LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ MASĘ IR KOKYBĘ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 28 d. Nr. 464

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056) nuo 2002 m. gegužės 1 d. pradedamas gyvulių skerdenų klasifikavimas:

1. Tvirtinu Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad 1 punktu patvirtintos taisyklės įsigalioja nuo 2002 m. gegužės 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2001 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 464

 

KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENOS MASĘ IR KOKYBĘ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato kiaulių (išskyrus veislei naudotų kiaulių) įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę reikalavimus.

2. Už kiaules, supirktas iš pardavėjų, apmokama pagal jų skerdenos masę ir kokybę.

3. Šios taisyklės taikomos tik toms įmonėms, kurios per savaitę paskerdžia ne mažiau kaip 100 kiaulių (skerdžiamų kiaulių skaičius apskaičiuojamas pagal paskerstų per metus kiaulių skaičių).

4. Šios taisyklės neprivalomos įmonėms, kurios kiaules išaugina, skerdžia ir išpjausto toje pačioje įmonėje.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis kiaules Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintoms skerdykloms.

Pirkėjas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos skerdyklos, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perka kiaules iš pardavėjų savo ūkinei-gamybinei veiklai.

Skerdenų vertintojas – asmuo, Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulinių žaliavų (skerdenų) kokybės vertinimo laboratorijoje įgijęs reikiamą kvalifikaciją ir turintis tai patvirtinantį pažymėjimą, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ paskirtas klasifikuoti skerdenas skerdykloje.

Kiaulės skerdena – paskerstas ir nukraujintas kiaulės kūnas su oda, galva, uodega, priekinėmis ir užpakalinėmis kojomis, be vidurių, vidaus organų, vidaus riebalų, inkstų, diafragmos ir lyties organų.

Skerdenos įskaitinė masė – tai šiltos 2 procentais sumažintos arba atšaldytos skerdenos masė.

Skerdenos raumeningumo klasė – skerdenos raumeningumas, išreikštas nustatytu procentų intervalu, priskiriamas skerdenų grupei bei žymimas viena iš šių raidžių: S, E, U, R, O, P (žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 249 „Dėl privalomųjų kiaulių ir galvijų skerdenų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 51-1654)).

Raumeningumo matuoklis (angl. FAT-o-MEAT'er) – prietaisas, skirtas kiaulių skerdenų raumeningumui nustatyti.

Bazinė skerdenos kaina – skerdyklos nustatyta kaina už 51–51,9 proc. raumeningumo atitinkamos masės skerdeną.

Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina – kaina be PVM, kurią pirkėjas moka pardavėjui pagal skerdenos įskaitinę masę ir raumeningumą.

Skerdenos kokybė – tai skerdenos raumeningumas, išreikštas procentais.

6. Kiaulės superkamos sudarius kiaulių pirkimo-pardavimo sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo. Perkamų kiaulių gabenimui išrašomas nustatytos formos važtaraštis (lydraštis), kurio vienas egzempliorius pasilieka pas pardavėją.

7. Prireikus pirkėjas supažindina pardavėją su šių taisyklių nuostatomis. Dokumentacija, susijusi su skerdenų vertinimu, turi būti supirkimo vietose prieinama kiaulių pardavėjams.

 

II. KIAULIŲ APŽIŪROS, MASĖS NUSTATYMO IR JŲ SKERDENŲ SVĖRIMO REIKALAVIMAI

 

8. Perkant kiaules, jos sveriamos individualiai, gyvuliams sverti skirtomis svarstyklėmis turinčiomis galiojantį valstybinės patikros spaudą.

9. Skerdykloje kiaulės apžiūrimos veterinarijos inspektoriaus, patikrinamas kiaulių identifikavimo numeris, amžius, lytis. Atskirų pardavėjų kiaules patartina patalpinti į atskirus gardus, kuriuose turi būti laikomos iki skerdimo.

10. Duomenys apie kiekviename garde esančias kiaules (kiaulių skaičius, pardavėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, kiaulės individualus (identifikavimo numeris) surašomi į skerdyklos vidaus apskaitos dokumentą (du egzemplioriai).

11. Kiaulės turi būti paskerstos ne vėliau kaip per 12 val. nuo važtaraštyje (lydraštyje) fiksuoto atvežimo į skerdyklą laiko, išskyrus tuos atvejus, kai kiaules apžiūrintis veterinarijos inspektorius remdamasis klinikiniais požymiais, nustato kitą kiaulių poilsio trukmę. Kiaulės turi būti aprūpintos ir pakankamu vandens kiekiu.

12. Kiaulės perduodamos skerdimui kartu su dviem vidaus apskaitos dokumentų egzemplioriais. Skerdimo skyriaus atsakingas darbuotojas, priimdamas kiaules, patikrina įrašų autentiškumą, kiaulių kiekį, individualius (identifikavimo) numerius.

13. Kiaulių skerdenoms suteiktas dienos skerdimo eilės numeris bei kiaulės identifikavimo numeris pažymimi ant skerdenos taip, kad ją būtų galima identifikuoti kituose skerdenų tvarkymo etapuose. Už numerių žymėjimą atsako skerdykla.

14. Skerdenos sveriamos svarstyklėmis, kurių svėrimo paklaida ne didesnė kaip 0,1 proc. Svarstyklės turi būti su galiojančiu valstybinės patikros spaudu.

15. Jei sveriama šilta skerdena, tai ji turi būti pasverta per 45 min. po kiaulės paskerdimo (nukraujinimo).

16. Jei skerdenos sveriamos vėliau kaip po 45 min. nuo kiaulės paskerdimo, tai, nustatant skerdenos įskaitinę masę, 2 procentų atėmimas mažinamas 0,1 procento kas 15 papildomai praėjusių minučių.

 

III. SKERDENŲ RAUMENINGUMO VERTINIMAS

 

17. Kiaulių skerdenos raumeningumas vertinamas per 45 min. nuo kiaulės paskerdimo (nukraujinimo) Valstybinės metrologijos tarnybos įrašytais į Lietuvos matavimo priemonių registrą specialiais prietaisais – raumeningumo matuokliais (Fat-o-Meat' er), matuojant kairės pusės kiaulės skerdenos lašinių ir raumens storius šiose vietose (taškuose):

17.1. 8 cm nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos tarp 3 ir 4 juosmens slankstelio;

17.2. 6 cm nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos tarp 3 ir 4 paskutinių šonkaulių. Šonkauliai pradedami skaičiuoti nuo skerdenos užpakalinės dalies.

18. Kiaulės skerdenos raumeningumas, nustatytas pagal pateiktą formulę, yra pagrindinis kiaulės skerdenos kokybės vertinimo kriterijus.

 

Y = 60,46893 + 0,08634 x W – 0,06522 x LAŠINIŲ STORIS 1 – 1, 46338 x LAŠINIŲ STORIS 2 + 0,01517 x (LAŠINIŲ STORIS 2 x LAŠINIŲ STORIS 2) + 0,17544 x RAUMENS STORIS 2.

 

čia:

Y – raumeningumas procentais;

LAŠINIŲ STORIS 1 – riebalinio audinio sluoksnio storumas (mm) tarp 3–4 juosmens slankstelių;

LAŠINIŲ STORIS 2 – riebalinio audinio sluoksnio storumas (mm) tarp 3–4 paskutinių šonkaulių;

RAUMENS STORIS 2 – raumens storis (mm), išmatuotas kartu su LAŠINIŲ STORIS 2 matavimu;

W – šiltos skerdenos svoris, kg.

19. Skerdenų su oda raumeningumo klasės patvirtintos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 249 „Dėl privalomųjų kiaulių ir galvijų skerdenų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 51-1654).

20. Nevertinamas šių skerdenų raumeningumas:

20.1. turinčių patologinių pakitimų;

20.2. turinčių atvirus kaulų lūžius, dėl kurių audiniuose atsirado kraujosruvos.

Už šias skerdenas apmokama pagal šalių susitarimą.

21. Jei viena skerdenos pusė pažeista 20 punkte nurodytu būdu, o kita pusė atitinka skerdenos reikalavimus, tai gali būti vertinamas nepažeistosios pusės skerdenos raumeningumas.

22. Kiaulių skerdenų vertinimo duomenys, atspausdinti raumeningumo matuoklio spausdintuvu, kiekvienos darbo dienos pabaigoje arba vėliausiai kitos darbo dienos pradžioje turi būti perduodami skerdyklos buhalterijai.

 

IV. SKERDENŲ ŽENKLINIMAS

 

23. Skerdenų ženklinimo būdas turi būti suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Žemės ūkio ministerija. Kiaulių skerdenos turi būti ženklinamos spaudu arba etikete. Spaudus deda ir etiketes tvirtina skerdenų vertintojai.

24. Kiaulių skerdenos ženklinamos po skerdenos masės ir raumeningumo nustatymo. Ženklinamos abi kiaulių skerdenos pusės.

25. Spaudas dedamas ant kiekvienos skerdenos blauzdos vidinės pusės. Spaude nurodoma skerdenos raumeningumo klasė. Spaudas turi būti atsparus blukimui (neišsitrinantis), o naudojamas rašalas negali būti toksiškas. Raidžių ir skaičių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

26. Ženklinant etikete, joje turi būti įrašyta raumeningumo klasė, skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris, paskerstos kiaulės individualus (identifikavimo) ir skerdimo numeriai, paskerdimo data ir įskaitinė skerdenos masė. Etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 5x10 cm, o joje nurodyti duomenys aiškiai įskaitomi. Ji turi būti atspari drėgmei, temperatūros svyravimams, apsaugota nuo suklastojimo ir tinkama pritvirtinti tik vieną kartą. Etiketės tvirtinamos prie kiekvieno skerdenos pusės. Etiketės negali būti nuimtos iki skerdenos iškaulinėjimo.

27. Galima žymėti elektriniais ar kitokiais žymekliais. Žymenys turi būti aiškūs, išskaitomi, neišsitrinantys.

 

V. SKERDENŲ BROKAVIMAS

 

28. Jei kiaulių poskerdiminės ekspertizės metu yra nustatomi susirgimai, tai skerdenos yra pašalinamos iš skerdimo linijos į specialią patalpą. Jos skirstomos į:

28.1. tinkamas žmonių maistui po terminio apdorojimo;

28.2. netinkamas žmonių maistui ir nukreipiamas utilizuoti.

29. Aktą dėl skerdenų brokavimo surašo komisija, susidedanti iš cecho meistro, veterinarijos gydytojo ir skerdenų vertintojo. Aktas surašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas pardavėjui, antras – skerdyklos buhalterijai, trečias – veterinarijos inspektoriui.

 

VI. SKERDENOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

 

30. Kiekvienos skerdyklos vadovas patvirtina bazines kainas už 51–51,9 proc. raumeningumo atitinkamo svorio kiaulių skerdenas.

31. Esant kitam kiaulių skerdenos raumeningumui (mažiau kaip 51 ar daugiau kaip 51,9 proc.), skerdenos kaina apskaičiuojama pagal kainos perskaičiavimo koeficientus (1 priedas). Kainų apskaičiavimo pavyzdys pateiktas 2 priede.

32. Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama už atitinkamo raumeningumo 100 kg skerdenos įskaitinę masę.

33. Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama pagal atspausdintus FAT-o MEAT'erio duomenis.

34. Skerdykla privalo taikyti kainų perskaičiavimo koeficientus (1 priedas) bei skerdyklos vadovo patvirtintus kainininkus už 51–51,9 proc. raumeningumo kiaulių skerdenas. Kainininkai turi būti supirkimo vietose ir prieinami pardavėjams.

35. Už 28 punkte nurodytas išbrokuotas skerdenas apmokama pagal atskirą įmonės vadovo patvirtintą kainininką. Brokuojant skerdenos dalį pagal veterinarijos gydytojo aktą, už likusią skerdenos dalį atsiskaitoma pagal šalių susitarimą.

36. Dėl skerdyklos kaltės sumaišius kiaules ar jų skerdenas, kai negalima identifikuoti jų savininko, kiaules priverstinai paskerdus transportavimo metu, joms kritus dėl pirkėjo kaltės arba jas paskerdus vėliau nustatyto laiko, taip pat, neteisingai perpjovus skerdeną per stuburą, už kiaules atsiskaitoma pagal skerdenos masę, apskaičiuotą taikant skerdyklos patvirtintus vidutinius metinius mėsos išeigų normatyvus, remiantis pirminiais kiaulės masės, lyties ir amžiaus įrašais važtaraštyje (lydraštyje). Kiaulių pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama priskiriant jai U raumeningumo klasę.

 

VII. INFORMAVIMAS APIE APSKAIČIUOTĄ KAINĄ PAGAL SKERDENOS MASĘ IR RAUMENINGUMĄ

 

37. Pirkėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kiaulės paskerdimo išrašo pardavėjui gyvulių pirkimo kvitą, kuris visiškai užpildomas pagal kiaulių važtaraščio (lydraščio) bei skerdenų klasifikavimo duomenis.

38. Pardavėjui pareikalavus, informacija apie kiaulių skerdenos įvertinimo rezultatus turi būti pateikta skerdimo arba kitą dieną po skerdimo.

 

VIII. PIRKĖJŲ ATSAKOMYBĖ

 

39. Pirkėjas atsako už skerdenų vertintojo tinkamų darbo sąlygų sudarymą ir šių taisyklių vykdymą.

 

IX. GINČŲ SPRENDIMAI

 

40. Pretenzijos dėl skerdenų klasifikavimo turi būti pateiktos ne vėliau kaip kitą dieną po skerdimo.

41. Iškilus ginčui dėl kokybės įvertinimo iki įstojimo į Europos Sąjungą laikotarpiu, skerdykla sulaiko skerdenos realizavimą 24 valandoms. Per tą laiką dalyvaujant pardavėjui ir pirkėjui ar jų atstovams atliekamas pakartotinis atšaldytos skerdenos vertinimas. Į pakartotinį skerdenos vertinimą neatvykus ginčą inicijavusios pusės atstovui, pirmojo skerdenos vertinimo rezultatai laikomi teisingais.

42. Neišsprendus ginčo dėl neteisingo skerdenos įvertinimo, pardavėjas gali raštiškai kreiptis į valstybinę kontroliuojančią instituciją – Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai privalo patikrinti skerdenų vertintojo darbą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo.

43. Skerdenų vertintojas už neteisingą skerdenų vertinimą atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

44. Visi kiti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas

2001 12 22

______________

 

Kiaulių įkainojimo pagal skerdenos

masę ir kokybę taisyklių

1 priedas

 

PRIVALOMI KIAULIŲ SKERDENOS KAINOS PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

 

Raumeningumas, proc.

Korekcijos koef., proc.

<40

-10,80

40-40,9

-9,90

41-41,9

-9,0

42-42,9

-8,10

43-43,9

-7,20

44-44,9

-6,30

45-45,9

-5,40

46-46,9

-4,50

47-47,9

-3,60

48-48,9

-2,70

49-49,9

-1,80

50-50,9

-0,90

51-51,9

0

52-52,9

0,90

53-53,9

1,80

54-54,9

2,70

55-55,9

3,60

56-56,9

4,50

57-57,9

5,40

>58

6,30

______________

 

Kiaulių įkainojimo pagal skerdenos

masę ir kokybę taisyklių

2 priedas

 

KIAULIŲ SKERDENŲ KAINOS PAGAL SKERDENOS MASĘ IR KOKYBĘ APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

 

Raumeningumas, proc.

Korekcijos koef., proc.

Skerdenos masė, kg

<50

50- 59,99

60- 69, 99

70- 79, 99*

80- 89, 99*

90- 99, 99

100- 109, 99

110- 119, 99

>120

<40

-10,80

3,57

4,91

5,35

5,98

5,98

5,35

4,91

4,46

4,01

40-40,9

-9,90

3,60

4,96

5,40

6,04

6,04

5,40

4,96

4,51

4,05

41-41,9

-9,0

3,64

5,01

5,46

6,10

6,10

5,46

5,01

4,55

4,09

42-42,9

-8,10

3,68

5,06

5,51

6,16

6,16

55,51

5,06

4,60

4,13

43-43,9

-7,20

3,71

5,10

5,56

6,22

6,22

5,56

5,10

4,64

4,17

44-44,9

-6,30

3,75

5,15

5,62

6,28

6,28

5,62

5,15

4,69

4,21

45-45,9

-5,40

3,78

5,20

5,67

6,34

6,34

5,67

5,20

4,73

4,25

46-46,9

-4,50

3,82

5,25

5,73

6,40

6,40

5,73

5,25

4,78

4,29

47-47,9

-3,60

3,86

5,30

5,78

6,46

6,46

5,78

5,30

4,82

4,33

48-48,9

-2,70

3,89

5,35

5,83

6,52

6,52

5,83

5,35

4,87

4,37

49-49,9

-1,80

3,93

5,40

5,89

6,58

6,58

5,89

5,40

4,91

4,41

50-50,9

-0,90

3,96

5,45

5,94

6,64

6,64

5,94

5,45

4,96

4,46

51-51,9

0

4,00

5,50

6,60

6,70

6,70

6,00

5,50

5,50

4,50

52-52,9

0,90

4,04

5,55

6,05

6,76

6,76

6,05

5,55

5,05

4,54

53-53,9

1,80

4,07

5,60

6,10

6,82

6,82

6,10

5,60

5,09

4,58

54-54,9

2,70

4,11

5,65

6,16

6,88

6,88

6,16

5,65

5,14

4,62

55-55,9

3,60

4,14

5,70

6,12

6,94

6,94

6,21

5,70

5,19

4,66

56-56,9

4,50

4,18

5,75

6,27

7,00

7,00

6,27

5,75

5,23

4,70

57-57,9

5,40

4,22

5,80

6,32

7,06

7,06

6,32

5,80

5,28

4,74

>58

6,30

4,25

5,85

6,37

7,12

7,12

6,37

5,85

5,32

4,78

 

*-šios masės skerdenų bazinė kaina pavyzdyje yra pagrindas kitos masės skerdenų bazinei kainai nustatyti.

______________