LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DOKUMENTŲ VIZAI GAUTI PATEIKIMO, VIZOS IŠDAVIMO, TAIP PAT IR VIZOS IŠDAVIMO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE, BUVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TURINT VIZĄ LAIKO PRATĘSIMO, VIZOS PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1V-280/V-109

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 21 straipsnio 1 ir 6 dalimis ir vykdydami Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2540) 6 straipsnio 1 dalį:

1. Tvirtiname Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįsta m e netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 562/164 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 117-5275);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1V-416 / 205 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 562/164 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2003, Nr. 114-5164).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinis direktorius

2004-09-02


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109

 

DOKUMENTŲ VIZAI GAUTI PATEIKIMO, VIZOS IŠDAVIMO, TAIP PAT IR VIZOS IŠDAVIMO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE, BUVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TURINT VIZĄ LAIKO PRATĘSIMO, VIZOS PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja dokumentų vizai gauti pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą priėmimą, Lietuvos Respublikos fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar juridinio asmens atstovybės, įregistruotų Juridinių asmenų registre (toliau – juridinis asmuo) kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką (toliau – kvietimas) patvirtinimą, taip pat vizos išdavimą pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, vizos panaikinimą bei kitus su vizų išdavimu susijusius klausimus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) vartojamas sąvokas.

3. Viza išduodama užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką ar vykstančiam per ją tranzitu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Dokumentus vizai gauti, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikui pratęsti, klausimus, susijusius su vizos išdavimu, atsisakymu išduoti vizą ar vizos panaikinimu, taip pat buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimu, priima, nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima įgalioti valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiui išduodama viza arba pratęsiamas buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikas (toliau – vizų tarnybos), valstybės tarnautojai.

5. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje (toliau – vizų tarnybos užsienyje) vizą paprastai išduoda valstybės, kurioje jos yra, piliečiui ir nuolat toje valstybėje gyvenančiam užsieniečiui.

Valstybės, kurioje nėra Lietuvos Respublikos vizų tarnybos, piliečiui arba nuolatiniam gyventojui vizą gali išduoti visos Lietuvos Respublikos vizų tarnybos užsienyje.

Užsienietis, pateikiantis dokumentus vizai gauti ne toje valstybėje, kurios pilietis arba nuolatinis gyventojas jis yra, turi pateikti dokumentus, įrodančius jo teisinę padėtį toje valstybėje. Užsieniečiui, neteisėtai esančiame tos valstybės teritorijoje, viza neišduodama.

6. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas (toliau – Konsulinis departamentas) pagal savo kompetenciją teikia nurodymus ir metodinę pagalbą vizų tarnyboms vizų išdavimo klausimais, apibendrina vizų išdavimo praktiką ir kontroliuoja vizų tarnybų darbą.

7. Vizų tarnybos bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi statistiniais duomenimis bei kita reikalinga informacija.

8. Už vizos išdavimą ir paslaugų, susijusių su jos išdavimu, suteikimą imamas konsulinis mokestis arba valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9. Šiose taisyklėse Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių šeimos nariai, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise.

Diplomato, konsulinio pareigūno, aptarnaujančio personalo nario šeimos nariais pripažįstami sutuoktinis (partneris), ne vyresni kaip 18 metų vaikai (įvaikiai) arba nesukūrę šeimos vaikai (įvaikiai) iki 23 metų, kol jie gyvena kartu su tėvais, asmuo, kurį siunčiančioji valstybė pripažįsta šeimos nariu, kiekvienu atskiru atveju, diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai nota (oficialiu laišku) pateikus argumentaciją dėl vizos tokiems asmenims išdavimo, Konsulinio departamento direktoriaus sprendimu.

 

II. DOKUMENTŲ VIZAI GAUTI PATEIKIMAS

 

I. BENDRIEJI DOKUMENTAI VIZAI GAUTI

 

10. Vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

10.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (1 priedas);

10.2. galiojantį kelionės dokumentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip;

10.3. vieną 35 x 45 mm. dydžio nuotrauką, atitinkančią užsieniečio amžių. Reikalavimas pateikti nuotrauką netaikomas, kai vizą prašoma išduoti pasienio kontrolės punktuose;

10.4. dokumentus, patvirtinančius valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumokėjimą arba atleidimą nuo šių mokesčių, kai teisės aktų nustatytais atvejais valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis neimami;

10.5. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, pripažintą Lietuvos Respublikoje, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai;

10.6. dokumentus, patvirtinančius teisę sugrįžti į valstybę, iš kurios atvyko, arba valstybę, kurios pilietis arba nuolatinis gyventojas užsienietis yra, arba teisę vykti į trečiąją valstybę;

10.7. notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, kai užsieniečio vardu prašymą išduoti vizą pateikia įgaliotas atstovas.

Vizų tarnybos valstybės tarnautojas, norėdamas įsitikinti užsieniečio patikimumu, gali pareikalauti, kad užsienietis asmeniškai pateiktų dokumentus;

10.8. kitus šiose taisyklėse nustatytus dokumentus, būtinus atitinkamos rūšies vizai gauti.

11. Prašymą išduoti vizą priėmęs įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas prašymo tarnybinių žymų dalyje ir užsieniečio kelionės dokumento vizoms skirtame tuščiame lape deda spaudą (2 priedas), nurodo prašymo priėmimo datą, vizų tarnybos pavadinimą, prašomos vizos kodą.

Į diplomatinius ir tarnybinius pasus spaudai nededami.

 

II. ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA (A)

 

12. Oro uosto tranzitinė viza išduodama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytu valstybių, kurių piliečiams arba asmenims, kurie nėra šių valstybių piliečiai, bet turi tų valstybių kompetentingų institucijų išduotus kelionės dokumentus, taikomas oro uosto tranzitinės vizos režimas, sąrašu.

13. Vienkartinei ir dvikartinei oro uosto tranzitinei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

13.1. šių taisyklių 10.1–10.2, 10.5, 10.7 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotrauką, atitinkančią 10.3 punkte nustatytus reikalavimus;

13.2. užsienio valstybės, į kurią jis vyksta per Lietuvos Respublikos tarptautinį oro uostą, vizą ar leidimą gyventi arba kitus dokumentus, patvirtinančius jo teisę vykti į tą valstybę.

14. Vizų tarnybos turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius užsieniečio teisę vykti per kitas valstybes, kurių teritoriją reikia kirsti vykstant į tikslo valstybę.

 

III. TRANZITINĖ VIZA (B)

 

15. Vienkartinei tranzitinei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

15.1. šių taisyklių 10.1–10.2, 10.4–10.7 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotrauką, atitinkančią 10.3 punkte nustatytus reikalavimus;

15.2. užsienio valstybės, į kurią jis vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, vizą ar leidimą gyventi arba kitus dokumentus, patvirtinančius jo teisę vykti į tą valstybę. Vizų tarnybos turi teisę pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius užsieniečio teisę vykti per kitas valstybes, kurių teritoriją reikia kirsti vykstant į tikslo valstybę;

15.3. prireikus – dokumentus, patvirtinančius numatomo apsilankymo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas vykimo per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitą valstybę metu arba teisėtą jų gavimo šaltinį.

16. Dvikartinei ir daugkartinei tranzitinei vizai gauti užsienietis papildomai vizų tarnybai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą.

Daugkartinė tranzitinė viza išduodama tik išimtiniais atvejais, gavus raštišką Konsulinio departamento leidimą.

 

IV. TRUMPALAIKĖ VIZA (C)

 

17. Vienkartinei trumpalaikei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

17.1. šių taisyklių 10.1–10.2, 10.4–10.7 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotrauką, atitinkančią 10.3 punkte nustatytus reikalavimus;

17.2. kvietimą, patvirtintą šių taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, šias taisykles kvietimo nereikalaujama arba kai pateikiamas kitas kvietimą atitinkantis dokumentas. Vizų tarnybai pateikiamas kvietimo originalas. Suderinus su vizų tarnyba, kvietimo kopija gali būti persiųsta faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu paštu (toliau – įprastinės ryšio priemonės);

17.3. prireikus – kitus dokumentus, patvirtinančius numatomo apsilankymo Lietuvos Respublikoje tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje metu ar jų teisėtą gavimo šaltinį, turimas lėšas grįžti į valstybę, į kurią turi teisę vykti.

18. Daugkartinei trumpalaikei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai papildomai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą arba dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, kurios suteikia jam teisę gauti daugkartinę trumpalaikę vizą.

Jeigu užsienietis daugkartinei trumpalaikei vizai gauti pateikia juridinio asmens kvietimą, reikalaujama papildomų dokumentų, patvirtinančių jo ryšius su juridiniu asmeniu.

19. Užsieniečiui, kuris pirmą kartą kreipiasi į vizų tarnybą dėl daugkartinės trumpalaikės vizos,išduodama iki 30 dienų galiojanti daugkartinė trumpalaikė viza, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai arba Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato kitaip.

20. Daugkartinė trumpalaikė viza, kurios galiojimo laikas viršija šių taisyklių 19 punkte nustatytą laikotarpį, tačiau yra ne ilgesnis nei vieneri metai, išduodama:

20.1. užsieniečiams, pateikusiems teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, lietuvių kilmės užsieniečiams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, užsieniečiams, kurie yra reabilituoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat ir jų šeimos nariams;

20.2. užsieniečiams, pateikusiems dokumentus, įrodančius, jog Lietuvos Respublikoje gyvena jų sutuoktinis, tėvai, broliai, seserys, vaikai, įvaikiai, jei jiems neišduodama ilgalaikė viza;

20.3. kitais atvejais, esant pagrįstai būtinybei, gavus raštišką Konsulinio departamento leidimą.

21. Išimtiniais atvejais, gavus raštišką Konsulinio departamento leidimą, užsieniečiui gali būti išduodama ilgiau kaip vienerius, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus galiojanti daugkartinė trumpalaikė viza.

 

V. ILGALAIKĖ VIZA (D)

 

22. Vienkartinė ilgalaikė viza užsieniečiui išduodama atvejais, nurodytais Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje.

23. Daugkartinė ilgalaikė viza išduodama užsieniečiui, periodiškai atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti, verstis profesine, ūkine – komercine veikla, vykdyti veiklą, susijusią su religinėmis apeigomis, mokytis švietimo įstaigoje, stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose, gydytis, atlikti mokslo tyrimus mokslo ir mokymo įstaigose ar lankyti artimus giminaičius ir kitais atvejais, kai nereikalaujama, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jo pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje.

24. Daugkartinė ilgalaikė viza, galiojanti ne ilgiau kaip 6 mėnesius, išduodama Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, ieškančio darbo arba ketinančio verstis kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir kartu su Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu atvyksta į Lietuvos Respubliką.

25. Užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, akredituotų Lietuvos Respublikoje nariams ir darbuotojams, taip pat užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams, nustatyta tvarka akredituotiems Lietuvos Respublikoje, išduodama daugkartinė ilgalaikė viza, galiojanti visą jų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laiką, bet ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui.

26. Vienkartinei ilgalaikei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

26.1. šių taisyklių 10.1–10.2, 10.4–10.7 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotrauką, atitinkančią 10.3 punkte nustatytus reikalavimus;

26.2. Migracijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

27. Daugkartinei ilgalaikei vizai gauti užsienietis vizų tarnybai papildomai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą, arba dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, kurios suteikia jam teisę gauti daugkartinę ilgalaikę vizą.

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, daugkartinei ilgalaikei vizai gauti vizų tarnybai papildomai pateikia šeiminius ryšius su Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu patvirtinantį dokumentą, dokumentus, patvirtinančius, kad Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ieško darbo ar ketina verstis kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, taip pat savo šeimos nario – Europos Sąjungos valstybės narės piliečio – laisvos formos prašymą išduoti jam vizą ir savo kelionės dokumento kopiją.

Daugkartinei ilgalaikei vizai, galiojančiai visą užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, akredituotų Lietuvos Respublikoje, narių ir darbuotojų, taip pat užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laiką, gauti vizų tarnybai užsienyje papildomai pateikiami šių taisyklių 36–37 punktuose nurodyti dokumentai.

 

VI. VIZOS IŠDAVIMAS UŽSIENIEČIŲ GRUPEI

 

28. Užsieniečių grupei nuo 5 iki 50 asmenų gali būti išduota oro uosto tranzitinė, tranzitinė ir ne ilgiau kaip 30 dienų galiojanti trumpalaikė viza, jeigu:

28.1. užsieniečių grupė yra suformuota atvykstant į Lietuvos Respubliką;

28.2. užsieniečių grupę sieja bendras vykimo tikslas ir maršrutas, tas pats atvykimo, buvimo ir išvykimo laikas ir vieta;

28.3. yra paskirtas už grupę atsakingas asmuo (toliau – grupės vadovas). Grupės vadovas atsako už užsieniečių grupės atvykimą, buvimą Lietuvos Respublikoje ir išvykimą iš šalies.

29. Vienkartinei ir dvikartinei oro uosto tranzitinei, tranzitinei ir trumpalaikei vizai užsieniečių grupei gauti vizų tarnybai pateikiama:

29.1. kiekvieno grupės nario dokumentai, kurių reikia atitinkamos rūšies vizai gauti. Trumpalaikei vizai gauti turi būti pateikiamas juridinio asmens kvietimas užsieniečių grupei atvykti į Lietuvos Respubliką, patvirtintas pagal šių taisyklių IV skyriaus reikalavimus, arba kitas kvietimą atitinkantis dokumentas;

29.2. grupės narių sąrašo, kuriame nurodytas paskirtas grupės vadovas, 2 egzempliorius.

30. Užsieniečių grupėms daugkartinės vizos nėra išduodamos.

31. Viza įklijuojama į vizos užsieniečių grupei lapą (3 priedas).

32. Jeigu išdavus užsieniečių grupei vizą į / iš Lietuvos Respublikos nevyksta vizos užsieniečiui grupei lape įrašyti užsieniečiai, šiame lape išbraukiamos nevykstančių užsieniečių pavardės ir daromas įrašas:

 

„Išbraukta: ________________________________________

 

                           (nevykstančių užsieniečių vardai, pavardės)

 

 

 

Vyksta: ______________________________ užsieniečių (-iai)

 

       (vykstančių užsieniečių skaičius žodžiais)

 

 

 

__________________________________________________

 

              (įgalioto valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

 

 

 

___________________

 

(parašas)                        A. V.

 

 

 

__________________________________________________

 

          (įgalioto valstybės tarnautojo vardas, pavardė)

 

 

 

___________________

 

              (data)“

 

Grupei vykstant į Lietuvos Respubliką ar išvykstant iš jos, šiuos įrašus daro Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

 

 

III. VIZOS IŠDAVIMAS UŽSIENIEČIAMS, TURINTIEMS DIPLOMATINIUS ARBA TARNYBINIUS PASUS

 

33. Viza išduodama šiems užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus:

33.1. užsienio valstybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

33.2. užsienio valstybių vyriausybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

33.3. užsienio valstybių parlamentų ir vyriausybių nariams;

33.4. užsienio valstybių užsienio reikalų ministrams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

33.5. užsienio valstybių oficialių delegacijų (specialiųjų misijų) nariams ir juos lydintiems šeimos nariams;

33.6. užsienio valstybių diplomatams, konsuliniams pareigūnams ir juos lydintiems šeimos nariams;

33.7. tarptautinių organizacijų atstovams ir jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ar kitomis Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis;

33.8. užsienio valstybių diplomatiniams ir konsuliniams kurjeriams;

33.9. užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių, akredituotų Lietuvos Respublikoje, darbuotojams;

33.10. kitiems užsieniečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, įstatymus ir pripažintą tarptautinę praktiką naudojasi diplomatinėmis ir joms prilygintomis privilegijomis, imunitetais ir atvyksta į Lietuvos Respubliką oficialiai arba vyksta per ją tranzitu iš trečiųjų valstybių.

34. Viza išduodama šiems užsieniečiams, turintiems tarnybinius pasus, o išimtiniais atvejais, suderinus su Konsuliniu departamentu, ir kitus kelionės dokumentus:

34.1. administracinio – techninio personalo ir aptarnaujančiojo personalo nariams, nustatyta tvarka akredituotiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose diplomatinėse atstovybėse, ir konsuliniams darbuotojams, aptarnaujančiojo personalo nariams, nustatyta tvarka akredituotiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose konsulinėse įstaigose, ar vykstantiems per Lietuvos Respublikos teritoriją į trečiąsias valstybes, ir juos lydintiems šeimos nariams;

34.2. užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams, nustatyta tvarka akredituotiems ir dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bei juos lydintiems šeimos nariams;

34.3. užsienio valstybių parlamentinių ir vyriausybinių delegacijų nariams, neturintiems diplomatinių pasų;

34.4. užsienio valstybių prekybos atstovybių Lietuvos Respublikoje personalo nariams, neturintiems diplomatinių pasų;

34.5. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis;

34.6. tarptautinių organizacijų atstovams ir jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;

34.7. kitais atvejais, gavus raštišką Konsulinio departamento leidimą.

35. Oro uosto tranzitinei, tranzitinei, trumpalaikei vizai gauti užsienietis, turintis diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, vizų tarnybai užsienyje arba Konsuliniam departamentui pateikia:

35.1. užpildytą šių taisyklių 10.1 punkte nurodytą prašymą. Prašymo išduoti vizą pariteto pagrindais gali būti nereikalaujama;

35.2. vieną šių taisyklių 10.3 punkte nurodytą nuotrauką;

35.3. galiojantį diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą;

35.4. diplomatiniu būdu gautą raštišką atitinkamos valstybės užsienio reikalų ministerijos arba jos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos prašymą (notą). Prašyme (notoje) turi būti nurodyta prašomos vizos rūšis, asmens, kuriam reikalinga viza, vardas ir pavardė, jo pareigos, gimimo data ir vieta, pilietybė, diplomatinio, tarnybinio paso, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kito kelionės dokumento, serija ir numeris, kelionės ar buvimo Lietuvos Respublikoje tikslas ir laikas. Prie prašymo (notos) turi būti pridedama atitinkamai diplomatinio, tarnybinio paso ar kito kelionės dokumento puslapio su nuotrauka kopija;

35.5. prireikus – kitus dokumentus, patvirtinančius numatomo apsilankymo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje metu ar jų teisėtą gavimo šaltinį, turimas lėšas grįžti į valstybę, į kurią turi teisę vykti, arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitą valstybę, kai užsienietis, turintis diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, keliauja asmeniniais tikslais.

36. Daugkartinei ilgalaikei vizai, galiojančiai visą užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laiką, gauti užsienietis, turintis diplomatinį arba tarnybinį pasą, vizų tarnybai užsienyje arba Konsuliniam departamentui papildomai pateikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduoto akreditacijos pažymėjimo kopiją arba šio departamento raštą, patvirtinantį užsieniečio akreditavimą.

37. Daugkartinei ilgalaikei vizai, galiojančiai visą užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikoje laiką, gauti užsienietis, turintis tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, vizų tarnybai užsienyje arba Konsuliniam departamentui papildomai pateikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotos akreditacijos kortelės kopiją arba šios ministerijos raštą, patvirtinantį užsieniečio akreditavimą.

38. Tais atvejais, kai užsienietis, turintis diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, vyksta dirbti į Lietuvos Respubliką arba kai pateikiamas prašymas jį akredituoti Lietuvos Respublikoje, jam išduodama daugkartinė trumpalaikė arba ilgalaikė viza, nesilaikant šių taisyklių 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų.

39. Dėl vizos išdavimo užsieniečiui, atvykstančiam dirbti į Lietuvos Respublikoje esančią užsienio valstybės diplomatinę ar prekybos atstovybę, konsulinę įstaigą, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybę ilgesniam nei 90 dienų per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, laikotarpiui, gali būti reikalaujama Konsulinio departamento leidimo.

Šiais atvejais Konsulinis departamentas atsakymą turi pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

 

IV. FIZINIO ARBA JURIDINIO ASMENS KVIETIMAS UŽSIENIEČIUI LAIKINAI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

40. Fizinio asmens kvietimas yra nustatytos formos kvietimas (4 priedas), kurį fizinio asmens raštišku prašymu patvirtina fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos teritorinės policijos įstaigos viešosios policijos migracijos skyrius, poskyris, grupė (toliau – migracijos tarnyba).

41. Juridinio asmens kvietimas yra laisvos formos raštiškas kvietimas, kurį patvirtina juridinio asmens registracijos arba buveinės vietos migracijos tarnyba.

Juridinis asmuo gali prašyti patvirtinti kvietimą užsieniečių grupei.

42. Fizinio asmens kvietimas yra patvirtinamas, kai jį pateikia:

42.1. fizinis asmuo, kuriam sukako 18 metų, arba kuris įstatymų nustatyta tvarka sudarė santuoką anksčiau nei jam sueis 18 metų, arba kuris teismo tvarka yra pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas) ir kuris yra:

42.1.1. Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

42.1.2. užsienietis, turintis galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

43. Juridinio asmens kvietimas yra patvirtinamas, kai jį pateikia juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre.

44. Fizinis asmuo kvietimui patvirtinti pateikia:

44.1. laisvos formos prašymą patvirtinti kvietimą, adresuotą migracijos tarnybai, kuriame nurodoma:

44.1.1. fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso) pavadinimas, serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas;

44.1.2. kviečiamo užsieniečio lytis, vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, giminystės arba kitoks ryšys su kviečiančiu asmeniu, kartu vykstančio sutuoktinio vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė bei kartu vykstančių vaikų vardai ir pavardės, gimimo datos, lytis, pilietybė, atvykimo ir išvykimo datos, buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičius, atvykimo tikslas, patalpų, kuriose užsienietis apgyvendinamas, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas ir adresas;

44.1.3. įsipareigojimas pasirūpinti, kad kviečiamas užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (ne mažiau kaip po 5 kvadratinius metrus ploto asmeniui, įskaitant ir kviečiamus užsieniečius) ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos;

44.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

44.3. dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą.

45. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, sutikrinęs fizinio asmens duomenis, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina pareiškėjui.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme patvirtinti kvietimą nurodytus duomenis.

46. Juridinis asmuo kvietimui patvirtinti pateikia:

46.1. laisvos formos kvietimą (2 egzempliorius), adresuotą vizų tarnybai užsienyje, į kurią užsienietis ketina kreiptis dėl vizos išdavimo. Kvietime nurodoma:

46.1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, Juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą asmenį, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), adresas, telefonas, faksas; juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, pareigos;

46.1.2. kviečiamo užsieniečio vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, atstovaujama įmonė, įstaiga ar organizacija, pareigos (jei užsienietis atvyksta kaip juridinio asmens atstovas), atvykimo tikslas, atvykimo ir išvykimo datos, buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičius, patalpų, kuriose užsienietis bus apgyvendinamas, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas ir adresas;

46.1.3. įsipareigojimas pasirūpinti, kad kviečiamas užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

46.2. juridinio asmens registracijos dokumentą;

46.3. dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą.

47. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, sutikrinęs juridinio asmens duomenis, juridinio asmens registracijos dokumentą grąžina pareiškėjui.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių juridinio asmens kvietime nurodytus duomenis.

48. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs fizinio asmens pateiktą prašymą patvirtinti kvietimą arba juridinio asmens kvietimą, nustato, ar nėra šių taisyklių 49 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kvietimas negali būti patvirtintas.

49. Kvietimas netvirtinamas, jeigu kviečiantysis:

49.1. negali tinkamai apgyvendinti užsieniečio;

49.2. fizinis asmuo – nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, o juridinis asmuo – neįregistruotas Juridinių asmenų registre. Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą Lietuvos Respublikoje tikrinami gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje, patikrinimo rezultatai įrašomi prašyme patvirtinti fizinio asmens kvietimą. Atlikęs patikrinimą, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo;

49.3. prašo patvirtinti kvietimą užsieniečiui, kuriam draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką. Duomenys, ar užsieniečiui draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, tikrinami Užsieniečių registre, patikrinimo rezultatai įrašomi prašyme patvirtinti fizinio arba juridinio asmens kvietimą. Atlikęs patikrinimą, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas antrame prašymo patvirtinti kvietimą egzemplioriuje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo;

49.4. tarpininkauja kitiems asmenims, norintiems, kad užsienietis laikinai atvyktų į Lietuvos Respubliką;

49.5. pateikia tikrovės neatitinkančius duomenis.

50. Kvietime nurodytas užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikas negali būti ilgesnis nei 90 dienų.

51. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens kvietimo patvirtinimo priima per 7 darbo dienas, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo ir reikalingų prie jo pridėti dokumentų pateikimo datos.

52. Nustatęs priežastis, dėl kurių kvietimas negali būti patvirtintas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priima nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą atsisakyti tvirtinti kvietimą, nurodo sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

53. Jeigu įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas atsisako patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, fizinis arba juridinis asmuo gali pakartotinai kreiptis su prašymu patvirtinti kvietimą išnykus priežastims, dėl kurių buvo atsisakyta jį patvirtinti.

54. Nenustatęs priežasčių, dėl kurių kvietimas negali būti patvirtintas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas patvirtina kvietimą, atlikdamas šių taisyklių 55 arba 56 punktuose nurodytus veiksmus. Šiuo atveju atskiras sprendimas nesurašomas.

55. Fizinio asmens kvietimas įforminamas užpildant nustatytos formos dokumentą, kurį pasirašo įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Savo parašą jis patvirtina migracijos tarnybos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Šiame dokumente užsienietį kviečiantis asmuo savo parašu patvirtina jo pateiktų duomenų tikrumą ir įsipareigojimus.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas prašyme patvirtinti kvietimą nurodo patvirtinto kvietimo blanko seriją, numerį, savo pareigas, vardą, pavardę, kvietimo patvirtinimo datą ir pasirašo.

56. Juridinio asmens kvietimas patvirtinamas migracijos tarnybos žyma, kurią sudaro įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas (su migracijos tarnybos pavadinimu), parašas, vardas ir pavardė, patvirtinimo data ir patvirtinimo registracijos numeris.

Įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo parašas patvirtinamas migracijos tarnybos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

57. Kvietimas, patvirtintas kitaip, negu nustato šios taisyklės, laikomas negaliojančiu ir negali būti pagrindas užsieniečiui išduoti vizą.

58. Kvietimo nereikalaujama, jeigu:

58.1. užsienietis yra pilietis valstybės, įtrauktos į valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota be fizinio arba juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą (5 priedas);

58.2. užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 18 metų ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.3. užsienietis yra įsigijęs Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytos formos turistinį kelialapį arba sanatorinio – kurortinio gydymo kelialapį;

58.4. užsienietis yra įgijęs kelionės garantijų („Carnet de tourist“) draudimą;

58.5. yra Konsulinio departamento raštiškas prašymas vizų tarnyboje užsienyje išduoti vizą;

58.6. užsienietis pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba vizų tarnybos užsienyje išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą. Šio pažymėjimo formą tvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;

58.7. viza išduodama pasienio kontrolės punktuose;

58.8. užsienietis vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar kitos Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos organizuotame oficialiame susitikime ar renginyje ir pateikia tai patvirtinantį atitinkamos institucijos raštą;

58.9. užsienietis vyksta labdaros ir humanitarinės pagalbos Lietuvos Respublikai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.10. užsienietis yra tarptautinės organizacijos, kurios narė yra Lietuvos Respublika, atstovas ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.11. užsienietis vieną kartą per metus vyksta lankyti šeimos narių kapų, esančių Lietuvos Respublikoje, ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.12. užsienietis sunkiai serga arba jam reikalinga skubi medicininė pagalba ir pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos išduotą tai patvirtinantį dokumentą;

58.13. užsienietis lydi šių taisyklių 58.12 punkte nurodytą asmenį ir pateikia dokumentą, patvirtinantį tokio lydėjimo būtinumą;

58.14. užsienietis vyksta lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.15. užsienietis vyksta į šeimos nario arba giminaičio laidotuves ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;

58.16. užsienietis yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos narys ir vyksta kartu su juo į Lietuvos Respubliką;

58.17. užsienietis pateikia sprendimą dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo arba teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą.

59. Kai užsienietis vyksta lankyti sunkiai sergančio šeimos nario ar giminaičio arba vyksta į jo laidotuves, pateikiamas fizinio asmens laisvos formos prašymas išduoti užsieniečiui vizą ir dokumentas, patvirtinantis sunkios ligos ar mirties faktą. Laisvos formos prašyme išduoti vizą fizinis asmuo turi nurodyti atvykstančio užsieniečio pilietybę, vardą, pavardę, gimimo datą, kelionės dokumento pavadinimą, seriją, numerį, atvykimo datą ir vizų tarnybą į kurį užsienietis kreipsis su prašymu išduoti vizą.

60. Fizinis asmuo laisvos formos prašymą išduoti vizą užsieniečiui mirties ar sunkios ligos faktą patvirtinantį dokumentą pateikia:

60.1. jeigu užsienietis dėl vizos išdavimo kreipiasi į vizų tarnybą užsienyje – gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, kuri minėtus dokumentus ir prašymą įprastinėmis ryšio priemonėmis persiunčia Konsuliniam departamentui;

60.2. jeigu užsienietis kreipiasi į pasienio kontrolės punktą – gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, kuri minėtus dokumentus įprastinėmis ryšio priemonėmis persiunčia pasienio kontrolės punktui;

60.3. jeigu užsienietis kreipiasi į pasienio kontrolės punktą ne darbo dienomis arba po darbo valandų – gyvenamosios vietos policijos įstaigos budėtojui, kuris minėtus dokumentus įprastinėmis ryšio priemonėmis persiunčia pasienio kontrolės punktui.

61. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas patvirtintus kvietimus registruoja fizinių asmenų kvietimų užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką ar juridinių asmenų kvietimų užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo apskaitos žurnaluose arba kompiuterinėje laikmenoje (6 priedas). Fizinio asmens kvietimai apskaitomi pagal kvietimo blanko numerį, o juridinio asmens – pagal eilės numerį.

62. Fizinio asmens kvietimo blankai yra specialios atskaitomybės blankai. Negaliojančius fizinio asmens kvietimo blankus, padarius atitinkamus įrašus žurnale, naikina migracijos tarnyba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. DOKUMENTŲ VIZAI GAUTI NAGRINĖJIMAS

 

I. PRAŠYMAS IŠDUOTI VIZĄ

 

63. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas patikrina, ar:

63.1. prašymas atitinka šių taisyklių nustatytą formą;

63.2. prašymas užpildytas spausdintinėmis raidėmis aiškia rašysena arba išspausdintas;

63.3. išsamiai ir nuosekliai atsakyta į visus klausimus viena iš prašymo formoje nurodytų kalbų. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta pagrindinė užsieniečio apsilankymo Lietuvos Respublikoje vieta, apsilankymo trukmė turi atitikti užsieniečio nurodomą apsilankymo tikslą, nurodytas patalpų, kuriose užsienietis apsigyvens ar bus apgyvendintas, adresas, aiškiai nurodyta užsieniečio darbovietė bei profesija arba mokymo įstaiga, lėšos, iš kurių bus padengtos kelionės į Lietuvos Respubliką išlaidos;

63.4. prašymo blanke įklijuota šių taisyklių reikalavimus atitinkanti užsieniečio nuotrauka;

63.5. pateiktų duomenų tikrumas patvirtintas užsieniečio parašu. Ištaisymai prašyme gali būti daromi tik įgaliotam vizų tarnybos valstybės tarnautojui leidus ir jie privalo būti patvirtinti užsieniečio parašu.

64. Jeigu prašymas išduoti vizą pateikiamas nesilaikant šių taisyklių nustatytų reikalavimų, jis kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas užsieniečiui.

 

II. KELIONĖS DOKUMENTAS

 

65. Vizų tarnybai pateiktas kelionės dokumentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

65.1. jis turi būti pripažįstamas tinkamu atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, vadovaujantis Kelionės dokumentų, pripažįstamų tinkamais atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 9/1V-16 (Žin., 2004, Nr. 15-467);

65.2. kelionės dokumentas (išskyrus asmens grįžimo pažymėjimą) turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos;

65.3. kelionės dokumentas turi būti tvarkingas – jis turi turėti visus lapus, jame neturi būti taisymų, klastojimo arba padirbimo požymių;

65.4. kelionės dokumente turi būti bent vienas nepanaudotas vizoms skirtas lapas. Panaudotu laikomas bet kuris kelionės dokumento lapas, kuris negali būti naudojamas vizoms dėl jo kitos paskirties arba dėl to, kad jame yra įrašų, įvairių spaudų žymių, rašalo ar kitokio pobūdžio dėmių, jis yra perplėštas, suteptas ar kitaip sugadintas.

66. Jei pateiktas kelionės dokumentas neatitinka šių taisyklių 65 punkte nustatytų reikalavimų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo ar jame pateiktos informacijos tikrumo, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą, ir pastaruoju atveju kelionės dokumentą kartu su kitais pateiktais dokumentais grąžina užsieniečiui.

67. Kai užsienietis vizų tarnybai pateikia kelionės dokumentą, nepripažįstamą Europos Sąjungos valstybėse narėse, viza klijuojama į tam skirtą blanką, kurio formą nustato 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė.

Tokiu atveju įrašai apie kartu vykstantį užsieniečio sutuoktinį ir vaikus daromi užsieniečio vardu įformintame blanke arba vizos įklijos užsieniečio sutuoktiniui ir vaikams gali būti klijuojamos ant atskirų blankų.

 

III. KVIETIMAS

 

68. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas patikrina, ar:

68.1. fizinio asmens kvietimas atitinka šių taisyklių nustatytą formą ir yra patvirtintas pagal šių taisyklių reikalavimus, o juridinio asmens kvietimas patvirtintas pagal šių taisyklių reikalavimus;

68.2. sutampa kvietime ir užsieniečio prašyme nurodyta informacija;

68.3. kvietimas yra tvarkingas – jame nėra klastojimo požymių.

 

IV. SVEIKATOS DRAUDIMAS

 

69. Vizų tarnybai pateiktas sveikatos draudimo dokumentas turi būti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pripažįstamas individualus arba grupinis sveikatos draudimo dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir galiojantis visą užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį.

70. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas turi teisę nereikalauti iš užsieniečio pateikti šių taisyklių 69 punkto reikalavimus atitinkantį sveikatos draudimo dokumentą, kol bus priimtas sprendimas dėl vizos išdavimo, vizos rūšies ir atvykimų skaičiaus.

Jei atsiimdamas vizą užsienietis nepateikia sveikatos draudimo dokumento, užsieniečio kelionės dokumente įklijuota viza panaikinama.

 

V. KITI DOKUMENTAI

 

71. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas gali reikalauti pateikti šių taisyklių 15.3, 17.3 ir 35.5 punktuose nurodytus dokumentus, kad įsitikintų užsieniečio sąžiningumu ir jo pateiktos informacijos objektyvumu.

Jeigu atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją kvietimo nereikalaujama, užsieniečio vykimo tikslą patvirtinančiais dokumentais laikytini šių taisyklių 56 punkte išvardytas aplinkybes įrodantys dokumentai.

72. Šių taisyklių 18 punkto 2 pastraipoje numatytais dokumentais, patvirtinančiais užsieniečio ryšius su juridiniu asmeniu, laikytini:

72.1. bendradarbiavimo sutartys, sudarytos tarp užsieniečio ir jį kviečiančio juridinio asmens;

72.2. bendradarbiavimo sutartys, sudarytos tarp organizacijos, kurioje užsienietis dirba, mokosi ar užsiima kita teisėta veikla teisėtais pagrindais, ir jį kviečiančio juridinio asmens. Tokiu atveju užsienietis papildomai pateikia dokumentą, patvirtinantį jo darbo, mokymosi ar kitos veiklos toje organizacijoje faktą (darbo knygelė, darbo sutartis, organizacijos patvirtinimas ir panašiai).

73. Užsieniečio lėšas, reikalingas kelionei ir būti Lietuvos Respublikoje, pagrindžia:

73.1. grynieji pinigai konvertuojamąja valiuta;

73.2. kelionės čekiai;

73.3. užsienio valiutos sąskaitos čekių knygelės;

73.4. kreditinės kortelės su aktualiu išrašu iš banko, kuriame būtų nurodyta apsilankymo Lietuvos Respublikoje trukmei proporcinga suma;

73.5. kiti teisėti šaltiniai, garantuojantys užsieniečio lėšas konvertuojamąja valiuta;

73.6. rašytinis fizinio asmens įsipareigojimas užsienietį priimti buvimo Lietuvos Respublikoje metu ir prireikus padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (tik užsieniečiams, turintiems giminystės ryšių su kvietėju).

74. Vienos paros pragyvenimo lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis – 40 eurų vienai dienai.

75. Užsieniečio lėšas grįžti į savo kilmės valstybę ar vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitą valstybę pagrindžia:

75.1. kelionės bilietai ar jų rezervaciją įrodantys dokumentai;

75.2. šių taisyklių 73.1–73.3 punktuose nurodyti dokumentai;

75.3. kreditinės kortelės su aktualiu išrašu iš banko, kuriame nurodyta suma, kurios reikia degalams pirkti, arba automobilio draudimo dokumentas, jeigu vykstama automobiliu;

75.4. kiti teisėti šaltiniai, garantuojantys užsieniečio lėšas konvertuojamąja valiuta.

76. Jeigu nepateikiamas kvietimas ar kitas kvietimą atitinkantis dokumentas, dokumentais, patvirtinančiais, kad užsienietis apsigyvens ar bus apgyvendintas Lietuvos Respublikoje, laikytini:

76.1. dokumentai, patvirtinantys vietų viešbutyje ar kitoje apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje užsakymą užsieniečio vardu;

76.2. dokumentai, patvirtinantys užsieniečio nuosavybės ar valdymo teises į Lietuvos Respublikoje registruotą nekilnojamąjį turtą. Jei, remiantis šių taisyklių 73 punktu, užsienietis gali įrodyti, jog turi pakankamai lėšų būti Lietuvos Respublikoje, įskaitant ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą, šiame punkte nurodytų dokumentų nereikalaujama.

 

VI. POKALBIS SU UŽSIENIEČIU

 

77. Priimdamas arba jau priėmęs dokumentus įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas gali organizuoti pokalbį su užsieniečiu, kurio tikslas yra įsitikinti užsieniečio sąžiningumu ir jo nurodomo vykimo į Lietuvos Respubliką tikslo pagrįstumu ir teisėtumu.

78. Per pokalbį įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas išsiaiškina:

78.1. koks užsieniečio teisinis statusas valstybėje, kurioje jis prašo išduoti vizą;

78.2. ar užsienietis turi nuolatinį darbą arba kitą teisėtą pajamų šaltinį toje valstybėje;

78.3. ar užsienietis asmeniškai pažįsta į Lietuvos Respubliką jį kviečiantį fizinį asmenį, koks jų pažinties pobūdis ir trukmė;

78.4. ar užsienietį ir jį į Lietuvos Respubliką kviečiantį juridinį asmenį sieja realūs verslo ar kitokie tarpusavio ryšiai, koks jų pobūdis ir trukmė;

78.5. ar užsienietis vyksta į Lietuvos Respubliką pirmą kartą, kiek kartų, kokiu tikslu ir pagrindu užsienietis anksčiau lankėsi Lietuvos Respublikoje, ar ankstesnių apsilankymų metu jis nepažeidė buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų, o jei pažeidė, kokios tokių pažeidimų priežastys;

78.6. ar užsienietis nurodo tikrąjį apsilankymo Lietuvos Respublikoje tikslą, ar jis neketina Lietuvos Respublikoje užsiimti neteisėta veikla, už kurią numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, sudaryti fiktyvią santuoką ar apgaulės būdu gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažeisdamas užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką ir apsigyvenimo joje tvarką;

78.7. ar užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nekels grėsmės valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai;

78.8. ar užsienietis turi pakankamai lėšų kelionei ir būti Lietuvos Respublikoje ar vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitą valstybę ir grįžti į valstybę, į kurią turi teisę vykti;

78.9. ar nėra kitų aplinkybių, keliančių abejonių dėl užsieniečio apsilankymo Lietuvos Respublikoje tikslo ir užsieniečio sąžiningumo.

79. Jei užsienietis nepateikia išsamių atsakymų į pokalbio metu užduodamus klausimus arba yra rimtas pagrindas manyti, kad atsakydamas į klausimus užsienietis pateikia melagingą informaciją, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas į tai atsižvelgia priimdamas sprendimą dėl vizos išdavimo.

 

VII. KONSULTACIJOS SU CENTRINE INSTITUCIJA DĖL VIZOS IŠDAVIMO

 

80. Teigiamai įvertinęs dokumentus vizai gauti ir pokalbio su užsieniečiu rezultatus, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas elektroniniu būdu siunčia paklausimą Migracijos departamentui (toliau šiame skirsnyje ir toliau kalbant apie Migracijos departamentą kaip apie konsultavimosi instituciją – centrinė institucija) dėl vizos išdavimo (toliau – paklausimas), išskyrus atvejus, kai sprendžiama dėl oro uosto tranzitinės vizos išdavimo ir kai viza išduodama pasienio kontrolės punktuose. Paklausime turi būti tokia informacija:

80.1. vizų tarnybos, kuriai pateikti dokumentai, pavadinimas;

80.2. terminas, iki kada vizų tarnyba pageidauja gauti atsakymą į paklausimą;

80.3. užsieniečio pavardė (-ės), vardas (-ai), gimimo data ir vieta;

80.4. užsieniečio asmens kodas (jei suteiktas užsienio valstybėje) ir lytis, šeiminė padėtis;

80.5. užsieniečio pilietybė (-ės) ir, jei žinoma, ankstesnė pilietybė;

80.6. kartu su užsieniečiu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

80.7. užsieniečio gyvenamoji vieta, profesija, darbovietė;

80.8. užsieniečio kelionės dokumento tipas, numeris, išdavimo data ir galiojimo pabaigos data;

80.9. buvimo Lietuvos Respublikoje trukmė ir tikslas, kelionės pradžios ir pabaigos datos;

80.10. valstybė (-ės), kurios sieną užsienietis kirs.

81. Centrinė institucija pritaria arba nepritaria vizos išdavimui.

82. Vizų tarnyba paklausimą centrinei institucijai išsiunčia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo užsieniečio dokumentų vizai gauti priėmimo dienos.

83. Į vizų tarnybos paklausimą centrinė institucija atsako ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jo išsiuntimo.

Skubos atvejais įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas gali prašyti skubaus centrinės institucijos atsakymo į paklausimą. Tokiais atvejais centrinė institucija užtikrina, kad į paklausimą būtų atsakyta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jo išsiuntimo.

Išimtiniais atvejais šiame punkte nustatyti atsakymo į paklausimą terminai gali būti pratęsti, centrinei institucijai iš anksto informavus vizų tarnybą apie termino pratęsimo priežastis.

Jei iki šiame punkte numatyto termino pabaigos vizų tarnyba negauna atsakymo į paklausimą ar centrinės institucijos prašymo pratęsti atsakymo į paklausimą terminą, laikoma, kad centrinė institucija vizos išdavimui neprieštarauja.

84. Dėl techninių kliūčių nesant galimybės išsiųsti paklausimą centrinei institucijai elektroniniu būdu, paklausimas, kilus būtinybei, siunčiamas įprastinėmis ryšio priemonėmis.

 

VI. VIZŲ IŠDAVIMAS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE

 

85. Pasienio kontrolės punktuose gali būti išduota vienkartinė trumpalaikė viza, galiojanti iki 15 dienų, ir vienkartinė tranzitinė viza, galiojanti iki 5 dienų.

Jūreivių grupėms nuo 5 iki 50 asmenų gali būti išduota vienkartinė grupinė tranzitinė viza.

86. Viza pasienio kontrolės punktuose išduodama, jeigu užsienietis:

86.1. dėl objektyvių priežasčių negalėjo iš anksto kreiptis dėl vizos išdavimo į vizų tarnybą užsienyje;

86.2. pateikia dokumentus, patvirtinančius nenumatytas ir būtinas priežastis atvykti į Lietuvos Respubliką;

86.3. atitinka Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 7 straipsnio 1, 3–5 punktuose nustatytas įleidimo į Lietuvos Respubliką sąlygas.

87. Jūreiviams vizos pasienio kontrolės punktuose išduodamos vadovaujantis 2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 415/2003 dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams 2 straipsniu.

88. Viza pasienio kontrolės punktuose gali būti išduota, jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybai yra pateiktas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos arba Migracijos departamento raštiškas prašymas.

89. Užsienietis, prašantis išduoti vizą pasienio kontrolės punktuose, turi pateikti šių taisyklių 10.1, 10.2, 10.5–10.7 ir 86.2 punktuose nurodytus dokumentus.

90. Sprendimus dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą pasienio kontrolės punktuose priima pasienio kontrolės punktų pamainos vyresnieji.

Šie sprendimai priimami nedelsiant, kai gaunami visi reikalingi dokumentai.

91. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų sprendimų dėl vizų pagrįstumą ir teisėtumą kontroliuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos Štabo Sienos apsaugos valdyba.

 

VII. SPRENDIMO DĖL VIZOS IŠDAVIMO AR ATSISAKYMO IŠDUOTI VIZĄ PRIĖMIMAS

 

I. VIZOS IŠDAVIMAS

 

92. Užsieniečio prašymas išduoti vizą nagrinėjamas ir sprendimas dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti vizą ir visų kitų reikiamų dokumentų pateikimo vizų tarnybai dienos. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šių taisyklių 39 punkto 2 pastraipoje ir 83 punkto 3 pastraipoje numatytas aplinkybes, šis terminas gali būti pratęstas.

93. Sprendimą dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti vizą užsieniečiui, turinčiam diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, priima Konsulinis departamentas.

Sprendimą dėl daugkartinės ilgalaikės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti užsieniečiui priima Migracijos departamentas.

Šio punkto 1 ir 2 pastraipose nurodytais atvejais užsieniečio vizų tarnybai pateiktas prašymas išduoti vizą kartu su prie jo pridedamais dokumentais įprastinėmis ryšio priemonėmis persiunčiami nurodytoms institucijoms sprendimui priimti.

94. Gavęs centrinės institucijos pritarimą išduoti vizą ir nenustatęs atsisakymo išduoti vizą pagrindų, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą išduoti vizą užsieniečiui, atitinkančiam vizos išdavimo sąlygas, ir, laikydamasis šių taisyklių reikalavimų, nusprendžia dėl vizos rūšies ir atvykimų skaičiaus parinkimo.

95. Sprendimą išduoti vizą priėmęs įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas prašyme vizai gauti patvirtina tai savo parašu, be to nurodydamas savo vardą, pavardę bei pareigas, ir įformina vizos įkliją.

96. Kelionės dokumentas su įforminta viza grąžinamas užsieniečiui. Jeigu viza išduodama pateikus fizinio arba juridinio asmens kvietimą ar kitą kvietimą atitinkantį dokumentą, užsieniečiui grąžinama migracijos tarnyboje patvirtinta kvietimo ar kito kvietimą atitinkančio dokumento kopija.

 

II. ATSISAKYMAS IŠDUOTI VIZĄ

 

97. Gavęs iš centrinės institucijos neigiamą atsakymą dėl vizos išdavimo, nustatęs atsisakymo išduoti vizą pagrindus, taip pat, kai užsienietis neatitinka vizos išdavimo sąlygų, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą atsisakyti išduoti vizą užsieniečiui.

98. Sprendimą atsisakyti išduoti vizą priėmęs įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas užsieniečio kelionės dokumente deda spaudą „Viza neišduota“ (2 priedas), nurodo vizų tarnybos kodą ir datą.

99. Užsienietis, kurio kelionės dokumente yra šių taisyklių 98 punkte numatytas spaudas, prašymą išduoti vizą vizų tarnybai gali pateikti ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo spaude įrašytos datos.

Kai šis spaudas yra diplomatiniame ar tarnybiniame užsieniečio pase, kita viza jam gali būti išduota tik gavus Konsulinio departamento direktoriaus ar jį pavaduojančio valstybės tarnautojo raštišką sutikimą.

 

VIII. BUVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TURINT VIZĄ LAIKO PRATĘSIMAS

 

100. Buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikas baigiasi:

100.1. užsieniečiui išbuvus Lietuvos Respublikoje vizoje nurodytą buvimo dienų skaičių;

100.2. suėjus vizos galiojimo laiko pabaigos datai;

100.3. išnaudojus vizos leidžiamų atvykimų į Lietuvos Respubliką skaičių.

101. Buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikas gali būti pratęstas dėl priežasčių, numatytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje.

102. Pratęsiant buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, išduodama nauja trumpalaikė vienkartinė viza. Buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikas pratęsiamas vieną kartą.

103. Prašymai pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką pateikiami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos migracijos skyriams (toliau – migracijos skyriai) arba Migracijos departamentui.

104. Užsienietis, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki vizos galiojimo laiko pabaigos ir norintis pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, vienai iš taisyklių 103 punkte nurodytų institucijų turi pateikti:

104.1. galiojantį kelionės dokumentą su galiojančia viza, buvimo su kuria Lietuvos Respublikoje laiką prašoma pratęsti, arba galiojančios grupinės vizos lapą;

104.2. raštiškus užsieniečio ir užsienietį kviečiančio fizinio arba juridinio asmens laisvos formos prašymus pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką. Prašymuose turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką. Užsienietį kviečiančio fizinio arba juridinio asmens prašyme turi būti įsipareigojimas prireikus padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią turi teisę vykti, išlaidas. Šis reikalavimas netaikomas, kai viza, buvimo su kuria Lietuvos Respublikoje galiojimo laiką prašoma pratęsti, užsieniečiui buvo išduota be kvietimo.

104.3. dokumentus, įrodančius buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą galiojimo laiko pratęsimo būtinumą;

104.4. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai;

104.5. dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą.

105. Kilus neaiškumų, migracijos skyriai gali konsultuotis su Migracijos departamentu.

Šiuo atveju Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos persiunčiamas užsieniečio prašymas pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką ir prie jo pridėti dokumentai.

106. Migracijos skyriai ir Migracijos departamentas buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką pratęsia arba priima sprendimą atsisakyti pratęsti šį laiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o šių taisyklių 105 punkte numatytais atvejais – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Negavus atsakymo iš Migracijos departamento per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, laikoma, kad Migracijos departamento pritarimas dėl buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo yra gautas.

107. Įgaliotas migracijos skyriaus arba Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs prašymą pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, nustato, ar prašyme nurodytos priežastys ir pateikti dokumentai yra pakankamas pagrindas buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikui pratęsti.

108. Nenustačius pakankamų priežasčių buvimui Lietuvos Respublikoje turint vizą laikui pratęsti, įgaliotas migracijos skyriaus arba Migracijos departamento valstybės tarnautojas surašo nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą atsisakyti pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, nurodo sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

Su priimtu sprendimu supažindinamas užsienietis, prašęs pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką.

109. Jeigu vizos galiojimo laikas pasibaigia ir atsisakoma pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, užsienietis įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos.

110. Nusprendus pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką, atskiras sprendimas nesurašomas. Įgaliotas migracijos skyriaus arba Migracijos departamento valstybės tarnautojas užsieniečio prašyme pratęsti buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiką nurodo išduodamos vizos seriją, numerį, vizos galiojimo laiką, savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

111. Duomenys apie vizas, buvimo su kuriomis laikas buvo pratęstas, registruojami buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo apskaitos žurnale arba kompiuterinėje laikmenoje (7 priedas).

 

IX. VIZOS PANAIKINIMAS

 

112. Viza panaikinama Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

113. Sprendimą dėl vizos panaikinimo priima Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje numatytos institucijos.

Sprendimas panaikinti vizą, išduotą užsieniečiui, turinčiam diplomatinį, tarnybinį pasą, o šių taisyklių 34 punkte numatytais atvejais – kitą kelionės dokumentą, priimamas gavus Konsulinio departamento sutikimą.

114. Priėmus sprendimą dėl vizos panaikinimo, vizos mašininio nuskaitymo zonoje dedamas spaudas „Panaikinta“ (2 priedas), kitame nepanaudotame užsieniečio kelionės dokumento lape užrašoma sprendimo dėl vizos panaikinimo priėmimo vieta, data, sprendimą priėmusio vizų tarnybos valstybės tarnautojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

115. Jei priėmus sprendimą panaikinti vizą, dėl objektyvių priežasčių (nežinoma, kur yra užsienietis, ir pan.) negalima atlikti šių taisyklių 114 punkte nurodytų veiksmų, duomenys vizai panaikinti pagal šių taisyklių reikalavimus pateikiami kitoms vizų tarnyboms, kurios nurodytus veiksmus atlieka, jei užsienietis kreipiasi į šias tarnybas.

116. Teikimą dėl vizos panaikinimo gali pateikti:

116.1 policijos įstaigos;

116.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

116.3. Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

116.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

116.5. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;

116.6. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;

116.7. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

116.8. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

116.9. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

116.10. Lietuvos Respublikos teismai.

117. Teikime dėl vizos panaikinimo nurodoma:

117.1. užsieniečio vardas, pavardė;

117.2. gimimo data;

117.3. pilietybė;

117.4. kelionės dokumento serija ir numeris;

117.5. prašomos panaikinti vizos rūšis, serija ir numeris;

117.6. pagrindai vizai panaikinti. Kartu su teikimu vizų tarnybai pateikiamos prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijos.

118. Įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs teikimą dėl vizos panaikinimo, nustato, ar teikime nurodomos aplinkybės yra pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas panaikinti vizą, ir priima nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti ar atsisakyti panaikinti vizą.

Sprendimas dėl vizos panaikinimo ar atsisakymo panaikinti vizą priimamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teikimo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą įprastinėmis ryšių priemonėmis informuojama teikimą panaikinti vizą pateikusi institucija.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

119. Vizų įklijų užsakymą, jų gaminimą ir paskirstymą vizų tarnyboms organizuoja Konsulinis departamentas.

120. Vizų įklijoms taikomos specialios apskaitos dokumentų blankų gaminimo, laikymo, apskaitos ir jų panaudojimo taisyklės.

121. Prašymai išduoti Lietuvos Respublikos vizą, patvirtinti kvietimus vizai gauti, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikui pratęsti, vizai panaikinti kartu su prie jų pridėtais dokumentais vizų tarnybose saugomi 1 metus, jei buvo priimtas teigiamas sprendimas, o jei priimtas neigiamas sprendimas – 5 metus.

122. Patvirtintų kvietimų, vizų išdavimo, neišduotų vizų, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo apskaitos žurnalai pildomi per kalendorinius metus ir toje laikmenoje, kurioje jie buvo sudaryti, saugomi 5 metus nuo jų užbaigimo.

123. Dokumentai, patvirtinantys valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumokėjimą, tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

124. Pasibaigus saugojimo terminams, dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

125. Sprendimai, priimti pagal šių taisyklių nuostatas, gali būti skundžiami Užsieniečių teisinės padėties įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

126. Atsakomybę už šių taisyklių pažeidimus nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

______________


 

Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

 

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIZĄ

Vizų tarnybos antspaudas
 


Ši prašymo forma yra nemokama

 

 

1. Pavardė (-ės)

 

Pildo vizų tarnybos darbuotojas

2. Ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)  (jei keitėte)    

 

 

Kreipimosi data :

3. Vardai  

 

 

4. Gimimo data (metai-mėnuo-diena)  

 

 

5. Asmens tapatybės kortelės numeris (neprivaloma nurodyti)

 

Dokumentus tvarko :

6. Gimimo vieta ir šalis  

 

 

Papildomi dokumentai

7. Dabartinė pilietybė (-ės)  

8. Turėta pilietybė (pilietybė gimimo metu)

 

Galiojantis pasas

Pinigines lėšas patvirtinantys dokumentai

9. Lytis

 

Vyriška Moteriška

10. Šeiminė padėtis  

Nevedęs (netekėjusi) Vedęs (ištekėjusi)      Gyvena skyrium

Išsituokęs (-usi)         Našlys (-ė)                  Kita                  

Kvietimas

Transportas

Sveikatos draudimas

Kita :

11. Tėvo pavardė, vardas  

12. Motinos pavardė, vardas

 

 

 

 

13. Paso rūšis    

Piliečio pasas         Diplomatinis pasas  Tarnybinis pasas       Kelionės dokumentas (pagal 1951 metų Konvenciją)

Užsieniečio pasas  Jūrininko pasas         Kitas kelionės dokumentas (nurodoma): 

………………………………………………………… ………….…

 

14. Paso numeris    

 

15. Išdavė

 

 

16. Išdavimo data    

 

17. Galioja iki

 

 

18. Jei gyvenate šalyje, kurios pilietis nesate, ar turite leidimą grįžti į ją?   

Ne   Taip (dokumento numeris ir galiojimo data) ……………………………………………………………..  

Viza  

Atsisakyta išduoti

Išduota

19. Dabartinė profesija

 

 

20. Darbdavys (darbovietė) ir darbdavio (darbovietės) adresas bei telefono numeris. Jeigu pildo studentas – mokymo įstaigos pavadinimas bei adresas.

 

 

 

 

Vizos duomenys :

21. Kelionės tikslas (nurodyti valstybę)    

22. Vizos rūšis 

Oro uosto tranzitinė  Tranzitinė 

 

Trumpalaikė              Ilgalaikė  

23. Viza

Asmeninė     Grupinė  

 

A

B

C

D

 

24. Prašoma leisti atvykti       

Vieną kartą          Du  kartus              Daug kartų    

25. Buvimo laikas     

Vizos prašoma:      ________ dienoms (-ų)

 

Atvykimų skaičius :

26. Kitos vizos (išduotos per pastaruosius trejus metus) ir jų galiojimo laikas

 

 

1 2 Daug kartų

27. Jei vykstate tranzitu, ar turite leidimą įvažiuoti į valstybę, kuri yra kelionės tikslas?

□ Ne □ Taip, leidimas galioja iki išduotas

 

Galioja nuo ………………..

iki …………………………

28. Ankstesnės kelionės į Lietuvos Respubliką

 

 

Galioja (šalis) :

…………………………… .

 

 

29. Kelionės tikslas  

Turizmas Verslas Šeimos ar draugų lankymas Kultūra/Sportas Oficialus vizitas Gydymasis

 

Kitas (prašome nurodyti): ….……………………………………………………..

 

Pildo vizų tarnybos darbuotojas

 

 

30. Atvykimo data

 

31. Išvykimo data

 

 

 

32.  Pirmoji valstybė, kurios  sieną kirsite, arba vykimo 

tranzitu maršrutas

 

33. Transporto priemonė

 

 

 

 

34. Kviečiančio asmens vardas ir pavardė arba kviečiančios organizacijos Lietuvos Respublikoje pavadinimas bei kviečiančios organizacijos kontaktinio asmens vardas ir pavardė, kitu atveju viešbučio pavadinimas arba laikinosios gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas.

 

 

Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas)

 

 

Telefonas ir telefaksas

 

 

Adresas

Elektroninio pašto adresas

 

 

 

35. Kas apmoka Jūsų kelionės ir Jūsų pragyvenimo išlaidas buvimo šalyje metu?      

Pats (-i) Kviečiantis asmuo(-enys) Kviečianti organizacija (nurodomas kvietėjas ir kokiu būdu apmokamos pragyvenimo lėšos bei pateikiami su tuo susiję dokumentai):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

36. Pragyvenimo lėšos Jūsų buvimo šalyje metu

Grynieji pinigai Kelionės čekiai Kreditinės kortelės Apgyvendinimas Kita:

Kelionės ir/arba sveikatos draudimas (galioja iki: ………………………………………………………………………………)

 

 

 

 

37. Sutuoktinio pavardė     

 

38. Sutuoktinio ankstesnė (-ės) turėta (-os) pavardė (-ės)

 

 

39. Sutuoktinio vardas    

 

40. Sutuoktinio gimimo data

 

41. Sutuoktinio gimimo vieta

 

 

42.  Vaikai (kai vaikas turi pasą, būtina pildyti atskirą prašymą)     

Pavardė Vardas Gimimo data

1

2

3

 

 

 

43. ES arba EEE piliečio, kuris Jus išlaiko, asmens duomenys (į  šį klausimą turi atsakyti tik ES arba EEE piliečių šeimos nariai)

 

 

Pavardė

 

Vardas

 

 

Gimimo data

Pilietybė

Paso numeris

 

 

Giminystės ryšys: ES arba EEE piliečio …………………………………..

 

 

 

 

44. Aš žinau ir sutinku, kad visi asmens duomenys, esantys mano prašymo formoje Lietuvos Respublikos vizai gauti,

bus pateikti atitinkamoms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms ir prireikus bus šių valdžios institucijų

tvarkomi, siekiant priimti sprendimą dėl mano prašymo vizai gauti. Šie duomenys gali būti įvesti į įvairių Lietuvos

Respublikos valdžios institucijų duomenų bazes ir jose saugomi.

Man specialiai paprašius, mano prašymą nagrinėjanti konsulinė įstaiga informuos mane, kaip pagal Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės aktus aš galiu pasinaudoti savo teise patikrinti su manimi susijusius asmens duomenis ir pasinaudoti teise, kad jie būtų pakeisti arba ištrinti, ypač, jeigu jie būtų netikslūs.

Aš pareiškiu, kiek man žinoma, kad visi mano pateikti faktai yra teisingi ir išsamūs.

Aš žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas bus atmestas arba jau išduota viza bus panaikinta, o aš taip pat galiu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Aš įsipareigoju laikytis išduotos vizos galiojimo termino.

Esu informuotas (-a), kad Lietuvos Respublikos vizos turėjimas yra tik viena iš būtinų sąlygų atvykti į Lietuvos Respubliką ir kad neturiu teisės gauti jokios kompensacijos, jei man nebus leista įvažiuoti. Atvykimui būtinos sąlygos bus dar kartą patikrintos atvykstant į Lietuvos Respublikos teritoriją.

 

 

45. Pareiškėjo namų adresas

 

 

46. Telefono numeris

 

 

47. Vieta ir data    

48. Parašas (jei pildo nepilnametis – globėjo, rūpintojo parašas)

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

Spaudų pavyzdžiai

 

1. Dokumentų vizai gauti priėmimo spaudas:

 

„____________ vizos prašyta                          

 

(vizos kodas)                                                      (data)

 

_________________________________

 

(vizų tarnyba)“

 

2. Vizos neišdavimo spaudas:

 

„Viza neišduota

 

_________________________________

 

(vizų tarnyba)

 

__________

 

(data)“

 

3. Vizos panaikinimo spaudas:

 

„Panaikinta“

 

4. Vizų tarnybos spaudas:

 

 

 

 

5.Vizos negaliojimo spaudas:

Pastaba. Spaudo spalva – raudona.

______________

 

 


Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

 

Grupinės vizos lapas

 

Eil. Nr.

 

 

Pavardė

Vardas

Gimimo data

Lytis

Pilietybė (spausdinamas valstybės kodas)

Kelionės dokumento serija, numeris

Grupės vadovas

1.

 

 

 

 

 

 

2.

3......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizos

 

įklija

 

 

 

 

 

 

 

PASTABOS:

 

1. Kitoje grupinės vizos lapo pusėje dviem vizų tarnyboje naudojamomis kalbomis turi būti įrašas: „Grupės vadovas atsako už užsieniečio, vykstančio su jam išduota grupine viza, atvykimą į Lietuvos Respubliką, vykimą per jos teritoriją tranzitu ir išvykimą iš jos“.

2. Įrašai vizos įklijoje netaisomi.

______________

 


Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

4 priedas

 

 

(Kvietimo forma)

 

(Herbas)

 

 

______________________ POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS POLICIJOS MIGRACIJOS                                                                                                 

(miesto ar rajono pavadinimas)                                                                           (skyrius, poskyris, grupė)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIO ASMENS KVIETIMAS

UŽSIENIEČIUI LAIKINAI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

__________NR.                   

                                                               (serija)

 

Patvirtinu, kad

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 


(asmens kodas)

________________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, serija, numeris)

________________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

kviečia laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką

________________________________________________________________________________

(lytis, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(gimimo data ir vieta)

________________________________________________________________________________

(pilietybė)

________________________________________________________________________________

(kelionės dokumentas, serija, numeris)

________________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________

(giminystės arba kitoks ryšys su kviečiamu užsieniečiu)

________________________________________________________________________________

(kartu vykstančio sutuoktinio vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė)

________________________________________________________________________________

(kartu vykstančių vaikų vardai ir pavardės, gimimo datos, lytis, pilietybė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(atvykimo ir išvykimo datos, buvimo Lietuvoje dienų skaičius)

 

 

 

Atvykimo tikslas ____________________________________________________________

 

Užsieniečiai bus apgyvendinti __________________________________________________

(adresas)

________________________________________________________________________________

 

Gyvenamosios patalpos priklauso_______________________________________________

(savininko vardas ir pavardė)

 

 

 

__________________________________           __________                                            

(kvietimą patvirtinusio įgalioto migracijos                                     (parašas)                (vardas ir pavardė)

tarnybos valstybės tarnautojo 

pareigų pavadinimas)                                                                            A. V.

 

Kvietime nurodyti teisingi mano kviečiamo užsieniečio duomenys.

Remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, aš įsipareigoju pasirūpinti, kad kviečiamas užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

 

____________________________

(kviečiančio asmens parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

______________

 

 


Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

5 priedas

 

 

 

VALSTYBIŲ, KURIŲ PILIEČIAMS VIZA GALI BŪTI IŠDUOTA BE FIZINIO ARBA JURIDINIO ASMENS KVIETIMO UŽSIENIEČIUI LAIKINAI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, SĄRAŠAS

 

1. Baltarusijos Respublika (iki 30 d.)*

2. Ekvadoro Respublika

3. Kazachstano Respublika (iki 30 d.)*

4. Moldovos Respublika (iki 10 d.)*

5. Nepripažintas teritorinis derinys Taivanas (iki 30 d.)*

6. Pietų Afrikos Respublika

7. Rusijos Federacija (iki 30 d.)*

 

PASTABA.

* – Vizos nurodytam laikotarpiui išduodamos, pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad turima pakankamai lėšų kelionei ir buvimui Lietuvos Respublikoje – 40 eurų vienai dienai. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu Baltarusijos Respublikos, Kazachstano Respublikos ir Rusijos Federacijos piliečiams Lietuvos Respublikos vizos išduodamos ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

______________

 


 

Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

6 priedas

 

(Kvietimų apskaitos žurnalo forma)

 

 

______________________________________

(kvietimą tvirtinančios įstaigos pavadinimas)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ KVIETIMŲ UŽSIENIEČIUI LAIKINAI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

APSKAITOS ŽURNALAS                                       

 

 

Kvietimo patvirtinimo blanko Nr. 

Patvirtinimo data

Kvietėjo vardas ir pavardė

Kviečiamų asmenų skaičius

Kviečiamų asmenų pilietybė

Sumokėta valstybės rinkliava (suma)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

_______________________________________________________________________

 

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(Kvietimų apskaitos žurnalo forma)

 

 

______________________________________

(kvietimą tvirtinančios įstaigos pavadinimas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ KVIETIMŲ UŽSIENIEČIUI LAIKINAI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

APSKAITOS ŽURNALAS                                       

 

 

Kvietimo patvirtinimo eilės (registracijos) Nr.

Patvirtinimo data

Juridinio asmens pavadinimas

Kviečiamų asmenų skaičius

Kviečiamų asmenų pilietybė

Sumokėta valstybės rinkliava (suma)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

_______________________________________________________________________

 

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 


Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, taip pat ir vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimo, vizos panaikinimo taisyklių

7 priedas

 

(Žurnalo formos pavyzdys)

 

_______________________________________

(migracijos tarnybos pavadinimas)

 

BUVIMO Lietuvos RespublikoJE TURINT vizĄ laiko pratęsimo

APSKAITOS žurnalas

 

Data

Pratęsiamos vizos rūšis, serija ir numeris

Užsieniečio pavardė ir vardas

Gimimo data

Pilietybė

Kelionės dokumento serija ir numeris

Išduotos vizos rūšis, serija ir numeris

Buvimo laikas (dienų skaičius su pratęsta viza)

Sumokėta valstybės rinkliava (suma)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

______________