LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMOGAUS MIRTIES REGISTRAVIMO IR KRITINIŲ BŪKLIŲ ĮSTATYMO 11, 13, 14 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. birželio 8 d. Nr. VIII-1214

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 30-712)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios, buvusius 3, 4, 5 punktus laikyti atitinkamai 2, 3, 4 punktais.

2. 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžių „gyvybiškai svarbių organų“ įrašyti žodį „organizmo“, vietoj žodžių „šie organai“ įrašyti žodį „jis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) kai gydytojų konsiliumas nusprendė, kad sunki lėtinė liga neabejotinai sukėlė negrįžtamą organizmo pakenkimą, dėl kurio jis negali funkcionuoti;“.

3. 11 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį bei skaičių „ir 4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nustatytų sąlygų yra abejonių, kritinę būklę nustatęs asmuo privalo pradėti gaivinimą.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio pavadinimą ir šio straipsnio 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant asmuo gali būti negaivinamas

Gydytojų konsiliumui nusprendus, kad nėra pagrindo abejoti, jog mirštančiojo organizmas yra negrįžtamai pakenktas ligos ir dėl to negali funkcionuoti, asmuo gali būti negaivinamas.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

14 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 4 dalį laikyti 3 dalimi.

 

4 straipsnis. 17 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia galios

17 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 6 dalį laikyti 5 dalimi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS