LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1995 m. liepos 4 d. Nr. I-1011

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 1994, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 35-860):

 

1. 2 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą papildyti žodžiais „taip pat prokuratūros pareigūnai;“.

 

2. 5 straipsnį pakeisti taip:

1) įrašyti tokią antrąją dalį:

„Asmenims, turintiems teisę gauti arba gaunantiems valstybines maitintojo netekimo pensijas už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. maitintoją ir tuo pat metu turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją, skiriama pagal jų pasirinkimą viena iš šių pensijų, jei įstatymų nenustatyta kitaip.“;

2) buvusią antrąją dalį laikyti trečiąja dalimi.

 

3. 32 straipsnio antrosios dalies pirmąjį sakinį papildyti žodžiais „išskyrus I grupės invalidus, kuriems būtinojo stažo reikalavimas netaikomas.“

 

4. 34 straipsnio:

1) pirmosios dalies antrąją pastraipą išdėstyti taip:

„našlė arba našlys, auginantys mirusio asmens vaikus (įvaikius), taip pat slaugantys namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) I grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams (įvaikiams) mokama našlaičių pensija;“;

2) pirmosios dalies ketvirtąją pastraipą išdėstyti taip:

„faktinis sutuoktinis, jei turėjo su mirusiuoju vaikų, kuriuos augina arba kuriuos slaugo namuose dėl to, kad jie yra I grupės invalidai, tapę invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams mokama našlaičių pensija ir jeigu nėra mirusio asmens sutuoktinio, kuriam gali būti paskirta našlių pensija.“;

3) antrąją dalį išdėstyti taip:

„Jei nėra šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytų asmenų, teisę gauti našlių pensiją turi vienas iš mirusiojo tėvų, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius), taip pat slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) I grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams (įvaikiams) mokama našlaičių pensija.“

 

5. 48 straipsnį papildyti antrąja dalimi:

„Perskaičiuojant paskirtas pensijas, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas imamas ne didesnis kaip 5.“

 

6. 52 straipsnio trečiosios dalies 3 punktą papildyti žodžiais „- asmenims, negaunantiems kitos valstybės pensijos;“.

 

7. 54 straipsnį pakeisti taip:

1) antrąją ir trečiąją dalis sujungti ir laikyti antrąja dalimi;

2) papildyti tokia trečiąja dalimi:

„Asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas pagal draudžiamąsias pajamas iki 1995 metų sausio 1 dienos imamas ne didesnis kaip 5.“;

3) penktosios dalies pirmąjį sakinį papildyti žodžiais „Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka“, o paskutinįjį sakinį išbraukti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________