LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 28 d. Nr. 801

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801

 

IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) (toliau vadinama – Išmokų vaikams įstatymas) nustatytų išmokų (toliau vadinama – išmokos) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Išmokos skiriamos tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims – Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, taip pat nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

3. Kai šią sąlygą atitinka vienas iš vaiko tėvų, vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmoka vaikui ir išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriamos, jeigu vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje kartu su juo.

4. Išmokas skiria ir moka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Išmokų vaikams įstatymu ir šiais Nuostatais, išskyrus globos (rūpybos) išmoką asmenims, kurie mokosi profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. Jiems globos (rūpybos) išmoką iki 2004 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai) skiria ir moka šios mokyklos.

5. Išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

 

II. KREIPIMASIS DĖL IŠMOKŲ

 

6. Asmenys, turintys teisę gauti išmokas, išskyrus turinčius teisę gauti globos (rūpybos) išmoką asmenis, kurie mokosi profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi – savivaldybės, kurioje gyvena (toliau vadinama – gyvenamosios vietos savivaldybės) administraciją, pateikdami visus reikiamus dokumentus. Turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką asmenys, kurie mokosi profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, iki 2004 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai) kreipiasi į mokyklos administraciją, o nuo 2005 m. sausio 1 d. – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administraciją.

7. Dėl išmokų skyrimo vaikui vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjas (rūpintojas), išskyrus šeimyną ar nevyriausybinę vaikų globos instituciją, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, pateikdamas visus reikiamus dokumentus. Šeimyna ar nevyriausybinė vaikų globos institucija kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna ar nevyriausybinė vaikų globos institucija įregistruota, administraciją.

8. Kreipimosi dėl išmokos diena laikoma diena, kurią priimtas prašymas skirti išmoką su visais reikiamais dokumentais. Kai kreipiantis dėl išmokos su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, pareiškėjas gali juos pateikti per mėnesį nuo prašymo priėmimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiamų dokumentų pareiškėjas nepateikia, jo prašymas laikomas nepateiktu.

9. Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis pats asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.

 

III. DOKUMENTAI, BŪTINI ATITINKAMAI IŠMOKAI PASKIRTI

 

10. Kreipiantis dėl bet kurios Išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos, būtina pateikti:

10.1. prašymą skirti atitinkamą išmoką;

10.2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – asmens tapatybės dokumentai). Asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.

11. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui paskyrimo, būtina pateikti civilinės metrikacijos skyriaus išduotą nustatytos formos pažymą išmokai gauti.

12. Kreipiantis dėl išmokos vaikui paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką (toliau vadinama – aplinkybės), būtina pateikti:

12.1. vaiko gimimo liudijimą;

12.2. mokyklos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;

12.3. pažymą iš kito iš vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamosios vietos savivaldybės, kad jam išmoka nėra paskirta ir nemokama jo gyvenamosios vietos savivaldybėje, jeigu vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamosios vietos yra skirtingose savivaldybėse;

12.4. įstaigos, kurioje nuolat ar darbo dienomis išlaikomas vaikas, pažymą apie tai, kuriomis dienomis vaikas gyveno tėvų namuose;

12.5. ištuokos liudijimą, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;

12.6. mirties liudijimą, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs.

13. Kreipiantis dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, būtina pateikti pažymą iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą.

14. Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

14.1. vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimą arba asmens tapatybės dokumentą;

14.2. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

14.3. šeimynos arba nevyriausybinės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;

14.4. pažymą apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį arba kreipimosi mėnesį išmokėtą valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją, valstybinę socialinio draudimo maitintojo netekimo pensiją, valstybinę našlaičių pensiją, valstybinę pareigūnų ir karių našlaičių pensiją, šalpos (socialinę) našlaičių pensiją (toliau vadinama – našlaičių pensija) ir jos dydį, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

14.5. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

14.6. duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio; pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;

14.7. įstaigos, kurioje nuolat ar darbo dienomis išlaikomas vaikas, pažymą apie tai, kuriomis dienomis vaikas buvo pas globėją (rūpintoją) ir negavo maistpinigių;

14.8. abiejų tėvų (turėto vienintelio iš tėvų) mirties liudijimus, kai mirė asmens, kuris mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, tėvai;

14.9. mokyklos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.

15. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

15.1. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

15.2. teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

15.3. santuokos liudijimą, jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką;

15.4. pažymą iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.

16. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, būtina pateikti:

16.1. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą;

16.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jeigu turi) ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą, kad moteriai nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

17. Kreipdamasis dėl išmokos paskyrimo, asmuo pateikia reikiamų dokumentų originalus. Dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų kopijas.

18. Kilus abejonėms, savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus.

19. Jeigu prašymas skirti išmoką siunčiamas paštu arba dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo, prie prašymo pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Savivaldybės administracija gautą prašymą ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda (arba išsiunčia) pranešimą apie prašymo ir dokumentų gavimą, nurodydama jų registravimo datą.

 

IV. IŠMOKŲ SKYRIMAS

 

21. Išmokos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.

22. Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo raštu praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą.

23. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, būtina nurodyti atsisakymo skirti išmoką priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

24. Kilus ginčui tarp tėvų dėl išmokos gavėjo, savivaldybės administracija, priimdama sprendimą, turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

25. Vienkartinės išmokos gimus vaikui, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusio minimalaus gyvenimo lygio (toliau vadinama – MGL) dydį. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis apskaičiuojamas pagal išmokos skyrimo dieną galiojantį MGL dydį.

26. Jeigu periodinė išmoka skiriama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.

27. Išmoka vaikui ir globos (rūpybos) išmoka skiriamos iki atsiranda aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžio pasikeitimui (vaikui sukanka 3, 7 arba 18 metų). Vyresniam negu 18 metų asmeniui šios išmokos skiriamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d., kol jis mokosi, bet tik iki jam sukaks 24 metai.

28. Skiriant globos (rūpybos) išmoką neįgaliam vaikui, įstatymų nustatyta tvarka gaunančiam valstybinę socialinio draudimo maitintojo netekimo pensiją, iš nustatyto išmokos dydžio išskaičiuojama tik ta maitintojo netekimo pensijos dalis, kuri lieka atėmus vaikui galinčios priklausyti šalpos išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2004, Nr. 21-619), dydį.

29. Vaikui, kuris nuolat ar darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, globos (rūpybos) išmoka skiriama už tas dienas, kurias vaikas būna pas globėją (rūpintoją) ir negauna vaiko maistpinigių už tą laikotarpį.

30. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos. Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

31. Socialinės rizikos šeimoms išmokos teikiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

 

V. KREIPIMOSI DĖL IŠMOKŲ TERMINAI

 

32. Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vienkartinė išmoka už įvaikintą ar globojamą vaiką, jeigu ji anksčiau nebuvo išmokėta, mokama vaiką įvaikinusiam asmeniui arba vaiko globėjui, jeigu jie kreipiasi per 6 mėnesius nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, bet tik iki vaikui sukaks pusantrų metų ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta.

33. Išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmoka skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

34. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė savivaldybės administracijai iki jam sukako 25 metai.

35. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sveikatos priežiūros įstaigos pažymos išdavimo dienos.

 

VI. IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

36. Išmoka gali būti pervedama į išmokos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prireikus išmoka gali būti mokama per savivaldybės kasą. Išmokos gavimo būdą, išskyrus socialinės rizikos šeimas, pasirenka jos gavėjas, arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, arba vienas iš asmens, kuriam paskirta išmoka, tėvų (įtėvių), jo globėjas ar rūpintojas.

37. Išmoka gali būti mokama pagal įgaliojimą.

38. Jeigu išmokos gavėjas, gaunantis periodinę išmoką, persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas išmokėjus ją už tą mėnesį, kurį asmuo pakeitė gyvenamąją vietą. Naujosios gyvenamosios vietos savivaldybėje ši išmoka skiriama ir mokama nustatytąja tvarka, bet ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio, kurį asmens gyvenamoji vieta buvo pakeista.

39. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama. Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti pervedama viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, būsto savininkui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateikus dokumentus, patvirtinančius būsto įsigijimą, baldų ar buitinės technikos įsigijimą, nuomą, atliktus remonto darbus ir panašiai.

40. Išmokos gavėjui mirus, iki mirties dienos neišmokėta priklausiusi išmokos suma išmokama kitam suaugusiam išmokos gavėjo šeimos nariui arba, jo nesant, pervedama į vaiko (vaikų) vardu atidarytas sąskaitas banke.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Šeimoms, gaunančioms paskirtą iki 2004 m. liepos 1 d. pašalpą už 3 ir daugiau vaikų, dėl naujų išmokų paskyrimo kreiptis nereikia, kol neatsiras aplinkybių, turinčių įtakos išmokos mokėjimui (vaikui sukaks 3 metai, vaikas baigs ar nutrauks mokslus, susituoks, mirs, bus apgyvendintas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, pasikeis gyvenamoji vieta ir kita). Savivaldybių administracijos peržiūri pašalpų gavėjų bylas ir priima savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimą skirti ir mokėti pagal Išmokų vaikams įstatymą priklausančias išmokas.

42. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl asmens teisės gauti išmokas skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

______________