LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 1653

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 74-1768) ir įgyvendindama Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 852 (Žin., 2003, Nr. 65-2947), 3.32 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos matavimo priemonių registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos matavimo priemonių registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos matavimo priemonių registro veiklos pradžią – 2005 m. kovo 1 dieną.

4. Pavesti Valstybinei metrologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki 2005 m. kovo 1 d. perkelti į šiuo nutarimu įsteigtą Lietuvos matavimo priemonių registrą sukauptus duomenis apie Lietuvoje patvirtintus matavimo priemonių tipus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu

Nr. 1653

 

LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos matavimo priemonių registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos matavimo priemonių registro (toliau vadinama – registras) steigimą, paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigos teises ir pareigas, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras yra valstybės registras.

3. Registro objektai yra Valstybinės metrologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė metrologijos tarnyba) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti matavimo priemonių tipai, kuriuos Lietuvos Respublikoje leidžiama gaminti arba naudoti.

4. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti juridiniams ir fiziniams asmenims duomenis apie Lietuvos Respublikoje gaminamas ar naudojamas matavimo priemones įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su registro duomenimis.

5. Registro duomenų teikėjai – juridiniai asmenys.

6. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

7. Registro duomenys kaupiami kompiuterinėje laikmenoje Valstybinės metrologijos tarnybos tvarkomoje duomenų bazėje. Registras yra viešas.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA

 

8. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaiga (toliau vadinama – registro įstaiga) yra Valstybinė metrologijos tarnyba.

9. Registro įstaiga:

9.1. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir jo duomenų sauga;

9.2. koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo darbus;

9.3. užtikrina tinkamą registro veikimą, registro duomenų ir dokumentų saugą;

9.4. registruoja patvirtintus matavimo priemonių tipus, įrašydama jų duomenis į registro duomenų bazę;

9.5. išregistruoja matavimo priemonių tipus iš registro;

9.6. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

9.7. teikia informaciją apie registre kaupiamus duomenis šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.8. užtikrina, kad registras veiktų nepertraukiamai;

9.9. atlieka registro informacinės sistemos priežiūros darbus;

9.10. tvarko registro duomenų ir dokumentų archyvą;

9.11. skiria darbuotojus, atsakingus už registro duomenų tvarkymą;

9.12. atlieka kitas šiuose Nuostatuose nurodytas ir jai priskirtas funkcijas.

10. Įrašyti į registrą duomenis, taisyti jame klaidas turi teisę tik registro įstaigos įgalioti už duomenų tvarkymą atsakingi darbuotojai.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

11. Registre tvarkomi ir kaupiami šie duomenys:

11.1. matavimo priemonės tipo identifikavimo kodas. Kiekvieno tipo matavimo priemonei suteikiamas atskiras identifikavimo kodas. Pirmasis skaitmuo rodo: 1 (vienetas) – matavimo priemonė gaminama Lietuvoje, 2 (dvejetas) – matavimo priemonė importuojama; antrasis skaitmuo – registravimo eilės numeris, trečiasis – matavimo priemonės tipo patvirtinimo metai. Identifikavimo kodo struktūra: pirmoji dalis – vienas ženklas, antroji dalis – keturi ženklai, trečioji dalis – keturi ženklai (pavyzdžiui, 1-1000: 2004, 2-1001: 2004);

11.2. matavimo priemonės pavadinimas;

11.3. matavimo priemonės tipas ir jo modifikacijos (jeigu jų yra);

11.4. matavimo priemonės tipo pavadinimas, jo modifikacijų ženklinimas, techninės ir metrologinės charakteristikos (paklaidos, tikslumo klasės, vardiniai dydžiai, maitinimas, temperatūra, matmenys, masė ir kiti parametrai);

11.5. normatyvinio dokumento, nustatančio matavimo priemonės tipo reikalavimus, pavadinimas, data ir numeris;

11.6. matavimo priemonės tipo patvirtinimo pažymėjimo data ir numeris;

11.7. matavimo priemonės tipo įrašymo į registrą ir išbraukimo iš jo data;

11.8. matavimo priemonės tipo gamintojo pavadinimas ir jo rekvizitai;

11.9. dokumentus pateikusio duomenų teikėjo pavadinimas, jo rekvizitai.

 

IV. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

12. Registro duomenys yra vieši ir šių Nuostatų nustatyta tvarka neatlygintinai teikiami registro duomenų gavėjams.

13. Registro duomenis registro įstaiga teikia šiais būdais:

13.1. perduoda kompiuterinėje laikmenoje. Registras skelbiamas registro įstaigos išlaikomame ir viešai prieinamame interneto tinklalapyje;

13.2. išduoda pažymas;

13.3. teikia registro išrašus ir kitą informaciją (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu);

13.4. kitais teisės aktų nustatytais būdais.

14. Registro išrašus, pažymas ir dokumentus turi teisę teikti tik registro įstaiga.

15. Registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti apribotas, jeigu tai kenkia arba gali pakenkti:

15.1. valstybės saugumui ir gynybai;

15.2. nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo tyrimui;

15.3. viešajai tvarkai;

15.4. valstybės kontrolei ir priežiūrai;

15.5. pagrindiniams valstybės ekonominiams ir finansiniams interesams;

15.6. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugai.

16. Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip, negu nustato įstatymai.

17. Kiekvienas registro duomenų gavėjas registro duomenis privalo naudoti tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

18. Juridiniai ir fiziniai asmenys gautus registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodyti gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro įstaiga, ir šių Nuostatų nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.

19. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

20. Registro duomenys turi būti tinkami naudoti visoje Lietuvos Respublikos informacinėje infrastruktūroje.

21. Duomenys iš registro gaunami pagal duomenų teikimo sutartį.

22. Susijusių registrų duomenis draudžiama pakartotinai rinkti iš pirminių šaltinių ar tikslinti kitokiu būdu. Registruoti objektai pakartotinai kituose registruose neregistruojami.

23. Registro įstaiga atsako už tai, kad susijusiam registrui pateikti duomenys atitiktų registre įrašytus ir atnaujintus duomenis.

24. Registro įstaiga, susijusio registro pateiktuose duomenyse radusi klaidą, nedelsdama turi apie tai pranešti duomenis pateikusiai registro tvarkymo įstaigai, o ši, išnagrinėjusi nurodytus trūkumus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo registro duomenis ištaisyti, nedelsdama pateikti susijusiam registrui ir pranešti apie tai registro duomenų gavėjams, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

25. Registro duomenys ir registrui tvarkyti naudojama kompiuterinė programa nuosavybės teise priklauso valstybei.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

26. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

27. Registro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

28. Registro duomenys turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

29. Kad būtų užtikrinta registro duomenų sauga, pagal Bendruosius duomenų saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 12-45), rengiami ir registro įstaigos tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai.

30. Registro tvarkytojai registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka privalo užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

31. Atsakingi darbuotojai, tvarkantys registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį. Atsakingi darbuotojai duomenų paslaptį privalo saugoti net ir nutraukę su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

 

VIII. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

32. Registras finansuojamas iš registro įstaigai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

IX. REGISTRO LIKVIDAVIMAS

 

33. Sprendimą likviduoti registrą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

34. Sprendime likviduoti registrą nustatoma registro duomenų ir dokumentų perdavimo valstybės archyvui tvarka, registro duomenų teikėjų ir registro duomenų gavėjų informavimo tvarka, kitos registro likvidavimo priemonės. Registro duomenų ir dokumentų perdavimo valstybės archyvui tvarka ir terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

35. Registro įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo likviduoti registrą paskelbimo pateikia Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis registrų sąrašo tvarkymo įstaigai.

 

X. ATSAKOMYBĖ

 

36. Registro įstaiga, juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________