LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINIO SAVANORIŠKOJO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. kovo 23 d. Nr. 339

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 1999, Nr. 50-1599) 42 straipsnio 4 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 1999, Nr. 113-3283) 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisykles (pridedama).

2. Suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teisę aiškinti klausimus, susijusius su valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1139 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1754).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                    Irena Degutienė

______________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 339

 

VALSTYBINIO SAVANORIŠKOJO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu (toliau vadinama – savanoriškasis pensijų draudimas) gali draustis ne jaunesni kaip 16 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai tuo laiku, kai jie nėra draudžiami valstybiniu privalomuoju socialiniu pensijų draudimu (toliau vadinama – privalomasis pensijų draudimas), ir asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 7–13 punktuose.

2. Savanoriškuoju pensijų draudimu gali draustis:

2.1. asmenys, kurie nedraudžiami privalomuoju pensijų draudimu, – pagrindinei pensijos daliai gauti arba pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti;

2.2. asmenys, kurie draudžiami privalomuoju pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti, – papildomai pensijos daliai gauti.

3. Asmenys savanoriškuoju pensijų draudimu draudžiasi individualiai.

4. Savanoriškojo pensijų draudimo įmokų (toliau vadinama – įmokos) mokėjimo laikas skiriant pensijas įskaitomas:

4.1. į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (į stažą papildomai pensijos daliai gauti), jeigu asmuo draudėsi visai valstybinei socialinio draudimo pensijai ir už tai mokėjo draudimo įmokas;

4.2. į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant savarankiškai (į stažą pagrindinei pensijos daliai gauti), jeigu asmuo draudėsi pagrindinei pensijos daliai ir už tai mokėjo įmokas.

5. Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, turi teisę gauti pensijas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, jeigu jie atitinka šio įstatymo nustatytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus atitinkamai pensijos rūšiai skirti ir kitas šiame įstatyme nurodytas sąlygas, sukanka šio įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, pripažįstami invalidais. Šiems asmenims mirus, teisę gauti našlių ir našlaičių pensijas turi jų šeimos nariai.

 

II. ĮMOKOS

 

6. Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, įmokas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) teritoriniam skyriui individualiai savanoriškojo pensijų draudimo sutartyje (toliau vadinama – draudimo sutartis) nustatytu laiku ir tvarka.

7. Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, moka nustatyto dydžio įmokas pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus privalomojo pensijų draudimo tarifus.

8. Asmuo, apsidraudęs savanoriškuoju pensijų draudimu, pats apskaičiuoja ir draudimo sutartyje numatyta tvarka sumoka einamojo ketvirčio įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) teritoriniam skyriui (skyriuje, paštu ar per banko įstaigas) ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną.

9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) teritorinio skyriaus iniciatyva draudimo sutartis nutraukiama, jeigu eilinio ketvirčio įmokos nesumokamos per 3 mėnesius nuo einamojo ketvirčio pabaigos.

Įmokos, laiku nesumokėtos dėl pateisinamų priežasčių, esant teritorinio skyriaus vedėjo raštiškam leidimui, gali būti sumokėtos už praėjusį laiką (šiuo atveju skaičiuojami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyti delspinigiai).

10. Draudimo sutartį nutraukus šių taisyklių 9 ir 16 punktuose nurodytais pagrindais, sumokėtos įmokos negrąžinamos, o įmokų mokėjimo laikas įskaitomas į atitinkamą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą skiriant pensijas.

11. Įmokos įskaitomos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas.

12. Įmokos fiksuojamos apdraustųjų įskaitos duomenų bazėje.

 

III. DRAUDIMO SUTARTIS

 

13. Draudimo sutartis asmenys sudaro su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) teritoriniu skyriumi.

14. Draudimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, jeigu joje nenurodytas kitas laikas.

15. Draudimo sutartis sudaroma ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Jeigu apdraustasis prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nepareiškia ją nutraukiąs, sutarties galiojimo laikas pratęsiamas neapibrėžtam laikui.

16. Asmens, apsidraudusio savanoriškuoju pensijų draudimu, pageidavimu draudimo sutartis gali būti nutraukta, apie tai raštu prieš mėnesį įspėjus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos miesto (rajono) teritorinį skyrių.

17. Draudimo sutarties formą nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

18. Ginčus dėl savanoriškojo pensijų draudimo sprendžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Apdraustasis turi teisę šios valdybos sprendimą skųsti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

______________