LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SIŪLOMŲ ĮRAŠYTI Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 2 d. Nr. ĮV-42

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. Tvirtinu Siūlomų įrašyti į Kultūros vertybių registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                REMIGIJUS VILKAITIS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. ĮV-42

 

SIŪLOMŲ ĮRAŠYTI Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Siūlomų įrašyti į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijų aprašas (toliau – Aprašas) nustato siūlomų įrašyti į Registrą kilnojamųjų daiktų vertinimo kriterijus (toliau – Vertinimo kriterijai) ir jų taikymą.

2. Aprašas taikomas Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai teikiant išvadas ir kultūros ministrui priimant sprendimus įrašyti į Registrą kilnojamuosius daiktus ar išbraukti iš Registro kilnojamąsias kultūros vertybes.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-31833) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMAS

 

4. Į Registrą gali būti siūlomi įrašyti Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 3 straipsnyje išvardinti kilnojamieji daiktai, atitinkantys bent vieną Aprašo 5 punkte nustatytą Vertinimo kriterijų bei neįtraukti į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus ir Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus.

5. Nustatomi šie Vertinimo kriterijai:

5.1. tipiškumo – charakteringumo kriterijus, geriausiai iliustruojantis kultūros proceso raidos etapus ar atskiro kilnojamojo daikto tipo požymius;

5.2. svarbumo – įtakos kriterijus, rodantis svarbą visuomenės ir valstybės vystymosi, kultūros sklaidos procesams;

5.3. retumo – kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinamas negausiai išlikęs ar nedažnai pasitaikantis kilnojamasis daiktas;

5.4. unikalumo – kokybinis ir kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinama išskirtinė kultūrinė vertė.

6. Į Registrą siūlomų įrašyti kilnojamųjų daiktų vertinimą sudaro:

6.1. amžiaus cenzo ir autentiškumo požymių patikra;

6.2. kilnojamųjų daiktų kultūrinės vertės nustatymas pagal Aprašo 5 punkte nurodytus Vertinimo kriterijus.

7. Amžiaus cenzą atitinka visi prieš 50 metų ir anksčiau sukurti kilnojamieji daiktai. Jie gali būti siūlomi įrašyti į Registrą, jeigu atitinka bent vieną Aprašo 5 punkte nustatytą Vertinimo kriterijų.

8. Kilus abejonių dėl kilnojamojo daikto atitikimo Aprašo 7 punkte nustatytam amžiaus cenzui, remiantis istoriniais, menotyriniais ir fiziniais tyrimais atliekama autentiškumo požymių patikra.

9. Kilnojamieji daiktai, neatitinkantys Aprašo 7 punkte nustatyto amžiaus cenzo, gali būti siūlomi įrašyti į Registrą, jeigu jie atitinka bent vieną Aprašo 5 punkte nustatytą Vertinimo kriterijų ir bent vieną iš šių sąlygų:

9.1. yra mirusių ar Lietuvoje nebegyvenančių autorių kūriniai;

9.2. yra etapiniai savo laikmečio kūriniai, reikšmingi Lietuvos kultūros ir meno istorijai, taip pat visuotinai pripažintų autorių kūriniai;

9.3. yra etninės kultūros objektai, tęsiantys senąsias tradicijas;

9.4. yra kilnojamieji objektai, patekę į temines, specializuotas, istoriškai susiformavusias kolekcijas bei rinkinius;

9.5. yra tiksliai pagal ikonografinę medžiagą atkurti kilnojamieji daiktai.

10. Nustatant kilnojamojo daikto kultūrinę vertę jo būklė negali būti pripažįstama kaip kultūrinę vertę menkinanti aplinkybė.

11. Kilnojamoji kultūros vertybė, atitinkanti unikalumo kriterijų, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali būti siūloma skelbti kultūros paminklu.

12. Už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakinga institucija, nustačiusi į Registrą įrašytos kilnojamosios kultūros vertybės kultūrinės vertės pakitimą, gali kreiptis į Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisiją ir inicijuoti pakartotinį to kilnojamojo daikto kultūrinės vertės nustatymą.

13. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai nustačius kilnojamosios kultūros vertybės kultūrinės vertės pokyčius, jos raštišku teikimu Registro tvarkytojas patikslina kilnojamosios kultūros vertybės duomenis Registre.

14. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai nustačius, kad kilnojamoji kultūros vertybė neteko kultūrinės vertės, ji Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali būti siūloma išbraukti iš Registro.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija metodiškai vadovauja Aprašo taikymui.

16. Ginčai dėl Aprašo taikymo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________