Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. VASARIO 17 D. NUTARIMO NR. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1360

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 15-398; 2002, Nr. 69-2821; 2003, Nr. 27-1093; 2004, Nr. 158-5783):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2007, Nr. 68-2654) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse:

2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Šios taisyklės reglamentuoja juridinių asmenų (išskyrus Lietuvos banką, kredito ir pašto įstaigas), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių (toliau vadinama – ūkio subjektai) kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką.“

2.2. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Grynieji pinigai (toliau vadinama – pinigai) – litų banknotai ir monetos, centų monetos arba užsienio valiutos, naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka, banknotai ir monetos.

Kasa – vieta, kurioje atliekamos ūkio subjekto kasos operacijos ir laikomi pinigai.

Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, ūkio subjekto vadovo paskirtas atlikti kasos operacijas.

Kasos operacijos – grynųjų pinigų priėmimas į ūkio subjekto kasą ir išmokėjimas iš jos.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme vartojamas sąvokas.“

2.3. Išbraukti 3 punkte žodžius „iš ūkio subjektų, gyventojų“.

2.4. Išbraukti 4 punkte prieš žodžius „vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ žodį „ir“, įrašyti po žodžių „vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ žodžius „ir kasininkas“.

2.5. Išdėstyti 5 punkto pirmąją pastraipą taip:

5. Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.“

2.6. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Išmokėti pinigus iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik pagal kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai išrašytus kasos išlaidų orderius.

Kasininkas išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam fiziniam asmeniui. Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą, kasos išlaidų orderio tekste nurodomas (po faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės) įgaliotinio vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, prieš gavėjo parašą kasininkas įrašo žodžius „Pagal įgaliojimą“. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas pridedamas prie kasos išlaidų orderio arba mokėjimo žiniaraščio.“

2.7. Išdėstyti 7 punkto antrąją pastraipą taip:

„Vienkartinė darbo užmokesčio, premijų, pašalpų, pensijų, stipendijų, tantjemų, dividendų ar kita išmoka asmeniui (ūkio subjekto darbuotojui arba asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas) turi būti įforminama kasos išlaidų orderiu.“

2.8. Įrašyti 8.1 punkte po žodžio „asmenų“ žodžius „(ūkio subjektų darbuotojų)“.

2.9. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas (toliau vadinama – atskaitingas asmuo). Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais (biudžetinėse įstaigose – ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.“

2.10. Išdėstyti 10 punkto pirmąją pastraipą taip:

10. Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita).“

2.11. Įrašyti 10 punkto trečiojoje pastraipoje prieš žodžius „ne rečiau“ žodžius „biudžetinėse įstaigose“.

2.12. Išbraukti 11 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „ir pinigų priėmimo kvitai“.

2.13. Įrašyti 12 punkto pirmojoje pastraipoje prieš žodį „išrašytus“ žodžius „vyriausiojo buhalterio (buhalterio)“, išbraukti žodį „buhalterijoje“.

2.14. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „į buhalteriją“ žodžius „vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui)“.

2.15. Įrašyti 16 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „kiekvieną“ žodžius „kasos pajamų ir išlaidų“, ketvirtojoje pastraipoje prieš žodį „Operacijos“ žodį „kasos“.

2.16. Išdėstyti 17 punkto pirmąją pastraipą taip:

17. Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien (išskyrus 7 punkto nuostatą dėl 5 darbo dienų išmokėjimo termino), jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos kasos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus.“

2.17. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai. Jie nustato atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarką ir terminus. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės nevykdo šių taisyklių 12, 13, 16–18 ir 22–27 punktų nuostatų, jie kasos operacijas įrašo į apskaitos registrus.“

2.18. Išdėstyti 29 punktą taip:

29. Pinigai inventorizuojami pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2004, Nr. 109-4084).“

2.19. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius