VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 26 d. Nr. O3-329

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2011, Nr. 155-7353) 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355, Nr. 61-2402) 12 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2012 m. spalio 18 d. pažymą Nr. O5-297 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. 124-5667; 2007, Nr. 15-579) (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

8. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai qRe) pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas

Vidutiniai energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qRe,

kWh/būstui per mėn.

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas

240,

iš jų vonios šildytuvas – 80

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas

160,

iš jų vonios šildytuvas – 80

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete), bet nėra vonios šildytuvo

80

Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje

10

2. Panaikinti Metodikos 9 punktą, atitinkamai 10 punktą laikyti 9 punktu.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė