LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1998 m. lapkričio 9 d. Nr. 179

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329) iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 1998, Nr. 56-1571) patvirtintus Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius:

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Už pirkimo-pardavimo sutarčių patvirtinimą, pirkėjui gavus

lengvatinę paskolą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymą                                                                25 Lt“.

2. Išdėstau 16 punktą taip:                                                                               

16. Už paskolos sutarčių patvirtinimą, teikiant lengvatinę paskolą pagal

Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis

patalpomis įstatymą                                                                                           15 Lt“.

3. Išdėstau 20 punktą taip:                                                                               

20. Už reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo sutarčių patvirtinimą,

teikiant lengvatinę paskolą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų

apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą                                          15 Lt“.

4. Išdėstau 22 punktą taip:                                                                               

22. Už kitų įkainotinų ir neįkainotinų sutarčių patvirtinimą                            50 Lt“.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministras

A. Šemeta

1998 m. lapkričio 6 d.