LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 1252 „DĖL LAISVO PREKIŲ JUDĖJIMO IR PASIKEITIMO INFORMACIJA APIE NACIONALINES PRIEMONES UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 1403

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ (Žin. 2003, Nr. 97-4345) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

dĖL laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo

 

Siekdama užtikrinti laisvą prekių judėjimą tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) reikalavimų ir galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 3052/95/EB, nustatantį pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, tvarką Europos Bendrijoje, 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą Nr. 2679/98 (EB) dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių, ir Europos Komisijos aiškinamąjį komunikatą „Dėl produktų patekimo į kitų valstybių narių rinkas palengvinimo: praktinis abipusio pripažinimo principo taikymas (2003/C 265/02)“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Taikyti abipusio pripažinimo principą, kuris reiškia, kad kiekviena prekė gali būti be jokių apribojimų teikiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu tokia prekė:

1.1. teisėtai pagaminta ES valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje;

1.2. teisėtai importuota iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Prekė laikoma teisėtai pagaminta, kai atitinka gamybos, saugos ir kitus tokiai prekei taikytinus kilmės valstybės reikalavimus.

2.2. Prekė laikoma teisėtai importuota iš trečiosios valstybės, kai atlikti importo formalumai ir sumokėti mokėtini muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai ir šioms prekėms nebuvo taikytas visiškas arba dalinis atleidimas nuo tokių muitų ar mokesčių.

2.3. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, nustačiusios, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytos prekės neužtikrina apsaugos lygio, lygiaverčio nustatytajam Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taiko Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas rinkos ribojimo priemones.

2.4. Rinkos ribojimo priemonių taikymas gali būti pateisinamas visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos, taip pat kitais Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pripažįstamais bendraisiais visuomenės interesais.

3. Įpareigoti valstybės institucijas ir įstaigas:

3.1. į rengiamus projektus teisės aktų, reglamentuojančių laisvą prekių judėjimą tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų ES reikalavimų ir galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, įrašyti abipusio pripažinimo principą;

3.2. pagal kompetenciją peržiūrėti galiojančius įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su laisvu prekių judėjimu, ir jeigu tai būtina, iki 2006 m. kovo 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tokių teisės aktų pakeitimų ir papildymų, nustatančių abipusio pripažinimo principą, projektus.

4. Patvirtinti Informacijos apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, teikimo taisykles (pridedama).

5. Paskirti Ūkio ministeriją atsakinga už keitimąsi su Europos Komisija informacija apie:

5.1. nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo;

5.2. kliūtis prekėms laisvai judėti pagal 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą Nr. 2679/98 (EB).

6. Ūkio ministerija kartu su Susisiekimo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija turi iki 2006 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti kliūčių laisvam prekių judėjimui pagal 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą Nr. 2679/98 (EB) pašalinimo taisykles.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Daukšys

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 9 d.

nutarimu Nr. 1252

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. gruodžio 22 d.

nutarimo Nr. 1403 redakcija)

 

informacijos apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, teikimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo prekių judėjimo principo, teikimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) taikomos tada, kai Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos šio nutarimo 2.3 ir 2.4 punktuose nustatytomis sąlygomis imasi taikyti rinkos ribojimo priemones, trukdančias prekėms laisvai judėti, arba teikti jas į Lietuvos Respublikos rinką (toliau vadinama – rinka).

2. Šios Taisyklės užtikrina, kad bus teikiama informacija apie atvejus, kai nesuderintų nacionalinių teisės aktų taikymas gali trukdyti rinkai sėkmingai veikti.

3. Šios Taisyklės taikomos tik toms priemonėms, kurios trukdo patekti į rinką tam tikro modelio arba tipo prekėms.

4. Šios Taisyklės sudaro galimybes Lietuvos Respublikai teikti informaciją Europos Komisijai (toliau vadinama – Komisija) pagal 1995 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 3052/95/EB reikalavimus.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prekės modelio arba tipo pakeitimas – bet kuris vienos ar kelių prekės charakteristikų pakeitimas, kad pakeista prekė galėtų būti teikiama į rinką arba joje išlaikoma.

Teismo sprendimas – bet kuris teismo priimtas sprendimas.

Priemonė – bet kuri priemonė, išskyrus teismo sprendimą.

Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija – valstybės institucija, kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę taikyti rinkos ribojimo priemones.

 

II. DRAUDIMAS TEIKTI PREKES Į RINKĄ IR JŲ PAĖMIMAS IŠ RINKOS

 

6. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, imdamosi veiksmų sutrukdyti tam tikro modelio arba tipo prekės, kuriai taikomas abipusio pripažinimo principas, laisvam judėjimui arba teikimui į rinką, parengia pranešimą (pagal šių Taisyklių priedą) ir pateikia jį Ūkio ministerijai per 5 darbo dienas nuo šių priemonių taikymo dienos.

Reikalavimas informuoti Komisiją taikomas priemonėms, kurių imasi Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, turinčios teisę riboti prekes rinkoje, išskyrus teismo sprendimus. Tais atvejais, kai tam tikro modelio arba tipo prekei taikomos kelios priemonės, nustatytos pagal vienodas esmines sąlygas ir tvarką, reikalavimas taikomas tik pirmajai iš šių priemonių.

7. Šių Taisyklių 6 punktas netaikomas:

7.1. priemonėms, kurių imtasi tik laikantis Europos Bendrijos institucijų nustatytų suderinimo priemonių;

7.2. priemonėms, apie kurias pranešta Komisijai pagal specialias nuostatas;

7.3. priemonių projektams, apie kuriuos pranešta Komisijai pagal specialias Europos Bendrijos teisės nuostatas;

7.4. priemonėms, parengiančioms arba atveriančioms kelią šių Taisyklių 6 punkte nurodytiems veiksmams (t. y. prevencijos priemonėms arba tyrimams);

7.5. priemonėms, susijusioms tik su visuomenės dorovės arba viešosios tvarkos apsauga;

7.6. priemonėms, skirtoms naudotoms prekėms, kurios ilgainiui arba dėl susidėvėjimo pasidarė netinkamos teikti į rinką arba joje išlaikyti.

8. Bylos iškėlimas dėl šių Taisyklių 6 punkte nurodytų veiksmų teisėtumo jokiomis aplinkybėmis nesustabdo šios Tvarkos 6 punkto taikymo.

 

III. INFORMACIJOS PATEIKIMAS KOMISIJAI

 

9. Pranešime nurodomos priemonės, kurių ėmėsi Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, prie jo pridedamos dokumentų, kuriuose priemonės paskelbtos ar apie jas pranešta atitinkamam asmeniui, kopijos.

10. Ši informacija Komisijai perduodama per 45 dienas nuo tos dienos, kurią imtasi vieno iš šių Taisyklių 6 punkte nurodytų veiksmų.

11. Tais atvejais, kai priemonė, apie kurią reikia pranešti pagal šias Taisykles, turi vieną ar daugiau priedų, kartu su priemonę nustatančio sprendimo ar įtvirtinančio dokumento kopija perduodamas tik sąrašas, kuriame trumpai nurodomas priedo (-ų) turinys.

12. Komisijos arba bet kurios kitos valstybės narės prašymu per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos pateikiami visi šių Taisyklių 11 punkte nurodytame sąraše minėtų priedų tekstai arba bet kuri kita su ta priemone susijusi informacija.

13. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad tyrimas turi likti konfidencialus, informacija, nesusijusi su pranešime nurodoma informacija, prireikus pateikiama tik teismo sprendimu.

14. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, dalyvaujančios keičiantis informacija, imasi veiksmų, būtinų užtikrinti, kad valstybės tarnautojai, įgyvendindami šių Taisyklių nuostatas, neatskleistų gautos informacijos apie prekes, savo pobūdžiu susijusios su tarnybine paslaptimi (išskyrus informaciją, kurią atskleisti verčia aplinkybės, susijusios su grėsme vartotojų sveikatai ir saugai).

______________

 

Informacijos apie nacionalines priemones,

neatitinkančias laisvo prekių judėjimo

principo, teikimo taisyklių priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pavadinimas, duomenys)

 

_______________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE NACIONALINES PRIEMONES, NEATITINKANČIAS LAISVO PREKIŲ JUDĖJIMO PRINCIPO

 

                                       Nr. _________

                                                                           (sudarymo data)

                                                       

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad _____________________________________________________________

                                                                     (prekės modelis arba tipas, išsamus prekės modelio arba tipo aprašas)

_______________________________________________________________________________ ,

neatitinka ________________________________________________________________________

                                             (pateikiamos nacionalinių taisyklių, kurių aptariama prekė, manoma, neatitinka,

________________________________________________________________________________

detalės; nurodoma, kokiais aspektais nacionalinės taisyklės arba kitos sąlygos, pagal kurias

_______________________________________________________________________________ .

ta prekė gaminama arba parduodama kitoje valstybėje narėje, neužtikrina lygiavertės bendro intereso apsaugos)

 

Prekės ribojimui rinkoje buvo __________________________________________________

                                                                                                       (nurodomi bendro intereso motyvai, pateisinantys

________________________________________________________________________________

priemones, kurių buvo imtasi)

_______________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA:          1.

2.

 

____________________________            ________________                                                            

                   (pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

_____________________________

                      (rengėjo nuoroda)

______________