LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 10 d. Nr. XI-896

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 118-4395)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sprendimus suteikti teisę naudoti žūklės plotą priima vandens telkinio valdytojas, suderinęs su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ