LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL TEISĖS AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 17 d. Nr. XII-694

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalimis, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Teisės aktų registro nuostatus (pridedama).

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 405 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 32-896).

 

SEIMO PIRMININKĖ                                                                    LORETA GRAUŽINIENĖ

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Seimo

2013 m. gruodžio 17 d.

nutarimu Nr. XII-694

 

TEISĖS AKTŲ REGISTRO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės aktų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Teisės aktų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus, Registro valdytoją, Registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų, Registro informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, Registro duomenų ir Registro informacijos saugą, Registro finansavimą.

2. Registras yra pagrindinis valstybės registras.

3. Registro paskirtis – registruoti šių nuostatų 9 punkte nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti apie juos duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas (toliau – Registro duomenys), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

5. Tvarkant Registrą, vadovaujamasi:

1) Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (Žin., 2012, Nr. 110-5564);

2) Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

3) Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

4) šiais nuostatais;

5) kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Registro valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

7. Registro valdytojas ir tvarkytojas, be šiuose nuostatuose numatytų funkcijų, teisių ir pareigų, turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

8. Registro tvarkytojas:

1) registruoja šių nuostatų 9 punkte nurodytus Registro objektus;

2) priima iš šių nuostatų 13 punkte nurodytų Registro duomenų teikėjų (toliau – teikėjai) duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų skaitmenines kopijas;

3) tvarko Registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

4) diegia Registro tvarkymo technines ir programines priemones;

5) teikia Registro duomenis, informaciją ir Registre saugomų dokumentų kopijas;

6) užtikrina Registro duomenų bazės ir duomenų bazės archyvo saugą;

7) nagrinėja teikėjų siūlymus duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo Registrui klausimais ir juos apibendrina;

8) teikia metodinę ir informacinę pagalbą teikėjams ir asmenims, gaunantiems Registro duomenis (toliau – gavėjai);

9) atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme numatytas funkcijas.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

9. Registro objektai yra šie teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucija;

2) konstituciniai įstatymai;

3) kiti įstatymai;

4) Lietuvos Respublikos Seimo statutas;

5) Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimai;

6) kiti Seimo priimti teisės aktai;

7) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

8) Respublikos Prezidento dekretai ir potvarkiai;

9) Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimai, sprendimai ir rezoliucijos;

10) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas) reglamentas;

11) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai;

12) Ministro Pirmininko potvarkiai;

13) Seimo Pirmininko potvarkiai;

14) Seimo valdybos sprendimai;

15) Lietuvos banko norminiai teisės aktai;

16) savivaldybių institucijų norminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių merų priimami teisės aktai, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

17) įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti norminiai teisės aktai. Kitų asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti teisės aktai Registro objektais yra tik tais atvejais, kai šiuos teisės aktus skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

18) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovų ir kolegialių institucijų, taip pat Lietuvos banko valdybos ar valdybos pirmininko, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą asociacijų, valstybės ar savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų priimti teisės taikymo aktai, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

19) Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo;

20) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, nutartys, nutarimai, taip pat įsiteisėję administracinių teismų sprendimai dėl norminių administracinių aktų teisėtumo.

10. Registre tvarkomi šie Registro objekto duomenys:

1) identifikacinis kodas;

2) teisės aktą priėmusio subjekto pavadinimas;

3) teisės akto rūšis;

4) teisės akto pavadinimas;

5) teisės aktą priėmusio subjekto suteiktas numeris;

6) teisės akto chronologija (teisės akto priėmimo data, registravimo Registre data, paskelbimo data, įsigaliojimo data, pakeitimo ar papildymo data, pripažinimo netekusiu galios data, galiojimo sustabdymo data, galiojimo terminas);

7) teisės akto tekstas;

8) suvestinės teisės akto redakcijos.

11. Registre tvarkoma ir ši informacija:

1) nuorodos į Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtus teisės akto pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios projektus;

2) Registro objekto pateikimo registruoti, duomenų keitimo datos.

12. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie specialūs klasifikatoriai:

1) Registro objektų rūšių klasifikatorius;

2) Europos Sąjungos terminų žodyno „Eurovoc“ klasifikatorius;

3) nacionalinis Kalbų klasifikatorius;

4) visuomenei lengvai suprantamo modelio teisės aktų klasifikatorius;

5) teisės aktų rūšių klasifikatorius;

6) šaltinių, kuriuose oficialiai skelbiami teisės aktai, klasifikatorius;

7) teisės aktų būsenos klasifikatorius;

8) teisės aktų struktūrinių dalių rūšių klasifikatorius;

9) teisės aktų sąsajų klasifikatorius.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

13. Duomenis Registrui teikia šie teikėjai:

1) Seimo kanceliarija – Lietuvos Respublikos Konstituciją, Respublikos Prezidento negrąžintus ir nepasirašytus įstatymus, kuriuos pasirašo ir oficialiai teikia skelbti Seimo Pirmininkas, Seimo Pirmininko pasirašytą Seimo statutą, Seimo Pirmininko pasirašytus Seimo nutarimus ir kitus Seimo priimtus teisės aktus; taip pat Seimo Pirmininko potvarkius, Seimo Pirmininko ar kito įgalioto Seimo valdybos nario pasirašytus Seimo valdybos sprendimus;

2) Respublikos Prezidento kanceliarija – Respublikos Prezidento pasirašytus konstitucinius įstatymus, kitus įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus ir potvarkius;

3) Vyriausybės kanceliarija – teisės aktų įgaliotų subjektų pasirašytus Vyriausybės nutarimus, sprendimus, rezoliucijas, Ministro Pirmininko potvarkius;

4) Užsienio reikalų ministerija – Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

5) kitos ministerijos – ministrų pasirašytus norminius teisės aktus ir teisės taikymo aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

6) Vyriausybės įstaigos – Vyriausybės įstaigų vadovų pasirašytus norminius teisės aktus ir teisės taikymo aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

7) kitos valstybės institucijos ir įstaigos – šių institucijų ir įstaigų vadovų pasirašytus ar įgaliotų subjektų pasirašytus kolegialių valdymo institucijų priimtus norminius teisės aktus ir teisės taikymo aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

8) Lietuvos bankas – Lietuvos banko valdybos pirmininko pasirašytus Lietuvos banko norminius teisės aktus ir Lietuvos banko valdybos ar valdybos pirmininko teisės taikymo aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

9) savivaldybių administracijos – teisės aktų įgaliotų subjektų pasirašytus savivaldybių institucijų norminius teisės aktus ir savivaldybių merų teisės aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

10) įgaliotos atlikti viešąjį administravimą asociacijos, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – steigimo dokumentais įgaliotų subjektų pasirašytus šių juridinių asmenų valdymo organų priimtus norminius teisės aktus ir teisės taikymo aktus, kuriuos skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

11) kitos asociacijos, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – steigimo dokumentais įgaliotų subjektų pasirašytus šių juridinių asmenų valdymo organų priimtus teisės aktus, jeigu šiuos teisės aktus skelbti Registre privaloma pagal teisės aktų reikalavimus;

12) Konstitucinis Teismas – teisės aktų įgaliotų subjektų pasirašytus Konstitucinio Teismo reglamentą, Konstitucinio Teismo nutarimus ir sprendimus dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimus dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo;

13) Nacionalinė teismų administracija – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus, nutartis, nutarimus, taip pat įsiteisėjusius administracinių teismų sprendimus dėl norminių administracinių aktų teisėtumo.

14. Teikėjai:

1) privalo teikti Registro duomenis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme, šiuose nuostatuose ir Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos apraše nustatyta tvarka ir forma;

2) atsako už teikiamų Registro duomenų teisingumą ir jų pateikimą Registro tvarkytojui laiku;

3) turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi Registro duomenys;

4) turi teisę teikti siūlymus duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų skaitmeninių kopijų teikimo Registrui klausimais.

15. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti teisės aktai ar (ir) jų skaitmeninės kopijos Registro tvarkytojui pateikiami pasirašymo dieną.

16. Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti Registro objektus, jeigu:

1) pateiktas fiziškai pažeistas (neperskaitomas) elektroninis dokumentas;

2) elektroninio dokumento tikrinimo metu užfiksuota, kad yra netikslumų arba trūksta duomenų. Elektroninis dokumentas tikrinamas taip, kaip tai nurodyta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr. 108-4574) patvirtintos Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 VI skyriuje „Elektroninio dokumento tikrinimas“;

3) teikiamą dokumentą pasirašė tam neįgaliotas asmuo arba nors vienas elektroninis parašas pasirašymo momentu buvo negaliojantis;

4) elektroniniame dokumente trūksta teisės akto priedo, nors jis nurodytas teisės akte, arba priedas neatitinka teisės akto turinio (teisės akte nurodytas kitas priedas), arba priedo duomenys akivaizdžiai neatitinka teisės akto teksto duomenų;

5) teisės aktas arba nors vienas iš teisės akto priedų pateikti Registrui nepriimtinu formatu;

6) jau užregistruotas Registro objektas pateiktas registruoti pakartotinai.

17. Atsisakęs registruoti Registro objektus, Registro tvarkytojas privalo Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos apraše nustatyta tvarka nedelsdamas informuoti apie tai teikėjus.

18. Jeigu Registrui pateiktuose duomenyse, dokumentuose tikrinimo metu nenustatoma jokių trūkumų, duomenys laikomi priimtais ir teikėjams teisės aktų nustatytomis priemonėmis apie tai išsiunčiamas pranešimas.

19. Teikėjas turi teisę atsiimti pateiktą, bet Registre dar neįregistruotą teisės aktą, informuodamas apie tai Registro tvarkytoją teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registro objekto duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikacinis kodas.

21. Teisės akto identifikacinio kodo struktūra:

1) pirmasis–ketvirtasis simboliai – teisės akto registracijos metai;

2) penktasis simbolis – brūkšnys;

3) šeštasis–dešimtasis simboliai – teisės akto registracijos eilės numeris per metus.

22. Įregistruoti Registro objektai nedelsiant skelbiami Registro interneto svetainėje www.e-tar.lt.

23. Registro objektai neišregistruojami.

24. Registro tvarkytojas taip pat saugo duomenis apie:

1) teisės aktus, kuriuos buvo atsisakyta registruoti;

2) teikėjo atsiimtus pateiktus registruoti teisės aktus.

25. Registro duomenys Registro duomenų bazėje saugomi nuolat. Pakeisti Registro duomenys perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

26. Registro duomenys taisomi šiuose nuostatuose ir Registro valdytojo patvirtintame Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos apraše nustatyta tvarka.

27. Netikslūs, neišsamūs, klaidingi Registro duomenys (toliau – netikslūs Registro duomenys) gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (teikėjo, gavėjo) prašymą. Suinteresuotas asmuo Registro tvarkytoją apie pastebėtus Registro duomenų netikslumus informuoja raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, pateikdamas prašymą ir netikslių duomenų faktą pagrindžiančius duomenis. Gautas prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir priimtas sprendimas prašymą tenkinti arba jį atmesti kaip nepagrįstą.

28. Jeigu gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius duomenis nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius Registro duomenis ištaisyti ir apie tai informuoti gavėjus, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

29. Jeigu Registro objekto duomenys neatitinka teisės akto originalo duomenų, Registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokio fakto nustatymo, patikslina Registro duomenis, paskelbia apie patikslinimą Registro interneto svetainėje ir apie tai informuoja teikėją, gavėjus, kuriems buvo perduoti netikslūs Registro duomenys. Registro objekto duomenys, neatitikę teisės akto originalo, saugomi Registro duomenų bazės archyve.

30. Jeigu gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius duomenis nustatoma, kad suinteresuoto asmens prašymas nepagrįstas, jis atmetamas. Apie šį sprendimą suinteresuotas asmuo informuojamas tokiu pat būdu, kokiu pateiktas prašymas. Suinteresuotas asmuo taip pat informuojamas apie galimybę Registro tvarkytojo atsisakymą ištaisyti Registro duomenis skųsti teismui.

31. Registro duomenų taisymo tvarka nustatoma Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos apraše.

 

VI. REGISTRO SĄVEIKA SU VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

32. Iš Teisės aktų informacinės sistemos gaunami šių nuostatų 10 punkto 2, 3, 4, 5, 6 (teisės akto priėmimo data), 7 papunkčiuose ir 11 punkto 1 papunktyje nurodyti duomenys.

33. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) gaunami šių nuostatų 10 punkto 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 papunkčiuose nurodyti duomenys, taip pat bylos numeris ir proceso numeris.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

34. Registro duomenys yra vieši.

35. Registro duomenys teikiami neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai Registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka asmenims, turintiems teisę juos gauti ir turintiems tikslą teikti paslaugas tretiesiems asmenims, arba kai asmenys prašo gauti Registro duomenis, kuriems parengti ir pateikti reikalingos papildomos sąnaudos. Registro valdytojas, atsižvelgdamas į teikiamų duomenų kiekį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus, nustato atlyginimo už šias paslaugas dydį pagal viešai skelbiamus Registro interneto svetainėje įkainius.

36. Duomenys gali būti teikiami šiais būdais:

1) pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu;

2) perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

3) pateikiami raštu elektroninių ryšių priemonėmis.

37. Prašyme pateikti Registro duomenis nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, apibūdinami norimi gauti Registro duomenys, nurodomi jų gavimo tikslas, duomenų pateikimo būdas, forma, formatas ir nustatytos gaunamų duomenų apsaugos priemonės.

38. Registro tvarkytojas gali teikti:

1) Registro duomenų pagrindu parengtus Registro išrašus apie atskirus Registro objektus. Registro išrašai gali būti teikiami raštu arba perduodami elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu;

2) pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją. Ši informacija teikiama raštu;

3) Registro duomenų bazės išrašus.

39. Registro duomenų teikimo kitiems registrams (kadastrams), valstybės ir kitoms informacinėms sistemoms, gavėjams tvarka nustatoma atskirose duomenų teikimo sutartyse. Pavyzdinės Registro duomenų teikimo sutartys pateikiamos Registro interneto svetainėje. Šiose sutartyse apibrėžiami teikiamų duomenų apimtis ir duomenų formatas, duomenų perdavimo tvarka, duomenų naudojimo tikslai, duomenų teikimo paslaugų kaina, jeigu duomenims parengti reikalingos papildomos sąnaudos, atsiskaitymo už pateiktus Registro duomenis tvarka.

40. Gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos Registro duomenis naudoti tik tokiu tikslu, koks nurodytas duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

41. Prašymas pateikti Registro duomenis Registro tvarkytojui pateikiamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

42. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

43. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

44. Registro interneto svetainėje www.e-tar.lt skelbiama:

1) Registre įregistruotų Registro objektų duomenys;

2) nuorodos į Registro veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

3) informacija apie Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų kontaktiniai duomenys;

4) informacija apie registruojamus Registro objektus, jų registravimo tvarką, duomenų tvarkymo tikslus;

5) pavyzdinės Registro duomenų teikimo sutarčių ir prašymų formos;

6) atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiai;

7) Registro objekto duomenų, neatitinkančių teisės akto originalo duomenų, ištaisymo tvarka.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

45. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir tvarkytojas.

46. Registro duomenų sauga nustatyta Registro valdytojo patvirtintuose Registro duomenų saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 86-4310).

47. Teisinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs, išsamūs duomenys ir Registro duomenys atitiktų pateiktus duomenis.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

48. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

49. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________