LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKOS

 

2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-462

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašą;

1.2. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašą.

2. P a v e d u viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-462

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir apmokėjimo už konsultaciją tvarką.

2. Šis aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose teikiamos gydytojo odontologo specialisto konsultacijos, sudariusioms sutartis su teritorine ligonių kasa dėl gydytojo odontologo specialisto konsultacijos išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, teritorinėms ligonių kasoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

3. Gydytojo odontologo specialisto konsultacija laikomas paciento apsilankymas pas šį specialistą, turint šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba gydytojo odontologo specialisto išduotą siuntimą.

 

II. GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKA

 

4. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu pagal gydytojo odontologo specialisto kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją, atliekamos visos pacientui reikalingos odontologinės procedūros, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis bazine konsultacijos kaina ir paciento lėšomis. Konsultavęs gydytojas odontologas specialistas raštu pateikia atsakymą ir rekomendacijas siuntusiajam gydytojui.

5. Į gydytojo odontologo specialisto konsultacijos bazinę kainą, apmokamą PSDF biudžeto lėšomis, įeina gydytojo odontologo specialisto konsultavimo, pacientui reikalingų visų diagnostinių ir šiuo įsakymu patvirtintame Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąraše išvardytų odontologinių procedūrų sąnaudos, išskyrus šioms procedūroms atlikti sunaudotų odontologinių medžiagų ir vienkartinių priemonių įsigijimo išlaidas. Šios išlaidos apmokamos vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 (Žin., 1999, Nr. 67-2175), nuostatomis.

6. Už gydytojo odontologo specialisto konsultaciją sumokama iš PSDF biudžeto lėšų bazine kaina, vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 (Žin., 2008, Nr. 54-2029).

7. Gydytojų odontologų specialistų, dirbančių poliklinikose, kuriose specializuotos odontologinės priežiūros paslaugos atskirtos nuo pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat specializuotų įstaigų savarankiškose poliklinikose teikiamos paslaugos, jei nepriklauso jų teikti pagal Lietuvos medicinos normą MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-706 (Žin., 2011, Nr. 97-4566), apmokamos pagal gydytojo odontologo specialisto konsultacijos bazines kainas PSDF biudžeto ir pacientų lėšomis.

8. Be siuntimų pas antrinio ir tretinio lygio gydytoją odontologą specialistą pacientai gali lankytis, jeigu:

8.1. pacientas atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinosios odontologinės pagalbos paslaugų ir registratūros darbuotojas, turintis medicininį išsilavinimą, registruoja pacientą į gydytojo odontologo specialisto konsultaciją;

8.2. pacientas lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį gydytoją odontologą specialistą;

8.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

9. Šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba gydytojo odontologo specialisto išduodamame siuntime nurodoma trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, preliminari diagnozė, siuntimo konsultuoti tikslas ir kokio gydytojo odontologo specialisto konsultacijos yra siunčiamas pacientas.

10. Jeigu tretinio lygio gydytojas odontologas specialistas teikia ambulatorines būtinosios odontologinės pagalbos paslaugas, už jas mokama kaip už antrinio lygio konsultaciją.

11. Tos pačios specialybės kelių gydytojų odontologų specialistų konsultacija vienoje įstaigoje laikoma konsiliumu ir už ją mokama kaip už vieną konsultaciją.

12. Jeigu pirmojo apsilankymo dėl konkrečios priežasties pas gydytoją odontologą specialistą metu nustatoma, kad pacientui būtina gydytis stacionare ir jis iškart siunčiamas į tos pačios įstaigos stacionaro skyrių, toks atvejis nelaikomas konsultacija ir apsilankymo išlaidos įskaičiuojamos į stacionaro gydymo bazinę kainą. Jei ambulatoriškai ištyrus arba gydant paaiškėja, kad pacientą reikia gydyti stacionare, ir po to jis siunčiamas į stacionarą, tokios ambulatorinės konsultacijos apmokamos bendra tvarka.

13. Siunčiant pacientą į tos pačios įstaigos kitą skyrių (kabinetą), siuntimai nerašomi, bet apie tai įrašoma asmens sveikatos istorijoje. Kai pacientas pasirenka kitos įstaigos gydytoją odontologą specialistą, siuntimas turi būti išrašomas nustatyta tvarka.

14. Visais atvejais gydytojai odontologai specialistai informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas) per 3 darbo dienas privalo pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios pacientas yra prisirašęs, gydytojui odontologui ir siuntusiajam gydytojui.

15. Už gydytojo odontologo specialisto konsultaciją mokama, jei pacientas pirmą kartą dėl konkrečios priežasties kreipiasi į gydytoją odontologą specialistą. Vieno gydymo epizodo metu tos pačios srities gydytojas odontologas specialistas gali teikti skirtingai apmokamas specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

16. Jeigu paciento antro arba trečio apsilankymo pas tos pačios srities gydytoją odontologą specialistą metu suteikiama brangiau apmokama specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, tai pirmojo apsilankymo metu suteikta paslauga gali būti pateikta apmokėti brangiau kainuojančios paslaugos bazine kaina. Jeigu dėl tos pačios priežasties pacientas kreipiasi į tos pačios srities gydytoją specialistą daugiau nei tris kartus, už konsultaciją mokama pakartotinai. Už vėlesnius apsilankymus mokama tokia pačia tvarka. Jeigu pirmųjų trijų apsilankymų metu brangiau kainuojanti specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga pacientui buvo suteikta daugiau nei vieną kartą, pakartotinai (kreipiantis ketvirtą kartą) tos srities gydytojo odontologo specialisto paslaugos apmokamos brangiau kainuojančios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazine kaina. Tolesnių pakartotinių (kreipiantis septintą, dešimtą kartus ir t. t.) mokėjimų dydis priklauso nuo to, kokios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo suteiktos.

17. Sudarant sutartį su teritorine ligonių kasa dėl antrinio arba tretinio lygio gydytojų odontologų specialistų konsultacinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pagal bazines kainas, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikia vardinius gydytojų odontologų specialistų sąrašus, nurodydama jų profesinę kvalifikaciją.

18. Gydytojai odontologai ir odontologai specialistai, teikiantys ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jas aprašo asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025-043/a). Joje nurodoma paciento lankymosi data ir laikas, anamnezė, aprašoma paciento būklė, ligos eiga, paskirti tyrimai ir gydymas, siuntimai pas kitus gydytojus odontologus specialistus bei į kitas gydymo įstaigas (nurodant siuntimo tikslą).

19. Asmens sveikatos istorija yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentas, saugomas įstaigoje ir pateikiamas teritorinės ligonių kasos arba Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistams pagal pareikalavimą ekspertizei atlikti.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kiekvieną mėnesį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl gydytojų odontologų specialistų ambulatorinių konsultacinių paslaugų apmokėjimo pagal bazines kainas, pateikia teritorinėms ligonių kasoms Valstybinės ligonių kasos nustatytos formos ataskaitą.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-462

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS METU ATLIEKAMŲ ODONTOLOGINIŲ PROCEDŪRŲ, APMOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS,

SĄRAŠAS

 

Gydytojas odontologas specialistas

Konsultacijos metu atliekamos odontologinės procedūros, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis

1. Gydytojas endodontologas

1. Esant indikacijų, vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

2. Esant poreikiui, plombos išėmimas arba laikino vainikėlio nuėmimas.

3. Visos manipuliacinės tyrimo procedūros (transiliuminacinis testas, kandimo testas, pulpos jautrumo vertinimas, periodontologinis zondavimas, rentgeno tyrimas ir kt.).

4. Esant poreikiui, tyrimas mikroskopu:

4.1. dantų šaknų kanalų morfologijos ypatumams nustatyti,

4.2. danties vainiko atkūrimo galimybei įvertinti,

4.3. esamai arba įtariamai danties šaknies perforacijai diagnozuoti,

4.4. dantų šaknų skilimams diagnozuoti,

4.5. danties endodontinio pergydymo galimybėms įvertinti.

5. Nuolatinio danties repozicija, įtvaro uždėjimas esant danties dislokacijai dėl traumos arba esant danties lūžiui.

6. Paslankaus danties lūžgalio pašalinimas danties vainiko-šaknies lūžio lokalizacijai nustatyti.

7. Danties uždarymas laikinu cementu.

8. Įvertinus burnos ir dantų būklę, esant indikacijų, pacientas siunčiamas pas kitus gydytojus odontologus specialistus.

9. Visos odontologinės procedūros, atliekamos vaikams pagal gydytojo endodontologo kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją.

2. Gydytojas ortodontas

1. Atspaudo ėmimo, diagnostinių modelių gaminimo manipuliacijos, diagnostinių modelių analizė:

1.1. dėl vietos stokos / pertekliaus dantų lanke,

1.2. apskaičiuojamas Boltono indeksas,

1.3. apskaičiuojamas Ponto indeksas.

2. Diagnozės ir ortodontinės anomalijos sunkumo grupės, kuriai pagal ortodontinio gydymo reikalingumo indeksą priklauso pacientas, nustatymas.

3. Visos pagal gydytojo ortodonto kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją, atliekamos odontologinės procedūros vaikams, išskyrus gydymą, kai yra nustatyta I ar II ortodontinės anomalijos sunkumo grupė.

3. Gydytojas odontologas ortopedas

1. Esant indikacijų, vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

2. Esant indikacijų, dantų šlifavimas.

3. Visos manipuliacinės tyrimo procedūros (periodontologinio zondavimo, perkrovos testas, kandimo testas, pulpos jautrumo testas ir kt.).

4. Kariozinių dantų audinių valymas.

5. Laikinos plombos uždėjimas.

6. Lūžusios danties sienelės šalinimas lūžio lokalizacijai nustatyti.

7. Laikino vainikėlio cementavimas.

8. Laikinos restauracijos okliuzijos koregavimas.

9. Visos odontologinės procedūros, atliekamos vaikams pagal gydytojo odontologo ortopedo kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją.

4. Gydytojas periodontologas

1. Esant indikacijų, vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

2. Periodontologinės manipuliacijos (periodonto kišenių, furkacijų zondavimas, minkštųjų audinių įvertinimas, pulpos jautrumo, kraujavimo, perkrūvio testai ir kt.).

3. Gutaperčios kaiščio įdėjimas į fistulę / kišenę kaulinės kišenės pūlinio lokalizacijai nustatyti.

4. Minkštųjų audinių chirurginė biopsija lazeriu arba chirurginiu skalpeliu (nejautra, ekscizija/incizija, audinių susiuvimas) diagnozei patikslinti.

5. Nuograndų nuo liežuvio / burnos gleivinės paėmimas.

6. Periodonto absceso atvėrimas, drenažas, periodonto kišenės išplovimas antiseptiniu tirpalu taikant vietinę nejautrą, pūlinio/pūliavimo, periodonto pažeidimo lokalizacijai nustatyti.

7. Visos odontologinės procedūros, atliekamos vaikams pagal gydytojo periodontologo kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją.

5. Burnos chirurgas ir burnos, veido ir žandikaulių chirurgas

1. Esant indikacijų, vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

2. Nuolatinio danties repozicija, įtvaro uždėjimas esant danties dislokacijai dėl traumos arba esant danties lūžiui.

3. Minkštųjų audinių chirurginė biopsija (nejautra, ekscizija/incizija, siūlės uždėjimas) diagnozei nustatyti ar patikslinti.

4. Odontogeninių ir minkštųjų audinių cistų operacinis gydymas.

5. Odontogeninių ir minkštųjų audinių nepiktybinių navikų šalinimo operacijos.

6. Piktybinių navikų šalinimo operacijos.

7. Lūpos, liežuvio pasaitėlių funkcijos koregavimo operacijos.

8. Veido ir žandikaulių srities kaulų lūžimų pirmosios pagalbos suteikimas.

9. Veido ir žandikaulių srities žaizdų pirminis chirurginis sutvarkymas.

10. Veido ir žandikaulių srities uždegimų gydymas.

11. Seilių liaukų patologijos gydymas.

12. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario disfunkcijų gydymas.

13. Dantų ir dantų šaknų šalinimo operacijos.

14. Visos odontologinės procedūros, atliekamos vaikams pagal burnos chirurgo ir burnos, veido ir žandikaulių chirurgo kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją.

6. Gydytojas vaikų odontologas

Visos odontologinės procedūros, atliekamos pagal gydytojo vaikų odontologo kompetenciją, viršijančią gydytojo odontologo kompetenciją.

 

_________________