LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. balandžio 14 d. Nr. 357

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“ (Žin.,1992, Nr. 3-62, Nr. 12-333, Nr. 13-367; 1993, Nr. 4-81, Nr. 11-291; 1994, Nr. 53-1003; 1995, Nr. 34-839, Nr. 37-927; 1996, Nr. 18-477; 1997, Nr. 18-399):

1.1. išdėstyti 4 punktą taip:

4. Suteikti teisę, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:

4.1. Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui – nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sekretoriui, Vyriausybės įstaigų vadovams, ministerijų viceministrams (ministrų teikimu) ir kitiems „A“ lygio valdininkams, kuriuos Ministras Pirmininkas skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus bei premijų dydžius. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

4.2. ministrams – nustatyti ministerijų sekretoriams ir prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų bei inspekcijų vadovams, kuriuos skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų ministrai, iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, išskyrus ministerijų sekretorius, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktos vyriausiųjų specialistų-ekspertų kvalifikacinės kategorijos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

4.3. valstybės valdymo institucijų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valdymo institucijų) vadovams:

4.3.1. nustatyti institucijos vadovo pavaduotojams, padalinių vadovams ir jų pavaduotojams, išskyrus darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktos vyriausiųjų specialistų-ekspertų kvalifikacinės kategorijos, iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

4.3.2. nustatyti kitiems darbuotojams, išskyrus tuos, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktos vyriausiųjų specialistų-ekspertų kvalifikacinės kategorijos, priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų;

4.3.3. premijuoti darbuotojus iš darbo užmokesčio fondo ekonomijos ir nustatyti jų premijavimo tvarką“;

1.2. išdėstyti 1–3, 8, 12 ir 13 priedėlius nauja redakcija (pridedama).

2. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemų kariuomenių karininkų, puskarininkių ir eilinių tarnybos apmokėjimo tvarkos“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 295 redakcija), išdėstyti priedėlį nauja redakcija (pridedama).

3. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 124 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų, valstybinio arbitražo, prokuratūros bei Valstybės kontrolės departamento darbuotojų darbo apmokėjimo“ (Žin., 1993, Nr. 9-213), išdėstyti 3 punktą taip:

3. Patvirtinti šiuos apylinkių teismų pareigūnų tarnybinių atlyginimų koeficientus:

vyriausiųjų teismo antstolių –

8–12;

 

 

teismo antstolių

 

-

7,2–10“.

4. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655, Nr. 35-798; 1995, Nr. 10-226, Nr. 13-310, Nr. 27-616, Nr. 37-927, Nr. 52-1283):

4.1. išdėstyti 4 punkto antrąją pastraipą taip:

„Įstaigų ir organizacijų vadovų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų bei skatinimo sąlygas turi nustatyti aukštesnė organizacija. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai“;

4.2. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Suteikti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams teisę, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų:

5.1. nustatyti vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai;

5.2. nustatyti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba raštišku darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų;

5.3. premijuoti darbuotojus iš darbo užmokesčio fondo ekonomijos ir nustatyti jų premijavimo tvarką“;

4.3. išdėstyti 1, 3 ir 4 priedus nauja redakcija (pridedama).

5. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 74 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros, valstybinio arbitražo, saugumo tarnybos, vidaus reikalų sistemų ir valstybės kontrolės pareigūnų darbo apmokėjimo“ (Žin., 1994, Nr. 11-177), išbraukti 1.1 punkte žodžius „bei apylinkių teismų vyriausiųjų antstolių ir antstolių“, „taip pat Teisingumo ministerijos Teismų departamento ir Įstatymų departamento vadovų bei specialistų“, „Lietuvos teismo ekspertizės instituto ekspertų“ ir vietoj žodžių „1–3 punktuose“ įrašyti žodžius „1 – 2 punktuose“.

6. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 175 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų darbo apmokėjimo“ (Žin., 1994, Nr. 22-354), išdėstyti priedą nauja redakcija (pridedama).

7. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 611 „Dėl Aplinkos apsaugos ministerijai pavaldžių organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo“ (Žin., 1995, Nr. 37-928), išdėstyti priedą nauja redakcija (pridedama).

8. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1465 „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valdymo įstaigų darbo organizavimo pakeitimų“ (Žin., 1996, Nr. 125-2916; 1997, Nr. 19-424):

8.1. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Leisti ministrams, Vyriausybės įstaigų ir prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų bei inspekcijų vadovams atestavimo būdu ir pagal priėmimo į darbą konkursų rezultatus suteikti ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų bei inspekcijų „B“ lygio valdininkams, turintiems aukštą kvalifikaciją ir dirbantiems analitinį darbą, rengiantiems teisės aktų projektus, dalyvaujantiems rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programas (paprastai iki 10 procentų viso šių institucijų valdininkų skaičiaus), vyriausiųjų specialistų-ekspertų kvalifikacines kategorijas“;

8.2. išdėstyti 3.1 ir 3.3 punktus taip:

3.1. ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų bei inspekcijų vyriausiesiems specialistams-ekspertams gali būti skiriamas iki 4 tarnybinių atlyginimų dydžio priedas;

3.3. ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų bei inspekcijų valdininkų, kuriems suteiktos vyriausiųjų specialistų-ekspertų kvalifikacinės kategorijos, skaičių ministrų ir Vyriausybės įstaigų vadovų teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė“.

9. Leisti:

9.1. padidinti iki 2 kartų Teisingumo ministerijos Teismų departamento ir Įstatymų departamento vadovų bei specialistų tarnybinių atlyginimų schemų koeficientų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 priedėlyje (šio nutarimo redakcija) ir Lietuvos teismo ekspertizės instituto ekspertų tarnybinių atlyginimų schemų koeficientų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 1 priedėlyje (šio nutarimo redakcija), maksimalius dydžius;

9.2. padidinti iki 2,5 karto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkų ir jų pavaduotojų, skyrių viršininkų, vyriausiųjų, vyresniųjų inspektorių bei inspektorių tarnybinius atlyginimus (koeficientais), nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 priedėlyje (šio nutarimo redakcija);

9.3. padidinti iki 2 kartų Muitinės departamento prie Finansų ministerijos muitinės pareigūnų, muitinių viršininkų, jų pavaduotojų, skyrių viršininkų, jų pavaduotojų, postų ir pamainų viršininkų, vyriausiųjų, vyresniųjų inspektorių bei inspektorių tarnybinius atlyginimus (koeficientais), nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 priedėlyje (šio nutarimo redakcija);

9.4. padidinti iki 2,5 karto Revizijų departamento prie Finansų ministerijos vadovų ir specialistų, atliekančių revizijas pagal teismų ir teisėsaugos įstaigų pavedimus, tarnybinius atlyginimus (koeficientais), nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 priedėlyje (šio nutarimo redakcija);

9.5. padidinti iki 2,5 karto Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Revizijos tarnybos vadovų, pareigūnų ir valdininkų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 ir 8 priedėliuose (šio nutarimo redakcija), vidaus reikalų ministro patvirtinta tvarka;

9.6. padidinti iki 2 kartų Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vadovų ir pareigūnų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 2 ir 8 priedėliuose (šio nutarimo redakcija), vidaus reikalų ministro patvirtinta tvarka.

10. Nustatyti, kad:

10.1. šio nutarimo 9.1–9.6 punktuose nurodytiems darbuotojams priedai už vyriausiojo specialisto-eksperto kvalifikacinę kategoriją skaičiuojami pagal nepadidintus maksimalius atitinkamų tarnybinių atlyginimų schemų koeficientų dydžius;

10.2. vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (Žin., 1996, Nr. 64-1499), Lietuvos muitinės pareigūnams mokami:

priedai už ištarnautus Lietuvos muitinėje metus pagal dydžius, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarime Nr. 1247 „Dėl procentinio priedo už ištarnautus vidaus reikalų, krašto apsaugos ir valstybės saugumo sistemose metus mokėjimo“ (Žin., 1994, Nr. 97-1922);

priedai už pareiginį laipsnį pagal šio nutarimo 1 priedą.

11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos 1993 m. vasario 3 d. įstatymo Nr. I-76 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei Valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ (Žin., 1993, Nr. 6-127) nuostatomis:

11.1. patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vadovų, kitų pareigūnų tarnybinius atlyginimus pagal šio nutarimo 2 priedą;

11.2. leisti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams kitas darbo apmokėjimo ir skatinimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 4.3 punkte (šio nutarimo redakcija). Kitiems darbuotojams taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 patvirtintos darbo apmokėjimo ir skatinimo sąlygos (šio nutarimo redakcija);

11.3. netaikyti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vadovams, pareigūnams ir kitiems darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 74 nustatytų darbo apmokėjimo sąlygų.

12. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Finansų ministerija, atsižvelgdamos į šiame nutarime numatytas darbo apmokėjimo sąlygas ir biudžetinių įstaigų bei organizacijų finansines galimybes, turi peržiūrėti darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo tvarką.

13. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Teisingumo ministerija per 20 dienų parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl netekusių galios normatyvinių aktų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo klausimais projektą.

14. Šiame nutarime nustatyti darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimai taikomi nuo 1997 m. gegužės 1 d. ir daromi neviršijant 1997 metais darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                                    IRENA DEGUTIENĖ

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

1 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovo ir Vyriausybės kanceliarijos vadovų bei kitų valstybės valdininkų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

Ministras Pirmininkas

43

Vyriausybės sekretorius

36

Ministro Pirmininko aparato kancleris

33

Vyriausybės sekretoriaus pavaduotojai

32

Valstybės konsultantai

25–35

Skyrių ir kitų savarankiškų padalinių vadovai, Vyriausybės patarėjai, Vyriausybės dokumentų redakcijos vedėjas, Ministro Pirmininko atstovas spaudai, Ministro Pirmininko patarėjai

21–28

Vyriausybės atstovas ryšiams su Seimu, Ministro Pirmininko padėjėjai, kanclerio pavaduotojas

23–25

Skyrių ir kitų savarankiškų padalinių vadovų pavaduotojai ir nesavarankiškų struktūrinių padalinių vadovai

13–22

Vyriausybės kanceliarijos konsultantai

13–21

Vyriausybės kanceliarijos referentai, Vyriausybės sekretoriaus ir Ministro Pirmininko aparato kanclerio padėjėjai

12–18,5

Vyriausybės kanceliarijos specialistai (redaktoriai, vertėjai, vyresnieji buhalteriai, buhalteriai, vyresnieji inspektoriai, inspektoriai, inžinieriai, korektoriai, techninis redaktorius, archyvo vedėjas)

8–16,5

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

2 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kitų valstybės valdininkų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Koeficientas

Pareigų pavadinimas

ministerijoms

Vyriausybės įstaigoms, kitoms valstybės valdymo institucijoms (iš jų įsteigtoms prie ministerijų)

miestų, rajonų bei teritorinėms, taip pat prie Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų įsteigtoms savarankiškoms tarnyboms

Ministrai

36

Vadovai:

 

 

 

Vyriausybės įstaigų

20–34

7–19

kitų įstaigų

15–21

7–19

Ministerijų:

 

 

 

viceministrai

32,5

sekretoriai

30

Vadovų pavaduotojai:

 

 

 

Vyriausybės įstaigų

17–28

6–17

kitų įstaigų

12,8–19

6–17

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

departamentų

7,5–25

valdybų

7–23

6,7–20,6

skyrių, tarnybų

6,5–21,5

6,2–19

5,6–15,3

Ministrų:

 

 

 

patarėjai

7–20

referentai, padėjėjai

5,8–15

 

 

 

 

Ministerijų:

 

 

 

patarėjai, atstovai spaudai

6,7–18

referentai

5,5–14,4

Ministerijų sekretorių:

 

 

 

patarėjai

6,3–16,2

referentai, padėjėjai

5,2–13,8

Kolegijų sekretoriai

5,5–13

5–12,5

Vyriausieji specialistai

5,8–15,4

5,6–14,3

5,2–13

Vyresnieji specialistai

4,9–12

4,75–11,3

4,7–10,6

Specialistai

4,75–10,1

4,6–9,6

4,5–9,3

 

Pastabos: 1. Valstybės valdymo institucijų struktūrinių padalinių (departamentų, valdybų, inspekcijų, skyrių, tarnybų) vadovų pavaduotojų bei poskyrių, sektorių, biurų, grupių, esančių šių institucijų struktūriniuose padaliniuose, vadovų ir jų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu vadovų.

2. Miestų ir rajonų savarankiškų tarnybų vadovų tarnybiniai atlyginimai negali būti didesni už atitinkamo miesto, rajono savivaldybės mero tarnybinį atlyginimą (išskyrus atvejus, numatytus šio nutarimo priedėliuose).

3. Ministerijų patarėjų etatai įvedami, jeigu ministerijoje nėra struktūrinio padalinio atitinkamiems klausimams.

4. Krašto apsaugos ministro adjutanto tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) prilyginamas ministro padėjėjo tarnybiniam atlyginimui (koeficientais).

5. Teisėsaugos ir kitų valstybės valdymo institucijų pareigūnų ir valdininkų, savarankiškai vykdančių kai kurias valstybinės valdžios ir valdymo ar teisėsaugos funkcijas arba vadovaujančių vienam ar grupei pareigūnų (valdininkų), ir jeigu nėra padalinio šiems klausimams, tarnybiniai atlyginimai prilyginami padalinių vadovų tarnybiniams atlyginimams (išskyrus atvejus, numatytus šio nutarimo priedėliuose).

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

3 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Savivaldybių vadovų ir kitų savivaldybių valdininkų tarnybiniai atlyginimai ir personaliniai priedai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

 

savivaldybėms

seniūnijoms

Miestų savivaldybių merai:

 

 

Vilniaus, Kauno

32,5

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio

30

Alytaus, Marijampolės

26

kitų miestų

22

Rajonų savivaldybių merai

24,5

Seniūnai

6–20

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

departamentų, valdybų ir kontrolieriaus tarnybų vadovai-kontrolieriai

6,5–21

skyrių, kitų padalinių

6–19

5,3–15

Administracijų patarėjai

5,8–16,5

Administracijų sekretoriai

5–12,5

Vyriausieji specialistai

5,3–14

4,9–12,1

Vyresnieji specialistai

4,75–11

4,65–10,4

Specialistai

4,5–9,6

4,45–9,4

 

Pastabos: 1. Savivaldybių merų pavaduotojų ir administracijų administratorių tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu merų, administratorių pavaduotojų – 10–15 procentų mažesni negu administratorių tarnybiniai atlyginimai, seniūnų pavaduotojų – 10–15 procentų mažesni negu seniūnų tarnybiniai atlyginimai.

2. Savivaldybių tarybos gali nustatyti merams ir jų pavaduotojams, o merai (valdybos, jeigu jos sudaromos) – administracijų administratoriams tarnybinių atlyginimų personalinius priedus (tarnybinio atlyginimo procentais), neviršydami šių maksimalių dydžių:

 

Miestų merams, jų pavaduotojams ir administracijų administratoriams:

 

Vilniaus, Kauno

25

Alytaus, Druskininkų, Klaipėdos, Marijampolės; Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Visagino

20

Birštono, Neringos

10

Rajonų merams, jų pavaduotojams ir administracijų administratoriams:

 

Kauno, Kėdainių, Mažeikių, Šilutės, Telšių, Trakų, Vilniaus

20

Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio, Zarasų

15

 

3. Savivaldybių merai (valdybos, jeigu jos sudaromos) gali nustatyti seniūnams iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus.

4. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės kontrolieriaus tarnybų vadovų-kontrolierių, jų pavaduotojų, vyriausiųjų ir vyresniųjų kontrolierių, kontrolierių atlyginimų schemų koeficientų maksimalūs dydžiai, palyginti su čia pateiktaisiais, didinami iki 1,5 karto; kitų miestų ir rajonų – iki 1,2 karto.

5. Savivaldybėms taip pat taikomos šio nutarimo 4.3 punkte bei 2 priedėlio atitinkamose pastabose nustatytos sąlygos, atsižvelgiant į šio priedėlio atitinkamas pastabas.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

8 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

III. Vidaus reikalų ministerijos centrinio aparato (išskyrus šios ministerijos Policijos departamentą ir Tardymo departamentą) vidaus tarnybos pareigūnų mėnesiniai tarnybiniai atlyginimai

 

Departamento direktorius

5,4–25

Departamento direktoriaus pavaduotojas, savarankiškos valdybos viršininkas

5,2–23

Savarankiškos valdybos viršininko pavaduotojas, savarankiško skyriaus viršininkas

4,9–21

Savarankiško skyriaus viršininko pavaduotojas, departamento, valdybos skyriaus viršininkas, vyriausiasis specialistas, patarėjas, vyresnysis referentas

4,8–18,8

Departamento, valdybos skyriaus viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas, referentas, skyriaus vyriausiasis specialistas

4,7–17,5

Vyresnysis specialistas

4,6–16,3

Specialistas

4,55–15

Pastaba. Vidaus reikalų ministerijos Generalinės inspekcijos pareigūnams tarnybiniai atlyginimai nustatomi tokie pat kaip šios ministerijos Tardymo departamento pareigūnams.

 

IV. Respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatų vidaus tarnybos pareigūnų mėnesiniai tarnybiniai atlyginimai

 

Komisariato vadovo pavaduotojas vidaus tarnybai

4,9–20

Komisariato valdybos viršininkas

4,75–18,8

Komisariato skyriaus viršininkas

4,7–17,5

Poskyrio viršininkas

4,65–16,3

Vyresnysis specialistas

4,55–15

Specialistas

4,5–13,8

V. Vidaus reikalų ministerijos Tardymo departamento pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

Departamento direktorius

7,3–26

Departamento direktoriaus pavaduotojas

6,9–23,5

Departamento skyriaus viršininkas

6,2–21,3

Departamento skyriaus viršininko pavaduotojas

6,2–20

Ypač svarbių bylų vyresnysis tardytojas

6,1–19,9

Vyresnysis tardytojas

5,8–19,4

Tardytojas

5,5–18,8

Vyresnysis specialistas

4,6–16,3

Specialistas

4,55–15

VI. Tardymo padalinių prie respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatų pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

Valdybos, savarankiško skyriaus viršininkas

5,8–22,5

Valdybos, savarankiško skyriaus viršininko pavaduotojas

5,5–21,3

Valdybos skyriaus viršininkas

5,4–20

Poskyrio viršininkas

5,4–19,4

Ypač svarbių bylų vyresnysis tardytojas

5,8–20

Vyresnysis tardytojas

5,4–18,8

Tardytojas

5,1-18,1

 

Vidaus reikalų ir policijos įstaigų vadovų ir kitų pareigūnų tarnybiniai atlyginimai ir priedai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Koeficientas

Pareiginiai laipsniai

pareigūnai, vykdantys operatyvinę veiklą (kriminalinė policija)

kitos tarnybos

I. Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento pareigūnų pagrindiniai tarnybiniai atlyginimai pagal pareiginius laipsnius

 

 

Generalinis komisaras

35

-

Vyriausiasis komisaras

30

Vyresnysis komisaras

6,5–24

6,2–22

Komisaras

5,8–22

5,8–21

Komisaras inspektorius

5,5–20

5,5–18,8

Vyresnysis inspektorius

5,3–19,4

5,3–18,1

Inspektorius

5,15–18,1

5,15–17

Jaunesnysis inspektorius

5,05–17,5

5,05–16,3

II. Policijos komisariatų pareigūnų pagrindiniai atlyginimai pagal pareiginius laipsnius

 

 

Vyriausiasis komisaras

6,5–24,5

6,5–24,5

Vyresnysis komisaras

6–22,5

6–21,5

Komisaras

5,5–20,6

5,5–19,4

Komisaras inspektorius

5,2–19,4

5,2–18,1

Vyresnysis inspektorius

5,05–18,8

5,05–17,5

Inspektorius

4,95–18,5

4,95–16,5

Jaunesnysis inspektorius

4,85–16,9

4,85–15,6

Viršila

4,6–15

4,6–15

Vyresnysis policininkas

4,55–14,4

4,55–14,4

Policininkas

4,5–13,8

4,5–13,8

Policininkas stažuotojas

4,45–12,5

4,45–12,5

 

Pastaba. Viešosios policijos specialiosios paskirties padalinio „Aras“ pareigūnams mokamas iki 35 procentų priedas prie mėnesinio pagrindinio atlyginimo pagal pareiginį laipsnį. Šių priedų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato vidaus reikalų ministras.

 

Pareigų pavadinimas

Koeficientas, kai mokykloje yra klausytojų

 

iki 500

daugiau kaip 500

VII. Vidaus reikalų ministerijos aukštesniųjų policijos mokyklų pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

 

Mokyklos viršininkas

20

21,3

Mokyklos viršininko pavaduotojas

18,8

20

Struktūrinio padalinio vadovas

4,7–18,1

4,7–18,1

Specialistai

4,65–16,3

4,65–16,3

Vyresnysis dėstytojas

4,55–15

4,55–15

Dėstytojas

4,5–13,8

4,5–13,8

 

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

VIII. Vidaus reikalų ministerijos Pataisos reikalų departamentui pavaldžių įstaigų vidaus tarnybos pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

Įstaigos viršininkas (direktorius)

4,8–21,3

Įstaigos viršininko (direktoriaus) pavaduotojas

4,7–20

Vyriausieji: inžinierius, buhalteris, ekonomistas

4,65–19,4

Skyriaus viršininkas, kiti vyriausieji specialistai

4,6–18,1

Cecho viršininkas

4,55–17,3

Būrio viršininkas, etapavimo būrio vadas

4,55–15,6

Vyresnysis specialistas

4,5–13,8

Specialistas

4,45–12,5

Pastabos: 1. Operatyvinių ir režimo tarnybų vadovų bei kitų pareigūnų, taip pat įstaigos viršininko (direktoriaus) pavaduotojo gamybai tarnybiniai atlyginimai, palyginti su čia pateiktaisiais, didinami koeficientu 0,2.

 

2. Mokymo centro vyriausiesiems dėstytojams ir dėstytojams taikomi šio priedėlio VII skyriuje nustatyti tarnybiniai atlyginimai.

IX. Sukarintos priešgaisrinės apsaugos vidaus tarnybos pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

Dalinio viršininkas, gaisrų tyrimo centro viršininkas

4,9–20

Dalinio viršininko pavaduotojas, specializuotos sukarintos priešgaisrinės dalies viršininkas

4,75–18,8

Sukarintos priešgaisrinės dalies viršininkas, mokymo punkto viršininkas, vyresnysis operatyvinis budėtojas

4,65–16,3

Operatyvinis budėtojas

4,55–12,5

Posto viršininkas, vyresnysis dispečeris, vyresnysis specialistas ir jiems prilyginti darbuotojai

4,5–12,5

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

Specialistas

4,45–11,9

X. Vidaus reikalų sistemos eilinių ir puskarininkių tarnybiniai atlyginimai

 

1. Policijos komisariatų ir kitų vidaus reikalų įstaigų (išskyrus nurodytuosius šio skyriaus 2 ir 3 punktuose):

 

eiliniai ir grandiniai

4,4–12,1

puskarininkiai

4,45–12,5

2. Tardymo izoliatorių, pataisos ir auklėjimo darbų kolonijų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų apsaugos, priežiūros ir etapavimo kontrolieriai

4,55–12,9

3. Sukarintos priešgaisrinės apsaugos:

 

gaisrininkai

4,5–12,1

skyrininkai, jaunesnieji inspektoriai, vyresnieji vairuotojai ir jiems prilyginti darbuotojai

4,5–12,5

 

Pastabos: 1. Nustatyti šio priedėlio X skyriaus 2 punkte tarnybiniai atlyginimai kalėjimo pareigūnams didinami koeficientu 0,1.

2. Pareigūnams vairuotojams mokamas priedas už klasę: I klasė – 10 procentų, II klasė – 5 procentai tarnybinio atlyginimo.

______________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

12 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Krašto apsaugos, tarnaujančių karinėje tarnyboje ir vidaus reikalų sistemos pareigūnų atlygiai (priedai) priklausomai nuo karinio, vidaus tarnybos pareiginio laipsnio

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Karinis laipsnis

Koeficientas

Tikrosios karo tarnybos karių atlygiai

 

Generolai

 

Generolas leitenantas, viceadmirolas

3,5

Generolas majoras, kontradmirolas

3,3

Brigados generolas, flotilės admirolas

3

Vyresnieji karininkai

 

Pulkininkas, jūrų kapitonas

2,5

Pulkininkas leitenantas, komandoras

2,2

Majoras, leitenantas komandoras

2

Jaunesnieji karininkai

 

Kapitonas, kapitonas leitenantas

1,7

Vyresnysis leitenantas, jūrų vyresnysis leitenantas

1,5

Leitenantas, jūrų leitenantas

1,3

Puskarininkiai

 

Vyresnysis puskarininkis, jūrų vyresnysis puskarininkis

0,8

Puskarininkis, jūrų puskarininkis

0,7

Jaunesnysis puskarininkis, jūrų jaunesnysis puskarininkis

0,6

Seržantai

 

Viršila, laivūnas

0,4

Vyresnysis seržantas, jūrų vyresnysis seržantas

0,3

Seržantas, jūrų seržantas

0,2

Jaunesnysis seržantas, jūrų jaunesnysis seržantas

0,1

Kareiviai, jūreiviai

 

Grandinis, jūrų grandinis

0,06

 

Karinis laipsnis

Koeficientas

Vidaus reikalų sistemos pareigūnų atlygiai

 

Generolas

3

Pulkininkas

2,5

Pulkininkas leitenantas

2,2

Majoras

2

Kapitonas

1,7

Vyresnysis leitenantas

1,5

Leitenantas

1,3

Jaunesnysis leitenantas

1

Viršila

0,5

Puskarininkis

0,2

Jaunesnysis puskarininkis

0,1

Grandinis

0,06

 

Pastaba. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemų įstaigose dirbančių pareigūnų, kurie gali gauti atlygį pagal karinį ar vidaus tarnybos pareiginį laipsnį, pareigų sąrašą tvirtina atitinkamų ministerijų vadovai, suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Finansų ministerija.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499

13 priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Apskričių viršininkų ir jų administracijų valstybės valdininkų tarnybiniai atlyginimai ir personaliniai priedai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigų pavadinimas

Koeficientas

Apskričių viršininkai

33

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

departamentų, valdybų, inspekcijų

7–22

skyrių, tarnybų

6,2–19,4

Apskričių gydytojai

7–17,8

Patarėjai

6,1–17

Vyriausieji specialistai

5,6–14,8

Vyresnieji specialistai

4,75–11,3

Specialistai

4,6–9,6

 

Pastabos: 1. Apskričių viršininkų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10-15 procentų mažesni negu viršininkų, o apskričių sekretorių – 15 procentų mažesni negu viršininkų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti apskričių viršininkams personalinius tarnybinio atlyginimo priedus (tarnybinio atlyginimo procentais):

Vilniaus ir Kauno apskričių viršininkams

30

Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskričių viršininkams

20

3. Apskričių viršininkų administracijų valdininkams taikomos šio nutarimo 4.3 punkte bei 2 priedėlio atitinkamose pastabose nustatytos sąlygos.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1992 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 39

priedėlis

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Krašto apsaugos ministerijai ir vidaus reikalų ministerijai priklausančių karinių dalinių karininkų bei liktinių tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigų pavadinimas

Koeficientai profesionaliosios karo tarnybos kariams

Kariuomenės vadas

36

Kariuomenės vado:

 

patarėjas, padėjėjas, adjutantas

6,7–15,6

referentas

5,5–14,1

Kariuomenės vado pavaduotojas

19,5–25,9

Kariuomenės vado pavaduotojo:

 

patarėjas, padėjėjas, adjutantas

6,7–15,6

referentas

5,5–14,1

Generalinis inspektorius, gynybos štabo viršininkas, kariuomenės rūšies vadas, brigados vadas

11–21,3

Generalinio inspektoriaus, gynybos štabo viršininko, kariuomenės rūšies vado, brigados vado referentas arba adjutantas

5,2–13,8

Generalinio inspektoriaus pavaduotojas, kariuomenės rūšies vado pavaduotojas, brigados vado pavaduotojas

9,9–19,1

Atskiro bataliono¯ vadas

5,3–18

Atskiro bataliono¯ vado pavaduotojas, atskiro bataliono¯ štabo viršininkas

5,1–17,3

Bataliono¯¯ vadas, kariuomenės rūšies ir brigados tarnybos, skyriaus viršininkas

5–16,5

Bataliono¯¯ vado pavaduotojas, bataliono¯¯ štabo viršininkas

4,9–16

Kuopos vadas, atskiro bataliono¯ tarnybos skyriaus viršininkas

4,8–15,4

Būrio vadas

4,7–14,5

Kuopininkas

4,65–14,1

Būrininkas

4,55–14

Skyriaus vadas

4,5–13,9

Vyresnysis šaulys, vyresnysis technikas

4,45–13

Šaulys, technikas

4,4–12

 

Pastabos: 1. Vadų (viršininkų) pavaduotojų, nenumatytų šiame priedėlyje, tarnybinių atlyginimų schemų minimalūs dydžiai paliekami kaip jų vadų, o maksimalūs dydžiai, palyginti su vadų, nustatomi 15 procentų mažesni.

2. Atitinkamos sistemos pareigūnų bei karių pareigos, nenumatytos šiame priedėlyje, ministro nustatyta tvarka prilyginamos priedėlyje nurodytoms pareigoms.

3. Iki bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatos, vidaus kariuomenės pareigūnų pareigybės prilyginamos atitinkamoms kariuomenės karių pareigybėms.

Vidaus tarnybos dalinių vyriausiojo vado tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis – 23,5.

Pulko vado tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis – 5,3–20.

4. Vidaus tarnybos pareigūnams už budėjimo pasienio užkardose, pralaidos punktuose laiką Pasienio policijos departamento vyriausiojo komisaro nustatyta tvarka mokamas priedas – iki 35 procentų tarnybinio atlyginimo.

¯Atskiras batalionas – tai kovinis vienetas, kuris yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą, vėliavą bei aptarnavimo tarnybas.

¯¯Batalionas – tai kovinis vienetas, įeinantis į karinio dalinio sudėtį ir neturintis juridinio asmens statuso.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Koeficientas

Pareigos

pedagogų

medicinos personalo

kultūros ir meno darbuotojų

socialinių darbuoto-jų

švietimo, kultūros ir meno, sveika-tos apsaugos bei socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

5–16,3

5,2–18,8

4,7–16,3

5–14,4

4,7–13,3

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

4,5–14,6

4,7–16,9

4,37–14,6

4,5–12,9

4,37–11,9

iš jų:

 

 

 

 

 

ūkio, bendriems, finansų ir kitiems klausimams, vyriausieji buhalteriai (finansininkai)

4,37–11,9

Skyrių (sektorių, kitų padalinių) vadovai

4,4–11,6

4,35–11,3

4,37–10,9

4,35–10,8

Specialistai su aukštuoju mokslu

4,33–10,5

4,35–10,6

4,31–11

4,33–10,3

4,31–9,5

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare, – 6 ir daugiau metų

4,5–14

Specialistai su aukštesniuoju mokslu (vidurinis medicinos personalas)

4,27–8,3

4,29–8,8

4,27–8,1

4,27–8,1

4,27–8

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,24–7,5

Jaunesnysis medicinos ir individualios priežiūros personalas

4,21–6,3

4,22–6,9

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

4,21–5,5

 

Pastabos: 1. Vyresniųjų buhalterių, vykdančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių.

2. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

3. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir, suderinusios su Finansų ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtina pareigų sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų arba medicinos personalo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinių darbuotojų pareigų sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami socialinių darbuotojų personalui.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbininkų valandiniai tarifiniai atlygiai

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

4,21

4,63

5,1

5,6

6,2

7

 

Pastaba. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 7,7 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valdymo institucijų, apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių darbuotojų, nepriskiriamų valstybės ar savivaldybių valdininkų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Koeficientas

Pareigos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos valdymo institucijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

5–13

4,6–11,5

Specialistai

4,7–11

4,4–9,8

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,4–10

4,3–7,9

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

4,21–6

4,21–5,8

 

Pastabos: 1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10 – 15 procentų mažesni negu vadovų.

2. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

3. Ministro Pirmininko sekretorės tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–18.

4. Seniūnijų darbuotojų, nevykdančių valstybės valdymo funkcijų, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šio nutarimo 1 priedą.

5. Darbininkams gali būti taikomos šio nutarimo 3 priede nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 175

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovų ir kitų pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigų pavadinimas

Koeficientai

Direktorius

25

Valdybos viršininkas

5,8-22

Skyriaus viršininkas

5,4-20

Poskyrio viršininkas, vyresnysis asmens sargybinis, operatyvinis įgaliotinis

5,15–19

asmens sargybinis, operatyvinis įgaliotinis, vyresnysis inspektorius, vyresnysis inžinierius

5,05–17

Inspektorius

4,8–15

Vyresnysis šaulys

4,7–12,5

Šaulys

4,45–8,8

 

Pastabos: 1. Vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10-15 procentų mažesni negu vadovų.

2. Departamento vadovams ir kitiems pareigūnams taip pat taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 4.3 punkte nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 611

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

redakcija)

 

Aplinkos apsaugos ministerijai pavaldžių organizacijų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

koeficientai

Pareigų pavadinimas

Jungtinio aplinkos tyrimo centro, Lietuvos jūrinio tyrimo centro, Hidrografinio tinklo tarnybos ir kitų savarankiškų organizacijų darbuotojų

Valstybinių rezervatų darbuotojų

Vadovai

6–15,3

4,5–13,9

Vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai

5,1–12,9

4,65–12,4

Skyrių viršininkai, valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai

4,75–12,3

4,75–11,4

Vyriausieji specialistai su aukštuoju mokslu

4,55–10,9

4,55–9,9

Vyresnieji specialistai:

 

 

su aukštuoju mokslu

4,55–9,6

4,55–9,1

su aukštesniuoju mokslu

4,5–8,8

4,5–8,8

Specialistai:

 

 

su aukštuoju mokslu

4,5–8,8

4,5–8,8

su aukštesniuoju mokslu

4,4–8

4,4–8

 

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

1 priedas

 

Muitinės pareigūnų priedai už pareiginį laipsnį

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareiginis laipsnis

Koeficientas

Pirmo rango muitininkas

1,45

Antro rango muitininkas

1,3

Trečio rango muitininkas

1,2

Pirmos klasės muitininkas

1,1

Antros klasės muitininkas

1

Trečios klasės muitininkas

0,85

Vyresnysis muitininkas

0,75

Muitininkas

0,2

 

Pastaba. Muitinėse dirbančių pareigūnų, kurie gali gauti priedus už pareiginį laipsnį, pareigų sąrašą tvirtina Finansų ministerija, suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

______________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 357

2 priedas

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vadovų, kitų pareigūnų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Pareigybių pavadinimai

Koeficientas

Valstybės kontrolierius

41

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

35

Kontrolės skyrių viršininkai, skyrių viršininkai

12–33

Vyriausiasis kontrolierius

11–30

Vyresnieji: kontrolierius, inspektorius, juriskonsultas, buhalteris, kvotėjas

10–27

Kontrolierius, inspektorius, juriskonsultas, buhalteris, kvotėjas

9–24

Kontrolierius stažuotojas

9

 

Pastaba. Kontrolės skyrių viršininkų pavaduotojų ir kitų skyrių viršininkų pavaduotojų tarnybinio atlyginimo koeficientai yra 10–15 procentų mažesni negu jų viršininkų.

______________