimas 2000/500/EB, įteisinantis pateikiamus į rinką geltonųjų riebalų užtepus su fitosterolio esteriais kaip naują maisto produktą ar maisto ingredientą, reglamentuojamą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97

3.1.6-T4

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 1999 m. liepos 22 d. direktyva 1999/75/EB, papildanti Komisijos direktyvą 95/45/EB, nustatančią specifinius dažiklių, leistų vartoti mitybai skirtuose maisto produktuose, švarumo kriterijus

 

Komisijos 1998 m. rugsėjo 4 d. direktyva 98/66/EB, papildanti direktyvą 95/31/EB, nustatančią specifinius saldiklių, leistų vartoti mitybai skirtuose maisto produktuose, švarumo kriterijus

 

Komisijos 2000 m. liepos 26 d. direktyva 2000/51/EB, papildanti direktyvą 95/31/EB, nustatančią specifinius saldiklių, leistų vartoti mitybai skirtuose maisto produktuose, švarumo kriterijus

 

Komisijos 1998 m. lapkričio 11 d. direktyva 98/86/EB, papildanti Komisijos direktyvą 96/77/EB, nurodančią specifinius kitų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, švarumo kriterijus

 

Komisijos 2000 m. spalio 5 d. direktyva 2000/63/EB, papildanti direktyvą 96/77/EB, nurodančią specifinius kitų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, švarumo kriterijus

3.1.6-T5

sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 744 „Dėl HN 53:1998 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ papildymo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2000 m. sausio 10 d. reglamentas Nr. 50/2000 dėl maisto produktų ir maisto produktų ingredientų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų maisto priedų ir kvapiųjų medžiagų ar kurie pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų, ženklinimo

 

Komisijos 2000 m. sausio 10 d. reglamentas Nr. 49/2000, papildantis Komisijos reglamentą Nr. 1139/98 dėl kai kurių maisto produktų, pagamintų iš genetiškai modifikuotų organizmų, privalomo ženklinimo, kitokio nei nurodytas direktyvoje 79/112/EEB

3.1.6-T6

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo dėl HN 106 „Nauji maisto produktai“ papildymo projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 1997 m. gruodžio 11 d. sprendimas 97/830/EB dėl specialiųjų pistacijų ir jų produktų importo iš Irano sąlygų

3.1.6-T7

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl specialiųjų pistacijų ir jų produktų importo iš Irano sąlygų projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

3.1.7. Cheminės medžiagos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Komisijos 2000 m. gegužės 19 d. direktyva 2000/32/EC, dvidešimt šeštąjį kartą pataisanti Tarybos direktyvą 67/548/EEC dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, įpakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo

3.1.7-T1

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metai

 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Komisijos 2000 metų reglamentas Nr. 1533/2000, pataisantis reglamentą Nr. 1485/96, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos 90/109/EEB taikymo taisykles, pateikiant pirkėjo deklaracijas apie konkretų tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai, naudojimą

3.1.7-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 509 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama–Ginklų fondas), Krašto apsaugos ministerija

Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direktyva 93/15/EEB dėl sprogmenų naudojimo civiliniams tikslams

3.1.7-T3

Ginklų fondo direktoriaus įsakymo dėl techninio reglamento „Sprogmenų naudojimas civiliniams tikslams“ patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

3.1.8. Vaistai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Farmacijos departamentas)

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. lapkričio 6 d. direktyva 2001/83/EB dėl žmonėms skirtų vaistų Bendrijos kodo nuostatų

3.1.8-T1

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8-T2

 

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl kraujo preparatų papildomų registravimo reikalavimų projektas

 

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl homeopatinių vaistų papildomų registravimo reikalavimų projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2007 m. sausio 1 d.

 

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

3.1.8-T3

 

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų vertinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

3.1.8-T4

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų vertinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2007 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų

 

Komisijos 2000 m. balandžio 27 d. reglamentas 847/2000/EB dėl vaistų priskyrimo prie retųjų vaistų kriterijų

3.1.8-T5

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistų priskyrimo prie retųjų vaistų ir jų išleidimo į apyvartą projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Farmacijos departamentas

Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reguliuojančių medicinos gaminių, skirtų žmonėms, kainos nustatymą ir jų įtraukimą į nacionalines draudimo sistemas, aiškumo

3.1.8-T6 3.1.8-T7

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaistų kainų nustatymo ir taikymo tvarkos projektas sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų keitimo tvarkos projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis 2002 metų I ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų II ketvirtis

 

 

3.1.9. Kosmetika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

Komisijos 1997 m. liepos 14 d. direktyva 97/45/EB, nustatanti direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos produktais, atsižvelgiant į techninę pažangą, taikymą

3.1.9-T1

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl HN 64-2 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Mikrobinio užterštumo tyrimų metodai“ projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

pirmoji Komisijos 1980 m. gruodžio 22 d. direktyva 80/1335/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

3.1.9-T2

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos „Kosmetikos gaminiai. Cheminių medžiagų nustatymo metodai“ projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

antroji Komisijos 1982 m. gegužės 14 d. direktyva 82/434/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

 

 

 

 

 

trečioji Komisijos 1983 m. rugsėjo 27 d. direktyva 83/514/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

 

 

 

 

ketvirtoji Komisijos 1985 m. spalio 11 d. direktyva 85/490/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

penktoji Komisijos 1993 m. rugsėjo 9 d. direktyva 93/73/EEB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

šeštoji Tarybos 1995 m. liepos 7 d. direktyva 95/32/EB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

septintoji Komisijos 1996 m. liepos 2 d. direktyva 96/45/EB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

Europos Komisijos 1996 m. gegužės 8 d. sprendimas 96/335/EEB dėl kosmetikos produktų ingredientų inventorizavimo ir bendrosios nomenklatūros

3.1.9-T3

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos „Kosmetikos produktų ingredientų inventorizavimas ir bendroji nomenklatūra“ projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

pirmoji Komisijos 1980 m. gruodžio 22 d. direktyva 80/1335/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

antroji Komisijos 1982 m. gegužės 14 d. direktyva 82/434/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

Komisijos 1990 m. balandžio 4 d. direktyva 90/207/EEB, papildanti antrąją direktyvą 82/434/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

trečioji Komisijos 1983 m. rugsėjo 27 d. direktyva 83/514/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

ketvirtoji Komisijos 1985 m. spalio 11 d. direktyva 85/490/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų, suderinimo

 

3.1.9-T4

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos „Dėl tam tikrų kosmetikos priemonių ingredientų ir jų kiekio nustatymo metodikų“ projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

penktoji Komisijos 1993 m. rugsėjo 9 d. direktyva 93/73/EEB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

šeštoji Tarybos 1995 m. liepos 7 d. direktyva 95/32/EB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

septintoji Komisijos 1996 m. liepos 2 d. direktyva 96/45/EB dėl kosmetikos produktų sudėties analizės metodų

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Higienos instituto Ekologinės medicinos centras

Tarybos 1976 m. direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, taikomų kosmetikos priemonėms, suvienodinimo

3.1.9-T5

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos „Kirpyklų ir kosmetikos kabinetų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės“ projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

pirmoji Komisijos 1980 m. gruodžio 22 d. Europos direktyva 80/1335/EEB dėl bandinių paėmimo, laboratorinio apdorojimo, Na ir K hidroksidų ir kitų cheminių medžiagų nustatymų metodikų ir ją papildanti Komisijos direktyva 87/143/EEB dėl Zn nustatymo patikslinimo

 

3.1.9-T6

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1995 m. liepos 7 d. direktyva 95/32/EB dėl kosmetikos priemonių ingredientų nustatymo metodikų, papildanti Komisijos direktyvas 80/1335/EEB, 87/143/EEB, 82/434/EEB, 90/207/EEB, 83/514/EEB, 85/490/EEB ir 93/73/EEB dėl techninio progreso

 

 

 

 

 

3.1.11. Žaislai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras

Tarybos 1988 m. gegužės 3 d. direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su žaislų saugumu, suderinimo

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 7 d. sprendimas 1999/815/EB dėl vaikų iki 3 metų priežiūrai skirtų priemonių ir žaislų, kurie skirti vaikams turėti burnoje, sudėties

 

3.1.11-T1

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl HN 93:1999 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. sprendimas 2000/381/EB dėl vaikų iki 3 metų priežiūrai skirtų priemonių ir žaislų, kurie skirti vaikams turėti burnoje, sudėties

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 7 d. sprendimas 2000/535/EB dėl vaikų iki 3 metų priežiūrai skirtų priemonių ir žaislų, kurie skirti vaikams turėti burnoje, sudėties

 

Komisijos 2000 m. gruodžio 6 d. sprendimas 2000/769/EB dėl vaikų iki 3 metų priežiūrai skirtų priemonių ir žaislų, kurie skirti vaikams turėti burnoje, sudėties

 

Tarybos 1976 m. liepos 27 d. direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentų bei administracinių nuostatų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos bei naudojimo apribojimu, suderinimo

 

 

 

 

 

3.1.15. Mašinos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komisijos 2000 m. kovo 10 d. sprendimas 2000/361/EB dėl standartų EN 1459:1999 nuorodų paskelbimo

 

Komisijos 2000 m. spalio 25 d. sprendimas 2000/693/EB dėl standartų EN 703 nuorodų atšaukimo

3.1.15-T1

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų III ketvirtis

 

 

3.1.16. Liftai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/9/EB dėl keleivių kėlimo kabamaisiais lynų keliais įrenginių

3.1.16-T1

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl techninio reglamento „Keleivių kėlimo kabamaisiais lynų keliais įrenginiai“ patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų III ketvirtis

 

 

3.1.17. Asmeninės apsaugos priemonės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Vidaus reikalų ministerija

Tarybos 1991 m. birželio 18 d. direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

3.1.17-T1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.1.19. Medicinos prietaisai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1984 m. rugsėjo 17 d. direktyva 84/539/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su elektriniais medicinos įrenginiais, naudojamais gydomojoje medicinoje arba veterinarijoje, derinimo

3.1.19-T1

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl elektroninių medicinos prietaisų, naudojamų veterinarijoje, projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų II ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba)

Tarybos 1990 m. birželio 20 d. direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aktyviais implantuojamaisiais medicinos prietaisais

 

Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. spalio 27 d. direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostinių medicinos prietaisų

3.1.19-T2

Lietuvos Respublikos medicinos prietaisų ir priemonių įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis; 2003 metų I ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. lapkričio 16 d. direktyva 2000/70/EB (papildanti direktyvą 93/42/EEB) dėl medicinos prietaisų, kuriuose yra stabilių žmogaus kraujo ar plazmos gaminių

3.1.19-T3

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl medicinos prietaisų, kuriuose yra stabilių žmogaus kraujo ar plazmos gaminių, saugos techninio reglamento projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

3.1.24. Viešieji pirkimai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyva 93/36/EEB dėl viešojo tiekimo kontraktų skyrimo procedūrų koordinavimo

 

Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyva 93/37/EEB dėl viešųjų darbų rangos sutarčių sudarymo tvarkos

 

Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyva 93/38/EEB dėl įmonių, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, tiekimo procedūrų koordinavimo

 

Tarybos 1992 m. birželio 28 d. direktyva 92/50/EEB dėl viešųjų paslaugų kontraktų skyrimo procedūrų koordinavimo

 

Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/665/EECB dėl įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu skiriant viešojo tiekimo ir viešųjų darbų kontraktus, koordinavimo

 

3.1.24-T1

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis;

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Tarybos 1992 m. vasario 25 d. direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su Bendrijos taisyklių taikymu viešojo pirkimo procedūroms subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir komunikacijų sektoriuose

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. spalio 13 d. direktyva 97/52/EB dėl direktyvų 92/50/EECB 93/36/EEB ir 93/37/EEB pakeitimo, susijusi su viešojo tiekimo kontraktų skyrimo, viešųjų darbų, paslaugų kontraktų sudarymo procedūrų koordinavimu

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. vasario 16 d. direktyva 98/4/EEB dėl direktyvos 93/38/EEB pakeitimo, susijusi su viešojo pirkimo procedūrų koordinavimu vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse

 

 

 

 

 

3.2. Laisvas asmenų judėjimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1986 m. spalio 15 d. reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje

 

Tarybos 1992 m. liepos 27 d. reglamentas 2434/92/EEB, papildantis reglamento 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje 2 dalį

3.2-T1

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo ir 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis; 2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija

Komisijos 2000 m. vasario 25 d. direktyva 2000/5/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 92/51/EEB dėl antros bendrosios profesinio mokymo ir rengimo pripažinimo sistemos siekiant papildyti direktyvos 89/48/EEB C ir D priedus

3.2-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 624 „Dėl Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų ir profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą vykdančių institucijų ir reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.3. Laisvė teikti paslaugas

3.3.1. Bankininkystė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos bankas

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos

3.3.1-T1

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl reikalavimų, keliamų informacijai šalies kredito įstaigoms, steigiančioms filialus kitoje valstybėje, projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Lietuvos bankas

Tarybos 1986 m. gruodžio 8 d. direktyva 86/635/EEC dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metų ir konsoliduotų ataskaitų

3.3.1-T2

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl Centrinės kredito unijos skelbiamų metų finansinių ataskaitų projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Lietuvos bankas

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. birželio 22 d. direktyva 98/31/EB, iš dalies pakeičianti direktyvą 93/6/EEB dėl investicinių firmų ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo

3.3.1-T3

 

 

 

 

 

 

3.3.1-T4

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl reikalavimų bankų vidiniams rizikos vertinimo modeliams projektas

 

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrųjų nuostatų projektas

2002 metų IV ketvirtis 2002 metų II ketvirtis

 

Lietuvos bankas

Tarybos 1986 m. gruodžio 8 d. direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metų ir konsoliduotų ataskaitų

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. direktyva 2001/65/EB, iš dalies pakeičianti direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB dėl tam tikrų įmonių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metų ir konsoliduotų ataskaitų vertinimo taisyklių

3.3.1-T5

Lietuvos banko valdybos nutarimo dėl tikrosios vertės metodo taikymo finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. rugsėjo 18 d. direktyva 2000/28/EB, iš dalies pakeičianti direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. rugsėjo 18 d. direktyva dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros

3.3.1-T6

Lietuvos Respublikos finansinių institucijų įstatymo projektas

 

2002 metų I ketvirtis; 2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2003 m. sausio 1 d.

 

3.3.2. Draudimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba)

Tarybos 1964 m. vasario 25 d. direktyva 64/225/EEB dėl verslo steigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimų panaikinimo perdraudimo bei retrocesijos srityse

 

Tarybos 1976 m. birželio 29 d. direktyva 76/580/EEB, pataisanti direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir plėtojimu, derinimo

 

Tarybos 1976 m. gruodžio 13 d. direktyva 77/92/EEB dėl priemonių, palengvinančių veiksmingą naudojimąsi verslo steigimo laisve ir laisve teikti paslaugas draudimo agentų ir brokerių veikloje (ISIC Grupė ex 630), ir ypač dėl pereinamųjų šios veiklos priemonių

 

Tarybos 1978 m. gegužės 30 d. direktyva 78/473/EEB dėl valstybių narių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su Bendrijos bendruoju draudimu, derinimo

 

3.3.2-T1

Lietuvos Respublikos draudimo veiklos įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis; 2003 metų I ketvirtis; visiškas įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

antroji Tarybos 1988 m. birželio 22 d. direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu draudimu, suderinimo, apibrėžianti nuostatas, padedančias veiksmingai įgyvendinti paslaugų teikimo laisvę, ir pataisanti direktyvą 73/239/EEB

 

Tarybos 1990 m. lapkričio 8 d. direktyva 90/619/EEB dėl įstatymų, norminių teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, derinimo, nustatanti nuostatas, leidžiančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas, ir pakeičianti direktyvą 79/267/EEB

 

Tarybos 1992 m. birželio 18 d. direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, suderinimo, papildanti direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva)

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1992 m. lapkričio 10 d. direktyva 92/96/EEB dėl įstatymų, norminių teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, suderinimo, pataisanti direktyvas 79/267/EEB ir 90/619/EEB (trečioji direktyva dėl gyvybės draudimo)

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. birželio 29 d. direktyva 95/26/EB, iš dalies pakeičianti direktyvas 77/780/EEB ir 89/646/EEB dėl kredito įstaigų, direktyvas 73/239/EEB ir 92/49/EEB dėl ne gyvybės draudimo, direktyvą 93/22/EEB dėl investicinių įmonių, direktyvą 85/611/EEB dėl kolektyvinio investavimo į apyvartinius vertybinius popierius, kad būtų gerinama riziką mažinanti priežiūra

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. spalio 27 d. direktyva 98/78/EB dėl papildomos draudimo grupės draudimo įmonių priežiūros

 

Tarybos 1991 m. gruodžio 19 d. direktyva 91/675/EEB dėl draudimo komiteto įsteigimo

 

 

 

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. lapkričio 7 d. direktyva 2000/64/EB, iš dalies pakeičianti direktyvas 85/611/EEB, 92/49/EEB ir 93/22/EEB dėl informacijos keitimosi su trečiosiomis valstybėmis

 

 

 

 

Finansų ministerija, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba

antroji Tarybos 1988 m. birželio 22 d. direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu draudimu, suderinimo, apibrėžianti nuostatas, padedančias veiksmingai įgyvendinti paslaugų teikimo laisvę, ir pataisanti direktyvą 73/239/EEB

 

Tarybos 1990 m. lapkričio 8 d. direktyva 90/619/EEB dėl įstatymų, norminių teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, derinimo, nustatanti nuostatas, leidžiančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas, ir pakeičianti direktyvą 79/267/EEB

 

Tarybos 1992 m. birželio 18 d. direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, suderinimo, papildanti direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva)

 

3.3.2-T2

Lietuvos Respublikos draudimo sutarties įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis; 2003 metų I ketvirtis; visiškas įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Tarybos 1992 m. lapkričio 10 d. direktyva 92/96/EEB dėl įstatymų, norminių teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, suderinimo, pataisanti direktyvas 79/267/EEB ir 90/619/EEB (trečioji direktyva dėl gyvybės draudimo)

 

 

 

 

 

3.3.3. Vertybiniai popieriai ir investicinės paslaugos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Vertybinių popierių komisija

Tarybos 1993 m. kovo 15 d. direktyva 93/6/EB dėl investicines paslaugas teikiančių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo

3.3.3-T1

Vertybinių popierių komisijos nutarimo dėl Finansų maklerio įmonių kapitalo pakankamumo skaičiavimo instrukcijos pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.3.4. Duomenų apsauga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo

 

Europos Tarybos 1981 m. sausio 28 d. konvencija dėl asmenų apsaugos automatizuotai tvarkant asmens duomenis (ETS Nr. 108)

3.3.4-T1

naujos redakcijos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis;

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

3.3.6. Informacinės visuomenės paslaugos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 8 d. direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)

3.3.6-T1

ūkio ministro įsakymo dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos teisinių aspektų vidaus rinkoje reglamento patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų I ketvirtis

 

Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė ne maisto produktų inspekcija)

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. lapkričio 20 d. direktyva 98/84/EB dėl sąlyginės prieigos pagrindu teikiamų paslaugų

3.3.6-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Europos Parlamento 1999 m. sausio 25 d. sprendimas 276/1999/EB dėl saugaus interneto naudojimo ir kovos su nelegalia ar žalingo turinio informacija pasauliniuose tinkluose

3.3.6-T3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl nelegalios ir žalingo turinio informacijos platinimo viešo naudojimo kompiuterių tinkluose projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.3.7. Steigimosi teisė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Studijų kokybės vertinimo centras, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1998 m. direktyva 99/42/EB, nustatanti kvalifikacijos pripažinimo mechanizmą profesinei veiklai, kuriai taikomos liberalizavimo direktyvos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, ir papildanti bendrąją kvalifikacijos pripažinimo sistemą

3.3.7-T1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 624 dalinio pakeitimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

3.4. Laisvas kapitalo judėjimas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Teisingumo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. sausio 27 d. direktyva 97/5/EB dėl tarptautinių kreditinių pervedimų

3.4-T1

Lietuvos Respublikos tarptautinių kreditinių pervedimų įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis;

2003 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Komisijos 1997 m. liepos 30 d. rekomendacija 97/489/EB dėl operacijų elektroninio mokėjimo priemonėmis ir šių priemonių leidėjų ir naudotojų santykių

3.4-T2

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis; 2003 metų II ketvirtis

Finansų ministerija, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba

Europos Bendrijos steigimo sutarties 56 straipsnis

 

Tarybos 1988 m. birželio 24 d. direktyva 88/361/EEB dėl sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo

3.4-T3

finansų ministro 2001 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Draudimo įmonių įstatinio kapitalo lėšų, užsienio valstybių, kurios yra Pasaulinės prekybos organizacijos visateisės narės, draudimo įmonių filialų mokumo ribos lėšų ir draudimo techninių atidėjimų lėšų investavimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Finansų ministerija, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba

Europos Bendrijos steigimo sutarties 56 straipsnis

 

Europos Tarybos 1988 m. birželio 24 d. direktyva 88/361/EEB dėl sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo

3.4-T4

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40-1, 55, 56, 63, 64, 65 straipsnių pakeitimo, taip pat 34–1, 37-1, 37–2, 37-3, 37–4, 37-5, 38–1, 38-2, 38-3 straipsnių pakeitimo ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

 

2002 metų I ketvirtis;

2002 metų II ketvirtis

Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija, Teisingumo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. gegužės 19 d. direktyva 98/26/EC dėl atsiskaitymo baigtinumo ir atsiskaitymo už vertybinius popierius sistemų

3.4-T5

Lietuvos Respublikos lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už vertybinius popierius sistemų įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis;

2003 metų II ketvirtis

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

Europos Tarybos 1988 m. birželio 24 d. direktyva 88/361/EEB dėl sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo

3.4-T6

Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis;

2002 metų IV ketvirtis

 

3.5.4. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Teisingumo ministerija, Valstybinis patentų biuras

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. spalio 13 d. direktyva 98/71/EB dėl pramoninio dizaino teisinės apsaugos

3.5.4-T1

naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis;

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo 2003 m. sausio 1 d.

Žemės ūkio ministerija

Tarptautinė konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV) (1991 metų Ženevos aktas)

3.5.4-T2

1991 metų tarptautinės Ženevos naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV) konvencijos ratifikavimo projektas

 

2002 metų III ketvirtis;

2003 metų II ketvirtis

Kultūros ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 9 d. direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų derinimo

3.5.4-T3

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20, 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis;

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo 2003 m. sausio 1 d.

Kultūros ministerija

Tarybos 1992 m. lapkričio 19 d. direktyva 92/100/EEB dėl nuomos teisės ir viešos panaudos teisės bei gretutinių teisių intelektinės nuosavybės srityje

3.5.4-T4 3.5.4-T5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kino filmų registro nuostatų projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kino filmų ir videofilmų distribucijos, nuomos ir viešo rodymo tvarkos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

 

 

 

 

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.6. Konkurencija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Konkurencijos taryba

Europos Tarybos 1962 metų reglamentas Nr. 17/62, įgyvendinantis sutarties 85 ir 86 straipsnius

3.6-T1

Konkurencijos tarybos nutarimo dėl tyrimo reglamento projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.7. Žemės ūkis

3.7.1. Bendrosios nuostatos bei horizontalios priemonės

3.7.1.1. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EEB) Nr. 3508/92, įkuriantis integruotą administravimo ir kontrolės sistemą tam tikroms Bendrijos paramos programoms kontroliuoti

 

Komisijos 2001 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 2419/2001, nustatantis išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, nustatytos Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3508/92 tam tikroms Bendrijos paramos programoms, taikymo taisykles

3.7.1.1.-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės sklypų registro sukūrimo ir jo nuostatų patvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama–Statistikos departamentas), Finansų ministerija

Tarybos 1992 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EEB) Nr. 3508/92, įkuriantis integruotą administravimo ir kontrolės sistemą tam tikroms Bendrijos paramos programoms kontroliuoti

 

Komisijos 2001 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 2419/2001, nustatantis išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, nustatytos Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3508/92 tam tikroms Bendrijos paramos programoms, taikymo taisykles

3.7.1.1.-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų registro sukūrimo ir jo nuostatų patvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas 1257/1999/EB dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) ir tam tikrų reglamentų pakeitimo

 

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas 1258/1999/EB dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo

3.7.1.1.–T3

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis

 

3.7.1.2. Prekybos mechanizmai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas

Komisijos 2000 m. birželio 9 d. reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias importo ir eksporto licencijų bei sertifikatų, kuriuose iš anksto nustatyta mokesčio arba kompensacijos norma, sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles

3.7.1.2-T1

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisyklių projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas

Komisijos 1985 m. liepos 22 d. reglamentas (EEB) Nr. 2220/85 dėl žemės ūkio produktų garantijų sistemos taikymo bendrųjų taisyklių

3.7.1.2-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio produktų garantijų sistemos taikymo bendrųjų taisyklių projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija, Muitinės departamentas

Komisijos 1999 m. balandžio 15 d. reglamentas (EB) Nr. 800/1999, nustatantis bendrąsias išsamias eksporto subsidijų už žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisykles

 

Tarybos 1980 m. kovo 4 d. reglamentas (EEB) Nr. 565/80 dėl išankstinių eksporto kompensacinių išmokų už žemės ūkio produktus

 

Komisijos 1998 m. sausio 30 d. reglamentas (EB) Nr. 259/98, nustatantis išsamias eksporto, kaip Bendrijos pagalbos maisto produktais, taisykles

 

3.7.1.2-T3

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl eksporto subsidijų už žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisyklių projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1987 m. gruodžio 17 d. reglamentas (EEB) Nr. 3846/87, nustatantis žemės ūkio produktų nomenklatūrą eksporto subsidijoms mokėti

 

 

 

 

 

3.7.1.4. Kokybės politika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. liepos 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų sertifikatų, nurodančių jų specifines savybes

3.7.1.4-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl specifinių savybių turinčių žemės ūkio ir maisto produktų registravimo ir sertifikatų suteikimo tvarkos patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. birželio 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių (regiono) ir kilmės žyminių

3.7.1.4-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos ir geografinių žyminių apsaugos taisyklių patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.7.2. Bendrosios rinkos kūrimas

3.7.2.1. Grūdai, aliejiniai ir baltyminiai augalai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1999 m. spalio 22 d. reglamentas (EB) Nr. 2316/99, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/99, nustatančio paramos tam tikrų augalinių kultūrų augintojams sistemą, taikymo taisykles

3.7.2.1–T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl paramos pasėlių augintojams sistemos taikymo taisyklių projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.3. Cukrus, inulinas, izogliukozė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1995 m. birželio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1464/95, nustatantis išsamias importo bei eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

3.7.2.3-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl importo bei eksporto licencijų taikymo projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

3.7.2.4. Alyvų aliejus, pluoštiniai augalai (linai ir kanapės), šilkverpiai ir medvilnė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. liepos 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1672/2000, papildantis reglamentą (EB) Nr. 1251/1999, nustatantį paramos tam tikrų augalų, įskaitant pluoštui auginamus linus ir kanapes, augintojams sistemą

3.7.2.4-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl paramos pasėlių augintojams sistemos taikymo taisyklių projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. liepos 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1673/2000 dėl linų ir kanapių, auginamų pluoštui, bendrosios rinkos sukūrimo

3.7.2.4-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl kanapių ir linų žaliavos pardavimo bendrųjų nuostatų projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis (nuostatos, susijusios su kanapėmis,–nuo įstojimo į ES dienos)

 

 

3.7.2.5. Vaisiai ir daržovės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2001 m. kovo 28 d. reglamentas 609/2001/EB, nustatantis išsamias reglamento 2200/96/EB taikymo taisykles dėl veiklos programų, operatyvinių fondų ir Bendrijos finansinės paramos, ir panaikinantis reglamentą 411/97/EB

3.7.2.5-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl ES finansinės paramos gamintojų organizacijų operatyviniams fondams ir programoms projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1997 m. kovo 3 d. reglamentas (EB) Nr. 412/97, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl preliminaraus gamintojų organizacijų pripažinimo taikymo taisykles, papildytas reglamentais (EB) Nr. 1119/97 ir (EB) Nr. 1493/97

3.7.2.5-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl gamintojų grupių vaisių ir daržovių sektoriuje pripažinimo taisyklių projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1997 m. kovo 14 d. reglamentas (EB) Nr. 478/97, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl preliminaraus gamintojų organizacijų pripažinimo ir reglamento (EB) Nr. 20/98 dėl paramos joms suteikimo taikymo taisykles

3.7.2.5-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl preliminaraus gamintojų organizacijų pripažinimo ir ES paramos joms teikimo taisyklių projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1990 m. liepos 31 d. reglamentas (EEB) Nr. 2282/90, nustatantis išsamias obuolių vartojimo, naudojimo ir citrusinių vaisių vartojimo didinimo taisykles

 

Komisijos 1999 m. kovo 4 d. reglamentas (EB) Nr. 481/1999, nustatantis bendrąsias kai kurių žemės ūkio produktų vartojimo skatinimo programų priežiūros taisykles

3.7.2.5-T4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pasirengimo administruoti ES paramą vaisių prekybai ir vartojimui skatinti projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 2000 m. vasario 22 d. reglamentas 398/2000/EEB, papildantis reglamentus 659/97/EB ir 921/1999/EB dėl augintojų organizacijų pagamintos produkcijos apskaičiavimo, produkcijos kainų, reprezentacinių rinkų ir nemokamo paskirstymo priemonių vaisių ir daržovių sektoriuje ir panaikinantis reglamentą 1559/70/EEB

 

Tarybos 1972 m. balandžio 24 d. reglamentas (EEB) Nr. 846/72, numatantis specialias priemones sutartims dėl nepateiktų į rinką pomidorų perdirbimo skatinti

 

Komisijos 1997 m. balandžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 659/97, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, susijusias su intervencijos priemonių taikymu vaisių ir daržovių sektoriuje, papildytas reglamentu (EB) Nr. 1946/97

 

Komisijos 1997 m. liepos 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1492/97, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles, susijusias su paimtų iš rinkos vaisių ir daržovių distiliavimo sąlygomis

3.7.2.5-T5

žemės ūkio ministro įsakymo dėl intervencijos priemonių taikymo vaisių ir daržovių sektoriuje projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.2.6. Vynas ir spiritiniai gėrimai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1985 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EEB) Nr. 3590/85 dėl sertifikatų ir tyrimų aktų, reikalaujamų importuojant vyną, vynuogių sultis ir vynuogių misą

3.7.2.6-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl dokumentų, reikalaujamų importuojant vyną, vynuogių sultis ir vynuogių misą, nustatymo projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Komisijos 1993 m. liepos 26 d. reglamentas 2238/93/EEB dėl vyno produktų gabenimo lydraščių ir atitinkamų įrašų

3.7.2.6-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl vyno produktų gabenimo lydraščių ir atitinkamų įrašų patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

3.7.2.7. Specifinės kultūros

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1996 m. lapkričio 22 d. reglamentas (EB) Nr. 2275/96, nustatantis tam tikras priemones gyviesiems augalams ir gėlininkystės prekėms

3.7.2.7-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pasirengimo administruoti ES pardavimo skatinimo programas, skirtas gėlininkystės prekėms, projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1997 m. gegužės 7 d. reglamentas (EB) Nr. 832/97, nustatantis išsamias reglamento (EB) Nr. 2275/96, nustatančio tam tikras priemones gyviesiems augalams ir gėlininkystės prekėms, taikymo taisykles

 

Komisijos 1999 m. kovo 4 d. reglamentas (EB) Nr. 481/1999, nustatantis bendrąsias kai kurių žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo programų priežiūros taisykles

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1994 m. rugsėjo 16 d. reglamentas (EB) Nr. 2257/94, nustatantis bananų kokybės reikalavimus

3.7.2.7-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų bananų kokybės reikalavimų patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metai

 

 

3.7.2.8. Pienas ir pieno produktai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendrosios pieno ir pieno produktų rinkos sukūrimo

 

3.7.2.8-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl intervencinių priemonių pieno sektoriuje taikymo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1999 m. sausio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2771/1999 dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/1999 taikymo taisyklių, susijusių su intervencija į sviesto ir grietinėlės rinką

 

Komisijos 1991 m. lapkričio 20 d. reglamentas (EEB) Nr. 3378/91 dėl išsamių sviesto pardavimo iš intervencinių saugyklų eksportui taisyklių

 

Komisijos 2001 m. reglamentas (EB) Nr. 214/2001 dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/1999 taikymo taisyklių, susijusių su intervencija į nugriebto pieno miltelių rinką

 

Komisijos 2000 m. gegužės 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1068/2000 dėl išsamių paramos už privatų ilgojo brendimo sūrių saugojimą skyrimo taisyklių

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1996 m. kovo 19 d. direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinės apžvalgos

3.7.2.8-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pieno ir pieno produktų statistikos duomenų teikimo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1999 m. gegužės 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendrosios pieno ir pieno produktų rinkos sukūrimo

 

Komisijos 1999 m. sausio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 174/1999 dėl išsamių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisyklių, susijusių su pieno ir pieno produktų eksporto licencijomis ir eksporto kompensacijomis

 

Komisijos 1998 m. birželio 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1374/98 dėl išsamių pieno produktų importo režimo ir tarifinių kvotų suteikimo taisyklių

3.7.2.8-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl eksporto (importo) priemonių įgyvendinimo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. gruodžio 28 d. reglamentas Nr. 3950/92/EEB dėl papildomo mokesčio taikymo pieno sektoriuje

 

Komisijos 1993 m. kovo 9 d. reglamentas 536/93/EEB dėl išsamių reglamento 3950/92/EEB įgyvendinimo taisyklių

3.7.2.8–T4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl apskaitos reikalavimų gamintojams, tiesiogiai parduodantiems pieną, projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų III ketvirtis

 

 

3.7.2.9. Jautiena, veršiena, aviena ir ožkiena

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 2000 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2826/2000 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje

 

Komisijos 1999 m. kovo 4 d. reglamentas (EB) Nr. 481/1999, nustatantis bendras skatinimo programų tam tikriems produktams taisykles

3.7.2.9-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl geros kokybės jautienos ir veršienos gamybos ir prekybos skatinimo priemonių projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1995 m. birželio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo jautienos ir veršienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 2377/80

 

Komisijos 1995 m. birželio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 1439/95, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3013/89 dėl importo ir eksporto licencijų avienos ir ožkienos sektoriuje vykdymo taisykles

3.7.2.9-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl jautienos, veršienos, avienos ir ožkienos eksporto ir importo licencijų taikymo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1992 m. rugpjūčio 7 d. reglamentas (EEB) Nr. 2342/92 dėl grynaveislių veislinių galvijų importo iš trečiųjų valstybių ir eksporto subsidijų, kaip nurodyta reglamente (EEB) Nr. 1544/79

3.7.2.9-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl veislinių galvijų importo taisyklių patvirtinimo ir eksporto subsidijų skyrimo už grynaveislius veislinius galvijus projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1984 m. rugpjūčio 14 d. reglamentas (EEB) Nr. 2388/84, nustatantis specialiąsias išsamias eksporto subsidijų už tam tikrus konservuotus jautienos ir veršienos produktus taikymo taisykles

3.7.2.9-T4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl taisyklių, skiriant eksporto subsidijas už tam tikrus jautienos konservus, patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2000 m. liepos 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo ir registravimo bei jautienos ir jos produktų žymėjimo sistemą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97

 

Komisijos 2000 m. rugpjūčio 25 d. reglamentas (EB) Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 dėl jautienos ir jos produktų žymėjimo vykdymo taisykles

 

Komisijos 1999 m. balandžio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 890/1999 dėl viešųjų priemonių, susijusių su jautienos ir veršienos žymėjimo sistema Bendrijoje, organizavimo

 

Tarybos 2000 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2826/2000 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje

3.7.2.9-T5

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl jautienos ir veršienos produktų žymėjimo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama–Nacionalinė mokėjimo agentūra)

Komisijos 2001 m. gruodžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 2550/2001, nustatantis išsamias tiesioginių išmokų schemų įgyvendinimo pagal Tarybos reglamentą Nr. 2529/2001 dėl bendrosios avienos ir ožkienos rinkos organizavimo taisykles ir pakeičiantis reglamentą Nr. 2419/2001

 

Tarybos 2001 m. gruodžio 19 d. reglamentas (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendrosios avienos ir ožkienos rinkos sukūrimo

3.7.2.9-T6

žemės ūkio ministro įsakymo dėl specialios paramos teikimo avienos ir ožkienos gamintojams mažiau palankioje ūkininkauti žemėje projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1996 m. gegužės 14 d. reglamentas (EB) Nr. 874/96 dėl veislinių avių ir ožkų importo iš trečiųjų valstybių

3.7.2.9-T7

žemės ūkio ministro įsakymo dėl veislinių avių ir ožkų importo projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų III ketvirtis

 

 

3.7.2.10. Kiauliena, paukštiena, kiaušiniai, medus ir albuminai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1968 m. balandžio 1 d. reglamentas (EEB) Nr. 391/68, nustatantis išsamias intervencinio kiaulienos supirkimo taisykles

3.7.2.10-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl intervencinio kiaulienos supirkimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1995 m. liepos 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1370/95, nustatantis išsamias kiaulienos eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

 

Komisijos 1995 m. liepos 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1372/95, nustatantis išsamias paukštienos eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

 

Komisijos 1995 m. liepos 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1371/95, nustatantis išsamias kiaušinių eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

3.7.2.10-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl kiaulienos, paukštienos ir kiaušinių eksporto licencijų taikymo projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

3.7.3. Kaimo plėtra, ES struktūrinė politika ir miškų ūkis

3.7.3.2. Miškų ūkis

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos 1994 m. balandžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 804/94, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2158/92 taikymo plėtojant miško gaisrų informacinę sistemą taisykles

3.7.3.2-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl duomenų apie miško gaisrus rinkimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

3.7.4. Veterinarija, gyvulių veislininkystė ir fitosanitarija

3.7.4.1. Veterinarija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1991 m. liepos 19 d. sprendimas 91/398/EEB dėl kompiuterių tinklo, jungiančio veterinarijos tarnybas („Animo“)

3.7.4.1-T1

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kompiuterių tinklo, jungiančio veterinarijos tarnybas, projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metai

 

 

Komisijos 1991 m. liepos 22 d. sprendimas 91/426/EEB, nustatantis Bendrijos finansinio įnašo kompiuterių tinklui, jungiančiam veterinarijos tarnybas („Animo“), įkurti detales

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1991 m. spalio 4 d. sprendimas 91/539/EEB, nustatantis sprendimo 91/426/EEB („Animo“) įgyvendinimo taisykles

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1991 m. lapkričio 4 d. sprendimas 91/585/EEB, nustatantis minimalią kompiuterių tinklo, jungiančio veterinarijos tarnybas („Animo“), įrangos konfigūraciją

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1991 m. gruodžio 3 d. sprendimas 91/637/EEB, nustatantis žinutės, siunčiamos kompiuterių tinklo „Animo“ priemonėmis, modelį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1991 m. gruodžio 3 d. sprendimas 91/638/EEB dėl kompiuterių tinklo „Animo“ centro skyrimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. kovo 2 d. sprendimas 92/176/EEB dėl žemėlapių, naudojamų „Animo“ tinklams

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. birželio 3 d. sprendimas 92/341/EEB dėl kompiuterių vietiniuose „Animo“ punktuose

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. liepos 2 d. sprendimas 92/373/EEB, skiriantis „Animo“ centrą

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. rugsėjo 25 d. sprendimas 92/486/EEB, nustatantis bendradarbiavimo tarp „Animo“ centro ir valstybių narių formą

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. liepos 2 d. sprendimas 93/28/EEB, nustatantis papildomą Bendrijos finansavimą kompiuterių tinklui „Animo“

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. gruodžio 21 d. sprendimas 93/70/EEB dėl „Animo“ žinutės kodavimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. sausio 24 d. sprendimas 94/34/EB dėl kompiuterių tinklo „Animo“ įgyvendinimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. kovo 27 d. sprendimas 2000/287/EB, nustatantis ir išvardijantis kompiuterių tinklo „Animo“ punktus ir panaikinantis sprendimą 1999/717/EB

 

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. lapkričio 27 d. sprendimas 90/638/EEB, nustatantis Bendrijos tam tikrų gyvulių ligų likvidavimo ir monitoringo kriterijus

3.7.4.1-T2

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kai kurių gyvulių ligų likvidavimo ir monitoringo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1995 m. birželio 22 d. sprendimas 95/408/EB dėl sąlygų, pagal kurias sudaromi laikinam laikotarpiui trečiųjų valstybių įmonių, iš kurių valstybės narės gali importuoti tam tikrus gyvūninius produktus, žuvų produktus ar gyvus dvigeldžius moliuskus, laikinieji sąrašai

3.7.4.1-T3

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl trečiųjų valstybių įmonių, iš kurių leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninius produktus, žuvų produktus ar gyvus dvigeldžius moliuskus, sąrašų projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. lapkričio 27 d. direktyva 90/667/EEB, nustatanti veterinarines gyvūninės kilmės atliekų laikymo ir perdirbimo, kad patektų į rinką, taisykles

3.7.4.1-T4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančios gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo tvarkos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1993 m. liepos 2 d. sprendimas 93/444/EEB dėl išsamių prekybos Bendrijoje kai kuriais gyvuliais ir produktais, skirtais eksportuoti į trečiąsias valstybes, taisyklių

3.7.4.1-T5

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl išsamių prekybos kai kuriais gyvuliais ir produktais, skirtais eksportuoti į trečiąsias valstybes, taisyklių projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1994 m. gegužės 25 d. sprendimas 94/338/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 90/425/EEB dėl veterinarinei inspekcijai skirtų mėginių paėmimo paskirties vietoje taikymo taisykles

3.7.4.1-T6

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarinei inspekcijai skirtų mėginių paėmimo paskirties vietoje projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1993 m. gegužės 25 d. sprendimas 94/339/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 90/425/EEB dėl tam tikrų rūšių gyvulių ir produktų veterinarinės ir zootechninės patikros, prekiaujant jais Bendrijoje ir siekiant sukurti vidaus rinką, 9.1 straipsnio taikymo taisykles

3.7.4.1-T7

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl išsamių gyvulių ir produktų veterinarinio ir zootechninio patikrinimo taisyklių projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1992 m. gruodžio 22 d. sprendimas 93/13/EEB, nustatantis produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų valstybių, veterinarinių patikrinimų tvarką Bendrijos pasienio veterinarijos postuose

3.7.4.1-T8

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 365 „Dėl gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 16 d. sprendimas 2000/25/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 97/78/EB 9 straipsnio taikymo perkraunant produktus pasienio veterinarijos poste, kur siuntos skirtos galutiniam importui į Europos Bendriją, taisykles ir papildantis Komisijos sprendimą 93/14/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. vasario 24 d. sprendimas 2000/208/EB, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 97/78/EB dėl gyvūninių produktų tranzito keliu iš vienos trečiosios valstybės į kitą per Europos Bendriją taikymo taisykles

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 8 d. sprendimas 2000/571/EB, nustatantis produktų iš trečiųjų valstybių, įvežamų į laisvąsias zonas, laisvuosius sandėlius, muitinių sandėlius ar per sieną jūrų transportu, veterinarinių patikrinimų metodus

 

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1994 m. gegužės 20 d. sprendimas 94/360/EB dėl rečiau atliekamos kai kurių produktų siuntų, importuojamų iš trečiųjų valstybių pagal Tarybos direktyvą 90/675/EEB, fizinės patikros

3.7.4.1-T9

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl rečiau atliekamos kai kurių produktų siuntų, importuojamų iš trečiųjų valstybių, fizinės patikros projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1991 m. liepos 15 d. direktyva 91/496/EEB, išdėstanti gyvulių, atvežtų į Bendrijos valstybes iš trečiųjų valstybių, veterinarinės patikros valdymo principus ir pataisanti direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB

 

3.7.4.1-T10

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinių patikrinimų tvarkos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 1992 m. lapkričio 4 d. sprendimas 92/527/EEB dėl Tarybos direktyvos 91/496/EEB 7(1) straipsnyje nurodyto sertifikato pavyzdžio

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. lapkričio 12 d. sprendimas 97/794/EB, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos direktyvos 91/496/EEB dėl gyvulių, importuojamų iš trečiųjų valstybių, veterinarinių patikrinimų taikymo taisykles

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1997 m. gruodžio 18 d. direktyva 97/79/EB, nustatanti produktų, patenkančių į Bendriją iš trečiųjų valstybių, veterinarijos patikrinimų principus

3.7.4.1-T11

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl produktų, patenkančių iš trečiųjų valstybių, veterinarijos patikrinimų principų projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1972 m. gruodžio 12 d. direktyva Nr. 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinės priežiūros problemų, susijusių su galvijų ir kiaulių bei šviežios mėsos importu iš trečiųjų valstybių

3.7.4.1-T12

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl galvijų ir kiaulių bei šviežios mėsos importo iš trečiųjų valstybių veterinarijos reikalavimų projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1998 m. gegužės 29 d. sprendimas 98/371/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant šviežią mėsą iš tam tikrų Europos valstybių

3.7.4.1-T13

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir sertifikavimo importuojant šviežią mėsą projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1998 m. gegužės 29 d. sprendimas 98/372/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo importuojant gyvus galvijus ir kiaules iš tam tikrų Europos valstybių

3.7.4.1-T14

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir sertifikavimo importuojant gyvus galvijus ir kiaules projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1998 m. liepos 9 d. sprendimas 98/470/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl informacijos apie veterinarinius patikrinimus

3.7.4.1-T15

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl informacijos apie veterinarinius patikrinimus projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1998 m. liepos 20 d. direktyva 98/58/EB dėl ūkininkavimui skirtų gyvūnų apsaugos

3.7.4.1-T16

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl ūkininkavimui skirtų gyvūnų apsaugos projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1999 m. gruodžio 17 d. sprendimas 1999/879/EB dėl galvijų somatotropinio hormono tiekimo į rinką ir naudojimo, panaikinantis sprendimą 90/218/EEB

3.7.4.1-T17

Valstybinės veterinarijos tarnybos 1997 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 4-31 „Dėl hormonų ir kai kurių veterinarinių vaistų vartojimo“ pakeitimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1999 m. gruodžio 17 d. sprendimas 2000/50/EB dėl ūkių, kuriuose ūkininkavimo tikslais laikomi gyvuliai, inspektavimo minimalių reikalavimų

3.7.4.1-T18

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl ūkių, kuriuose ūkininkavimo tikslais laikomi gyvuliai, inspektavimo minimalių reikalavimų projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. liepos 12 d. sprendimas 2000/462/EB dėl veterinarinio sertifikavimo importuojant bites (avilius), bičių motinėles iš trečiųjų valstybių

3.7.4.1-T19

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl veterinarinio sertifikavimo importuojant bites (avilius), bičių motinėles projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. rugsėjo 8 d. sprendimas 2000/572/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant maltą mėsą ir mėsos ruošinius iš trečiųjų valstybių ir panaikinantis sprendimą 97/29/EB

3.7.4.1-T20

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimų ir sertifikavimo importuojant maltą mėsą ir mėsos ruošinius projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. rugsėjo 7 d. sprendimas 2000/585/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą, sąlygojančius laukinių gyvūnų, fermose auginamų laukinių gyvūnų ir triušių mėsos importą iš trečiųjų valstybių, ir panaikinantis Komisijos sprendimus 97/217/EB, 97/218/EB, 97/219/EB ir 97/220/EB

3.7.4.1-T21

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl laukinių gyvūnų, fermose auginamų laukinių gyvūnų ir triušių importo veterinarijos reikalavimų ir sertifikatų patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. rugsėjo 29 d. sprendimas 2000/609/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant prijaukintų stručių šeimos mėsą ir papildantis sprendimą 94/85/EB, sudarantį trečiųjų valstybių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šviežią paukštieną, sąrašą

3.7.4.1-T22

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimų ir prijaukintų stručių šeimos mėsos importo sertifikatų patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2000 m. spalio 16 d. sprendimas 2000/666/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus, laukinių paukščių importo veterinarijos sertifikatus ir jų karantinavimo sąlygas

3.7.4.1-T23

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, laukinių paukščių importo sertifikatų ir jų karantinavimo sąlygų patvirtinimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 2000 m. lapkričio 20 d. direktyva 2000/75/EB, nustatanti specialias mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo nuostatas

3.7.4.1-T24

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. vasario 22 d. sprendimas 2001/183/EB, nustatantis mėginių ėmimo planus ir tam tikrų žuvų ligų nustatymo ir patvirtinimo metodus ir panaikinantis sprendimą 92/532/EEB

3.7.4.1-T25

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl mėginių ėmimo planų ir tam tikrų žuvų ligų nustatymo ir patvirtinimo metodų projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. balandžio 11 d. sprendimas 2001/303/EB, nustatantis gyvūnų, kuriems gresia išnykimas, snukio ir nagų ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus taikant direktyvos 85/511/EEB 13 straipsnį

3.7.4.1-T26

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų, kuriems gresia išnykimas, snukio ir nagų ligos kontrolės ir likvidavimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. gegužės 4 d. sprendimas 2001/393/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarijos sertifikatus importuojant kiaušinius, neturinčius specifinės patogeninės mikrofloros, iš trečiųjų valstybių, ir sudarantis trečiųjų valstybių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tokius kiaušinius, sąrašus

3.7.4.1-T27

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir kiaušinių, neturinčių specifinės patogeninės mikrofloros, importo sertifikatų patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. birželio 8 d. sprendimas 2001/471/EB, nustatantis reguliaraus bendros higienos patikrinimo, vykdomo įmonėse jų savininkų pagal direktyvą 64/433/EEB dėl šviežios mėsos gamybos ir prekybos sveikatos sąlygų ir direktyvą 71/118/EEB dėl sveikatos sąlygų, turinčių įtakos šviežios paukštienos gamybai ir tiekimui į rinką, taisykles

3.7.4.1-T28

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl mėsos ir paukštienos perdirbimo įmonėse vykdomo bendros higienos patikrinimo tvarkos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. liepos 11 d. sprendimas 2001/598/EB, papildantis sprendimą 94/984/EB, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinius sertifikatus importuojant šviežią paukštieną iš trečiųjų valstybių, ir panaikinantis sprendimus 96/181/EB, 96/387/EB, 96/712/EB ir 97/593/EB

3.7.4.1-T29

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir šviežios paukštienos importo sertifikatų patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gegužės 22 d. reglamentas 999/2001/EB, nustatantis tam tikrų transmisinių spongiforminių encefalopatijų profilaktikos, kontrolės ir likvidavimo taisykles

3.7.4.1-T29.1

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl transmisinių spongiforminių encefalopatijų profilaktikos, kontrolės ir likvidavimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 2001 m. liepos 23 d. sprendimas 2001/618/EB dėl papildomų garantijų dėl Aujeskio ligos prekiaujant Bendrijoje kiaulėmis, kriterijų pateikiant informaciją apie šią ligą, panaikinantis sprendimus 93/24/EEB ir 93/244/EEB

3.7.4.1-T29.2

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl papildomų garantijų dėl Aujeskio ligos prekiaujant kiaulėmis ir kriterijų pateikiant informaciją apie šią ligą projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.7.4.1.2. Gyvulių veislininkystė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. direktyva 90/427/EEB „Dėl zootechninių ir geneologinių prekybos arkliais Bendrijoje reguliavimo sąlygų“

 

3.7.4.1. 2-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl arklių vertinimo taisyklių projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1992 m. kovo 26 d. sprendimas 92/216/EEB „Dėl duomenų, susijusių su arklių įvertinimu, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 90/428/EEB str., rinkimo“

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1990 m. birželio 26 d. direktyva 90/429/EEB „Dėl kuilių spermos prekybos ir importo veterinarijos reikalavimų

3.7.4.1. 2-T2

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl kuilių spermos kokybės ir veterinarijos reikalavimų projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1989 m. birželio 26 d. sprendimas 89/503/EEB „Dėl grynaveislių kiaulių, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kilmės sertifikatų išdavimo“

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimas 96/539/EB „Dėl gyvūnų sveikatos veterinarijos reikalavimų išduodant spermos importo sertifikatus“

3.7.4.1. 2-T3

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl eržilų spermos kokybės ir veterinarijos reikalavimų projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

 

Komisijos 1996 m. sausio 12 d. sprendimas 96/79/EB,“Dėl zootechninių reikalavimų išduodant registruotų arklių spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybos sertifikatus“

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1984 m. balandžio 27 d. sprendimas 84/247/EEB „Dėl augintojų organizacijų ar asociacijų, kurios įveda arba tvarko veislinių galvijų kilmės knygas, pripažinimo ir priežiūros“

 

3.7.4.1. 2-T4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pripažintų veislininkystės institucijų funkcijų projektas

2002 metų I ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1989 m. liepos 18 d. sprendimas 89/501/EEB „Dėl augintojų organizacijų ar asociacijų, kurios įveda arba tvarko veislinių kiaulių kilmės knygas, pripažinimo ir priežiūros“

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1989 m. liepos 18 d. sprendimas 89/504/EEB „Dėl augintojų organizacijų ar asociacijų, kurios steigia arba tvarko veislinių kiaulių registrus, pripažinimo ir priežiūros“

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1990 m. gegužės 10 d. sprendimas 90/254/EEB „Dėl augintojų organizacijų ar asociacijų, kurios įveda arba tvarko veislinių avių ir ožkų kilmės knygas, pripažinimo ir priežiūros“

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. birželio 11 d. sprendimas 92/353/EEB „Dėl augintojų organizacijų ar asociacijų, kurios įveda arba tvarko arklių kilmės knygas, pripažinimo ir priežiūros“

 

 

 

 

 

3.7.4.2. Fitosanitarija

3.7.4.2.1. Sėklos ir sodinamoji medžiaga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. balandžio 28 d. direktyva 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklas

3.7.4.2. 1-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų reikalavimų daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, išskyrus sėklas, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis (nuostatos dėl fitosanitarinių privalomųjų reikalavimų įsigalios 2003 metų IV ketvirtį)

 

 

Komisijos 1993 m. liepos 3 d. direktyva 93/61/EEB, nustatanti sąlygas, kurias turi atitikti daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklas, pagal Tarybos direktyvą 92/33/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1993 m. liepos 5 d. direktyva 93/62/EEB, nustatanti tiekėjų ir jų įmonių priežiūros bei monitoringo pagal Tarybos direktyvą 92/33/EEB įgyvendinimo priemones

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1998 m. liepos 20 d. direktyva 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga ir dekoratyviniais augalais

Komisijos 1993 m. birželio 23 d. direktyva 93/49/EEB, nustatanti sąlygas, kurias turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai, pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB

 

3.7.4.2. 1-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl privalomųjų reikalavimų dekoratyvinių augalų dauginamajai medžiagai projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis (nuostatos dėl fitosanitarinių privalomųjų reikalavimų įsigalios 2003 metų IV ketvirtį)

 

 

Komisijos 1993 m. liepos 5 d. direktyva 93/63/EEB, nustatanti tiekėjų ir jų įmonių priežiūros bei monitoringo pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB įgyvendinimo priemones

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. birželio 28 d. direktyva 1999/66/EB, nustatanti reikalavimus etiketei ar kitam dokumentui, pagamintam tiekėjo, pagal Tarybos direktyvą 98/56/EB

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1970 m. rugsėjo 29 d. direktyva 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo

3.7.4.2. 1-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl Lietuvos sąlygomis tinkamiausių augalų veislių sąrašo patvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų III ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1999 m. gruodžio 22 d. direktyva 1999/105/EB dėl miško sodinamosios medžiagos prekybos

3.7.4.2. 1-T4

aplinkos ministro įsakymo dėl Lietuvos miško genetinių išteklių registro ir jo nuostatų patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.7.4.2.2. Augalų sveikata (kenksmingi organizmai)

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1998 m. liepos 20 d. direktyva 98/57/EB dėl rudojo puvinio kontrolės

3.7.4.2. 2-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl bulvių rudojo puvinio kontrolės projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų II ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos nuo kenksmingų augalams, augalinės kilmės produktams ir kitiems objektams organizmų patekimo ir paplitimo Bendrijoje priemonių (VB priedas)

 

3.7.4.2. 2-T2

žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo dėl augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų įvežimo punktų tvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1998 m. balandžio 15 d. direktyva 98/22/EB, nustatanti minimalias augalų sveikatos patikrinimų vykdymo sąlygas Bendrijos inspekcijos postuose, išskyrus galutinės paskirties vietas

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1974 m. gruodžio 9 d. direktyva 74/647/EEC dėl gvazdikų lapsiukų kontrolės

 

3.7.4.2. 2-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl kai kurių kenksmingų augalams ir augaliniams produktams organizmų fitosanitarinės kontrolės projektas

2002 metų II ketvirtis;

įsigaliojimas–2002 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1969 m. gruodžio 8 d. direktyva 69/466/EEC dėl San José žvyniasparnių kontrolės

 

 

 

 

 

3.7.4.2.3. Gyvulių pašarai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1993 m. gruodžio 17 d. dvyliktoji direktyva 93/117/EEB, nustatanti Bendrijos analizės metodus, naudojamus oficialiai pašarų kontrolei

3.7.4.2. 3-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl robenidine, methylo benzoquate lygio nustatymo analizių metodikų, naudojamų oficialiai pašarų kontrolei atlikti, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1976 m. kovo 1 d. direktyva 76/372/EEB, nustatanti Komisijos analizės metodus, skirtus vykdyti oficialiai pašarų kontrolei

3.7.4.2. 3-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl aflatoksino B1 nustatymo analizių metodikų, naudojamų oficialiai pašarų kontrolei atlikti, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1998 m. lapkričio 13 d. direktyva 98/88/EB, nustatanti gyvulinės kilmės sudedamųjų dalių mikroskopinio identifikavimo ir vertinimo, naudojamo oficialiai pašarų kontrolei, gaires

3.7.4.2. 3-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl gyvulinės kilmės produktų nustatymo pašaruose mikroskopiniu būdu metodikos, naudojamos oficialiai pašarų kontrolei atlikti, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1983 m. liepos 28 d. 93/70/EEB direktyva, nustatanti bendruosius analizės metodus, skirtus vykdyti oficialiai pašarų kontrolei

3.7.4.2. 3-T4

žemės ūkio ministro įsakymo dėl holofuginone ir hydrobromide lygio nustatymo metodų, naudojamų oficialiai pašarų kontrolei atlikti, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1983 m. balandžio 18 d. 83/228/EEB direktyva, nustatanti tam tikrų produktų, skirtų gyvūnų mitybai, vertinimo gaires

3.7.4.2. 3-T5

žemės ūkio ministro įsakymo dėl tam tikrų produktų, skirtų gyvūnų mitybai, vertinimo taisyklių projektą

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija

Komisijos 1992 m. liepos 31 d. 92/69/EEB direktyva, nustatanti techninį progresą šeštajai Tarybos direktyvai 67/45/EEB dėl teisės aktų reikalavimų ir administravimo, susijusių su pavojingų medžiagų klasifikavimu, pakavimu, ženklinimu ir derinimu

3.7.4.2. 3-T6

žemės ūkio ministro įsakymo dėl pašarų priedų veiksmingumo ir kitų parametrų įvertinimo, nustatant jų kokybę ir savybes, metodų projektą

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų III ketvirtis

 

Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komisijos 1999 m. kovo 25 d. reglamentas 639/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

Komisijos 1999 m. balandžio 26 d. reglamentas 866/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

Komisijos 1999 m. birželio 16 d. reglamentas 1245/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

Komisijos 1999 m. birželio 29 d. reglamentas 1411/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

3.7.4.2. 3-T7

žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 332/395 „Dėl Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo“ 83 punkto ir žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 334 „Dėl Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo“ 25 punkto papildymo pagal ES direktyvas projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. liepos 20 d. reglamentas 1594/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. liepos 26 d. reglamentas 1636/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. spalio 14 d. reglamentas 2293/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. lapkričio 16 d. reglamentas 2430/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. balandžio 7 d. reglamentas 739/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 6 d. reglamentas 2562/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 17 d. reglamentas 2690/1999/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. kovo 29 d. reglamentas 654/200/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. balandžio 7 d. reglamentas 739/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. birželio 26 d. reglamentas 1353/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 6 d. reglamentas 1887/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. lapkričio 3 d. reglamentas 2437/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. spalio 17 d. reglamentas 2200/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. kovo 1 d. reglamentas 418/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. gegužės 11 d. reglamentas 937/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. liepos 2 d. reglamentas 1334/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. lapkričio 14 d. reglamentas 2205/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. spalio 12 d. reglamentas 2013/2001/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. lapkričio 27 d. reglamentas 2697/2000/EB, patvirtinantis naujų pašarų priedų gamybą ir tiekimą į rinką

 

 

 

 

 

3.7.4.2.5. Pesticidų likučiai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 1980 m. kovo 28 d. direktyva 80/428/EEB dėl Tarybos direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, pakeitimo

 

3.7.4.2. 5-T1

sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54-1998 „Maisto žaliavos ir maisto produktai. Didžiausios leidžiamos cheminių teršalų koncentracijos ir didžiausi leidžiami užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygiai“ tvirtinimo“ pakeitimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1981 m. vasario 9 d. direktyva 81/36/EEB dėl direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1982 m. liepos 19 d. direktyva 82/528/EEB dėl direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1988 m. gegužės 16 d. direktyva 88/298/EEB dėl direktyvų 76/895/EEB ir 86/362/EEB II priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse ir atitinkamai grūdinėse kultūrose, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1989 m. kovo 6 d. direktyva 89/186/EEB dėl direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1993 m. birželio 29 d. direktyva 93/57/EEB dėl direktyvų 86/362/EEB ir 86/363/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir atitinkamai gyvulinės kilmės maisto produktuose, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1993 m. birželio 29 d. direktyva 93/58/EEB dėl direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, ir direktyvos 90/642/EEB priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. birželio 23 d. direktyva 94/29/EB dėl direktyvų 86/362/EEB ir 86/363/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir atitinkamai gyvulinės kilmės maisto produktuose, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. birželio 23 d. direktyva 94/30/EB dėl direktyvos 90/642/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1995 m. liepos 17 d. direktyva 95/38/EB dėl direktyvos 90/642/EEB I ir II priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1995 m. liepos 17 d. direktyva 95/39/EB dėl direktyvų 86/362/EEB ir 86/363/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir atitinkamai gyvulinės kilmės maisto produktuose, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1995 m. lapkričio 29 d. direktyva 95/61/EB dėl direktyvos 90/642/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1996 m. gegužės 21 d. direktyva 96/32/EB dėl direktyvos 76/895/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, ir direktyvos 90/642/EEB II priedo, nustatančio didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1996 m. gegužės 21 d. direktyva 96/33/EB dėl direktyvų 86/362/EEB ir 86/363/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir atitinkamai gyvulinės kilmės maisto produktuose, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1997 m. birželio 25 d. direktyva 97/41/EB dėl direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. gruodžio 15 d. direktyva 97/71/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1998 m. spalio 27 d. direktyva 98/82/EEB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. birželio 24 d. direktyva 1999/65/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. liepos 14 d. direktyva 1999/71/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. balandžio 28 d. direktyva 2000/24/EB dėl Tarybos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. birželio 22 d. direktyva 2000/42/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. liepos 25 d. direktyva 2000/48/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 22 d. direktyva 2000/57/EB dėl Tarybos direktyvų 76/895/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 22 d. direktyva 2000/58/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. gruodžio 18 d. direktyva 2000/81/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. gruodžio 20 d. direktyva 2000/82/EB dėl Tarybos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją vaisiuose ir daržovėse, grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. gegužės 23 d. direktyva 2001/39/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvulinės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. birželio 28 d. direktyva 2001/48/EB dėl Tarybos direktyvų 86/362/EEB ir 90/642/EEB priedų, nustatančių didžiausią leidžiamą pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, pakeitimo

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Tarybos 1985 m. gruodžio 20 d. direktyva 85/591/EEB dėl Bendrijoje naudojamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų vartojimui skirtų maisto produktų monitoringui atlikti

 

3.7.4.2. 5-T2

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl maisto bandinių paėmimo ir analizės metodų projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

Komisijos 1998 m. liepos 16 d. direktyva 98/53/EB dėl oficialios maisto kontrolės atliekamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų kai kuriems teršalams maisto produktuose nustatyti

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. kovo 8 d. direktyva 2001/22/EB dėl oficialios maisto kontrolės atliekamų bandinių atrinkimo ir analizės metodų švinui, kadmiui, gyvsidabriui ir 3-MCPD maisto produktuose nustatyti

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1990 m. rugsėjo 26 d. sprendimas 1990/515/EEB dėl sunkiųjų metalų ir arseno nustatymo metodų

 

 

 

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 2000 m. kovo 28 d. reglamentas 645/2000/EB, detaliai išdėstantis taisykles, būtinas Tarybos direktyvos 86/362/EEB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 90/642/EEB 4 straipsnio kai kurių nutarimų dėl didžiausios leidžiamos pesticidų likučių koncentracijos grūdiniuose ir augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, numatytam monitoringo planui įgyvendinti

 

3.7.4.2. 5-T3

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl pesticidų likučių maiste monitoringo 2002-2003 metų programos tvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1999 m. kovo 3 d. rekomendacija 1999/333/EB dėl koordinuotos Bendrijos monitoringo 1999 metų programos, užtikrinant, kad nebus viršyta didžiausia leidžiama pesticidų likučių koncentracija grūdiniuose ir augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1999 m. gruodžio 17 d. rekomendacija 2000/43/EB dėl koordinuotos Bendrijos monitoringo 2000 metų programos, užtikrinant, kad nebus viršyta didžiausia leidžiama pesticidų likučių koncentracija grūdiniuose ir augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1990 m. lapkričio 27 d. direktyva 90/642/EEB dėl didžiausios leidžiamos pesticidų likučių koncentracijos augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. lapkričio 3 d. rekomendacija 97/822/EB dėl koordinuotos Bendrijos monitoringo 1998 metų programos, užtikrinant, kad nebus viršyta didžiausia leidžiama pesticidų likučių koncentracija grūdiniuose ir augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves

 

 

 

 

 

3.8. Žuvininkystė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentas 1263/1999/EB dėl finansinio instrumento žuvininkystei valdyti (FIFG)

 

3.8-T1

žemės ūkio ministro įsakymo dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 447 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1999 m. gruodžio 17 d. reglamentas 2792/1999/EB dėl Bendrijos pagalbos žuvininkystės sektoriui taisyklių ir tvarkos

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. gruodžio 17 d. reglamentas 3759/92/EEB dėl bendro žuvų ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo. Įgyvendintas reglamentais 3901/92/EEB, 3902/92/EEB, 1690/94/EEB, 2211/94/EB, 142/98/EB. Pakeistas ir papildytas reglamentais 697/93/EEB, 1891/93/EEB, 3318/94/EB

 

3.8-T2

žemės ūkio ministro įsakymo dėl rinkos organizavimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Tarybos 1976 m. sausio 19 d. reglamentas 105/76/EEB dėl gamintojų organizacijų žuvininkystės pramonėje pripažinimo. Pakeistas ir papildytas reglamentais 3940/87/EEB, 2939/94/EB, 1762/96/EB

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerija

Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentas 1263/1999/EB dėl finansinio instrumento žuvininkystei valdyti (FIFG)

3.8-T3

žemės ūkio ministro įsakymo dėl struktūrinių priemonių projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1999 m. gruodžio 17 d. reglamentas 2792/1999/EB dėl Bendrijos pagalbos žuvininkystės sektoriui taisyklių ir tvarkos

 

 

 

 

 

3.9. Transporto politika

3.9.1. Kelių transportas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė kelių transporto inspekcija)

Tarybos 1998 m. spalio 1 d. direktyva 98/76/EB, papildanti direktyvą 96/26/EB

3.9.1-T1 3.9.1-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ pakeitimo projektas

susisiekimo ministro įsakymo dėl licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis;

įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

2002 metų II ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos viešosios policijos biuro eismo priežiūros tarnyba

Tarybos 1991 m. gruodžio 16 d. direktyva 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nuostatomis dėl privalomų saugos diržų naudojimo transporto priemonėse, kurių svoris mažesnis kaip 3,5 tonos, suderinimo

3.9.1-T3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl naujų kelių eismo taisyklių projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.9.2. Geležinkeliai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama–Valstybinė geležinkelio inspekcija)

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

3.9.2-T1

susisiekimo ministro įsakymo dėl veiklos geležinkelių transporte saugos sertifikavimo taisyklių projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB direktyva, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už geležinkelių infrastruktūros naudojimą surinkimo bei saugos sertifikatų

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

 

3.9.2-T2

Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodekso papildymo įstatymo projektas

 

2002 metų I ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų III ketvirtis

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija

Tarybos 1995 m. birželio 19 d. direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo

3.9.2-T3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 406 „Dėl Geležinkelio transporto ūkinės veiklos licencijavimo taisyklių patvir-tinimo“ pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/13/EB, papildanti Tarybos direktyvą 95/18/EB

Susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija

Tarybos 1991 m. liepos 29 d. direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

3.9.2-T4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo taisyklių projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/12/EB, papildanti Tarybos direktyvą 91/440/EEB

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. vasario 26 d. direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už geležinkelių infrastruktūros naudojimą surinkimo bei saugos sertifikatų

 

 

 

 

 

3.9.4. Jūrų transportas ir saugi laivyba

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1998 m. kovo 17 d. direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugaus plaukiojimo taisyklių ir standartų

3.9.4-T1

susisiekimo ministro įsakymo dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyva 1999/35/EB dėl privalomos apžiūrų sistemos, užtikrinančios saugų reguliarių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą

3.9.4-T2

susisiekimo ministro įsakymo dėl privalomų apžiūrų, užtikrinančių saugų reguliarių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, tvarkos patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija

Tarybos 1987 m. lapkričio 9 d. direktyva 87/540/EEB dėl vežėjo, vežančio krovinį vandens keliais nacionalinėmis ir tarptautinėmis transporto priemonėmis, įdarbinimo bei abipusio diplomų, atestatų ir kitų oficialių darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo

3.9.4-T3

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 13, 15, 16, 31, 61 straipsnių pakeitimo ir 73, 74, 75 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis, 2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

 

3.9.5. Civilinė aviacija

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Susisiekimo ministerija, Civilinės aviacijos administracija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama–Civilinės aviacijos administracija)

Tarybos 1993 m. sausio 18 d reglamentas 95/93/EB dėl skirtingų laiko tarpsnių koordinavimo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

3.9.5-T1

susisiekimo ministro įsakymo dėl skirtingų laiko tarpsnių koordinavimo oro uostuose projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija Civilinės aviacijos administracija

Tarybos reglamentas 3922/91/EEB dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų derinimo civilinės aviacijos srityje, pakeistas Tarybos reglamentu 2176/96/EB

3.9.5-T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5-T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.6-T4

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų skrydžiams bet kokiu oru projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 metų III ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 metų III ketvirtis

 

 

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų varikliams projektas

 

Civilinės aviacijos administracijos generalinio direktoriaus įsakymo dėl reikalavimų sklandytuvams projektas

 

3.9.7. Horizontalūs transporto klausimai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Konkurencijos taryba

Tarybos 1969 m. birželio 26 d. reglamentas 1192/69/EEB ir 1970 m. birželio 4 d. reglamentas 1107/70/EEB, nustatantys įpareigojimo teikti pranešimus apie pagalbą geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transporto sektoriams išimtis

3.9.7-T1

Konkurencijos tarybos nutarimo dėl paaiškinimų apie valstybės pagalbos transportui teikimą projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

3.11. Ekonominė ir pinigų sąjunga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Finansų ministerija

Tarybos 1993 m. lapkričio 22 d. reglamentas 3605/93/EEB dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties taikymo

3.11-T1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama–Statistikos departamentas

Tarybos 1993 m. lapkričio 22 d. reglamentas 3605/93/EEB dėl valstybių narių duomenų apie biudžeto deficitą ir valstybės skolos dydį pateikimo vadovaujantis ESS nurodymais

3.11-T2

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl ESS'95 vadovėlio Lietuvos Respublikos Vyriausybės sektoriaus deficitui ir skolai skaičiuoti diegimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Tarybos 2000 m. vasario 28 d. reglamentas 475/2000/EB dėl valstybių narių duomenų apie numatomą ir faktišką vyriausybės sektoriaus skolos lygį pateikimo

 

3.12. Statistika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Statistikos departamentas

Tarybos 1970 m. birželio 4 d. reglamentas 1108/70/EEB dėl apskaitos sistemos, taikomos geležinkelių, kelių ir upių transporto infrastruktūros išlaidoms

 

3.12-T1

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl kelių ir upių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1979 m. birželio mėnesio reglamentas 1384/79/EEB, pakeičiantis reglamentą 1108/70/EEB dėl apskaitos sistemos, taikomos geležinkelių, kelių ir upių transporto infrastruktūros išlaidoms

 

 

 

 

Statistikos departamentas

Tarybos 1992 m. kovo 26 d. reglamentas 881/92/EEB dėl patekimo į rinką gabenant krovinius keliais Bendrijos viduje į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas

3.12-T2

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl statistikos ataskaitų, susijusių su prekių vežimu keliais, projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Statistikos departamentas

Tarybos 1980 gruodžio 4 d. direktyva 80/1177/EEB dėl statistikos ataskaitų, susijusių su prekių vežimu geležinkeliais, kaip regioninės statistikos dalies

3.12-T3

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl statistikos ataskaitų, susijusių su prekių vežimu geležinkeliais, projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Statistikos departamentas

Tarybos 1999 m. kovo 9 d. reglamentas 530/1999/EB dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kainos statistikos

3.12-T4

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymo dėl darbo užmokesčio struktūros ir paskirstymo tyrimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 8 d. reglamentas 1916/2000/EB dėl Tarybos reglamento 530/1999/EB dėl darbo užmokesčio ir darbo kainų struktūrinės statistikos, atsižvelgiant į darbo užmokesčio struktūros apibrėžimą, ir informacijos apie tai perdavimo įgyvendinimo

 

 

 

 

Statistikos departamentas

Parlamento ir Tarybos 1999 spalio 5 d. reglamentas 1182/99/EB, keičiantis reglamentą 3330/91/EEB dėl statistikos, susijusios su ES valstybių tarpusavio prekyba, siekiant sumažinti teikiamų duomenų srautą

 

3.12-T5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl INTRASTAT sistemos įdiegimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. liepos 10 d. reglamentas 1624/2000/EB, keičiantis Tarybos reglamentą 3330/91/EEB dėl statistikos, susijusios su prekyba tarp ES valstybių narių, atskirai nurodant paprastesnį produktų nomenklatūros taikymą

 

 

 

 

 

 

Komisijos 2000 m. rugsėjo 7 d. reglamentas 1901/2000/EB, nustatantis specialias sąlygas, kurių reikia Tarybos reglamentui 3330/91/EEB dėl statistikos, susijusios su prekyba tarp ES valstybių narių, įgyvendinti

 

 

 

 

 

Komisijos 2001 m. rugpjūčio 20 d. reglamentas 1669/2001/EB, papildantis reglamento 1917/2000/EB 3 straipsnį, kuriame išdėstytos tam tikros nuostatos dėl Tarybos reglamento Nr. 1172/95/EB, susijusio su užsienio prekybos statistika, įgyvendinimo

 

 

 

 

 

3.13. Socialinė politika ir užimtumas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1994 m. rugsėjo 22 d. direktyva 94/45/EB dėl Europos Tarybos steigimo arba darbuotojų informavimo bei konsultavimo procedūrų Bendrijos masto įmonėse ir Bendrijos masto įmonių grupėse[

 

3.13-T1

Lietuvos Respublikos Europos darbų tarybos įsteigimo įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis; 2002 metų IV ketvirtis, įsigaliojimas–nuo narystės ES dienos

 

Tarybos 1997 m. gruodžio 15 d. direktyva 97/74/EB, papildanti Tarybos direktyvą 94/45/EB,–įtraukianti Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, turinčių gerinti dirbančių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugą bei sveikatos apsaugą darbe (dešimtoji atskira direktyva, priimta pagal direktyvos 89/391/EEB 16(1) straipsnį)

3.13-T2

sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 1998 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 18/12 „Dėl Darbų, draudžiamų dirbti nėščioms, pagimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms moterims, ir nerekomenduotinų darbų moterims, norinčioms išsaugoti motinystės funkciją, taip pat joms kenksmingų ir pavojingų darbo aplinkos veiksnių sąrašų ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2002 m. sausio 1 d.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1994 m. birželio 22 d. direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

3.13-T3

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl vaikams (moksleiviams) iki 16 metų leidžiamų dirbti lengvų darbų sąrašo, rašytinio susitarimo sudarymo ir pranešimo apie jį Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos, poilsio laiko ir kitų išimtinių sąlygų, kuriomis jie gali dirbti lengvus darbus, projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 m. sausio 1 d.

 

 

 

3.13-T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13-T5

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl jaunų asmenų darbinio mokymo, profesinio pasirengimo dirbti jiems draudžiamus darbus sąlygų ir tvarkos projektas

 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl jaunų asmenų įdarbinimo, jų sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų, pavojingų sveikatai veiksnių sąrašo patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 2001 m. birželio 27 d. direktyva 2001/45/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 89/655/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų darbo įrangą naudojantiems darbininkams

3.13-T6

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektas

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarybos 1997 m. gruodžio 15 d. direktyva 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos lyčių diskriminacijos bylose

 

Tarybos 1998 m. liepos 13 d. direktyva 98/52/EB, išplečianti direktyvos 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos lyčių diskriminacijos bylose taikymą Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei

3.13-T7

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2002 metų I ketvirtis;

2002 metų II ketvirtis

 

3.14. Energetika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija

Tarybos 1998 m. gruodžio 14 d. direktyva 98/93/EB, pataisanti direktyvą 68/414/EEB, įpareigojančią EEB valstybes nares turėti minimalias naftos ir (arba) naftos produktų atsargas

 

3.14-T1

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo lydimųjų teisės aktų projektai

2002 metų II ketvirtis

 

 

Tarybos 1973 m. liepos 24 d. direktyva 73/238/EEB dėl priemonių naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumų padariniams sušvelninti

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1977 m. lapkričio 7 d sprendimas 77/706/EEB dėl Bendrijos užduoties pirminių energijos šaltinių vartojimui sumažinti nustatymo, iškilus naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimas 79/639/EEB, pateikiantis išsamias taisykles, kaip įgyvendinti Tarybos sprendimą 77/706/EEB

 

 

 

 

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gegužės 30 d. direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimo sąlygų

3.14-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 169 „Dėl naftos gavybos ir perdirbimo spartinimo“ dalinio pakeitimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Tarybos 1979 m. gegužės 14 d. direktyva 79/531/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių viryklių

3.14-T3

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių viryklių techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1994 m. sausio 21 d. direktyva 94/2/EB, įgyvendinanti Komisijos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų kombinacijų

3.14-T3

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1993 m. gegužės 23 d. direktyva 95/12/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant buitinių skalbimo mašinų

3.14-T5

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių skalbimo mašinų techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1993 m. gegužės 23 d. direktyva 95/13/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant būgninių džiovinimo mašinų

3.14-T6

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių būgninių džiovinimo mašinų techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Tarybos 1992 m. rugsėjo 22 d. direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo parodymo ženklinant gaminį ir pateikiant standartinę informaciją apie gaminį

3.14-T7

ūkio ministro įsakymo dėl energijos ir kitų išteklių sunaudojimo ženklinimo pateikiant standartinę informaciją apie gaminį techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1996 m. rugsėjo 3 d. direktyva 96/57/EB dėl energijos efektyvumo reikalavimų buitiniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų kombinacijoms

3.14-T8

ūkio ministro įsakymo dėl energijos efektyvumo reikalavimų buitiniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų kombinacijoms techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1996 m. rugsėjo 19 d. direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant buitinių kombinuotų skalbimo mašinų–džiovintuvų

3.14-T9

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių kombinuotų skalbimo mašinų–džiovintuvų techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1997 m. balandžio 16 d. direktyva 97/17/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant buitinių indaplovių

3.14-T10

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių indaplovių techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Komisijos 1998 m. sausio 27 d. direktyva 98/11/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, reglamentuojanti energijos sunaudojimo ženklinimą ant buitinių lempų

3.14-T11

ūkio ministro įsakymo dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių lempų techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Tarybos ir Europos Parlamento 2000 m. rugsėjo 18 d. direktyva 2000/55/EB dėl energijos vartojimo fluorescenciniam apšvietimui efektyvumo

3.14-T12

ūkio ministro įsakymo dėl energijos vartojimo fluorascenciniam apšvietimui efektyvumo techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Tarybos 2001 m. birželio 5 d. ataskaita 9181/01 dėl branduolinės saugos plėtros

3.14-T13

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko galutinio eksploatacijos nutraukimo plano patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Ūkio ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1978 m. vasario 13 d. direktyva 78/170/EEB dėl šilumos generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose nepramoninės paskirties pastatuose naudingumo koeficientų ir dėl šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo naujuose nepramoninės paskirties pastatuose

3.14-T14

ūkio ministro įsakymo dėl šilumos generatorių patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti naujuose ir esamuose nepramoninės paskirties pastatuose darbo bei šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų izoliavimo naujuose nepramoninės paskirties pastatuose pagal ES Tarybos direktyvą 78/170/EEB techninio reglamento projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų IV ketvirtis

 

 

3.16. Mažos ir vidutinės įmonės

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

Tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimas 2000/819/EB dėl daugiametės verslo ir verslininkystės, ypač smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ), 2001-2005 metų programos

3.16-T1

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

 

2002 metų II ketvirtis; 2003 metai; įsigaliojimas–2003 metai

 

Komisijos 1997 lapkričio 5 d. sprendimas 97/761/EB, patvirtinantis paramos mechanizmą siekiant sukurti transnacionalines bendras smulkaus ir vidutinio verslo įmones Bendrijoje

 

 

 

 

 

3.18. Švietimas ir mokymas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Tarybos 1977 m. liepos 25 d. direktyva 77/486/EB dėl migrantų darbuotojų vaikų

3.18-T1

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

 

2001 metų III ketvirtis

 

3.19. Telekomunikacijos ir informacijos technologijos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ryšių reguliavimo tarnyba prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama–Ryšių reguliavimo tarnyba), Susisiekimo ministerija

Atvirojo tinklo nuostatos: balso telefonija; Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. vasario 26 d. direktyva 98/10/EB(pakeičianti direktyvą 95/62/EB) dėl atvirojo tinklo nuostatų taikymo balso telefonijoje ir universaliųjų paslaugų teikimo konkurencinėje telekomunikacijų paslaugų rinkoje

3.19-T1

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl balso telefonijos paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija

Telekomunikacinių galinių įrenginių tipo patvirtinimo abipusis pripažinimas.

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1999 m. kovo 9 d. direktyva 1999/5/EB dėl radijo įrangos ir telekomunikacijų galinės įrangos ir abipusio jų atitikties įvertinimo pripažinimo

 

3.19-T2

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl radijo ryšio įrangos ir telekomunikacijų galinės įrangos bei abipusio jų atitikties įvertinimo pripažinimo reglamento patvirtinimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

Komisijos 2000 m. balandžio 6 d. sprendimas 2000/299/EEB, nustatantis pradinę radijo įrenginių ir telekomunikacijos terminalų įrangos klasifikaciją

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gruodžio 18 d. reglamentas 2887/2000/EB dėl atsietos prieigos prie vietinės linijos

3.19-T3

Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

 

2002 metų II ketvirtis; 2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija

Komisijos 1997 m. liepos 30 d. rekomendacija 97/489/EB dėl pervedimų elektroninio apmokėjimo instrumentais, ypač–dėl ryšio tarp teikėjo ir turėtojo

3.19-T4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. gruodžio 18 d. reglamentas 2887/2000 dėl atsietos prieigos prie vietinės linijos

3.19-T5

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas dėl atsietos prieigos prie vietinės linijos tvarkos patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 128/1999/EB dėl bendro trečios kartos judriojo ir belaidžio ryšio sistemos įdiegimo Bendrijoje

3.19-T6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl UMTS veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

Universaliosios paslaugos:

 

Komisijos 1996 m. kovo 13 d. direktyva 96/19/EB, pataisanti direktyvą 90/388/EEB dėl visiškos konkurencijos įvedimo telekomunikacijų paslaugų rinkoje

3.19-T7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl telekomunikacijų universaliųjų (visuotinių) paslaugų teikimo ir kompensavimo už nuostolingas universaliąsias (visuotines) paslaugas tvarkos patvirtinimo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. birželio 30 d. telekomunikacijų tinklų sujungimo direktyva 97/33/EB, kuria siekiama užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą ir tinklų suderinimą pagal atvirojo tinklo nuostatas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl universaliųjų (visuotinių) telekomunikacijų paslaugų sąrašo patvirtinimo projektas

 

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. vasario 26 d. direktyva 98/10/EB dėl atvirojo tinklo nuostatų taikymo balso telefonijoje ir universaliųjų telekomunikacijų paslaugų teikimo konkurencijos sąlygomis

 

3.19-T8

 

2002 metų III ketvirtis

 

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. balandžio 10 d. 97/13/EB direktyva dėl telekomunikacijų paslaugų srities bendrųjų leidimų ir individualių licencijų bendrųjų principų

 

3.19-T9

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl fiksuoto telefono ryšio licencijų išdavimo tvarkos projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1996 m. kovo 13 d. direktyva 96/19/EB, pataisanti direktyvą 90/388/EEB dėl visiškos konkurencijos įvedimo telekomunikacijų paslaugų rinkoje

 

 

 

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

Tarybos 1992 m. birželio 5 d. direktyva 92/44/EEB dėl atvirojo tinklo nuostatų taikymo nuomojamoms linijoms, papildyta direktyva 97/51/EB

 

Komisijos 1998 m. sausio 7 d. sprendimas 98/80/EB, pataisantis Tarybos direktyvos 92/44/EB II priedą

3.19-T10

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl telekomunikacijų operatorių bendro naudojimosi vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, bokštais ir stiebais tvarkos projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

Komisijos 1996 m. kovo 13 d. direktyva 96/19/EB, pataisanti direktyvą 90/388/EEB dėl visiškos konkurencijos įvedimo telekomunikacijų paslaugų rinkoje

 

3.19-T11

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl bendrųjų telekomunikacijų tinklų sujungimo sąlygų projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. birželio 30 d. telekomunikacijų tinklų sujungimo direktyva 97/33/EB, kuria siekiama užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą ir tinklų suderinimą pagal atvirojo tinklo nuostatas

 

 

 

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

Atvirojo tinklo nuostatos: tinklų sujungimas; Komisijos 1996 m. kovo 13 d. direktyva 96/19/EB, pataisanti direktyvą 90/388/EEB dėl visiškos konkurencijos įvedimo telekomunikacijų paslaugų rinkoje

 

3.19-T12

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo dėl ginčų, kilusių tarp telekomunikacijų operatorių dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo, sprendimo tvarkos projektas

2002 metų I ketvirtis

 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. birželio 30 d. telekomunikacijų tinklų sujungimo direktyva 97/33/EB, kuria siekiama užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą ir tinklų suderinimą pagal atvirojo tinklo nuostatas

 

 

 

 

 

3.20. Kultūra ir audiovizualinė politika

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Kultūros ministerija

2001 m. rugsėjo 19 d. Europos konvencija dėl audiovizualinio paveldo apsaugos ir jos aiškinamasis raštas, Televizijos produkcijos apsaugos protokolas ir jo aiškinamasis raštas

3.20-T1

Lietuvos Respublikos Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos ir jos aiškinamojo rašto, Televizijos produkcijos apsaugos protokolo ir jo aiškinamojo rašto ratifikavimo įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis; 2002 metų IV ketvirtis

 

3.21. Regioninė politika ir struktūriniai fondai

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Vidaus reikalų ministerija

Tarybos 1988 m. birželio 24 d. reglamentas 2052/88/EEB dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banku ir kitomis esamomis finansinėmis institucijomis, numatančiomis jį įgyvendinti; pakeistas reglamentu 2081/93/EEB

 

3.21-T1

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2002 metų II ketvirtis

 

Tarybos 1988 m. gruodžio 19 d. reglamentas 4254/88/EEB, papildantis reglamentą 2052/88/EEC, kiek tai susiję su Europos regioninės plėtros fondu; pakeistas reglamentu 2083/93/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1990 m. liepos 2 d. reglamentas 1866/90/EEB dėl susitarimų naudoti eurą struktūrinių fondų biudžetinio valdymo tikslais

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1995 m. balandžio 10 d. reglamentas 852/95/EB dėl finansinės pagalbos Portugalijai, įgyvendinant Tekstilės ir drabužių industrijos modernizavimo programą

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1988 m. gruodžio 19 d. reglamentas 4253/88/EEB dėl nuostatų, kuriais remiantis jis įgyvendinamas; pakeistas reglamentu 2082/93/EEB

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1988 m. gruodžio 19 d. reglamentas 4255/88/EEB, papildantis reglamentą 2052/88/EEB, kiek tai susiję su Europos socialiniu fondu; pakeistas reglamentu 2084/93/EEB

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. liepos 4 d. reglamentas 1628/94/EEB dėl pasienio bendradarbiavimo tarp Rytų ir Centrinės Europos ir Bendrijos valstybių narių programos įgyvendinimo neperžengiant PHARE programos

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1997 m. gruodžio 15 d. reglamentas 2614/97/EEB dėl Airijai skirtų finansinių įnašų į Tarptautinį fondą

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. liepos 26 d. reglamentas 1831/94/EEB dėl pažeidimų ir grąžinimo sumų, nepagrįstai sumokėtų Integralumo fondui ir informacinei sistemai organizuoti šioje srityje

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1997 m. spalio 15 d. reglamentas 2064/97/EEB, sukuriantis detalius susitarimus įgyvendinant reglamentą 4253/88/EEB, kiek tai susiję su valstybių narių veiksmų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kontrole

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. liepos 11 d. reglamentas 1681/94/EEB dėl nesklandumų ir nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimo, susijusių su struktūrinės politikos finansavimu ir informacinės sistemos organizavimu

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. gegužės 16 d. reglamentas 1164/94/EEB dėl Integralumo fondo įsteigimo

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1990 m. liepos 2 d. reglamentas 1865/90/EEB dėl palūkanų už pavėluotą struktūrinių fondų paramą grąžinimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. birželio 25 d. sprendimas 96/455/EB dėl valstybių narių vykdomų informacinių ir viešųjų priemonių ir Komisijos sprendimas dėl Integralumo fondo, įsteigto Tarybos 1994 m. gegužės 16 d. reglamentu 1164/94/EEB, veiklos

 

 

 

 

 

3.22. Aplinka

3.22.2. Oro kokybės valdymas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1997 m. gruodžio 16 d. direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis prieš teršalų emisiją iš vidaus degimo variklių, esančių mobiliose ne kelių transporto priemonėse, suvienodinimo

3.22.2-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl teršalų emisijos iš vidaus degimo variklių, esančių mobiliose ne kelių transporto priemonėse, normatyvų patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. direktyva 94/63/EB dėl išmetamų lakiųjų organinių junginių, susidarančių sandėliuojant ir vežant benziną iš terminalų į degalines

3.22.2-T2

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkosaugos reikalavimų esamiems benzino saugojimo ir perkrovimo įrenginiams bei mobilioms talpykloms įgyvendinimo projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1992 m. rugsėjo 21 d. direktyva 92/72/EEB dėl oro taršos ozonu

3.22.2-T3

aplinkos ministro įsakymo dėl ozono aplinkos ore vertinimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.22.3. Atliekų tvarkymas

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos 1989 m. birželio 21 d. direktyva 89/429/EEB dėl esamų komunalinių atliekų deginimo įmonių oro taršos mažinimo

3.22.3-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl atliekų deginimo aplinkosaugos reikalavimų projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1989 m. birželio 8 d. direktyva 89/369/EEB dėl naujų komunalinių atliekų deginimo įmonių oro taršos prevencijos

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1994 m. gruodžio 16 d. direktyva 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. balandžio 17 d. sprendimas 96/302/EB, nustatantis formą, kurioje turi būti pateikta informacija pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 8(3) straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. balandžio 21 d. sprendimas 97/283/EB dėl suderintų bendrosios dioksinų ir furanų koncentracijos nustatymo metodų atmosferinėse emisijose pagal Tarybos 1994 m. gruodžio 16 d. direktyvos 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo 7(2) straipsnį

 

 

 

 

 

 

Parlamento ir Tarybos 2000 m. gruodžio 4 d. direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1986 m. gruodžio 22 d. direktyva 87/101/EEB, pakeičianti ir papildanti Tarybos direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo

3.22.3-T2

aplinkos ministro įsakymo dėl naudotų alyvų surinkimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. direktyva 94/62/EEB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

3.22.3-T3

aplinkos ministro įsakymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1997 m. vasario 3 d. sprendimas 97/138/EB dėl duomenų bazių sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. direktyvą 94/62/EEB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

 

3.22.3-T4

aplinkos ministro įsakymo dėl pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo užduočių projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

Komisijos 1997 m. sausio 28 d. sprendimas 97/129/EB, nustatantis pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. direktyvą 94/62/EEB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

3.22.3-T5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Ūkio ministerija

 

3.22.3-T6

ūkio ministro įsakymo dėl didžiausio leistino kenksmingųjų medžiagų kiekio pakuotėse nustatymo ir kontrolės tvarkos projektas

2002 metų II ketvirtis

 

 

3.22.4. Vandens apsauga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos 1976 m. gegužės 4 d. direktyva 76/464/EEB dėl tam tikrų į vandenis išmetamų medžiagų sukeliamos taršos

 

Tarybos 1982 m. kovo 22 d. direktyva 82/176/EEB dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl gyvsidabrio išleidimo į aplinką chlor-alkali electrolysis pramonėje

 

3.22.4-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl duomenų apie išleidžiamas į vandenį pavojingas medžiagas rinkimo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1983 m. rugsėjo 26 d. direktyva 83/513/EEB dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl kadmio išleidimo į aplinką

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1984 m. kovo 8 d. direktyva 84/156/EEB dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl gyvsidabrio išleidimo į aplinką kituose pramonės sektoriuose, ne chlor-alkali electrolysis pramonėje

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1984 m. spalio 9 d. direktyva 84/491/EEB dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl hexachlorocyclohexane išleidimo į aplinką

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1986 m. birželio 12 d. direktyva 86/280/EEB dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, taip pat įtrauktų į direktyvos 76/464/EEB priedą (List I), išleidimo į aplinką

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1990 m. liepos 27 d. direktyva 90/415/EEB, pataisanti direktyvos 86/280/EEB II priedą dėl ribinių verčių ir kokybinių tikslų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, taip pat įtrauktų į direktyvos 76/464/EEB priedą (List I)

 

 

 

 

 

 

Tarybos 1991 m. gruodžio 23 d. direktyva 91/692/EEB dėl ataskaitų, rengiamų įgyvendinant tam tikras aplinkos apsaugos direktyvas, standartizavimo ir racionalizavimo

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1991 m. gegužės 21 d. direktyva 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo

3.22.4-T2

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis; 2003 metų I ketvirtis

Aplinkos ministerija

Tarybos 1978 m. liepos 18 d. direktyva 78/659/EEB dėl gėlavandenėms žuvims tinkamų vandens telkinių kokybės

3.22.4-T3

aplinkos ministro įsakymo dėl žuvims tinkamų vandens telkinių įteisinimo ir apsaugos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

Tarybos direktyva 2000/60/EB dėl bendrosios vandens politikos

3.22.4-T4

aplinkos ministro įsakymo dėl žuvims tinkamų vandens telkinių monitoringo duomenų apdorojimo, vertinimo ir ataskaitų rengimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1979 m. gruodžio 17 d. direktyva 80/68/EEB dėl požeminių vandenų apsaugos nuo teršimo pavojingomis medžiagomis

3.22.4-T5

aplinkos ministro įsakymo dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminius vandenis inventorizavimo ir informacijos rinkimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Tarybos 1998 m. lapkričio 3 d. direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

3.22.4-T6

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl informacijos apie geriamojo vandens saugą teikimo tvarkos projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Tarybos 1998 m. lapkričio 3 d. direktyva 98/83/EEB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

3.22.4-T8

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo dėl geriamojo vandens kokybės valstybinės kontrolės projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.22.5. Gamtos apsauga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos 1992 m. gegužės 21 d. direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos

3.22.5-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 173 patvirtintos Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos papildymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis

 

 

 

3.22.5-T2

aplinkos ministro įsakymo dėl ataskaitų teikimo ES Komisijai dėl Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

3.22.6. Pramoninės taršos kontrolė

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija

Tarybos 1996 m. rugsėjo 24 d. direktyva 96/61/EB dėl integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (IPPC)

3.22.6-T1

 

aplinkos ministro įsakymo dėl duomenų apie išmetamus teršalus pateikimo tvarkos projektas

 

2002 metų I ketvirtis

 

 

 

3.22.6-T2

aplinkos ministro įsakymo dėl pramonės įmonių keliamo triukšmo mažinimo ir kontrolės taisyklių projektas

 

2002 metų II ketvirtis

 

 

 

3.22.6-T3

aplinkos ministro įsakymo dėl bendrų aplinkosaugos reikalavimų tam tikrų rūšių veiklai projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1999 m. kovo 11 d. direktyva 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių tam tikroje pramonės veikloje naudojant organinius tirpiklius, apribojimo

3.22.6-T4

aplinkos ministro įsakymo dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribojimo pramonės įmonėse projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1993 m. gegužės 13 d. sprendimas 93/326/EEB, nustatantis privalomas nuorodas išlaidoms ir rinkliavoms, susijusioms su Bendrijos aplinkosauginiu ženklinimu, fiksuoti

3.22.6-T5

aplinkos ministro įsakymo dėl privalomų nuorodų išlaidoms ir rinkliavoms, susijusioms su Bendrijos aplinkosauginiu ženklinimu, fiksuoti projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1993 m. rugsėjo 15 d. sprendimas 93/517/EEB dėl standartinio kontrakto, numatančio Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo sąlygas

3.22.6-T6

aplinkos ministro įsakymo dėl standartinio kontrakto, numatančio Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo sąlygas, projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1993 m. gruodžio 21 d. sprendimas 94/10/EB dėl standartinės suvestinės formos, vartojamos pranešti apie sprendimus, susijusius su Bendrijos aplinkosauginiu ženklinimu

3.22.6-T7

aplinkos ministro įsakymo dėl standartinės suvestinės formos, vartojamos pranešti apie sprendimus, susijusius su Bendrijos aplinkosauginiu ženklinimu, projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Krašto apsaugos ministerija, Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau vadinama–Civilinės saugos departamentas), Aplinkos ministerija

Tarybos 1999 m. gruodžio 9 d. direktyva 96/82/EB dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, kontrolės

3.22.6-T8

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ papildymo projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1996 m. liepos 11 d. sprendimas 96/461/EB, nustatantis skalbimo mašinoms ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T9

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo skalbimo mašinoms projektas

2002 metų I ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimas 99/10/EB, nustatantis dažams ir lakams ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T10

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo dažams ir lakams projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1998 m. spalio 2 d. sprendimas 98/634/EB, nustatantis lovų čiužiniams ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T11

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo lovų čiužiniams projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1999 m. vasario 17 d. sprendimas 99/178/EB, nustatantis tekstilės gaminiams ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T12

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo tekstilės gaminiams projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1999 m. vasario 26 d. sprendimas 99/205/EB, nustatantis personaliniams kompiuteriams ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T13

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo personaliniams kompiuteriams projektas

2002 metų II ketvirtis

 

Aplinkos ministerija

Komisijos 1999 m. liepos 27 d. sprendimas 99/568/EB, nustatantis šviesos lemputėms ekologinius Bendrijos aplinkosauginio ženklinimo kriterijus

3.22.6-T14

aplinkos ministro įsakymo dėl aplinkai nepavojingo ženklo suteikimo šviesos lemputėms projektas

2002 metų III ketvirtis

 

 

3.22.7. Cheminės medžiagos ir genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1967 m. birželio 27 d. direktyva 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, įpakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo, papildyta ir pataisyta atsižvelgiant į techninę pažangą: 69/81/EEB, 70/189/EEB, 71/144/EEB, 73/146/EEB, 75/409/EEB, 76/907/EEB, 79/370/EEB, 79/831/EEB, 80/1189/EEB, 81/957/EEB, 82/232/EEB, 83/467/EEB, 84/449/EEB, 86/431/EEB, 87/432/EEB, 88/302/EEB, 88/490/EEB, 90/517/EEB, 91/325/EEB, 91/326/EEB, 91/410/EEB, 91/632/EEB, 92/37/EEB, 92/32/EEB, 92/69/EEB, 93/21/EEB, 93/67/EEB, 93/72/EEB, 93/90/EEB, 93/101/EB, 93/105/EB, 94/69EB, 96/54/EB, 96/56/EB, 97/69/EB, 98/73/EB, 98/98EB, 1999/33/EB, 2000/32/EB, 2000/33/EB

 

3.22.7-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metai

 

 

Tarybos 1999 m. gegužės 31 d. direktyva 99/45/EB dėl valstybių narių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su pavojingų preparatų klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu, suderinimo

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 1992 m. liepos 23 d. reglamentas 2455/92/EEB dėl tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto; papildytas reglamentais 3135/94/EB, 1492/96/EB, 2247/98/EB

3.22.7-T2

aplinkos ministro įsakymo dėl iš anksto pranešto sutikimo importuojant ar eksportuojant tam tikras pavojingas chemines medžiagas projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–nuo įstojimo į ES dienos

 

Aplinkos ministerija

Tarybos 2001 m. kovo 15 d. direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, keičianti Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką

 

Komisijos 1991 m. gegužės 21 d. sprendimas 91/274/EEB dėl Bendrijos teisės aktų sąrašo, minimo Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 10 straipsnyje

3.22.7-T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22.7-T4

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai nustatymo tvarkos projektas

 

 

 

 

 

aplinkos ministro įsakymo dėl pranešimų apie genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus pateikimo tvarkos projektas

2002 metų IV ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 metų III ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Tarybos 1991 m. lapkričio 4 d. sprendimas 91/596/EEB dėl Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 9 straipsnyje nurodytos apibendrintos informacijos pranešimo formos

 

3.22.7-T5

sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl GMO ir GMM žymėjimo tvarkos projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

 

Komisijos 1992 m. vasario 11 d. sprendimas 92/146/EEB dėl Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 12 straipsnyje nurodytos apibendrintos informacijos pranešimo formos

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1993 m. spalio 19 d. sprendimas 93/572/EEB dėl genetiškai modifikuotus mikroorganizmus turinčių prekių išleidimo į rinką pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 13 straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1993 m. spalio 22 d. sprendimas 93/584/EEB, nustatantis paprastesnes genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką procedūras pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 6(5) straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. birželio 8 d. sprendimas 94/385/EB dėl išleidimo į rinką prekių, turinčių genetiškai modifikuotus organizmus, tabako augalų sėklas ITB 1000 OX, pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 13 straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1992 m. liepos 18 d. sprendimas 94/505/EB papildantis 1992 m. gruodžio 18 d. sprendimą pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 13 straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1994 m. lapkričio 4 d. sprendimas 94/730/EB, nustatantis paprastesnes genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką procedūras pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvos 90/220/EEB 6(5) straipsnį

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. vasario 6 d. sprendimas 96/158/EB dėl išleidimo į aplinką genetiškai modifikuotų organizmų turinčių produktų, tolerantiškų herbicidams (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn), pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. balandžio 3 d. sprendimas 96/281/EB dėl išleidimo į rinką genetiškai modifikuotų sojos pupų (Glycine max L.) su padidėjusia tolerancija herbicidams pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1996 m. gegužės 3 d. sprendimas 96/424/EB dėl išleidimo į rinką genetiškai modifikuoto Cichorium intybus L., pasižyminčio daline tolerancija, pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. sausio 23 d. sprendimas dėl išleidimo į rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.) pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. birželio 6 d. sprendimas 97/392/EB dėl išleidimo į rinką genetiškai modifikuotų aliejinių griežčių (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. birželio 6 d. sprendimas 97/393/EB dėl išleidimo į rinką genetiškai modifikuotų aliejinių griežčių (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

 

Komisijos 1997 m. liepos 14 d. sprendimas 97/549/EB dėl išleidimo į rinką T102-test (Streptococcus thermophilus T102) pagal Tarybos 1990 m. balandžio 23 d. direktyvą 90/220/EEB

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

Komisijos 2000 m. gegužės 19 d. direktyva 2000/32/EB, dvidešimt šeštą kartą pataisanti Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, įpakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo

3.22.7-T6

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ pa–keitimo ir papildymo projektas

2002 metų II ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metai

 

 

3.22.9. Branduolinė sauga ir apsauga nuo radiacijos

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija,

Sutarties dėl Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) steigimo 35 straipsnis

3.22.9-T1

aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos pateikimo valstybės valdymo ir

2002 metų III ketvirtis

 

Radiacinės saugos centras

Tarybos 1996 m. gegužės 13 d. direktyva 96/29/EB Euratom, nustatanti pagrindinius saugos standartus apsaugant darbuotojų ir visuomenės sveikatą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus

 

savivaldos institucijoms bei visuomenei projektas

 

 

Aplinkos ministerija

Sutarties dėl Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) steigimo 37 straipsnis

 

Komisijos 1990 m. gruodžio 7 d. rekomendacija (91/4/Euratom), kaip taikyti Sutarties dėl Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) steigimo 37 straipsnį

3.22.9-T2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl bendrosios informacijos apie radioaktyviųjų atliekų šalinimą, galintį sąlygoti aplinkos taršą radionuklidais, teikimo projektas

2002 metų III ketvirtis

 

Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras

Tarybos 1997 m. birželio 30 d. direktyva 97/43/Euratom dėl asmenų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės medicininės apšvitos atveju, nutraukiant Tarybos direktyvos 81/466/Euratom galiojimą

3.22.9-T3

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:1998 „Radia-cinė sauga ir saugumas bran–duolinės medicinos praktikoje“ dalinio pakeitimo“ papildymo ir sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 28 d. įsaky-mo Nr. 786 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:1998

2002 metų IV ketvirtis

 

 

Tarybos 1996 m. gegužės 13 d. direktyva 96/29/EB/Euratom, nustatanti pagrindinius saugos standartus apsaugant darbuotojų ir visuomenės sveikatą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus

 

„Radiacinė sauga ir saugumas medicinos rentgeno diagnostikos praktikoje“ patvirtinimo“ papildymo, dėl HN „Radiacinės saugos reikalavimai atominės elektroninės eksploatacijos nutraukimo metu“ patvirtinimo projektas

 

 

 

3.23. Vartotojų ir sveikatos apsauga

 

Atsakingos institucijos

ES acquis

Priemonės kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktas

Terminai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų ir kitų valdymo institucijų vadovų įsakymų priėmimas ir įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pritarimo įstatymo projektui priėmimas, įstatymo priėmimas ir įsigaliojimas

Ūkio ministerija

Tarybos 1984 m. rugsėjo 10 d. direktyva 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių veiksmų nuostatų, susijusių su klaidinančia reklama, derinimo ir šią direktyvą papildanti direktyva 97/55/EB dėl palyginamosios reklamos

3.23-T1

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

 

2002 metų III ketvirtis; 2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2003 metų I ketvirtis

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama–Valstybinis turizmo departamentas)

Tarybos 1990 m. birželio 13 d. direktyva 90/314/EB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

 

 

 

Europos Bendrijų Teisingumo teismo sprendimai

3.23-T2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23-T3

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Kelionių garantijų fondo nuostatų patvirtinimo projektas

2002 metų IV ketvirtis

2002 metų III ketvirtis; 2003 metų I ketvirtis

Valstybinis turizmo departamentas

1962 metų Paryžiaus konvencija dėl viešbučių savininkų atsakomybės

3.23-T4

Lietuvos Respublikos Paryžiaus konvencijos dėl viešbučių savininkų atsakomybės ratifikavimo įstatymo projektas

 

2002 metų IV ketvirtis; 2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2004 metų I ketvirtis

Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras

Komisijos 1994 m. birželio 29 d. sprendimas 94/458/EB dėl administracinio bendradarbiavimo sprendžiant mokslinius klausimus, susijusius su maistu

 

Tarybos 1993 m. vasario 25 d. direktyva 93/5/EEB dėl pagalbos Komisijai ir valstybių narių bendradarbiavimo sprendžiant mokslinius klausimus, susijusius su maistu

3.23-T5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl mokslo komiteto klausimams, susijusiems su maisto sauga ir vartotojų apsauga, steigimo projektas

2002 metų IV ketvirtis; įsigaliojimas–2002 metų IV ketvirtis

 

 

Tar