Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 725 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMĄ“ IR 2009 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1317 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2011 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1104

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 5 straipsniu ir 22 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 87-4187) 3 straipsnio 2 dalimi ir 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Energetikos ministeriją:

1.1. suderinus su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustatyti sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo ir naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo standartines sąlygas;

1.2. nustatyti perdavimo ir skirstymo sistemos, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų gamtinių dujų įrenginių įrengimo, plėtros, eksploatavimo, priežiūros ir apsaugos reikalavimus;

1.3. patvirtinti Prekybos gamtinėmis dujomis taisykles;

1.4. patvirtinti Naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisykles;

1.5. nustatyti leidimų statyti gamtinių dujų saugyklas, suskystintų gamtinių dujų įrenginius, jungiamuosius vamzdynus, įrengti naujas perdavimo ar skirstymo sistemas nedujofikuotoje (naujai dujofikuojamoje) teritorijoje ir tiesioginius vamzdynus išdavimo tvarką;

1.6. patvirtinti techninius saugos kriterijus ir nediskriminacines technines taisykles, užtikrinančias sistemų sąveiką ir nustatančias būtiniausius techninės konstrukcijos ir eksploatavimo reikalavimus, taikomus prijungiant prie sistemos suskystintų gamtinių dujų įrenginius, saugyklas, kitas perdavimo ar skirstymo sistemas ir tiesioginius vamzdynus;

1.7. nustatyti perdavimo, skirstymo ir suskystintų gamtinių dujų sistemų operatorių, tiekimo įmonių ir saugyklų metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų turinį;

1.8. pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atliktą ilgalaikių išlaidų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą spręsti dėl pažangių matavimo sistemų, kuriomis vartotojams būtų padedama aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, diegimo darbotvarkės;

1.9. priimti sprendimus dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumą užtikrinančių priemonių taikymo;

1.10. patvirtinti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių reorganizavimo sąlygų vertinimo tvarką.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 80-3242);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 126-5432).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

_________________