LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gegužės 30 d. Nr. I-1355

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 35-876)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio papildymas

Papildyti 6 straipsnio 1 punktą – po žodžio „tarnybas“ įrašyti žodžius „išskyrus aukštesniąsias ir profesines mokyklas“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

6 straipsnis.       Apskrities valdytojo įgaliojimai švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais

Apskrities valdytojas:

1) įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinės paramos ir globos įstaigas bei tarnybas, išskyrus aukštesniąsias ir profesines mokyklas;

2) atsako už šio straipsnio 1 punkte nurodytų valstybinių įstaigų funkcionavimą ir jų išlaikymą;

3) prižiūri bendrosios valstybinės švietimo, kultūros ir socialinės politikos vykdymą;

4) kartu su teritorinėmis darbo biržomis sprendžia gyventojų užimtumo problemas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________