NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE FORMOS IR JOS PILDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 1 d, Nr. T1-21

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos finansavimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-336) 3.2 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Informacijos apie dalyvavimą programose formą;

1.2. Informacijos apie dalyvavimą programose formos pildymo instrukciją.

 

 

DIREKTORĖ                                                                                     AUDRONĖ ASTRAUSKIENĖ

______________

 


PATVIRTINTA

Narkotikų kontrolės departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2006 m. vasario 1 d,

įsakymu Nr. T1-21

 

(Informacijos apie dalyvavimą programose forma)

 

____________________________________________________________________

(institucijos, dalyvaujančios programose, pavadinimas, asignavimų valdytojo kodas)

 

Narkotikų kontrolės departamentui prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Adresas: Šv. Stepono g. 27, Vilnius

Tel.: (8~5)215 91 30

Faksas: (8~5) 215 90 96

El. paštas: nkd@nkd.lt

 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE

 

_____________ Nr. __________

                                                                                   (data)

 

Programos pavadinimas

Vyriausybės prioritetas

Programos kodas

Dalyvaujančios institucijos programos elementai

Dalyvaujančios institucijos programos elementų pavadinimai

Institucijų n-tųjų metų asignavimai (tūkst. litų)

Iš viso

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždavinys

 

 

x

x

x

 

 

 

Priemonė

 

 

 

 

 

Iš viso programos tikslui

 

 

 

 

 

____________________________                                                 ____                                                 

            (Institucijos vadovas)                                               (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

                                                         A. V.

______________

 


PATVIRTINTA

Narkotikų kontrolės departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2006 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. T1-21

 

INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie dalyvavimą programose formos pildymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato duomenų, susijusių su institucijų ir įstaigų, numatančių vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (Žin., 2004, Nr. 58-2041) (toliau – Nacionalinės programos), įgyvendinimo priemones, pateikimo ir pildymo tvarką.

2. Pateikiamų duomenų paskirtis – užtikrinti, kad valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veikla narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje vyktų koordinuotai, kad valstybės skiriamos lėšos Nacionalinės programos priemonių įgyvendinimui būtų racionaliai panaudotos ir pasiekti Nacionalinės programos rezultatai.

3. Ši Instrukcija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau – ES) kovos su narkotikais strategijos (2005–2012 m.), patvirtintos ES tarybos Nr. 15074/04 27 straipsnio 2 punkto 2 pastraipa ir įgyvendinant ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2005–2008 m.) 1-2 veiksmus bei Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1478 (Žin., 2003, Nr. 113-5070), Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos finansavimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 57 (Žin., 2006, Nr. 9-336) ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312) nuostatomis.

4. Duomenys teikiami užpildžius nustatytą Informacijos apie dalyvavimą programose formą (toliau – Formą).

5. Instrukcijoje vartojamos sąvokos:

5.1. Dalyvavimas programose – institucijų ir įstaigų veikla, įgyvendinanti įvairių programų (įskaitant tarpinstitucines) priemones, kurios susijusios su narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės sritimis, išskyrus dalyvavimą Nacionalinės programos įgyvendinimo priemonių vykdyme.

5.2. Programa – sąvoka, apibrėžta Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2004, Nr. 112-4187), 2 straipsnyje.

5.3. Tarpinstitucinė programa – sąvoka, apibrėžta Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, 2 straipsnyje.

 

II. INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE FORMOS PILDYMAS

 

6. Formoje turi būti pateikta ši informacija:

6.1. Viršutinėje eilutėje „Institucijos, dalyvaujančios programose, pavadinimas, asignavimų valdytojo kodas“ pateikiamas institucijos arba įstaigos pavadinimas ir Finansų ministerijos suteiktas institucijos kodas;

6.2. Lentelės skiltyje „Programos pavadinimas“ raštu pateikiamas (-i) kiekvienos numatomos vykdyti ar jau vykdomos programos, kurios įgyvendinimo priemonės, susijusios su narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės sritimis, pavadinimas (-ai);

6.3. Lentelės skiltyje „Vyriausybės prioritetas“ nurodoma, su kuriais (vienu ar keliais) Vyriausybės patvirtintais prioritetiniais strateginiais tikslais (prioritetais) siejama programa (prioritetai koduojami Vyriausybės sprendime nurodyta tvarka);

6.4. Lentelės skiltyje „Programos kodas“ skaičiais įrašomas programai suteiktas kodas;

6.5. Lentelės skiltyje „Dalyvaujančios institucijos programos elementų pavadinimai“ pateikiamas konkretus programos elemento – uždavinio ir priemonės, susijusios su narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės sritimis, pavadinimas;

6.6. Lentelės skiltyje „Institucijų n-tųjų metų asignavimai“ nurodomos priemonių įgyvendinimui skirtos asignavimų sumos (iš jų darbo užmokesčiui) ir turtui įsigyti;

6.7. Forma patvirtinama institucijos ar įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir oficialiu antspaudu.

7. Jeigu užpildyta Forma apima daugiau negu vieną puslapį, jie nuo antro puslapio numeruojami arabiškais skaičiais be jokių papildomų simbolių.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Institucijos ir įstaigos, vadovaudamosi Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos finansavimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 57 (Žin., 2006, Nr. 9-336), 3 punktu, užpildytą Formą pateikia paštu Formoje nurodytu adresu kasmet iki vasario 15 d.

______________