Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. 831 „DĖL FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 879

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Nustatyti, kad lėšos, kurių reikia šiuo nutarimu patvirtintam Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašui įgyvendinti, išskyrus 51 punkte numatytas lėšas, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų.“

2. Papildyti nurodytu nutarimu patvirtintą Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą 51 punktu:

51. Šio aprašo 5 punkte nurodytiems asmenims švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį gali būti skiriama 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS