LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SPRENDIMO dėl UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANčio DARBo ATITIKties LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIams PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2012 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-587

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2012, Nr. 85-4450) 44-1 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir įgyvendindama 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17):

1. T v i r t i n u Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587

 

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikio Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatymo kriterijus, poreikio įvertinimą ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas užsieniečiams, atvykstantiems iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, ir užsieniečiams, atvykstantiems iš Europos Sąjungos valstybės narės bei turintiems tos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2012, Nr. 85-4450) 2 straipsnyje.

4. Užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikio Lietuvos Respublikos darbo rinkoje įvertinimą atlieka Lietuvos darbo birža.

5. Šis Aprašas netaikomas Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise.

 

II. UŽSIENIEČIŲ AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO POREIKIO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOJE NUSTATYMO KRITERIJAI

 

6. Užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1. atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, pirmenybė teikiama Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui bei jo šeimos nariui arba trečiosios šalies piliečiui, teisėtai gyvenančiam Lietuvoje ir jau esančiam Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat užsieniečiui, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusiam ilgalaikio gyventojo statusą, pageidaujančiam persikelti į Lietuvos Respubliką dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo;

6.2. teritorinėje darbo biržoje darbdavio užregistruota laisva darbo vieta buvo neužimta ne mažiau kaip 21 kalendorinę dieną nuo jos registracijos darbo biržoje dienos;

6.3. darbdavys, užregistravęs laisvą darbo vietą teritorinėje darbo biržoje, tuo pačiu metu aktyviai ieškojo aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojo, tačiau nerado specialisto, atitinkančio keliamus kvalifikacinius reikalavimus (skelbė savo interneto svetainėje, spaudoje, kreipėsi į personalo paieškos agentūrą ir pan.);

6.4. Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje nėra registruota ieškančių darbo asmenų, atitinkančių keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir galinčių užimti šio Aprašo 6.2 punkte nurodytą laisvą darbo vietą;

6.5. darbdavys, per pusę metų įdarbinęs daugiau nei 5 užsieniečius, prieš 3 mėnesius iki prašymo, nurodyto šio Aprašo 7 punkte, pateikimo dienos informavo teritorinę darbo biržą apie prognozuojamą įdarbinimo poreikį savo įmonėje.

 

III. PRAŠYMO PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PATEIKIMAS

 

7. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi pateikti teritorinei darbo biržai, kurioje įregistravo laisvą darbo vietą, nustatytos formos prašymą (priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus:

7.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

7.2. Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarime Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290), kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama;

7.3. kompetentingos institucijos sprendimą dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5403), jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-668 (Žin., 2010, Nr. 104-5419);

7.4. pažymą, kad aktyviai ieškojo darbuotojo, kaip numatyta šio Aprašo 6.3 punkte;

7.5. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.

8. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi kopiją ir šio Aprašo 7.5 punkte nurodytą dokumentą.

9. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, šio Aprašo 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 punktuose nurodytus dokumentus ir galiojančio kitos valstybės narės užsieniečiui išduoto leidimo apsigyventi ir dirbti („ES mėlynosios kortelės“) kopiją. Prašymą ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus darbdavys gali pateikti teritorinei darbo biržai ir tada, kai užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę), tebegyvena pirmosios Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje.

10. Dokumentai, parengti užsienio kalba, privalo būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro. Šio Aprašo 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytus dokumentus priėmęs teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas padaro jų kopijas ir jas patvirtina, o originalus atiduoda juos pateikusiam asmeniui.

11. Priėmęs šio Aprašo 7, 8 arba 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas patikrina, ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

11.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

11.2. nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla;

11.3. Prašyme nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

11.4. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

11.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 413, 414, 2063 straipsnius;

11.6. neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 102-4585; 2012, Nr. 82-4272) 121 straipsnį;

11.7. fizinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

12. Darbdaviui pageidaujant, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.

13. Jeigu darbdavys neatitinka šio Aprašo 11.4 punkte nustatyto reikalavimo, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas paprašo per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo pateikti patikslintą informaciją ir kompetentingos institucijos išduotą dokumentą. Šio Aprašo 14 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol teritorinėje darbo biržoje bus gauta patikslinta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

IV. SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

 

14. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 7, 8 arba 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus.

15. Kilus įtarimui, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra (buvo) suklastotas (-i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir šio Aprašo 14 ar 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol bus priimtas kompetentingos institucijos sprendimas. Apie šio Aprašo 14 ar 16 punkte nurodyto termino sustabdymą darbdavys informuojamas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas elektroniniu paštu. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, pranešimas išsiunčiamas darbdaviui paštu.

16. Lietuvos darbo biržos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, remdamasis teritorinės darbo biržos išvada ir įvertinęs šio Aprašo 6 punkte nustatytus kriterijus, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo išvados iš teritorinės darbo biržos gavimo dienos priima sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

17. Sprendime dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, kvalifikacija, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis, numatomas darbo užmokestis darbo sutarties laikotarpiu, darbo vieta (įmonė, įstaiga, organizacija, kodas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. paštas; filialas ar atstovybė, struktūrinis padalinys; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, adresas, telefono nr., fakso nr., el. paštas;) ir darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių), sprendimo apskundimo tvarka.

18. Apie priimtą sprendimą Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo kopiją. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, sprendimas išsiunčiamas darbdaviui paštu.

19. Darbdaviui pateikus prašymą nutraukti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo procedūrą, kai šio Aprašo 14 ir (arba) 16 punkte nustatytas terminas yra sustabdytas, procedūra nutraukiama.

 

V. PRAŠYMO NETENKINIMO PAGRINDAI

 

20. Prašymo netenkinimo pagrindai:

20.1. pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti;

20.2. netenkinami šio Aprašo 6 punkte nustatyti kriterijai;

20.3. darbdavys neatitinka bent vieno šio Aprašo 11 punkte nustatyto reikalavimo;

20.4. pateikti ne visi šio Aprašo 7, 8 arba 9 punkte nurodyti dokumentai;

20.5. per nustatytą terminą nepateikta šio Aprašo 13 punkte nurodyta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

VI. SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PANAIKINIMAS

 

21. Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinamas, kai:

21.1. paaiškėja, kad pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, suklastoti arba yra padirbti;

21.2. paaiškėja, kad darbdavys nevykdo įsipareigojimo darbo sutarties laikotarpiu mokėti darbo užmokestį, ne mažesnį negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba pasikeitė Prašyme pateikta informacija apie užsieniečio darbo vietą;

21.3. darbdavys pateikia prašymą panaikinti sprendimą;

21.4. darbdavys per šio Aprašo 23 punkte nustatytą terminą neužregistravo darbo sutarties;

21.5. gaunamas šio Aprašo 24 punkte nurodytas pranešimas.

22. Apie panaikintą sprendimą Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo kopiją. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, sprendimas išsiunčiamas darbdaviui paštu.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Darbdavys per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išdavimo dienos pateikia darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai, kuri, patikrinusi, ar sutartis atitinka Prašyme pateiktą informaciją, ją registruoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos žurnale. Apie užregistruotą darbo sutarties kopiją teritorinė darbo birža per 5 kalendorines dienas informuoja Lietuvos darbo biržą ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių.

24. Darbdavys privalo pranešti teritorinei darbo biržai per 3 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo:

24.1. apie darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatoma mokėti mažiau negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

24.2. apie darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei nustatytas darbo sutartyje darbo užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.).

25. Gavusi šio Aprašo 24 punkte nurodytą pranešimą, teritorinė darbo birža apie pakeitimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Lietuvos darbo biržą.

26. Ginčai dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. pašto adresas)

 

______________________________ darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

____________ Nr. _____

(data)

 

Pateikiu duomenis apie užsienietį:

 

Vardas ir pavardė _____________________________________________________________

Ankstesnė pavardė ____________________________________________________________________

Gimimo data:   metai- mėnuo- diena                                                                    Lytis:  mot. / vyr.

 

Pilietybė ____________________________________________________________________

 

Asmens dokumentas (nurodyti vieną):

(a) Pasas Nr.__________________, galioja iki ______________________________________ .

(b) Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (pagal LR UTPI 441 str.) Nr. _________, galioja iki            .

(c) Kitoje valstybėje narėje išduota ES mėlynoji kortelė“ Nr. _____________, galioja iki ____ .

 

Kvalifikacija_________________________________________________________________ .

 

Laisva darbo vieta buvo registruota teritorinėje darbo biržoje ______________________ .

(data)

Numatomas darbo sutarties laikotarpis: nuo  ___________________ iki _____________ .

 

Įsipareigoju darbo sutarties laikotarpiu mokėti ne mažesnį negu ____ Lt dydžio darbo užmokestį.

 

Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr.73-2539) 441 straipsnio 1dalies 1 punktu:„....įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, kurioje numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai“

 

Numatoma šio užsieniečio darbo vieta: ________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, adresas,

___________________________________________________________________________ .

tel. nr., fakso nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Numatoma darbo funkcija: ________________________________________________ .

(profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

__________________

(pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________