VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL MINIMALIŲ elektros energijos persiuntimo patikimumo LYGIŲ NUSTATYMO

 

2011 m. kovo 31 d. Nr. O3-73

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 38-1437) 48 straipsnio 4 dalimi ir Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 (Žin., 2009, Nr. 73-3005), 9.3 punktu, Komisija nutaria:

1. Nustatyti perdavimo sistemos operatoriui LITGRID turtas AB minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius: ENDMPL = 5 MWh ir AITMPL = 0,26 min;

2. Nustatyti skirstomųjų tinklų operatoriui AB LESTO minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius: SAIDIMPL = 127 min. ir SAIFIMPL = 1,82 karto;

3. Nustatyti skirstomųjų tinklų operatoriams AB „Achema“, AB „Lifosa“ , AB „Akmenės cementas“, UAB „Korelita“ ir UAB „E Tinklas“ minimalius elektros energijos persiuntimo patikimumo lygius: SAIDIMPL = 127 min. ir SAIFIMPL = 1,82 karto.

čia:

ENDMPL – perdavimo tinklu nepersiųsto elektros energijos kiekio rodiklio minimalus lygis;

AITMPL – perdavimo sistemos operatoriaus vidutinės nutraukimų trukmės rodiklio minimalus lygis;

SAIDIMPL – sistemos vidutinės nutraukimų trukmės rodiklio minimalus lygis;

SAIFIMPL – sistemos nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklio minimalus lygis.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

_________________