VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-80 „DĖL PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ FR0513 FORMOS IR PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMĄJĄ VERTĘ FR0514 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 8 d. Nr. VA-27

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 32-1363; 2008, Nr. 38-1417) patvirtintas:

1.1. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 formą ir jos papildomo lapo Paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir paveldimo turto mokesčio apskaičiavimo FR0514P formą;

1.2. Paveldimo turto vertės pažymos FR0513 formą;

1.3. Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Tvirtinu pridedamą Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo FR1030 formą.

3. Pavedu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2009 m. liepos 31 d. būtų parengta ir įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintoms Taisyklėms įgyvendinti.

4. Nustatau, kad:

4.1. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

4.2. Šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininko pavaduotojai, koordinuojantys jiems pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą, ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkai.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS


 

FR0514 forma

patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu
Nr. V-80

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo
Nr. VA-27 redakcija)

 

(herbas)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas ir kiti duomenys )

 

_________________ miesto (rajono)

_________________ notarų biurui                                       Į ______________

(adresatas)                                                                         (data, numeris)

 

PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS PAŽYMA

 

___________ Nr. __________

(data)

 

Paveldėtojas _____________________   _________________________________________ ,

(vardas)                                                    (pavardė)

____________________   ________________   ____________________________________

(identifikacinis numeris)        (valstybės kodas)                          (gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________________

iš palikėjo_____________________   ____________________________________________

(vardas)                                                    (pavardė)

___________________ , ___________ paveldėjo turtą, kurio vertė (atskirai pagal jo rūšis) yra:

(identifikacinis numeris) (valstybės kodas)

 

Eil. Nr.

Turto rūšis

Pavadinimas

Adresas

Vertė (Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa vertė (Lt):

 

 

Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis* : ________________Lt.

(suma skaičiais)

Perskaičiuota mokėtina paveldimo turto mokesčio suma :_____________Lt.

(suma skaičiais)

Paveldimo turto mokestis _________ Lt turi būti sumokėtas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT ______________, mokesčio įmokos kodas ________, banko kodas _______, banko pavadinimas __________________________.

 

_____________________                ____________              ______________________

(pareigų pavadinimas)                        (parašas)                          (vardas ir pavardė)

A. V.

 

__________________

* mokesčio apskaičiavimas pateikiamas papildomo lapo FR0514P formoje.

** užpildoma, kai yra savivaldybės tarybos sprendimas gyventoją atleisti nuo mokesčio (jo dalies) sumokėjimo.

 

_________________

 

FR0514P forma

 

PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS
IR PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
APSKAIČIAVIMAS

 

Eil. Nr.

Apskaičiavimas (aritmetiniai veiksmai)

Suma (Lt)

1

Visa paveldimo turto vertė

(FR0514 formos eilutė „Visa vertė (Lt))“

 

 

2

30 procentų paveldimo turto vertės

(1 eilutėje nurodyta suma x 0,3)

 

 

3

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė

(iš 1 eilutėje nurodytos sumos atimama 2 eilutės suma)

 

 

4

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė, sumažinta 10000 Lt

(iš 3 eilutėje nurodytos sumos atimama 10000 Lt)

 

 

5

Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis, apskaičiuotas taikant 5 proc. mokesčio tarifą

(4 eilutėje nurodyta suma x 0,05; pildoma, kai 3 eil. suma =< 0,5 mln. litų)

 

 

6

Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis, apskaičiuotas taikant 10 proc. mokesčio tarifą

(4 eilutėje nurodyta sumax0,1; pildoma, kai 3 eil. suma> 0,5 mln. litų)

 

 

 

Valstybių kodai

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

GB

Didžioji Britanija

US

JAV

IE

Airija

CA

Kanada

FR

Prancūzija

AT

Austrija

KZ

Kazachstanas

RO

Rumunija

AL

Australija

CK

Kinija

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BE

Belgija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LV

Latvija

Fl

Suomija

EE

Estija

PL

Lenkija

SE

Švedija

GR

Graikija

LU

Liuksemburgas

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

MT

Malta

TR

Turkija

IN

Indija

MD

Moldova

UA

Ukraina

IS

Islandija

NO

Norvegija

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NL

Nyderlandai

HU

Vengrija

IT

Italija

ZA

Pietų Afrika

DE

Vokietija

IL

Izraelis

 

 

XX

Kita valstybė

 

 

 

 

TT

Tikslinės teritorijos

 

_________________

 


 

FR0513 forma

patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu
Nr. V-80

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo
Nr. VA-27 redakcija)

 

(herbas)

___________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas ir kiti duomenys )

 

_________________

_________________                                                            Į ______________

(adresatas)                                                                         (data, numeris)

 

PAVELDIMO TURTO VERTĖS
PAŽYMA

 

__________ Nr. _____________

(data)                  (numeris)

 

 

(paveldėtojo vardas ir pavardė)

 

 

(asmens (tapatybės) kodas)

 

(gyvenamoji vieta)

paveldimo turto vertė (atskirai pagal rūšis) yra:

 

Eil. Nr.

Paveldimo turto rūšis, pavadinimas, adresas

Vertė (Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra nurodyto turto vertė yra:______________________________________________ Lt,

(suma skaičiais)

___________________________________________________________________________

(suma žodžiais)

 

_____________________                ____________              ______________________

(pareigų pavadinimas)                        (parašas)                          (vardas ir pavardė)

A. V.

 

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymu
Nr. V-80

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo
Nr. VA-27 redakcija)

 

PAVELDIMO TURTO VERTĖS PAŽYMOS, PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS PAŽYMOS IR PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSKAITYMO Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS APRAŠO FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Paveldimo turto vertės pažymos FR0513 formos (toliau – FR0513 forma), Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 formos (toliau – FR0514 forma) ir Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo FR1030 formos (toliau – Aprašo forma), patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5531; toliau – Paveldimo turto mokesčio įstatymas), Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 (Žin., 2003, Nr. 5-194; 2004, Nr. 109-4082; toliau – Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklės).

3. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėse nurodytais atvejais FR0513 formas užpildo ir gyventojams išduoda Lietuvos prabavimo rūmai ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

4. FR0514 formas (po 2 egz.) užpildo ir gyventojams išduoda apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI). Vienas FR0514 formos egzempliorius yra skirtas notarų biurui, kitas – gyventojui.

Į FR0514 formą turi būti įrašomas visas gyventojo paveldimas turtas (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai).

5. Užpildytos FR0513 forma ir/ar FR0514 forma išduodamos pagal turtą paveldinčių gyventojų prašymus.

6. Minėtos formos pildomos atitinkamų įstaigų firminiuose blankuose. Gali būti pildomos į tų įstaigų firminius blankus nukopijuotos www.vmi.lt tinklalapyje paskelbtos FR0513 ar FR0514 formos.

 

II. FR0513 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA

 

7. FR0513 formos adresatui nurodyti skirtoje vietoje turi būti įrašomas turtą paveldinčio gyventojo vardas ir pavardė. Prašymo data ir numeris įrašomi tam skirtoje FR0513 formos vietoje.

8. FR0513 formos tam skirtoje eilutėje įrašoma jos išdavimo data ir numeris.

9. FR0513 formos tam skirtoje vietoje turi būti įrašomas paveldėtojo vardas, pavardė, asmens (tapatybės) kodas ir gyvenamosios vietos adresas.

10. Kai paveldimą turtą įvertinti įgaliota įstaiga gyventojo prašymu įvertina daugiau kaip vieną daiktą, vienoje FR0513 formoje turi būti nurodomi visi įvertinti daiktai, o jos grafoje „Eil. Nr. „ įrašomas kiekvieno daikto eilės numeris.

11. FR0513 formos grafoje „Paveldimo turto rūšis, pavadinimas, adresas“ turi būti atitinkamai nurodoma, pvz.: V. Pavardenio paveikslas „Vakaras“, XIX a. ikona „Šv. Sviatoslavas“, platininis žiedas su briliantu (0,8 karato), 1940 m. (gamybos) automobilis „Tenn“. Adresas įrašomas tada, kai įvertinamas nekilnojamasis daiktas.

Jei gyventojas paveldi dalį daikto (pvz., pusę statinio, įrašyto į Kultūros vertybių registrą), tai FR0513 formos atitinkamoje grafoje turi būti nurodoma jam tenkanti daikto dalis.

12. FR0513 formos grafoje „Vertė“ turi būti nurodoma įvertinamo paveldimo daikto (ar jo dalies) vertė litais. Kai įvertinamas daugiau kaip vienas daiktas, kiekvieno daikto vertė nurodoma atskirai.

13. FR0513 formos eilutėje „Bendra nurodyto turto vertė“ turi būti nurodoma bendra turto, kuris buvo įvertintas, vertė litais (skaičiais ir žodžiais).

14. FR0513 formą turi pasirašyti turtą įvertinusios įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodyti pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę, patvirtinti įstaigos antspaudu.

 

III. FR0514 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA

 

15. Turtą paveldinčio gyventojo prašymu (prašymo formos pavyzdys pateiktas Taisyklių 1 priede) FR0514 formą užpildo ir išduoda jo gyvenamosios vietos AVMI arba kurios teritorijoje paveldėjimas įforminamas (gyventojo pasirinkimu).

16. Kai turtą paveldi gyventojas, pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktą atleistas nuo mokesčio sumokėjimo, jo prašymu turi būti užpildoma ir išduodama FR0514 forma neatsižvelgiant į tai, kad paveldimo turto mokesčio mokėti jis neprivalo.

17. FR0514 forma turi būti pildoma AVMI firminiame blanke.

18. FR0514 formos adresatui skirtoje vietoje turi būti nurodomas atitinkamo notarų biuro, kuriam yra skirta ši forma, pavadinimas. Notarų biuro pažymos apie gyventojo paveldimą turtą data ir numeris turi būti įrašomi FR0514 formos tam skirtoje eilutėje.

19. FR0514 formos tam skirtoje vietoje turi būti įrašoma data ir numeris.

20. FR0514 formos tam skirtoje vietoje turi būti įrašomas paveldėtojo vardas, pavardė ir jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Jeigu paveldėtojui nėra priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, tai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka dar iki FR0514 formos išdavimo jis turi pateikti mokesčių administratoriui prašymą įregistruoti jį Mokesčių mokėtojų registre.

21. FR0514 formos paveldėtojo gyvenamajai vietai įrašyti skirtoje vietoje pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753; toliau – Adresų formavimo taisyklės), ir remiantis adresų įrašymo pavyzdžiais (Taisyklių 2 priedas) įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas:

21.1. paveldėtojo teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, o jei gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, tai turi būti įrašomas Lietuvos Respublikoje turimos nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

21.2. užsienio valstybės pavadinimas, miesto ir gatvės pavadinimai, namo ir buto numeriai, pašto kodas, – kai paveldėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje. Iš FR0514 formos papildomo lapo Paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir paveldimo turto mokesčio apskaičiavimo FR0514P formoje (toliau – FR0514P forma) pateikto valstybių kodų sąrašo įrašomas užsienio valstybės kodas.

22. FR0514 formos tam skirtoje vietoje turi būti įrašomas turto palikėjo vardas, pavardė ir jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Jeigu turto palikėjui nebuvo priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, tai turi būti įrašomas jo asmens kodas, o jei neturėjo asmens kodo, – jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija, numeris ir požymio ženklas „D“ (tarp serijos, numerio ir ženklo „D“ turi būti paliekama po vieną tarpelį, pvz., NN 9999999999 D).

Iš FR0514P formoje pateikto valstybių kodų sąrašo įrašomas užsienio valstybės, kurioje buvo turto palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, kodas, – kai jo nuolatinė gyvenamoji vieta buvo užsienio valstybėje.

23. Kai gyventojo prašymu AVMI nustato daugiau kaip vieno paveldimo daikto apmokestinamąją vertę, vienoje FR0514 formoje nurodomi tie visi gyventojo paveldimi daiktai. Jei gyventojas paveldi dalį daikto (pvz., pusę buto), tai FR0514 formoje nurodoma ta jam tenkanti daikto dalis.

24. Jei įrašytinas turtas (ar kiti duomenys) netelpa į FR0514 formoje nustatytas eilutes, į AVMI firminį blanką nukopijuojama www.vmi.lt tinklalapyje paskelbta FR0514 forma ir pildoma tiek eilučių, kiek reikia paveldimam turtui (ar kitiems duomenims) įrašyti.

FR0514 forma gali būti išdėstyta keliuose sunumeruotuose lapuose.

25. FR0514 formoje nurodomas toks gyventojo paveldimas turtas:

25.1. nekilnojamasis daiktas ir (ar) privalomos teisinės registracijos kilnojamasis daiktas;

25.2. įtraukti ir (ar) neįtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vertybiniai popieriai, pinigai nacionaline ar užsienio valiuta;

25.3. antikvariniai meno kūriniai, meno kūriniai (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes bei objektus, saugomus kaip kultūros vertybės);

25.4. antikvariniai tauriųjų metalų gaminiai ir antikvariniai brangakmenių gaminiai;

25.5. taurieji metalai, brangakmeniai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai;

25.6. kitas kilnojamasis daiktas, kurio neprivaloma teisiškai registruoti.

26. Jei gyventojas prašymus apskaičiuoti paveldimo turto (iš to paties turto palikėjo) apmokestinamąją vertę AVMI pateikia kelis kartus skirtingu metu ir dėl dalies paveldimo turto FR0514 forma jau yra jam išduota, į užpildomą formą turi būti įrašomas visas paveldimas turtas. Šios formos viršuje įrašomas žodis „Patikslinta“, nurodoma tikslinamos formos išdavimo data ir numeris, pvz., „Patikslinta (2007-09-06 FR0514 forma Nr. 176)“.

27. Gyventojo prašymu, patikslinta FR0514 forma turi būti išduodama ir tada, kai pasikeičia paveldimo turto duomenys (pvz., kai gyventojas kreipiasi antrą kartą dėl to paties paveldimo daikto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo, o daikto vertė yra pasikeitusi).

28. FR0514 formos grafoje „Eil. Nr. „ turi būti įrašomas kiekvieno daikto eilės numeris.

29. FR0514 formos grafoje „Turto rūšis“ remiantis Turto rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 43, turi būti įrašomas turto (paveldimo daikto) rūšies kodas.

30. FR0514 formos grafoje „Pavadinimas“ nurodomas:

30.1. daikto (jo dalies) pavadinimas, daikto dalis, unikalus numeris, kai paveldimas nekilnojamasis daiktas ar jo dalis (pvz., gyvenamasis namas, unikalus Nr. 8888-8888-8888; 1/2 buto, unikalus Nr. 9999-9999-9999);

30.2. daikto pavadinimas, daikto dalis, modelis ir markė, kai paveldimas privalomos teisinės registracijos kilnojamasis daiktas ar jo dalis (pvz., automobilis „Tenn Fast 4W“);

30.3. daikto pavadinimas, daikto dalis, kai paveldimas kilnojamasis daiktas (jo dalis), kurio neprivaloma teisiškai registruoti, vertybiniai popieriai, pinigai užsienio valiuta (pvz., V. Pavardenio paveikslas „Vakaras“, AB „ Įmonė“ akcijos, JAV doleriai).

31. FR0514 formos grafoje „Adresas“ įrašoma:

31.1. nekilnojamojo daikto adresas, kai paveldimas nekilnojamasis daiktas;

31.2. savivaldybės, kurios teritorijoje paveldėjimas įforminamas, pavadinimas, kai paveldimi tik kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir (ar) pinigai. Įrašomas tos savivaldybės, kurios teritorijoje įforminamas paveldėjimas, pavadinimas (t. y. ta savivaldybė, kurios teritorijoje yra pažymą apie paveldimą turtą paveldėtojui išdavęs notarų biuras).

Kai į FR0514 formą įrašomi ir nekilnojamieji daiktai, ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir (ar) pinigai, nurodomi tik nekilnojamųjų daiktų adresai (savivaldybė, kurios teritorijoje įforminamas paveldėjimas, neįrašoma). Adresas ir savivaldybės pavadinimas įrašomi Adresų formavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

32. FR0514 formos grafoje „Vertė (Lt)“ nurodoma kiekvieno įrašomo daikto (jo dalies) vertė (litais), kurią nustatė tai atlikti įgaliota įstaiga.

33. FR0514 formos eilutėje „Visa vertė (Lt)“ nurodoma viso šioje formoje įrašyto paveldimo turto vertė (litais).

34. FR0514 formos eilutėje „Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis*“ įrašomas privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis (Lt), kuris apskaičiuojamas FR0514P formoje. Įrašoma paveldimo turto mokesčio suma turi būti lygi FR0514P formos penktoje arba šeštoje eilutėje įrašytai sumai.

Mokesčio suma įrašoma tik sveikais skaičiais, t. y. 49 ir mažiau centų atmetami, o 50 ir daugiau centų laikomi litu.

Kai FR0514 forma išduodama paveldėtojui, pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus atleistam nuo paveldimo turto mokesčio sumokėjimo, arba kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra mažesnė už šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą lengvatą, tai mokesčiui įrašyti skirtoje eilutėje turi būti įrašomas nulis.

35. FR0514 formos eilutė „Perskaičiuota mokėtina paveldimo turto mokesčio suma**“ užpildoma, kai gyventojas pateikia savivaldybės tarybos sprendimą sumažinti paveldimo turto mokestį ar visai nuo jo atleisti. Įrašytina suma apskaičiuojama po to, kai užpildoma Aprašo forma, ir yra lygi Aprašo formos 5 grafos visų eilučių sumai. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, tai turi būti įrašomas nulis.

Mokesčio suma įrašoma tik sveikais skaičiais, t. y. 49 ir mažiau centų atmetami, o 50 ir daugiau centų laikomi litu.

36. FR0514 formos tam skirtoje vietoje turi būti įrašoma mokėtina paveldimo turto mokesčio suma, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numeris, mokesčio įmokos kodas, banko kodas ir jo pavadinimas.

37. Užpildytą FR0514 formą turi pasirašyti, nurodyti savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir patvirtinti AVMI antspaudu AVMI valstybės tarnautojas arba pagal darbo sutartį dirbantis ir darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantis darbuotojas (toliau – darbuotojas).

 

IV.  FR0514P FORMOS UŽPILDYMAS

 

38. FR0514P formoje turi būti įrašomi duomenys, reikalingi paveldimo turto apmokestinamajai vertei ir paveldimo turto mokesčiui apskaičiuoti.

39. FR0514P formoje turi būti įrašoma:

39.1. pirmoje eilutėje – visa paveldimo turto vertė, kuri turi atitikti FR0514 formos eilutėje „Visa vertė (Lt)“ įrašytą sumą;

39.2. antroje eilutėje – 30 procentų paveldimo turto vertės. Įrašytina suma apskaičiuojama FR0514P formos 1 eilutėje įrašytą sumą padauginus iš 0,3;

39.3. trečioje eilutėje – paveldimo turto apmokestinamoji vertė, kuri yra lygi FR0514P formos 1 ir 2 eilutėse įrašytų sumų skirtumui;

39.4. ketvirtoje eilutėje – paveldimo turto apmokestinamoji vertė, sumažinta 10000 litų (t. y. taikoma Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto lengvata: „neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 10 tūkst. litų.“). Ši lengvata taikoma kiekvienam paveldėtojui kiekvieno paveldėjimo atveju. Lengvatos taikymo pavyzdys pateiktas Taisyklių 3 priede. Šioje 4 eilutėje įrašytina suma apskaičiuojama iš FR0514P formos 3 eilutėje įrašytos sumos atėmus 10000 litų. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, tai 4 eilutėje turi būti įrašomas nulis;

39.5. penktoje eilutėje – privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis, apskaičiuotas taikant 5 procentų mokesčio tarifą. Ši eilutė pildoma, kai FR0514P formos 3 eilutėje nurodyta suma yra mažesnė už 0,5 mln. litų arba kai šios sumos yra lygios. Įrašytina suma apskaičiuojama FR0514P formos 4 eilutėje nurodytą sumą padauginus iš 0,05. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, tai 5 eilutėje turi būti įrašomas nulis;

39.6. šeštoje eilutėje – privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis, apskaičiuotas taikant 10 procentų mokesčio tarifą. Ši eilutė pildoma, kai FR0514P formos 3 eilutėje nurodyta suma yra didesnė už 0,5 mln. litų. Įrašytina suma apskaičiuojama FR0514P formos 4 eilutėje nurodytą sumą padauginus iš 0,1. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, tai 6 eilutėje turi būti įrašomas nulis.

 

V. APRAŠO FORMOS UŽPILDYMAS

 

40. Kai paveldimas nekilnojamasis daiktas arba keli nekilnojamieji daiktai, esantys tame pačiame mieste (rajone), įskaitant atvejus, kai kartu paveldimi ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, sumokėtas paveldimo turto mokestis turi būti įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra tie nekilnojamieji daiktai, biudžetą.

Kai paveldimi keli nekilnojamieji daiktai, esantys skirtinguose miestuose (rajonuose), sumokėtas paveldimo turto mokestis į kiekvienos savivaldybės biudžetą turi būti įskaitomas proporcingai jos teritorijoje esančio nekilnojamojo daikto vertei (pagal Taisyklių 4 priede pateikiamą 1 pavyzdį).

Tais atvejais, kai kartu su nekilnojamaisiais daiktais, esančiais skirtinguose Lietuvos miestuose (rajonuose), paveldimi ir kilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir (ar) pinigai, tai sumokėtas paveldimo turto mokestis už šiuos kilnojamuosius daiktus, vertybinius popierius, pinigus turi būti įskaitomas proporcingai į savivaldybių, kurių teritorijose yra tie nekilnojamieji daiktai, biudžetą (pagal Taisyklių 4 priede pateikiamą 2 pavyzdį).

41. Užpildyti Aprašo formą ir sumokėtą paveldimo turto mokestį paskirstyti atitinkamoms savivaldybėms turi paveldimo turto apmokestinamąją vertę nustačiusi AVMI. Gyventojui išdavus patikslintą FR0514 formą, turi būti užpildoma ir patikslinta Aprašo forma, kurios viršuje įrašomas žodis „Patikslinta“ ir nurodoma patikslintos FR0514 formos išdavimo data ir numeris, pvz.: „Patikslinta pagal 2007-09-06 FR0514 formą Nr. 176)“.

Aprašo formos pildyti nereikia, kai FR0514 forma išduodama gyventojui, pagal Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktą atleistam nuo paveldimo turto mokesčio sumokėjimo.

42. Aprašo forma turi būti užpildoma taip:

42.1. eilutėje „Pagrindas:...“ turi būti įrašomas paveldėtojui, kurio sumokėtas paveldimo turto mokestis turi būti įskaitytas į atitinkamos savivaldybės biudžetą, išduotos FR0514 formos data, numeris, paveldėtojo vardas, pavardė ir identifikacinis numeris;

42.2. pirmoje grafoje – savivaldybės, į kurios biudžetą įskaitytinas mokestis (jo dalis), kodas (savivaldybių kodų sąrašas yra Aprašo formos antroje pusėje);

42.3. antroje grafoje – savivaldybės, į kurios biudžetą įskaitytinas mokestis (jo dalis), pavadinimas;

42.4. trečioje grafoje – į 2 grafoje nurodytos savivaldybės biudžetą įskaitytina mokesčio suma (Lt, ct);

42.5. ketvirtoje grafoje – mokesčio suma (Lt, ct), kuria 2 grafoje nurodytos savivaldybės tarybos sprendimu mažinamas mokėtinas mokestis;

42.6. penktoje grafoje – į 2 grafoje nurodytos savivaldybės biudžetą priklausanti įskaityti mokesčio suma (Lt, ct), apskaičiuota iš šios eilutės 3 grafoje nurodytos sumos atėmus šios eilutės 4 grafoje įrašytą sumą. Jei apskaičiuota suma lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis;

42.7. eilutėje „Iš viso:“ turi būti įrašoma visa į savivaldybių biudžetus priklausanti įskaityti mokesčio suma (Lt, ct), apskaičiuota sudėjus visų 5 grafos eilučių sumas. Šioje eilutėje įrašoma mokesčio suma turi sutapti su FR0514 formos eilutėje „Perskaičiuota mokėtina paveldimo turto mokesčio suma**“ įrašyta suma arba su FR0514 formos eilutėje „Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis*“ įrašyta suma (kai eilutė „Perskaičiuota mokėtina paveldimo turto mokesčio suma**“ neužpildyta).

Aprašo forma gali būti išdėstyta keliuose sunumeruotuose lapuose.

43. Aprašo formą užpildyti, nurodyti savo pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę turi AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. FR0513 formos, FR0514 formos, FR0514P formos ir Aprašo formos turi būti užpildomos laikantis šių Taisyklių.

45. AVMI kaupia FR0513 formose nurodytus duomenis ir jų pagrindu išduoda FR0514 ir FR0514P formas, jų bei Aprašo formų duomenis suveda į magnetinių laikmenų duomenų bazes.

 

_________________


 

Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(gyventojo vardas, pavardė ir identifikacinis numeris)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

 

________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

________________ skyriui

(adresatas)

 

PRAŠYMAS

 

_____________

(data)

__________________

(vieta)

 

Prašau apskaičiuoti notaro 200 -___-___ išduotoje pažymoje Nr. __________  nurodyto

(data)

paveldimo buto apmokestinamąją vertę.

 

 

PRIDEDAMA.

1. Notaro pažyma, 1 lapas.

2. Registrų centro pažyma, 1 lapas.

 

_________________                                                ______________________

(parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklių

2 priedas

 

ADRESŲ ĮRAŠYMO PAVYZDŽIAI

 

Jeigu adresatas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys išdėstomos 1 pavyzdyje nurodyta tvarka:

 

1 pavyzdys

Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12;

Utena, J.Basanavičiaus g. 10-5;

Elektrėnai, Laisvės g. 10;

Vilnius, Vilniaus g. 12A-6;

Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B.

 

Jeigu adresatas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybė, miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra), arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:

 

2 pavyzdys

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15;

Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10;

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g., 255 skl.;

Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5;

Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15;

Utenos r. sav., Daugailių sen., Radeikių k., Alyvų g. 12.

 

_________________


 

Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklių

3 priedas

 

TAIKOMOS PAVELDIMO TURTO LENGVATOS APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

 

1. Notaro išduotoje pažymoje nurodyta, kad gyventojas paveldi 1 kambarį ir 1/2 bendro naudojimo patalpų 2 kambarių bute. Šio paveldimo turto vertė yra 10000 Lt.

Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama paveldimo kambario ir 1/2 bendro naudojimo patalpų apmokestinamoji vertė (70 procentų paveldimo turto vertės), kuri mažinama 10000 Lt (t. y. taikoma Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta mokesčio lengvata):

10000 Lt – (10000 Lt x 30 : 100) – 10000 Lt = – 3000 Lt.

2. Vėliau išduotoje notaro pažymoje nurodyta, kad šis gyventojas paveldi indėlį, kurio suma yra 7000 Lt.

Apskaičiuojama viso paveldimo turto (buto dalies ir indėlio) apmokestinamoji vertė, sumažinta 10000 Lt:

17000 – (17000 Lt x 30 : 100) – 10000 = 1900 Lt.

 

_________________


 

Paveldimo turto vertės pažymos, paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklių

4 priedas

 

Į SKIRTINGŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS ĮSKAITYTINO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

 

1 pavyzdys

Gyventojas paveldi:

100000 Lt vertės butą Utenos rajone.

200000 Lt vertės gyvenamąjį narna Molėtuose.

Bendra turto vertė – 300000 Lt.

1) Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama viso paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 procentų jo vertės), kuri mažinama 10000 Lt:

300000 Lt – (300000 x 30 : 100) – 10000 Lt = 200000 Lt.

2) Apskaičiuojamas privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis:

200000 Lt x 5 : 100 = 10000 Lt.

3) Apskaičiuojama, kokią viso turto vertės dalį sudaro butas:

100000 Lt : 300000 Lt = 0,3333.

4) Apskaičiuojama, kokią viso turto vertės dalį sudaro gyvenamasis namas:

200000 Lt : 300000 Lt = 0,6667.

5) Mokesčio už paveldimą butą suma yra:

10000 Lt x 0,3333 = 3333 Lt.

6) Mokesčio už paveldimą gyvenamąjį namą suma yra:

10000 Lt x 0,6667 = 6667 Lt.

Vadinasi, į Utenos rajono savivaldybės biudžetą įskaitytina paveldimo turto mokesčio suma yra 3333 Lt, o į Molėtų rajono savivaldybės biudžetą – 6667 Lt.

 

2 pavyzdys

Gyventojas paveldi:

100000 Lt vertės butą Utenos r.,

15000 Lt indėlį banko įstaigoje,

200000 Lt vertės gyvenamąjį namą Molėtuose.

Bendra turto vertė – 315000 Lt.

1) Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuojama viso paveldimo turto apmokestinamoji vertė, kuri mažinama 10000 Lt:

315000 Lt – (315000 x 30 : 100) – 10000 Lt = 210500 Lt.

2) Apskaičiuojamas privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis:

210500 Lt x 5 : 100 = 10525 Lt.

3) Apskaičiuojama nekilnojamojo turto vertė:

100000 Lt + 200000 Lt = 300000 Lt.

4) Apskaičiuojama į Utenos rajono savivaldybės biudžetą įskaitytina paveldimo turto mokesčio suma:

100000 Lt : 300000 Lt x 10525 Lt = 3508,33 Lt.

5) Apskaičiuojama į Molėtų rajono savivaldybės biudžetą įskaitytina paveldimo turto mokesčio suma:

200000 Lt : 300000 Lt x 10525 Lt = 7016,67 Lt.

 

_________________


 

FR1030 forma

patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu
Nr. VA-27

 

PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSKAITYMO
Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS APRAŠAS

 

Pagrindas:_________________ FR0514 forma Nr. ___________, išduota

(data)

____________________________________________________ , _____________________.

(paveldėtojo vardas, pavardė)                                     (identifikacinis numeris)

 

Savivaldybės, į kurios biudžetą įskaitytinas mokestis (jo dalis), kodas

Savivaldybės, į kurios biudžetą įskaitytinas mokestis (jo dalis), pavadinimas

Įskaitytina mokesčio suma (Lt, ct)

Mokesčio suma, kuria savivaldybės tarybos sprendimu mažinamas mokėtinas mokestis (Lt, ct)

Priklausanti įskaityti mokesčio suma (Lt, ct)

(3 gr. – 4 gr.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

_______________________                                  ____________________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

Savivaldybių kodai

 

11

Alytaus m.

48

Kalvarijos

18

Marijampolės

32

Akmenės r.

49

Kaišiadorių r.

61

Mažeikių r.

33

Alytaus r.

19

Kauno m.

62

Molėtų r.

34

Anykščių r.

52

Kauno r.

23

Neringos

12

Birštono

53

Kėdainių r.

63

Pagėgių

36

Biržų r.

54

Kelmės

65

Pakruojo

15

Druskininkų

21

Klaipėdos m.

25

Palangos

42

Elektrėnų

55

Klaipėdos r.

27

Panevėžio m.

45

Ignalinos r.

56

Kretingos r.

66

Panevėžio r.

46

Jonavos r.

57

Kupiškio

67

Pasvalio

47

Joniškio r.

58

Kazlų Rūdos

68

Plungės

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

 

 

 

 

 

 

71

Radviliškio r.

91

Šiaulių r.

 

 

72

Raseinių r.

77

Tauragės r.

 

 

73

Rokiškio r.

78

Telšių r.

 

 

74

Rietavo

79

Trakų r.

 

 

75

Skuodo r.

81

Ukmergės r.

 

 

84

Šakių r.

82

Utenos r.

 

 

85

Šalčininkų r.

13

Vilniaus m.

 

 

86

Švenčionių r.

41

Vilniaus r.

 

 

87

Šilalės r.

30

Visagino m.

 

 

88

Šilutės r.

38

Varėnos r.

 

 

89

Širvintų r.

39

Vilkaviškio r.

 

 

29

Šiaulių m.

43

Zarasų r.

 

 

 

_________________