PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 m. GRUODŽIO 23 d. ĮSAKYMO Nr. 1-404 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 18 d. Nr. 1-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 3 punktu:

1. P a k e i č i u Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630):

1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus ir pagal Lietuvos standartus LST ISO 7010:2012 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011)“ ir LST ISO 3864-1:2011 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2011).“;“

1.2. išdėstau 11 punktą taip:

11. Ženklų piktogramos turi būti paprastos ir turėti tik esmines detales. Jos gali nežymiai skirtis arba būti detalesnės, negu pateiktos šių nuostatų 1–5 prieduose, jei dėl tokių skirtumų bei pakeitimų piktogramų reikšmė nepakis ir liks suprantama.“;

1.3. išdėstau 12 punktą taip:

12. Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis, praėjus 10 minučių nuo ne trumpesnio kaip 15 minučių 50 lx šviesos srauto stiprumo poveikio, turi būti ne mažesnis nei 180 mcd/m2.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                            Vytas Kaziliūnas