Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl SLAPTOS PAŠTO SIUNTŲ IR JŲ DOKUMENTŲ APŽIŪROS, PAŠTO SIUNTŲ KONTROLĖS IR PAĖMIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2013 m. spalio 2 d. Nr. 885

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 122-6093) 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Kriminalinės žvalgybos subjektas, gavęs apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo nutartį (toliau – teisėjo nutartis) ar Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais – prokuroro nutarimą dėl slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo, pateikia pašto paslaugos teikėjui šiuo nutarimu patvirtintos formos pranešimą dėl informacijos pateikimo (toliau – pranešimas). Už pranešimo turinio atitiktį teisėjo nutarčiai ar prokuroro nutarimui dėl slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo atsako pranešimą parengęs kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas.

1.2. Pašto paslaugos teikėjas, gavęs pranešimą, nedelsdamas paskiria už informacijos teikimą kriminalinės žvalgybos subjektui atsakingą darbuotoją ar darbuotojus ir apie tokio darbuotojo ar darbuotojų paskyrimą, jų duomenis (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas) per vieną darbo dieną elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja kriminalinės žvalgybos subjektą.

1.3. Jeigu pranešime nurodoma informacija sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, ji administruojama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatyta tvarka. Tokį pranešimą gavęs pašto paslaugos teikėjas šio nutarimo 1.2 punkte nustatytu būdu ir terminu taip pat informuoja kriminalinės žvalgybos subjektą apie savo galimybes administruoti ir pateikti pranešime nurodytą informaciją.

1.4. Pašto paslaugos teikėjas pranešime nurodytą informaciją privalo elektroninėmis ryšių priemonėmis arba kitu pranešime nustatytu būdu pateikti pranešime nurodytam asmeniui per vieną darbo dieną nuo šios informacijos sužinojimo momento.

1.5. Pašto paslaugos teikėjui ir jo darbuotojams draudžiama skelbti, perduoti ar kitu būdu atskleisti tretiesiems asmenims, taip pat fiziniams ar juridiniams asmenims, kuriems taikoma slapta pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūra, pašto siuntų kontrolė ir paėmimas, informaciją apie tokių veiksmų taikymą, taip pat kitą su šiais veiksmais susijusią iš kriminalinės žvalgybos subjekto gautą informaciją.

1.6. Kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas pašto siuntas ir jų dokumentus apžiūri, pašto siuntas kontroliuoja ir paima, prieš tai informavęs šio nutarimo 1.2 punkte nurodytus atsakingus pašto paslaugos teikėjo darbuotojus.

1.7. Pašto paslaugos teikėjas privalo leisti kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnui apžiūrėti pašto siuntas ir jų dokumentus, pašto siuntas kontroliuoti ir jas paimti.

1.8. Kriminalinės žvalgybos subjektas, priėmęs sprendimą nutraukti slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo taikymą, su priimtu sprendimu nedelsdamas pasirašytinai supažindina šio nutarimo 1.2 punkte nurodytus atsakingus pašto paslaugos teikėjo darbuotojus.

1.9. Nutraukus slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo taikymą ir kriminalinės žvalgybos subjektui pareikalavus, pašto paslaugos teikėjas privalo kriminalinės žvalgybos subjektui grąžinti pranešimą ir kitą su pranešimu susijusią kriminalinės žvalgybos subjekto jam pateiktą informaciją.

2. Patvirtinti Pranešimo dėl informacijos pateikimo formą (pridedama).

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                   Juozas Bernatonis

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 885

 

(Pranešimo forma)

 

(herbas)

(Kriminalinės žvalgybos subjekto pavadinimas)

 

_____________________________________

(pašto paslaugos teikėjo pavadinimas, kodas, adresas)

 

PRANEŠIMAS

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

 

_______________ Nr. _____________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

1.

Prokuratūros pavadinimas, prokuroro teikimo (arba nutarimo) data ir registracijos numeris

 

2.

Apygardos teismo pavadinimas, teisėjo nutarties data ir registracijos numeris

 

3.

Prašomos informacijos turinys

 

4.

Sankcionavimo trukmė

nuo

 

iki

 

5.

Asmuo, kuriam turi būti pateikiama informacija (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

 

 

6.

Informacijos pateikimo būdas

 

 

 

 

 

____________

(pareigos)

__________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________