CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SERTIFIKAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 14 d. Nr. 4R-135

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Civilinės aviacijos administracijos nuostatų, patvirtintų susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182 (Žin., 2001, Nr. 47-1636; 2005, Nr. 126-4516) 7.43 punktu ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 550/2004 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje“ 7 straipsnio nuostatas,

tvirtinu Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

CAA direktoriaus

2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4R-135

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja pažymėjimų teikti oro navigacijos paslaugas išdavimą, jų galiojimo pratęsimą, apribojimą ir apribojimo atšaukimą, galiojimo panaikinimą bei oro navigacijos paslaugų teikėjų priežiūros tvarką.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

teikėjas – įmonė, gavusi oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą;

pareiškėjas – įmonė, padavusi prašymą gauti oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą;

sertifikavimas – tikrinimo procedūros, kai nustatoma, ar teikėjas / pareiškėjas atitinka konkrečios oro navigacijos paslaugos teikimo reikalavimus;

pažymėjimas – CAA išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas / pareiškėjas atitinka jame nurodytų oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus;

oro navigacijos paslaugos – oro eismo paslaugos; ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos; meteorologijos paslaugos oro navigacijai; oro navigacijos informacijos paslaugos;

bendrieji reikalavimai – 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente, nustatančiame bendruosius navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (EB) Nr. 2096/2005 (toliau – Reglamentas), nustatyti reikalavimai teikėjams / pareiškėjams.

3. Oro navigacijos paslaugų teikėjams pažymėjimus išduoda, jų galiojimą pratęsia, panaikina ir apriboja bei apribojimą atšaukia Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA). CAA atlieka ir teikėjo veiklos valstybinę priežiūrą.

4. Pažymėjimas gali būti išduotas tik toms įmonėms, kurios atitinka bendruosius reikalavimus.

5. Įmonė gali teikti oro navigacijos paslaugas tik turėdama galiojantį pažymėjimą bei laikydamasi jame numatytų sąlygų bei apribojimų. Pažymėjimas gali būti išduodamas vienai arba kelioms oro navigacijos paslaugoms teikti.

 

II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Pareiškėjas, siekiantis gauti pažymėjimą, turi CAA pateikti šių nuostatų 1 priede nustatytos formos prašymą (dviem egzemplioriais). Antrasis prašymo egzempliorius su prašymo gavimo žyma grąžinamas pareiškėjui.

7. Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

7.1. notaro patvirtintos įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jei įstatai numatyti atitinkamame įmonių įstatyme) kopijos, taip pat duomenys apie įmonės akcininkus;

7.2. užpildytas šių nuostatų 2 priede nustatytos formos klausimynas;

7.3. įmonės organizacijos struktūra, kurioje pateikiama:

7.3.1. vadovaujančiojo personalo pareigų ir pavardžių sąrašas;

7.3.2. vadovaujančiojo personalo pareigybių aprašymai, nurodant kiekvieno iš jų atsakomybę;

7.3.3. įmonės personalo struktūra, kurioje numatyti tarpusavio pavaldumo ryšiai;

7.4. žmogiškųjų išteklių valdymo strategija ir personalo rengimo programa;

7.5. aviacijos saugumo užtikrinimo planas;

7.6. skrydžių saugos vadybos bei kokybės vadybos vadovai, nurodant už jų įgyvendinimą atsakingus asmenis; dokumentus patvirtinančius oro navigacijos paslaugų teikimo kokybę (laikoma, kad teikėjas atitinka kokybės vadybos reikalavimus, jei yra išduotas kompetentingos oro navigacijos paslaugų teikimo srityje organizacijos EN ISO 9001 sertifikatas);

7.7. įmonės veiklos procedūrų ir naudojamos įrangos aprašas, kuriame būtų tikslios nuorodos į pagrindinius dokumentus ir vadovus, parengtus pagal bendruosius reikalavimus;

7.8. 5 metų laikotarpio įmonės verslo planas, parengtas pagal bendruosius reikalavimus;

7.9. informacija apie dabartinę finansinę įmonės būklę ir, jei yra, nepriklausomo audito praėjusių dvejų finansinių metų ataskaitos;

7.10. notaro patvirtinta įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutarties (poliso) kopija;

7.11. veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai;

7.12. įmonės metinė veiklos ataskaita (jei įmonė prieš tai dirbo daugiau nei vienerius metus ir buvo ją parengusi).

8. CAA turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti papildomos informacijos, jei jos reikia tinkamai atlikti sertifikavimą.

9. Sertifikavimą atlieka CAA direktoriaus įsakymu sudaryta sertifikavimo komisija (toliau – komisija) vadovaujama komisijos pirmininko, kuri privalo per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo atlikti pirminį pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu pirminio įvertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas nurodė ne visus reikiamus duomenis ir (ar) pateikė ne visus reikiamus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo komisija praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus bei nustato terminą, per kurį šie trūkumai turi būti ištaisyti.

10. Jei pirminio įvertinimo metu nustatyti trūkumai neištaisomi per komisijos nustatytą laiką, prašymas nenagrinėjamas ir tolesnis pareiškėjo sertifikavimas neatliekamas.

11. Gavusi visus reikiamus dokumentus ir atlikusi pirminį įvertinimą, komisija informuoja pareiškėją apie būsimus, su sertifikavimu susijusius, veiksmus ir procedūras bei nustato nuodugnaus tikrinimo datą.

12. CAA per du mėnesius nuo šių nuostatų 11 punkte nustatytos datos turi atlikti pareiškėjo nuodugnų patikrinimą pagal suderintą su pareiškėju grafiką.

13. Nuodugnus patikrinimas gali būti atliktas komisijoje dalyvaujant kitos pripažintos Europos Sąjungos valstybės teikėjų sertifikavimo funkcijas atliekančios institucijos atstovams.

14. Atsižvelgusi į pareiškėjo tikrinimo rezultatus ir įvertinusi jo atitiktį bendriesiems reikalavimams, komisija surašo tikrinimo ataskaitą su atitinkamomis rekomendacijomis, ją pasirašo ir pateikia pareiškėjui (šių nuostatų 15 punkte numatytais atvejais) arba CAA direktoriui (šių nuostatų 16 punkte numatytais atvejais).

15. Jeigu buvo aptikti trūkumai arba bendrųjų reikalavimų neatitikimai, komisija nustato protingą terminą, per kurį jie turi būti ištaisyti. Gavus pranešimą apie ištaisytus trūkumus, atliekamas pakartotinis tų sričių, kuriose buvo aptikti trūkumai arba neatitikimai, patikrinimas. Jei trūkumai laiku neištaisomi, komisija surašo tikrinimo ataskaitą su rekomendacija pažymėjimo neišduoti ir pateikia ją CAA direktoriui.

16. Jeigu trūkumų arba neatitikimų nebuvo rasta arba jie buvo ištaisyti, CAA direktorius, įvertinęs komisijos pateiktą tikrinimo ataskaitą ir atsižvelgęs į jos rekomendacijas, priima sprendimą išduoti pažymėjimą.

17. Jeigu CAA direktorius priima sprendimą neišduoti pažymėjimo, teikėjui apie tai turi būti pranešta raštu. Pranešime turi būti nurodomos atsisakymo išduoti pažymėjimą priežastys.

18. Pažymėjimas išduodamas 6 metams. Pažymėjimo forma pateikta šių nuostatų 3 priede.

19. Jeigu teikėjas nori sertifikuoti papildomą oro navigacijos paslaugų rūšį, jis pateikia CAA visus reikiamus dokumentus, kaip tai nustatyta 6 ir 7 punktuose. Papildoma oro navigacijos paslaugų rūšis sertifikuojama pagal šių nuostatų 9–18 punktuose nustatytą tvarką. Jei CAA priima sprendimą sertifikuoti papildomą oro navigacijos paslaugų rūšį, teikėjui išduodamas naujas pažymėjimas.

20. Oro navigacijos paslaugų teikėjams, kurie ketina teikti oro navigacijos paslaugas tik Reglamento 4 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, CAA gali išduoti pažymėjimą, jame nurodydama specialiąsias sąlygas. Prašymą gauti tokį pažymėjimą gali pateikti oro navigacijos paslaugų teikėjai, atitinkantys Reglamento 4 straipsnio 1 dalies sąlygas. Sertifikuojant šiuos oro navigacijos paslaugų teikėjus taikomi tik Reglamento 1 priedo 1 dalies, 3 dalies 3.1 punkto, 5 dalies, 8 dalies 8.1 punkto reikalavimai. Aerodromo skrydžių informacijos tarnyboms, kurios teikia paslaugas tik vienam aerodromui, taikomi Reglamento 2 priedo 3 dalies 3.1.1, 3.1.4, 3.3 ir 4 punktų reikalavimai.

21. Paduodamas prašymą gauti pažymėjimą pagal šių nuostatų 20 punktą, pareiškėjas turi pateikti CAA dokumentus, išvardytus šių nuostatų 7.1–7.4, 7.6 ir 7.7 punktuose. Ši paslaugų rūšis sertifikuojama pagal šių nuostatų 9–18 punktuose nustatytą tvarką. Pažymėjimų galiojimas pratęsiamas, panaikinamas, apribojamas ir apribojimas atšaukiamas pagal šių nuostatų 3 skyrių, išskyrus 29.3 punktą.

 

III. TEIKĖJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ.

PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PRATĘSIMAS, APRIBOJIMAS IR PANAIKINIMAS

 

22. Siekiant užtikrinti skrydžių saugą, taip pat teikėjo veiklos pažymėjime nurodytų sąlygų laikymąsi, vykdoma nuolatinė teikėjų veiklos priežiūra bei kontrolė pagal CAA patvirtintą kasmetinę tikrinimų programą, apimančią visas sertifikuotų oro navigacijos paslaugų rūšis. Jos vykdymo tvarkaraštis nedelsiant turi būti pateikiamas teikėjui.

23. CAA darbuotojai, turintys teisę vykdyti pažymėjimo sąlygų laikymosi priežiūrą (toliau – CAA pareigūnai), nuolat vykdo teikėjo veiklos priežiūrą bei kontrolę. Teikėjas privalo užtikrinti, kad pareigūnai nekliudomai galėtų atlikti savo pareigas. Minėti pareigūnai, atlikdami teikėjo tikrinimą, su savimi privalo turėti atitinkamą pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad jis atlieka valstybinę priežiūrą.

24. Vykdant teikėjo priežiūrą ir įgyvendinant kasmetinę tikrinimų programą, atliekami periodiniai ir pasirinktiniai visų teikiamų oro navigacijos paslaugų tikrinimai. Vertinama turi būti ne visa paslaugos rūšis iš karto, o atskiros jos sritys, ir taip, kad visų teikiamų paslaugų patikrinimas būtų atliktas ne rečiau kaip vieną kartą per 6 metus.

25. Jeigu vykdant kasmetinę tikrinimo programą nustatoma teikėjo darbo trūkumų, CAA pareigūnas informuoja teikėją, kad šis turi imtis neatidėliotinų veiksmų, ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

26. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, CAA turi teisę apriboti teikėjo pažymėjimo galiojimą šių nuostatų 33 punkte nustatyta tvarka.

27. Pažymėjimo galiojimo apribojimas gali būti taikomas tik konkrečioms oro navigacijos paslaugų rūšims. Apribojus konkrečios pažymėjime nurodytos paslaugos galiojimą, nėra ribojama teikėjo teisė teikti kitas pažymėjime nurodytas paslaugas.

28. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikotarpiui CAA gali pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką, jei teikėjas atitinka šių nuostatų 29 ir 31 punktų reikalavimus.

29. Teikėjas, norėdamas pratęsti pažymėjimo galiojimą, turi ne vėliau kaip prieš 180 kalendorinių dienų iki pažymėjimo galiojimo pabaigos pateikti CAA:

29.1. prašymą pratęsti pažymėjimo galiojimą;

29.2. ataskaitą apie atliekamus bei atliktus veiklos patikrinimus;

29.3. nepriklausomo audito atliktą praėjusių finansinių metų ataskaitą.

30. Tikrinti 29 punkte išvardytiems dokumentams CAA sudaro komisiją, vadovaujamą komisijos pirmininko.

31. Komisija, gavusi visus dokumentus ir juos patikrinusi, siūlo CAA direktoriui pratęsti pažymėjimo galiojimą, jeigu tikrinimo metu nebuvo nustatyta teikėjo veiklos trūkumų bei neatitikimų su bendraisiais reikalavimais. Jeigu vertinimo metu nustatomi teikėjo trūkumai bei neatitikimai, komisija informuoja teikėją, kad šis imtųsi neatidėliotinų veiksmų, ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

32. CAA direktorius, remdamasis komisijos išvadomis ir rekomendacijomis, gali pratęsti pažymėjimo galiojimą neribotam laikui arba nustatyti konkretų, ne trumpesnį nei 1 metai, galiojimo laiką;

33. CAA bet kuriuo metu gali laikinai apriboti teikėjui išduoto pažymėjimo galiojimą, jeigu teikėjas neatitinka bendrųjų reikalavimų ir sąlygų, nurodytų pažymėjime, ir patikrinimo metu nustatyti teikėjo veiklos trūkumai ar neatitikimai su bendraisiais reikalavimais kelia grėsmę skrydžių saugai. Apribojus pažymėjimo galiojimą, teikėjas nebegali teikti tos oro navigacijos paslaugos, kuriai taikomas šis apribojimas.

34. Teikėjui išduoto pažymėjimo galiojimas CAA direktoriaus sprendimu gali būti apribotas iki 1 metų.

35. Apie pažymėjimo galiojimo apribojimą, nurodant konkrečias oro navigacijos paslaugų rūšis, kurioms jis taikomas, CAA praneša teikėjui ir nurodo ne ilgesnį nei 1 metų terminą, per kurį teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus.

36. Apie ištaisytus trūkumus teikėjas informuoja CAA. Nustačius, kad nėra pažeidimų ar neatitikimų, pažymėjimo galiojimo apribojimas atšaukiamas.

37. Jeigu po pažymėjimo sustabdymo teikėjas per nustatytą terminą neištaiso trūkumų, pažymėjimo galiojimas panaikinamas ir išduodamas naujas pažymėjimas teikti tik tas oro navigacijos paslaugų rūšis, kurioms nebuvo taikytas apribojimas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. CAA direktoriaus sprendimą neišduoti pažymėjimo, taip pat sprendimus dėl pažymėjimo galiojimo apribojimo bei apribojimo panaikinimo teikėjas gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

39. Informaciją apie pažymėjimo išdavimą, pratęsimą, jo galiojimo apribojimą ir apribojimo atšaukimą bei galiojimo panaikinimą CAA skelbia savo interneto tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

______________


 

Oro navigacijos paslaugų teikėjų

sertifikavimo nuostatų

1 priedas

 

Herbas arba prekės ženklas

Dokumento sudarytojo pavadinimas

 

Civilinės aviacijos administracijai

 

PRAŠYMAS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO

PAŽYMĖJIMUI GAUTI

_________________

(vieta)

_________________

(data)

 

Prašau išduoti / pratęsti oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą:

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

1. Įmonės pavadinimas_____________________________________________________________

2. Adresas:______________________________________________________________________

3. Kontaktai:

Vardas, pavardė, pareigos:_____________________________________________________

Telefonas:__________________________________________________________________

Faksas:____________________________________________________________________

El. pašto adresas:____________________________________________________________

4. Sertifikuojamų paslaugų sąrašas:

 

Oro navigacijos paslaugų rūšis

Taip

Ne

Oro eismo paslaugos

 

 

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos

 

 

Oro navigacijos informacijos paslaugos

 

 

Meteorologijos informacijos paslaugos

 

 

(detalus aprašymas 2 puslapyje)

 

5. Įmonės vadovas________________________________________________________________

                                                                                                                         (vardas, pavardė)

                                                                                                          

                                                                                                            (parašas)

6. Prašymo tipas (pažymėti varnele):

 

£ Pradinio sertifikavimo prašymas

Kartu su prašymu turi būti pateiktos trys įmonės organizacijos struktūros kopijos

 

£ Prašymas sertifikuoti įdiegtus pasikeitimus

Kartu su prašymu siunčiamos trys dokumentų kopijos, kur išdėstyti organizacijos struktūros pasikeitimai

 

£ Prašymas pratęsti pažymėjimo galiojimą

Kartu su prašymu siunčiamos trys įmonės organizacijos struktūros dokumento kopijos

 

7. Klausimynas:

 

CAA sukurtas klausimynas buvo pateiktas kartu su prašymu

£ Taip     £ Ne

 

8. Detalus paslaugų pradinio sertifikavimo, pasikeitimų sertifikavimo arba pažymėjimo galiojimo pratęsimo sąrašas:

 

Paslaugos

Teikiamų paslaugų rūšis

Teikiamų paslaugų dalis

Detalesnės teikiamos paslaugos

Pareiškėjo pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) į pateikta lentelę įrašykite paslaugų rūšis, jų dalis ir detalesnes teikiamas paslaugas, kurias reikia sertifikuoti;

b) užpildyti tik skiltis, tiesiogiai susijusias su prašymu;

c) skiltyje „pareiškėjo pastabos“ turi būti visos paslaugų sąlygos ir apribojimai;

d) prireikus sąlygos gali būti pateiktos kaip priedai prie paraiškos dokumentų;

 

9. Pildoma, jeigu įmonė atitinka Reglamento (EB) 2096/2005 4 straipsnio 1 dalies sąlygas

 

£ Pareiškėjas supranta, kad negali teikti sienos kirtimo paslaugos ir neturės naudos bei privilegijų dėl tarpusavio pripažinimo bendrame Europos danguje.

 

£ Pareiškėjas ketina teikti oro eismo paslaugas tik vienai ar kelioms naudotojų kategorijoms:

£ Bendroji aviacija

 

£ Žemės ūkio darbai

 

£ Komercinis oro susisiekimas, naudojant orlaivius, kurių maksimali kilimo masė yra 10 tonų arba kurie turi ne daugiau kaip 20 keleivių krėslų.

 

£ Komercinis oro susisiekimas, kai neviršijama 10000 skrydžių per metus nepriklausomai nuo maksimalios kilimo masės ar keleivių krėslų skaičiaus; skrydžių skaičius apskaičiuojamas sudedant kilimus ir tūpimus ir išvedant trejų paskutinių metų vidurkį.

 

£ Pareiškėjas / teikėjas nėra oro eismo paslaugų teikėjas ir jo bendra metinė teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų apyvarta yra ne didesnė kaip 1000000 EUR.

 

£ Pareiškėjas teikia arba ketina teikti aerodromo skrydžių informacijos paslaugas (ASIP) dirbdamas nuolat tik vienoje darbo vietoje (bet kuriame aerodrome).

 

£ Pareiškėjas pateikė visus reikiamus įrodymus organizacijos veiklos vadove.

______________


 

Oro navigacijos paslaugų teikėjų

sertifikavimo nuostatų

2 priedas

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PRIEŠSERTIFIKACINIS KLAUSIMYNAS

 

Reikalavimai

įvykdyta

neįvykdyta

pastabos

1. TECHNINE IR PASLAUGŲ TEIKIMO KVALIFIKACIJA BEI GEBĖJIMAI

 

 

 

1.1. Palaikomas tinkamas techninis ir paslaugų teikimo bei kvalifikacijos lygis

£

£

 

2. ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

 

 

2.1. organizacijos struktūra

 

 

 

2.1.1. oro navigacijos paslaugų teikėjo struktūra bei organizacijos valdymas užtikrina saugų, veiksmingą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą

£

£

 

2.1.2. darbuotojų, ypač vadovaujančiojo personalo, atliekančio su sauga, kokybe, saugumu, finansais ir žmogiškaisiais ištekliais susijusias funkcijas, pareiginiuose nuostatuose yra aiškiai išdėstytos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė

£

£

 

2.1.3. yra nustatytas aiškus personalo pavaldumas bei tarpusavio sąveika

£

£

 

2.2. Organizacijos valdymas

 

 

 

2.2.1. yra parengtas 5 metų verslo planas, kuriame numatyti:

£

£

 

a) bendrieji teikėjo tikslai ir užduotys bei jų įgyvendinimo strategija, suderinta su teikėjo ilgalaikiais tikslais ir atitinkamais Europos Bendrijos reikalavimais dėl infrastruktūros ar kitos technologijos plėtros;

£

£

 

b) atitinkami siektini rezultatai paslaugų kokybės, taip pat saugos ir ekonomiškumo srityse

£

£

 

2.2.2. yra parengtas ateinančių metų detalus verslo planas (ir visi jo pakeitimai), kuriame numatomos tokios nuostatos:

£

£

 

a) informacija apie naujos infrastruktūros ir kitų naujovių įdiegimą bei paaiškinimas, kaip jos pagerins paslaugų lygį ir kokybę;

£

£

 

b) veiklos rodikliai, pagal kuriuos galima pagrįstai įvertinti paslaugų kokybę ir lygį;

£

£

 

c) numatoma paslaugų teikėjo trumpalaikė finansinė padėtis ir, ar tai keičia arba turi įtakos verslo planui

£

£

 

3. SAUGOS IR KOKYBES VALDYMAS

 

 

 

3.1. saugos valdymas

 

 

 

3.1.1. oro eismo paslaugų teikėjas valdo visą su paslaugų teikimu susijusią saugą, todėl yra nustatyta sąveika su visais tarpininkais, kurie gali turėti įtakos teikiamų paslaugų saugai

£

£

 

3.2. kokybės valdymo sistema

ISO 9001 sertifikatas

£

£

 

3.3. oro eismo paslaugų teikimo vadovas

 

 

 

3.3.1. parengtas bei prireikus atnaujinamas ir:

£

£

 

a) jame yra instrukcijos bei informacija, kurios reikia personalui atlikti savo darbą;

£

£

 

b) reikiamos jo dalys yra prieinamos atitinkamam personalui;

£

£

 

c) jei yra pakeitimų, personalas yra informuojamas apie tai

£

£

 

4. SAUGUMAS

 

 

 

4.1. yra sukurta saugumo valdymo sistema, kuri užtikrina:

£

£

 

a) infrastruktūros ir personalo saugumą siekiant neleisti neteisėtai įsikišti į paslaugų teikimą;

£

£

 

b) gaunamų arba sukuriamų ar kitaip panaudojamų operacinių duomenų saugumą taip, kad jie būtų prieinami tik atitinkamiems įgaliotiems asmenims;

£

£

 

4.2. saugumo vadybos sistemoje yra apibrėžtos:

 

 

 

a) procedūros, susijusios su saugumo pavojaus įvertinimu ir mažinimu, saugumo stebėsena ir gerinimu, saugumo patikrinimais ir patirties sklaida;

£

£

 

b) priemonės, skirtos aptikti saugumo pažeidimus ir įspėti personalą atitinkamais saugumo signalais;

£

£

 

c) saugumo pažeidimų poveikio neutralizavimo ir atitaisomųjų veiksmų bei situacijos sušvelninimo procedūrų nustatymo priemonės siekiant išvengti pažeidimų pasikartojimo.

£

£

 

5. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 

 

 

5.1. yra sukurta personalo įdarbinimo ir apmokymo strategija

£

£

 

6. FINANSINE PADĖTIS

 

 

 

6.1. Ekonominis ir finansinis pajėgumas

 

 

 

6.1.1. Oro navigacijos paslaugų teikėjas vykdo savo finansinius įsipareigojimus, taip pat tinkamai tvarko kintamas ir fiksuotas skrydžių sąnaudas ar kapitalo investicijų sąnaudas. Taikoma tinkama sąnaudų apskaitos sistema. Finansinis pajėgumas nurodomas metiniame plane ir atitinkamai pagal įmonės teisinį statusą balanse ir apskaitoje

£

£

 

6.2. finansinis auditas

 

 

 

6.2.1. reguliaraus nepriklausomo audito įrodymas (audito ataskaita bei išvados)

£

£

 

7. ĮSIPAREIGOJIMAI IR DRAUDIMAS

 

 

 

7.1. yra finansinių įsipareigojimų draudimo sistema;

£

£

 


7.2. draudimas atitinka galimus nuostolius ir žalą;

£

£

 

7.3. jei oro navigacijos paslaugų teikėjas naudojasi kito oro navigacijos paslaugų teikėjo paslaugomis, draudimo sistema apima tarp jų pasiskirstytus įsipareigojimus

£

£

 

8. PASLAUGŲ KOKYBE

 

 

 

8.1. atviras ir skaidrus paslaugų teikimas

 

 

 

8.1.1. oro navigacijos paslaugų teikėjas savo paslaugas teikia atvirai ir skaidriai. Jis yra paskelbę prieigos prie savo paslaugų sąlygas ir reguliariai (kartą per metus) rengia oficialias konsultacijas (individualias arba kolektyvines) su savo paslaugų vartotojais (susitikimo protokolo kopija);

£

£

 

8.1.2. laikydamasis Europos Bendrijos teisės, oro navigacijos paslaugų teikėjas nediskriminuoja nei vartotojų tautybės, nei tapatybės, nei socialinio sluoksnio atžvilgiu

£

£

 

8.2. Nenumatytų atvejų planai

 

 

 

8.2.1. vėliausiai per metus nuo pažymėjimo gavimo oro navigacijos paslaugų teikėjas sudaro visų savo teikiamų paslaugų nenumatytų atvejų planą, jei dėl kokių nors įvykių jo paslaugų kokybė gerokai suprastėtų arba jos nebūtų teikiamos apskritai

£

£

 

9. ATASKAITOS

 

 

 

9.1. oro navigacijos paslaugų teikėjas CAA yra pateikę veiklos metų ataskaitą, kurioje yra:

£

£

 

a) finansiniai ir paslaugų teikimo rezultatai

£

£

 

b) sukurtų paslaugų lygio ir kokybės bei saugos lygio įvertinimas;

£

£

 

c) paslaugų teikėjo rezultatai, lyginant su verslo plane numatytais tikslais ir sugretinant realius rezultatus su metų planu pagal jame numatytus veiklos rodiklius;

£

£

 

d) veiklos ir infrastruktūros naujovės;

£

£

 

e) finansiniai rezultatai, jei jie neskelbiami atskirai, kaip numatyta Reglamento 12 straipsnio 1 dalyje;

£

£

 

f) informacija apie oficialias konsultacijas su paslaugų vartotojais;

£

£

 

g) informacija apie žmogiškųjų išteklių strategiją

£

£

 

______________


 

Oro navigacijos paslaugą teikėjų

sertifikavimo nuostatų

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

REPUBLIC OF LITHUANIA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO

AIR NAVIGATION SERVICE PROVIDER'S

 

PAŽYMĖJIMAS Nr.

CERTIFICATE No.

 

Atsižvelgdama į Europos Parlamento reglamento (EB) 550/2004 bei Tarybos ir Komisijos reglamento (EB) 2096/2005 reikalavimus, Civilinės aviacijos administracija tvirtina, kad:

Pursuant to Regulation (EC) 550/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) 2096/2005 for the time being in force and subject to the conditions specified in this certificate, the Civil Aviation Administration hereby certifies:

____________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

(name of organization)

atitinka bendruosius reikalavimus bei pažymėjime nurodytas sąlygas. Teikiamos paslaugos bei specialiai taikomos jų sąlygos išdėstytos priede.

compliant with the Common Requirements applicable to the services listed in the attached schedule and, therefore, capable for providing them.

 

 

Bendrosios sąlygos:

1.         Teikėjas atitinka procedūras bei sąlygas, išdėstytas organizacijos nuostatuose.

2.          Pažymėjimo galiojimo metu teikėjas atitinka bendruosius reikalavimus ir nustatytas sąlygas, išdėstytas pažymėjimo priede.

3.          Civilinės aviacijos administracija turi teisę patikrinti teikėją, ar jis atitinka nustatytus reikalavimus.

4.         Pažymėjimas be priedo negalioja.

General conditions:

1.         This certificate requires compliance with the procedures and other arrangements specified in the organisation exposition.

2.         This certificate is valid whilst the organization remains compliant with the applicable Common requirements, and specific conditions identified for the services included in the certificate schedule.

3.         Civil Aviation Administration has a full right to verify Provider's compliance with conditions identified.

4.         Certificate is valid only with certificate schedule.

 

Išdavimo data _____________________________________________________________________ .

Date of issue

Galioja iki ________________________________________________________________________ .

Date of expiry

__________________________________________________________________________________

             (vardas, pavardė)                                        (pareigos)                                                   (parašas)

             (name, surname)                                           (position)                                                   (signature)

 

1

______________


 

Oro navigacijos paslaugų teikėjų

sertifikavimo nuostatų

3 priedas

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO

PAŽYMĖJIMO PRIEDAS

AIR NAVIGATION SERVICE PROVIDER‘S

CERTIFICATE SCHEDULE

 

Įmonės pavadinimas:

Organization name:

 

Šis priedas yra neatskiriama oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo Nr._____________ dalis ir privalo būti kartu su juo teikėjo būstinėje.

This certificate schedule is a part of Air Navigation Service Provider's Certificate Nr._____________ and shall be held together in the Provider's headquarter.

 

 

 

 

Paslaugos

Services

Teikiamų paslaugų rūšis

Type of services to be provided

Teikiamų paslaugų dalis

Part of the services to be provided

Detalesnės teikiamos paslaugos

Sub-part of the services to be provided

Sąlygos

Conditions identified

 

 

OEP

 

ATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNS

 

CNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONI

 

AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET

 

MET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data ___________________________

Date of expiry

________________________________________

                                     (parašas)

                                    (signature)

 

 

2

______________