CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMŲ NUSTATYMO

 

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. 4R-299

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 36-1750), atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento Nr. 9365-AN/910 „Skrydžių bet kokiu oru vadovas“ 6 skyriaus nuostatas, dokumento Nr. 8168 „PANS-OPS“, 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais, E skirsnio nuostatas ir į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ reikalavimus:

1. Tvirtinu Kauno aerodromo kilimo minimumus (pridedama).

2. Nurodau VĮ „Oro navigacijos“ Oro navigacijos informacijos skyriui paskelbti minėtus Kauno aerodromo kilimo minimumus Oro navigacijos informacijos rinkinyje.

3. Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2012 m. vasario 9 d.

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

_________________

 


KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

 

Kilimui KTT 08, 26

LVP must be in Force

 

 

RL, RCLL
& mult. RVR req.

HIRL & RCLL

HIRL or CL

RCLM (DAY only) or RL

NIL (Day only)

A

150 m

200 m

250 m

400 m

500 m

B

C

D

200 m

250 m

300 m

 

_________________